Valná hromada oblasti Plzeň

Výbor oblasti Plzeň byl zvolen ve stejném složení jako v minulém období. Jeho předsedou je již po čtvrté Ing. Luděk Vejvara, Ph.D., FEng., místopředsedou je Ing. Aleš Štrunc, CSc. Členem výboru je i Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT. Dva členové výboru jsou autorizováni ve dvou oborech. Ve výboru pracují autorizovaní inženýři v těchto oborech: dvakrát Pozemní stavby, dvakrát Dopravní stavby, dvakrát Statika a dynamika staveb, dvakrát Mostní a inženýrské konstrukce a jedenkrát Technologická zařízení staveb.

V pondělí 15. ledna 2024 proběhla ve Velkém sále Měšťanské besedy v Plzni Valná hromada plzeňské oblasti ČKAIT, která eviduje celkem 2 537 autorizovaných osob, z toho je 1 676 členů s platnou autorizací v různých stavebních autorizačních oborech a specializacích. Na valné hromadě bylo přítomno 100 autorizovaných osob, tj. 5,95 % všech členů oblasti Plzeň.

Oblast Plzeň má stejné vedení jako v minulém volebním období

Výbor oblasti pracoval v minulém volebním období v sedmičlenném složení, shodné složení výboru bylo zvoleno i pro další období 2024 až 2027:

  • Ing. Luděk Vejvara, Ph.D., FEng. (0200368, IP00, IS00), předseda oblasti
  • Ing. Aleš Štrunc, CSc. (0200029, IM00), místopředseda oblasti
  • Ing. Petr Budín (0201850, ID00)
  • Ing. Jan Sýkora (0200628, IM00, ID00)
  • Ing. Jaromíra Škublová (0201412, IP00)
  • Ing. Robert Špalek (0200683, IS00)
  • Ing. Zdeněk Zrno (0201302, IT00)

Valná hromada oblasti Plzeň schválila zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní Kanceláře Komory za rok 2023 a plán činnosti výboru oblasti a oblastní Kanceláře ČKAIT Plzeň na rok 2024. Valná hromada vzala na vědomí zprávu dozorčí rady o kontrole oblastní kanceláře ČKAIT a činnosti výboru oblasti, informace předsedy ČKAIT o hlavních úkolech v roce 2024 a informace o jmenovitých úkolech zajišťovaných Komorou. Jednání schválilo usnesení k zabezpečení úkolů v oblastech vzdělávání a spolupráce se státními orgány, školami a dalšími institucemi. Valná hromada uložila zvoleným delegátům oblasti podpořit hlavní úkoly činnosti ČKAIT na Shromáždění delegátů v druhé polovině roku.

Z průběhu jednání

Ing. Aleš Štrunc, CSc., místopředseda oblasti, celé jednání řídil. Před jednáním byly účastníkům k dispozici projednávané texty včetně podkladů připravených předsedou oblasti.

Ing. Luděk Vejvara, Ph.D., FEng., předseda oblasti, ve své zprávě představil práci výboru a základní činnosti ČKAIT v oblasti Plzeňského kraje. Konstatoval, že činnost kanceláře oblasti je zaměřena především na zabezpečení potřeb autorizovaných osob a výboru oblasti, zajištění celoživotního vzdělávání autorizovaných osob a spolupráci se státními orgány a institucemi. Dlouhodobě oblastní kancelář a výbor oblasti Plzeň spolupracují s vedením Střední průmyslové školy stavební v Plzni. Tato plzeňská průmyslovka je renomovanou střední stavební školou s dlouhou historií a tradicí. Ve škole probíhají tradičně také semináře ČKAIT zaměřené na celoživotní vzdělávaní členů oblasti. Kromě škol spolupracuje oblast i s regionálním vedením Svazu podnikatelů ve stavebnictví v Plzni, s manažerem Ing. Milanem Froňkem. SPS umožňuje v rámci své činnosti exkurze na dopravní a další zajímavé stavby v regionu. Spolupráce se SPS, ČKA, Plzeňským krajem a statutárním městem Plzeň je využívána i při organizování krajské soutěže Stavba roku Plzeňského kraje, kde zástupce ČKAIT je vždy členem hodnotící poroty.

V přednesené zprávě byla zmíněna i problematika odborného vzdělávání. Proběhlo 19 odborných webinářů s účastí 3 108 členů ČKAIT. Ve dnech 6. a 7. září 2023 proběhla pod organizací ČKAIT v Plzni konference „Statika staveb 2023“. Konference se zaměřila na problematiku navrhování a posuzování nosných konstrukcí pozemních staveb, ve svém programu měla zařazenu část věnovanou problematice navrhování geotechnických konstrukcí. Konference byla určena pro projektanty, statiky a další odborníky, kteří se zabývají navrhováním, prováděním a dozorováním staveb, a zejména nosných stavebních konstrukcí – s cílem informovat o stavu navrhování a realizaci nosných konstrukcí ve třech základních směrech. Zaprvé se jedná o nové požadavky z předpisů, vývoje a norem pro navrhování konstrukcí. Zadruhé jde o výměnu poznatků se zaměřením na navrhování a posuzování nosných konstrukcí pozemních staveb a zatřetí se jedná o poukázání na dobré i špatné návrhové postupy a realizace. Konference se účastnilo 223 osob.

Ing. Jaromíra Škublová, členka výboru, se soustavně věnuje ve spolupráci s cestovními kancelářemi přípravě a realizaci zahraničních studijních cest zaměřených na stavitelství a architekturu. Letos se uskutečnilo pět zájezdů s účastí 190 osob.

Z vystoupení hostů a diskuze členů

Vedení ČKAIT zastupoval její předseda Ing. Robert Špalek a ředitel Kanceláře Komory Ing. Radek Hnízdil, Ph.D. Přítomni byli i další hosté z ČKAIT a ostatních institucí. Komoru reprezentovala Marie Báčová, předseda pražské a středočeské oblasti Ing. Ladislav Bukovský a tajemnice oblasti Kateřina Pazderková. Autorizační radu zastupoval Ing. Mgr. Václav Petráš, Ph.D., MSc., který má na starosti nejpočetněji zastoupený autorizační obor Pozemní stavby. Krajský úřad Plzeňského kraje zastupoval vedoucí odboru regionálního rozvoje Ing. arch. Miloslav Michalec, Svaz podnikatelů ve stavebnictví krajský manažer Ing. Milan Froněk. Přítomna byla také ředitelka SPŠ stavební v Plzni Ing. Jitka Mauleová a ředitel závodu Eurovia Ing. Jan Muzika. Za městské orgány byl přítomen první náměstek primátora Pavel Bosák.

Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT, seznámil přítomné s hlavními úkoly zajišťovanými Komorou jak pro její vlastní činnost, tak ve vazbě na tvorbu nových legislativních předpisů v souvislosti s novelou stavebního zákona. Náš předseda vhodně popsal stav i možnosti Komory v celém procesu výstavby v období změn stavebních předpisů. S aktuálními povinnostmi, podmínkami a postupy práce autorizovaných osob nás seznámil ve svém příspěvku Ing. Radek Hnízdil. Ve svém vystoupení poukázal především na nutnost používání elektronického autorizačního razítka po 1. červenci 2024.

Pavel Bosák, první náměstek primátora města Plzně, který má na magistrátu města na starosti technickou oblast, pozdravil účastníky jednání a přivítal bližší možnost další spolupráce.

Doc. Ing. Miloš Železný, děkan Fakulty aplikovaných věd, informoval o výuce stavebního inženýrství na Západočeské univerzitě, která v Plzni probíhá již 18 let a je směřována tak, aby studenty odborně připravila na budoucí praxi v bakalářském programu Pozemní stavby a v magisterském programu Moderní budovy.

Ing. Šárka Janurová v zastoupení Ing. Petra Bureše, předsedy Dozorčí komise ČKAIT a místopředsedy Dozorčí rady ČKAIT, přednesla zprávu o kontrole činnosti a hospodaření oblasti, a to se závěrem: bez připomínek.

Ing. Václav Honzík, čestný člen ČKAIT a jeden ze třiceti vyznamenaných osobností k třicátému výročí ČKAIT, poukázal na nevhodné používání metod výpočtu a stavebních detailů při návrhu zděných konstrukcí.

Na závěr valné hromady zaznělo poděkování přítomným za jejich práci a byla zmíněna nutnost zlepšit úroveň informací o stavebnictví a o významu práce autorizovaných osob ve státě a společnosti. Toto platí zejména v době nástupu nových stavebních předpisů a uplatňování energetických a ekologických podmínek pro výstavbu. Prováděcí předpisy bohužel teprve vznikají a jejich zavedení bude klást zvýšené nároky na zavedení do praxe u autorizovaných osob i stavebních úřadů.

Je nutné si neustále uvědomovat, že nadále trvá příprava na zavedení nového stavebního zákona v polovině roku 2024, že probíhá příprava nových podzákonných předpisů – a přitom se v povolování staveb řídíme současným stavebním zákonem.

Ing. Luděk Vejvara, Ph.D., FEng.

Ing. Luděk Vejvara, Ph.D., FEng.

Na otázku, co pokládám za důležité ve své práci, bych odpověděl, že je to využití spojení profesní odborné činnosti a aktivit v naší Komoře. Pracuji stále zčásti v projekční kanceláři jako statik, projektant pozemních staveb a soudní znalec, přednáším na Západočeské univerzitě a zároveň se podílím na činnosti Technické komise a Aktivu statika, mosty a zkušebnictví. To mi umožňuje získat náhled na řadu legislativních i odborných témat z různých stran, využitelných například i v přípravě předpisů k novému stavebnímu zákonu. Jako předseda oblasti Plzeňského kraje se podílím na činnosti ČKAIT v kraji i v městě Plzni. Jedná se nejen o přípravu odborných seminářů s tematikou zděných konstrukcí, zelených střech, panelových soustav nebo fotovoltaiky, ale i soutěží Cena ČKAIT a Stavba roku Plzeňského kraje. Důležitou aktivitou výboru naší oblasti je příprava odborné konference „Statika staveb 2024 Plzeň“.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.