Valná hromada oblasti Praha

Předsedou oblasti byl již po čtvrté zvolen Ing. Ladislav Bukovský. Jeho zástupci se stali opět Ing. Milan Komínek a Ing. Michael Trnka ml., CSc. V jedenáctičlenném výboru je sedm autorizovaných inženýrů v oboru Pozemní stavby (IP00, TP00), tři z nich mají druhou autorizaci v oboru Zkoušení a diagnostika staveb (IZ00). Dále jsou zde dva inženýři autorizovaní v oboru Mosty a inženýrské konstrukce (IM00), po jednom zástupci mají obory Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (IV00) a Technika prostředí staveb (IE00).

Valná hromada oblasti ČKAIT Praha se konala 20. února 2024 v Kongresovém centru v Praze 4. Oblast Praha má 10 303 členů s platnou autorizací a 366 usazených osob. Pozvánka byla zaslána celkem 10 669 osobám. Na valnou hromadu přišlo 187 členů, což je 1,8 % z počtu pozvaných.

V oblasti Praha se vedení výboru nezměnilo

Tři z bývalých členů výboru již nekandidovali, a byli proto nahrazeni novými osobnostmi. Valná hromada zvolila jedenáctičlenný výbor oblasti ve složení:

 • Ing. Ladislav Bukovský (0004138, IP00, IZ00), předseda obasti, delegát SD
 • Ing. Milan Komínek (0000060, IM00), místopředseda oblasti, jednatel IC ČKAIT, delegát SD
 • Ing. Michael Trnka ml., CSc. (0000433, IV00), místopředseda oblasti, delegát SD
 • Ing. Jan Bořek (0000516, IM00, IS00), delegát SD
 • Ing. Robert Hajný (0005251, IP00, TP00)
 • Ing. Ivana Jakoubková (0010151, IP00), delegátka SD
 • Ing. Lubomír Keim, CSc. (0007983, IP00, IZ00), delegát SD
 • Ing. Jan Klečka (0013284, IP00, IZ00), delegát SD
 • Ing. Martin Perlík (0010446, IP00), delegát SD
 • Ing. Rudolf Ptáček (0005387, IE00), delegát SD
 • Ing. Jaroslav Synek, Ph.D. (0008955, IP00), člen představenstva, delegát SD

Valná hromada zvolila 63 delegátů, kteří se budou účastnit Shromáždění delegátů ČKAIT. Deset z nich je členem výboru oblasti.

Valná hromada vzala na vědomí:

 • zprávu o činnosti výboru oblasti Praha a Středočeského kraje za rok 2023, přednesenou na této valné hromadě předsedou oblasti Praha a Středočeského kraje Ing. Ladislavem Bukovským;
 • zprávu dozorčí komise oblasti, přednesenou prof. Ing. Františkem Hrdličkou, CSc.;
 • plán činnosti výboru oblasti na rok 2024, přednesený na této valné hromadě místopředsedou oblasti Ing. Milanem Komínkem.

Ze zprávy o činnosti oblasti Praha

Všem účastníkům valné hromady byla dána k dispozici výroční zpráva oblasti, ze které je zřejmé, že oblast hospodařila v roce 2023 dobře a rozpočet nepřekročila. Předseda oblasti Ing. Bukovský zhodnotil plán pro její činnost v roce 2023 jako splněný. Ing. Komínek přednesl návrh činnosti výboru oblasti Praha na rok 2024, který byl schválen. Součástí návrhu je:

 • organizace celoživotního vzdělávání a podpora výkonu profese členů ČKAIT včetně organizace odborných školení, seminářů a webinářů na půdě ČKAIT;
 • uspořádání konference „Jakost pozemních staveb 2024“;
 • spolupráce oblasti Praha při tvorbě a vydávání odborných časopisů a publikací;
 • spolupráce s odbornými organizacemi a společnostmi, zejména Českým svazem stavebních inženýrů (ČSSI), Českou komorou architektů (ČKA) a Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE);
 • spolupráce s Českou agenturou pro standardizaci (ČAS);
 • spolupráce se středními a vysokými školami;
 • spolupráce s Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy, Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje a Integrovaným záchranným systémem hlavního města Prahy a podpora autorizovaných osob, které se na této spolupráci podílejí;
 • aktivní sledování vývoje v oblasti digitalizace stavebního řízení;
 • obecně sledování vývoje výstavby v Praze a Středočeském kraji, včetně aktivní účasti na jednáních Gremiální rady Institutu plánování a rozvoje hlavního města Praha (IPR Praha).

Z vystoupení hostů a diskuze

V diskuzi byly předneseny dva body: Ing. Vojtěch Ježek navrhl, aby byl snížen počet členů výboru na pět, VH návrh neschválila. Ing. Martin Perlík navrhl, aby se SD konalo v pracovní den, ani tento návrh nebyl schválen.

Předseda ČKAIT Ing. Robert Špalek informoval o novele autorizačního zákona. Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., informoval o datových schránkách pro členy ČKAIT. Čestný host valné hromady Ing. arch. Jan Kasl promluvil o spolupráci ČKA a ČKAIT a o digitalizaci.

Ing. Ladislav Bukovský

Ing. Ladislav Bukovský

Za důležité pro členy v dalším období považuji:

Navázat na naše tradičně rozsáhlé vzdělávání, které zajistí orientaci ve změnách právních předpisů a jejich návazností, a to z různých pohledů, upozorňovat na rizika a často se opakující vady a problémy staveb.

Zajištění podmínek pro členy i vydáváním technických standardů či technických norem, které vytvoří pravidla pro řešení specifických problémů, které nejsou normované.

Navést členy na komplexní přístup pro řešení jakosti staveb s tím, že každý se podílí jistým dílem a všichni dohromady jsou odpovědni za stavbu, i když v různých pozicích.

Podílet se na obecném podněcování mládeže pro obor, a to zejména odbornými přednáškami na středních školách, podílet se na soutěžích pro studeny atp.

Podněcovat orgány a představitele Komory k činnosti související se zajištěním oprávněných zájmů členů.

Rozvíjet spolupráci s dalšími odbornými organizacemi s obdobnými zájmy, jako jsou zájmy našich členů.

Získávat zájem mladších členů o činnost v Komoře a jejích orgánech.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.