Valná hromada oblasti Olomouc

Předsedou oblasti se nově stal Ing. Pavel Klega, který nahradil odstupujícího předsedu Ing. Jiřího Kožušníčka. Místopředsedou je opět Ing. Michal Majer, který je zároveň i členem představenstva. V rámci letošních voleb došlo k obměně tří členů v sedmičlenném výboru. Zastoupeni jsou zde čtyři inženýři v oboru Dopravní stavby (ID00), po jednom jsou zastoupeni inženýři v oboru Pozemní stavby (IP00), Stavby vodního hospodářství (IV00) a Požární bezpečnost staveb (IH00).

Letošní valná hromada se konala v běžném plánovaném termínu 6. února 2024 v aule Právnické fakulty Univerzity Palackého Olomouc. Přítomno bylo 88 členů, tj. cca 5,6 % z 1 581 z autorizovaných osob oblasti.

Oblast Olomouc má nového předsedu

Z představených 11 kandidátů bylo tajnou volbou zvoleno 7 členů výboru oblasti:

  • Ing. Pavel Klega (1202178, IH00), předseda oblasti, delegát SD
  • Ing. Michal Majer (1201211, TD02, ID00), místopředseda oblasti, člen představenstva, delegát SD
  • Ing. Jiří Kožušníček (1201214, IV00), delegát SD
  • Ing. Petr Pohl (1202261, IP00)
  • Ing. Petr Sotolář (1201893, ID00, TV02)
  • Ing. Tomáš Tužín (1201818, ID00), delegát SD
  • Ing. Radim Wrana (1201971, ID00), delegát SD

Dále bylo zvoleno 10 delegátů, z nichž je pět členů výboru a 5 náhradníků na říjnové Shromáždění delegátů ČKAIT 2024 v Praze. Valná hromada schválila předkládané zprávy a vzala na vědomí informace o hlavních úkolech na rok 2024.

Usnesení valné hromady je uveřejněno obvyklým způsobem na stránkách ČKAIT.

Z průběhu jednání olomoucké valné hromady

Z důvodu zkrácení času konání valné hromady jsme přistoupili na omezení účasti hostů z řad zástupců partnerských organizací, státní správy a samosprávy.

Z vedení Komory se valné hromady zúčastnil její předseda Ing. Radim Špalek spolu s místopředsedou Ing. Františkem Mrázem a členem představenstva Ing. Michalem Majerem. Taktéž jsme rádi uvítali i Ing. Daniela Pieczku coby zástupce dozorčí rady Komory a Ing. Petra Staňka, člena stavovského soudu za naši oblast. Nemůžeme opomenout ani aktivní účast ředitele Ing. Radka Hnízdila, Ph.D., který vystoupil v rámci diskuze, Ing. Dominiky Mandíkové, vedoucí Střediska vzdělání a informací ČKAIT a Marie Báčové, odborné poradkyně předsedy ČKAIT.

Po úvodním přivítání všech přítomných se Ing. Zdeněk Rozsypal ujal řízení valné hromady a podařilo se bez větších problémů schválit jak její program, tak i jednotlivé komise.

Ing. Jiří Kožušníček, odstupující předsedy oblasti, informoval nejenom o plnění základních úkolů z minulé valné hromady, ale i o účasti na všech připravovaných akcích v oblasti. Celkem v oblasti bylo za uplynulý rok zorganizováno deset odborných akcí, kterých se zúčastnilo 652 členů. Z těchto deseti akcí bylo šest exkurzí na stavby v našem kraji, kdy se jednalo o události s hojnou účastí a dobrou odezvou z řad účastníků. Co nás bohužel stále provází, je velmi omezené zapojení nových členů do práce Komory. V příspěvku předsedy oblasti zazněla jak informace o mírně přebytkovém hospodaření oblastní kanceláře, výhodách našeho členství nebo o spolupráci s dalšími partnerskými organizacemi v oblasti, tak i informace o tom, co nového pro kolegy naše kancelář připravuje a jaké budou její finanční možnosti v tomto roce.

Ing. Daniel Pieczka ve svém vystoupení okomentoval aktivity dozorčí rady Komory, provedl nás základní statistikou týkající se stížností a pochybení AO a shrnul, kolik pochybení bylo po prošetření dále řešeno. Poté všechny přítomné informoval o kontrole oblastní kanceláře, která proběhla 26. ledna 2024 (výrok – bez pochybení). Za minulý rok bylo v naší oblasti podáno 63 nových žádostí, zkontrolováno 68 autorizačních deníků, přičemž 11 z nich vykazovalo nedostatky. Na závěr svého vystoupení pak Daniel Pieczka pochválil i spolupráci mezi dozorčí komisí v Brně a našimi zástupci.

Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT, informoval ve svém vystoupení účastníky o práci Komory, zejména o změně pojištění autorizovaných osob, zlepšování prezentace Komory a její práce, účasti na jednáních Komor zemí V4, snahách omezit odpovědnost AO na 10 let, o stavu stavebního zákona a prováděcích předpisech a elektronickém autorizačním razítku.

Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., ředitel Kanceláře ČKAIT, ve svém příspěvku informoval zejména o digitalizaci stavebního řízení a vedení staveb, o elektronickém autorizačním razítku a možnostech jeho získání a o systému zkoušení nových AO a zavedení poplatku za zkoušku.

Ing. František Mráz, místopředseda ČKAIT, informoval o hospodaření ČKAIT a o rozpočtu Komory.

Ing. Petra Bartoníčková a Mgr. Jakub Doležal, zástupci nově vzniklé pojišťovací firmy, informovali o pojištění a připojištění autorizovaných osob.

Ing. Tomáš Tužín vystoupil s diskuzním příspěvkem o postupu stavebního úřadu v Olomouckém kraji a nejednotnosti výkladu.

Ing. Pavel Klega

Ing. Pavel Klega

Jako předseda oblasti bych chtěl nadále pokračovat v propagaci Komory a jejího dobrého jména v rámci spolupráce s orgány státní správy a organizacemi podílejícími se na přípravě budoucích studentů v oborech vzdělání zaměřených na stavebnictví. Nadále pokračovat ve vzdělávání členů oblasti prostřednictvím systému CŽV pořádáním námětových exkurzí a seminářů. Pokračovat v propagaci Komory a práce jejich členů prostřednictvím soutěžě Stavby roku Olomouckého kraje. Spolupráce v rámci Komory s orgány Komory.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.