Valná hromada oblasti Zlín

Novou předsedkyní oblasti byla zvolena Ing. Irena Brabcová, místopředsedou Ing. Radim Dostál, který je autorizován v oborech Dopravní stavby, Mosty a inženýrské konstrukce a Pozemní stavby. V sedmičlenném výboru jsou pak dále zastoupeny obory autorizace Dopravní stavby, Pozemní stavby a Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.

Valná hromada oblasti Zlín se konala dne 7. února 2024 ve Zlíně, v prostorách hotelu Baltaci Atrium. Jednání se zúčastnilo 97 autorizovaných osob, což představuje účast 6,6 % členů z celkového počtu 1 455 řádných členů oblasti Zlín.

Oblast má novou předsedkyni i místopředsedu

Letošní valná hromada patřila mezi volební a volba členů výboru byla jedním z jejích hlavních úkolů. Ve volbách do výboru oblasti Zlín na období 2024 až 2027 kandidovalo 15 členů oblasti, z nichž bylo tajnou volbou zvoleno 7 členů, kteří budou výbor zastupovat. Ze stávajících členů výboru již nadále nekandidovali Ing. Marta Banotová, Ing. Věra Řehůřková a Ing. Stanislav Sigmund, kterým bylo v rámci valné hromady poděkováno za jejich dosavadní práci.

Do sedmičlenného výboru oblasti byli zvoleni:

  • Ing. Irena Brabcová (1300586, IV00), předsedkyně oblasti
  • Ing. Radim Dostál (1201778, TM00, IM00, ID00, TP00, IP00), místopředseda oblasti, delegát SD
  • Ing. Rostislav Bajza (1301255, IV00), delegát SD
  • Ing. et Ing. arch. Pavel Fürst (1302115, SP00)
  • Ing. et Ing. Bc. Lenka Greslová (1302546, ID00), delegátka SD
  • Ing. Ladislav Chlopčík (1302173, TP00)
  • Ing. Petr Chytil (1301341, TP00, IP00)

Usnesením valné hromady byl schválen plán činnosti pro rok 2024, výsledky voleb delegátů na Shromáždění delegátů 2024, návrh kandidáta do dozorčí komise a výsledky voleb do výboru oblasti Zlín. Zvoleným delegátům bylo uloženo, aby podpořili schválení hlavních úkolů činnosti ČKAIT na rok 2024, a členům výboru oblasti, aby zajistili plnění plánu činnosti pro rok 2024 a plánovaný rozsah odborného vzdělávání.

Ve zprávě o činnosti oblasti v roce 2023 informoval dosavadní předseda oblasti Ing. Rostislav Bajza o uskutečněných akcích z oblasti celoživotního vzdělávání pořádaných formou seminářů, webinářů a exkurzí. V roce 2023 se uskutečnilo 8 akcí celoživotního vzdělávání typu webinář/seminář a 2 exkurze, akcí se zúčastnilo celkem 810 osob. Dále informoval o zastoupení členů oblasti v jednotlivých orgánech a komisích Komory a v soutěži Stavba roku Zlínského kraje, ve které byl v minulém roce přihlášen rekordní počet 61 staveb. Ve zprávě seznámil přítomné s výsledky hospodaření oblasti: z rozpočtu oblasti bylo vyčerpáno 94 % finančních prostředků. Závěrem byl představen plán činnosti pro další období s cílem zorganizovat minimálně 8 seminářů/webinářů/exkurzí na stavební odborná a legislativní témata, podílet se na přípravě a podpoře soutěže Stavba roku Zlínského kraje a nadále rozvíjet spolupráci se zástupci Zlínského kraje, statutárního města Zlína a se středními školami stavebního zaměření v regionu.

Z vystoupení hostů

Valné hromady se zúčastnili a o činnosti a aktuálním dění v Komoře ve svých příspěvcích informovali představitelé ČKAIT Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT, Ing. Petr Dospiva, Ph.D., 1. místopředseda ČKAIT, a Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., ředitel Kanceláře Komory. S informacemi ohledně nové pojistné smlouvy vystoupili pojišťovací makléři Ing. Petra BartoníčkováMgr. Jakub Doležel zastupující společnosti PM ČKAIT, s.r.o.

Ing. Radim Holiš, hejtman Zlínského kraje, pozdravil všechny přítomné a informoval o investičních plánech Zlínského kraje v letošním roce. Do investic ve zdravotnictví, školství, sociální oblasti a kultuře půjde rekordní suma 3,5 miliardy korun. Z toho čtyři nemocnice a záchranná služba si vyžádají částku přesahující 1 miliardu korun. Jako autorizovaná osoba zlínské oblasti popřál jak výboru oblasti, tak vedení Komory hodně úspěchů.

Ing. Jindra Mikuláštíková, MBA, ředitelka SPŠ stavební Valašské Meziříčí, poděkovala za dosavadní spolupráci s oblastní kanceláří Zlín a vyzvala členy oblasti k zapojení do vlastní odborné výuky na této škole.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová, senátorka za obvod Kroměříž, vyjádřila úctu a podporu stavebnímu oboru.

Ing. arch. Martina Hovořáková, radní města Vsetína a zároveň předsedkyně Koordinační rady autorizovaných inspektorů, informovala o připravenosti nového stavebního zákona, o institutu autorizovaného inspektora ve starém a novém stavebním zákoně ve vazbě na urychlování povolování staveb a mimo to i o očekávaných problémech s fungováním stavebních úřadů po 1. červenci 2024, a to především s ohledem na jejich personální i materiální zajištění. Jako členka Legislativní komise ČKAIT hodnotila kladně spolupráci obou komor (ČKAIT a ČKA) v rámci připomínkování zákonů a vyhlášek a vyjádřila poděkování ČKAIT za vydávání odborných tiskovin a informací o nových zákonech a vyhláškách.

Ing. Irena Brabcová

Ing. Irena Brabcová

Vážím si důvěry valné hromady a výboru, díky které jsem se stala novou předsedkyní oblasti Zlín. Výbor je většinově složen z nových členů, přesto bych ráda navázala v jeho činnosti na úspěšné aktivity z předchozího období. Chtěla bych se zaměřit ve spolupráci se členy výboru zejména na přípravu kvalitní nabídky akcí v rámci cyklu celoživotního vzdělávání.

Dále mi není lhostejné dobré jméno Komory, která si zaslouží větší propagaci, než jaké se jí dostává. Vidím prostor ve zvýšení podpory prestižní soutěže Stavba roku Zlínského kraje, které se zúčastňují významní partneři z oblasti výstavby, samosprávy, spřátelených profesních organizací. Do soutěže jsou zapojeny také školské instituce věnující se stavební profesi.

Chtěli bychom jako jeden z vyhlašovatelů více motivovat studenty a vyučující k ještě většímu zájmu a následné spolupráci s Komorou. Soutěž Stavba roku ZK by se měla stát odrazovým můstkem pro přihlášená díla k účasti v soutěži Cena Inženýrské komory, které Komora věnuje nemalou pozornost.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.