Valná hromada oblasti Karlovy Vary

Předsedou se nově stal Ing. Pavel Pospíšil, který nahradil zesnulého Ing. Svatopluka Zídka. Místopředsedou je Ing. Josef Janů. V pětičlenném výboru jsou nyní tři inženýři autorizovaní v oboru Pozemní stavby, jeden v oboru Mosty a inženýrské konstrukce, jeden v oboru Dopravní stavby.

Valná hromada oblasti ČKAIT Karlovy Vary se konala v úterý 27. února 2024 ve společenském sále Krajské knihovny. Účastnilo se celkem 44 členů ČKAIT, tj. 5,13 % z 858 autorizovaných osob oblasti, dále bylo přítomno 15 hostů.

Oblast Karlovy Vary má nového předsedu i místopředsedu

Valná hromada schválila zprávu o činnosti za rok 2023. Podstatné z přednesené zprávy o činnosti bylo konstatování, že úkoly uložené valnou hromadou pro rok 2023 byly splněny. K osvěžení průběhu přednesu zprávy o činnosti oblasti v roce 2023 patřilo promítání snímků staveb přihlášených do Ceny Inženýrské komory 2023, fotografií z Dnů stavitelství a architektury Karlovarského kraje, Soutěže SPŠS a z 28. ročníku Adventního setkání, pořádaného pro členy ČKAIT Karlovarského, Ústeckého a Plzeňského kraje.

Pokud jde o hospodaření oblastní kanceláře, plánovaný rozpočet pro rok 2023 byl dodržen, což se předpokládá i pro rok 2024. Zvoleným delegátům na SD bylo uloženo podpořit hlavní úkoly činnosti ČKAIT na rok 2024.

Při tajné volbě byli zvoleni tito členové výboru:

  • Ing. Pavel Pospíšil (0300846, ID00), předseda oblasti, delegát SD
  • Ing. Josef Janů (0300657, IP00, TP00), místopředseda oblasti, delegát SD
  • Ing. Martin Flek (0300769, IP00, TP00)
  • Ing. Ivan Kaska (0300030, IP00, IT00)
  • Ing. Radek Toman (0300187, IM00), delegát SD

Dále pak z aklamačně zvolených delegátů na Shromáždění delegátů dne 19. října 2024 bylo na ustavující schůzi výboru vybráno těchto pět delegátů: Ing. Josef Janů, Ing. Michal Odvody (člen stavovského soudu), Ing. Pavel Pospíšil, Ing. Martin Šafařík (člen představenstva) a Ing. Radek Toman.

Z vystoupení hostů

Oľga Haláková, radní Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči, informovala o navýšení dotací do oblasti památkové péče. Hovořila o významu spolupráce s profesními sdruženími a jejich zapojení do aktivit kraje.

Mgr. Jindřich Čermák, radní Karlovarského kraje pro školství, vystoupil s informací o připravovaných významných investičních akcích do školství a vzdělávání v podobě rekonstrukce Keramické školy a výstavby Krajského inovačního centra. Dalším tématem byla problematika naplněnosti odborných škol a řemeslných oborů, kdy zmínil mírné zvýšení zájmu uchazečů oproti předešlým létům. Bohužel celková perspektiva však není příliš příznivá a je to jeden z důležitých úkolů pro další období.

Ing. Anna Vlášková, manažerka Regionálního stavebního sdružení, informovala o plánovaném průběhu DSA KK a slavnostního večera, který se uskuteční 18. června 2024 v Císařských lázních a budou zde vyhlášeni vítězové soutěže Stavba Karlovarského kraje a soutěže SPŠS, dále nejlepší stavbyvedoucí, nejlepší projektant a osobnost stavitelství KK za rok 2023. Nosnou akcí je již 23. ročník soutěže Stavby Karlovarského kraje. Ing. Vlášková vyzvala přítomné, aby se do soutěže zapojili buď přihlášením stavby či rekonstrukce objektu realizovaných v předchozích třech letech, nebo přihlášením projektu, urbanistické a architektonické studie připravované k realizaci za období uplynulých pěti let. Je možné také hlasovat o nejlepší stavbu a projekt kraje za rok 2023.

Ing. Lukáš Švéda, zástupce vedoucí odboru regionálního rozvoje Karlovarského kraje, informoval o koncepční práci odboru na úrovni územního i strategického plánování. Jsou pořizovány územní studie např. „Obchvat/průtah Karlovými Vary“ (3 varianty), územní studie Krušných hor a územní studie jezera Medard.

IngJaroslav Korbelář, předseda OP ČSSI, ocenil dlouhodobou spolupráci s OK ČKAIT při organizaci vzdělávacích akcí, odborných exkurzí, Soutěže studentů SPŠS českého severozápadu i spolupráci v rámci SIA – Rady Výstavby Karlovarského kraje.

PaedDr. Zdeněk Hrdina, ředitel kadaňské průmyslovky, ocenil spolupráci s OK ČKAIT Karlovy Vary. Tradičně k ní patří aktivní účast zástupců oblasti na Dni stavitelství a architektury na SPŠS a OA v Kadani, stejně jako účast přísedících u maturitních zkoušek. Uvedl, že by rád takto pokračoval i nadále.

Ing. Petr Bartoníčková a Mgr. Jakub Doležel mimo jiné seznámili přítomné se zvýšením pojistné částky na 300 000 Kč a s možností sjednat si individuální připojištění na odpovědnost za škody způsobené při výkonu povolání.

Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT, informoval o novém stavebním zákoně a jeho prováděcích vyhláškách.

Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., ředitel kanceláře ČKAIT, informoval o datových schránkách a elektronickém autorizačním razítku v souvislosti s digitalizací.

Mezi hosty valné hromady byli i další představitelé odborných škol a partnerských institucí, například Ing. Jan Kümmel, zástupce ředitele SPŠ stavební Karlovy Vary, či Ing. Ladislav Vrbický, vedoucí stavebního úřadu Města Karlovy Vary. Za republikové orgány Komory byli hosty valné hromady Marie Báčová, poradkyně předsedy ČKAIT, a Ing. Dominika Mandíková, vedoucí SVI ČKAIT Praha.

Ing. Pavel Pospíšil

Ing. Pavel Pospíšil

Dle mého soudu je důležité pro období 2024 až 2027:

Pokračovat v díle a odkazu mého mentora Ing. Svatopluka Zídka.

Plnohodnotně zachovat chod kanceláře oblasti, a to zejména ve styku s členskou základnou.

Zastavit nebo alespoň zpomalit smutný trend odchodů lidí z ČKAIT v karlovarské oblasti.

Doplnit a omladit členskou základnu oblasti Karlovy Vary.

Oslovit mladší generaci a přivést novou energii do našich řad.

Udržovat přímý kontakt s rozhodujícími stavebními úřady kraje a obcí Karlovarského kraje i krajského úřadu.

Zachovat a spolupracovat v roce 2024 na projektech v karlovarské oblasti:

  • podílet se na přípravě 26. ročníku Soutěže studentů 3. ročníků středních odborných škol a soutěže o nejlepší studentský projekt roku;
  • podílet se, zejména účastí v porotě, na přípravě a průběhu soutěže Stavby Karlovarského kraje 2024;
  • podílet se na přípravě 28. ročníku Mezinárodní konference ČKAIT Městské inženýrství Karlovarsko 2024 – téma Město a energie;
  • zúčastnit se jako delegace OK ČKAIT Karlovy Vary 25. zasedání regionálních inženýrských organizací, takzvané „ Malé V4 “;
  • podílet se na výběru místa a přípravě 29. ročníku tradičního Adventního setkání.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.