Z únorového zasedání Představenstva ČKAIT

Nejdůležitější informace z prvního letošního zasedání Představenstva ČKAIT, které se konalo 15. února 2023 od 10:00 v zasedací místnosti, Sokolská 15, Praha 2. Jednalo se o druhé zasedání tohoto nejvyššího výkonného orgánu Komory v jeho volebním období 2023 až 2026.

Představenstvo schválilo zápis z 23. listopadu 2023 bez připomínek. Per rollam mezi řádnými jednáními schválilo tato rozhodnutí:

 • 8. prosince 2023 – Ing. Mráz navrhl poskytnout společnosti PM ČKAIT, s.r.o., příplatek mimo základní kapitál ve výši 150 tis. Kč k hrazení nezbytných provozních výdajů [11 pro – 1 zdržel se – 3 proti],
 • 8. prosince 2023 – Ing. Mráz navrhl pověřit Ing. Bartoníčkovou prokurou ve společnosti PM ČKAIT, s.r.o. [11 pro – 1 zdržel se – 3 proti],
 • 8. prosince 2023 – Ing. Mráz navrhl odměny jednatelů společnosti PM ČKAIT, s.r.o. [9 pro – 3 zdržel se – 3 proti],
 • 21. prosince 2023 – Ing. Velíšek navrhl úpravu směrnice pro uznávání odborné kvalifikace pro částečný přístup [10 pro – 0 zdržel se – 5 proti],
 • 2. ledna 2024 – návrh úpravy žádosti o udělení autorizace [12 pro – 0 zdržel se – 3 proti],
 • 12. ledna 2024 – návrh na jmenování členů legislativní komise, profesního aktivu pro obor Geotechnika
  [12 pro – 0 zdržel se – 3 proti],
 • 15. ledna 2024 – žádosti o udělení záštity Fakultě stavební ČVUT v Praze: soutěžím Hala roku Akademik, Junior, Advanced, PVA Expo Praha: veletrh FOR Pasiv a FOR Wood 2024, konferenci Izolace 2024, na žádost předsedy OK ČKAIT Zlín konferenci Voda Zlín 2024, Společné vizi: konferenci Bezpečně spolu 2024
  [11 pro – 0 zdržel se – 4 proti].

Informace o počtu autorizovaných osob k 13. únoru 2024

Celkem Region Praha Region Brno
Členů 32 302 20 510 11 792
Žádostí 432 249 183
Usazené/hostující AO 367/7

Pro rok 2024 je v Praze pro sliby opět zajištěna Betlémská kaple v termínech: 29. února, 25. dubna, 27. června, 24. října, 28. listopadu. V Brně budou sliby 19. dubna, 21. června a 6. prosince.

Výsledky hospodaření ČKAIT v roce 2023

V současné době se dokončuje účetní závěrka roku 2023 a návrh daňového přiznání ČKAIT. Předběžně vychází zisk z hospodaření cca 5 mil. Kč. Časový postup projednání a schválení výsledků hospodaření ČKAIT v roce 2023:

 • dokončení účetní závěrky a návrh daňového přiznání – 31. březen 2024
 • projednání v Ekonomické komisi ČKAIT – 3. duben 2024
 • projednání Představenstvem ČKAIT – 18. duben 2024
 • podání daňového přiznání ČKAIT do 30. června 2024

Hospodaření ČKAIT v roce 2024

První průběžné výsledky hospodaření ČKAIT v letošním roce budou připraveny na jednání Představenstva ČKAIT 18. dubna 2024, tj. stav hospodaření k 31. březnu 2024. Začátkem letošního roku nás zajímá především cash flow, tj. stav financí na účtech ČKAIT a schopnost splácet hypotéku a současně hradit provozní výdaje a krátkodobé závazky. Protože máme již od měsíce ledna nové příjmy z členských příspěvků, nevzniká problém s hrazením běžných výdajů. Dokonce jsme si odhadli pohyb peněz v závěru tohoto roku a dospěli k závěru, že můžeme předčasně splatit 10 mil. Kč z hypotéky. Tím dojde k výrazné úspoře výdajů za placení úroků bance.

Na návrh Ing. Mráze bylo schváleno předčasně splatit část úvěru (poskytnutého bankou na nákup budovy Legerova 10 v Praze) ve výši 10 mil. Kč [13 pro – 0 zdržel se – 0 proti].

V letošním roce budeme ještě potřebovat peníze na další investici, rekonstrukci budovy Legerova 10 v Praze. Jedná se o částku ve výši cca 7 mil. Kč. Z toho 0,6 mil. Kč bude stát projektová dokumentace a zbytek provedení vlastní rekonstrukce. V letošním roce bude potřeba hradit projektovou dokumentaci a část stavebních prací cca za 1,2 mil. Kč a zbytek v roce 2025. Zdrojem financí budou: nahospodařený zisk IC ČKAIT s.r.o., zisk z hospodaření PM ČKAIT, s.r.o., v roce 2024, odpisy roku 2023.

Příprava návrhu rozpočtu ČKAIT na rok 2025

Byla zahájena příprava návrhu rozpočtu ČKAIT na rok 2025. Je nutné odhadnout nárůst či úbytek členské základny, dále stav zaměstnanců a návrh na valorizaci platů atd. Vše projedná Ekonomická komise ČKAIT (3. dubna 2024) a potom Představenstvo ČKAIT dne 18. dubna 2024. Finální doplňování jednotlivých položek se provede na jednání Představenstva ČKAIT v červnu 2024.

Informační centrum ČKAIT s.r.o.

Hospodaření v loňském roce je dle předběžné účetní závěrky v mírném zisku. Návrh daňového přiznání bude dokončen do konce března 2024.

PM ČKAIT, s.r.o.

Dne 1.  prosince 2023 byla založena firma PM ČKAIT, s.r.o., jejímž vlastníkem je výhradně ČKAIT. Od 3. prosince 2023 proběhlo per rollam hlasování členů Představenstva ČKAIT jako valné hromady PM ČKAIT, s.r.o., kterým byly schváleny další skutečnosti potřebné k zahájení činnosti této firmy. Na dnešním jednání byly schváleny některé změny a doplnění týkající se chodu firmy, respektive Zakladatelské listiny. Jednalo se o:

 • rozdělení smlouvy o výkonu činnosti jednatele Mgr. Jakuba Doležela na dvě smlouvy – smlouvu o výkonu jednatele a zaměstnaneckou smlouvu k provádění makléřské činnosti [13 pro – 0 zdržel se – 0 proti],
 • rozdělení smlouvy o výkonu činnosti prokuristy Ing. Petry Bartoníčkové na dvě smlouvy – smlouvu o výkonu prokuristy a zaměstnaneckou smlouvou k provádění makléřské činnosti [13 pro – 0 zdržel se – 0 proti],
 • doplnění Zakladatelské listiny o další předmět činnosti „samostatný zprostředkovatel dle zákona o distribuci pojištění a zajištění“ [13 pro – 0 zdržel se – 0 proti],
 • doplnění Zakladatelské listiny o „souhlas společníka s podnikáním jednatele ve stejném předmětu podnikání jako má PM ČKAIT, s.r.o.“ [13 pro – 0 zdržel se – 0 proti].
  Pozn.: soukromé podnikání jednatele se nesmí týkat skupinových pojištění ČKAIT a jednou ročně musí jednatel předat společníkovi přehled svých smluv včetně příjmů z nich vyplývajících,
 • doplnění Zakladatelské listiny o možnost hlasování per rol­lam [12 pro – 0 zdržel se – 0 proti].

Pojištění autorizovaných osob

Již bývalého makléře jsme požádali o předání materiálů i registračních formulářů potřebných při případných škodních událostech. GrECo požadované dokumenty předá do konce prvního čtvrtletí. Tím bude moci být změna makléře ukončena. Ing. Loukota předložil nový přehled o pojištění. Ing. Majer materiál okomentoval a navrhl předkládat nadále takto zjednodušená data.

Pracovní skupiny v novém funkčním období

Představenstvo projednalo zaslané návrhy složení komisí (ekonomickou, pojišťovací, BIM, CŽV, ZZVZ, pro realizaci staveb), profesních aktivů (Pozemní stavby, Dopravní stavby, Energetické autorství, Požární bezpečnost staveb, Městské inženýrství, Technika prostředí staveb a Technologická zařízení staveb), ediční rady, profesní rady – představenstvo předložené návrhy projednalo a některé skupiny doplnilo. Každý člen obdrží jmenování na nové funkční období 2024–2026. Každá pracovní skupina bude mít předsedu a místopředsedu. Předsedkyní redakční rady časopisu Energeticky soběstačné budovy byla schválena Ing. Jindra Novotná.

Rozsahy oborů autorizací – vnitřní předpis

Ing. Vokurka představil návrh nového vnitřního předpisu, který stanoví rozsahy oborů a specializací. Návrhy pro jednotlivé obory zpracovali členové Autorizační rady ČKAIT a zároveň garanti oborů. Ing. Vokurka požádal členy představenstva o připomínkování textu jejich oboru nejpozději do 7. března a zaslání na e-mail arpredseda@ckait.cz.

Informace o novém autorizačním zákoně

Paragrafové znění nového autorizačního zákona má již ministerstvo téměř hotové. Po dokončení bude návrh zaslán Komorám k připomínkám. Do meziresortního připomínkového řízení půjde v dubnu a účinný by měl být počátkem roku 2025.

Informace o novém stavebním zákoně

Ing. Konečný informoval o připomínkování návrhů všech tří aktuálně projednávaných vyhlášek k NSZ (o technických požadavcích na výstavbu, o projektové dokumentaci, o územním plánování). Legislativní komise projednala obdržené připomínky členů a na ministerstvo zaslala v požadovaném termínu oficiální připomínky Komory. V připomínkování nové vyhlášky, která má nahradit vyhlášku 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, jsme se připojili k připomínkám architektů. Není-li žádost podána elektronicky přes portál stavebníka, pak lze PD u vybraných jednoduchých staveb, kterou nemusela zpracovávat autorizovaná osoba, podávat PD pouze v papírové formě. V těchto případech převede dokumentaci do elektronické formy stavební úřad. Ve všech ostatních případech musí být projektová dokumentace od 1. července 2027 podána jen digitálně.

Předseda Ing. Špalek informoval o připojení k platformě pro zdravý stavební zákon. Platforma kritizuje nepřipravenost digitalizace stavebního řízení.

Návrh změn řádů

Ing. Dospiva předložil návrh rámcové smlouvy pro pravidelné dodavatele služeb. Smlouva může být uzavřena na dobu neurčitou se stanovenými ročními limity. Nezbytnou součástí bude předávací protokol, který bude za ČKAIT podepisovat oprávněný správce kapitoly rozpočtu do maximální výše 250 tis. Kč. Bude-li částka vyšší než 250 tis. Kč, bude nezbytný podpis předsedy nebo místopředsedy. Pravidla tohoto zjednodušení budou doplněna do směrnice S5 – Objednávky ČKAIT – U24011 – Ing. Motyčka [12 pro – 0 zdržel se – 0 proti].

Ing. Konečný bude shromažďovat podněty na změny řádů.

Časopis Stavebnictví

Představenstvo projednalo nabídky na výrobu a distribuci časopisu Stavebnictví. Ceny za společnou distribuci tištěného vydání časopisů Stavebnictví a Zprávy a informace ČKAIT jsou stejné při využití IC ČKAIT s.r.o., nebo SVI, včetně nižší DPH. Proto předseda Ing. Špalek navrhl, aby 6 čísel, s nimiž bude zasílán časopis Zprávy a informace ČKAIT, rozesílalo Středisko vzdělávání a informací a zbylá 4 čísla rozesílalo Informační centrum ČKAIT s.r.o. Ing. Loukota připraví pro tento postup návrh smlouvy [13 pro – 0 zdržel se – 0 proti].

Představenstvo rozhodlo o novém složení redakční rady časopisu Stavebnictví na nové funkční období. Dvěma novými členy místo Ing. Mráze a Ing. Stibůrkové jsou navrženi Ing. Loukota a Ing. Zdařilová, dva členové, Ing. Trnka a Ing. Pukl, zůstávají nezměněni. Hostem redakční rady bude zástupce SVI [13 pro – 0 zdržel se – 0 proti].

Různé, informace z jednání

Ing. Špalek zhodnotil uskutečněné valné hromady. Na čtyřech oblastech došlo ke změně předsedy výboru oblasti – v Ústí nad Labem, Olomouci, Zlíně a Brně. Minimálně další dvě změny budou v Karlových Varech a Českých Budějovicích. Informoval o účasti na Inženýrském dni v Bavorsku. Také byla podepsána smlouva o spolupráci s Brandenburskou komorou. Informoval o zahájení práce, jejímž cílem je změnit odpovědnost projektanta. V Polsku, Maďarsku, ale také např. v Německu je odpovědnost časově omezena – na rozdíl od České republiky. Navrhl prof. Kabeleho nominovat jako delegáta ČKAIT do European Council of Civil Engineers (ECCE) – Evropské rady stavebních inženýrů [10 pro – 0 zdržel se – 0 proti].

Ing. Dospiva pozval členy na konferenci, kterou 24.–25. dubna pořádá Fakulta stavební VŠB–TUO a svaz.

Ing. Majer představil malý informační systém v nahraném videu. Představenstvo souhlasí s doplněním možností systému – viz cenová nabídka pro využití před spuštěním velkého systému [11 pro – 0 zdržel se – 0 proti].

Ing. Vokurka informoval o končícím tříletém funkčním období zkušebních komisařů. Autorizační rada bude řešit do nového období generační výměnu.

Ing. Drahorád informoval o oslovení Ministerstvem dopravy ČR, zda identifikuje určené normy pro vyhlášku, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

Bc. Honzárek informoval o soutěžích veřejných zadavatelů, kteří soutěží dále především s důrazem na nejnižší cenu. Proto by ocenil postup, který doporučuje Komora s větším důrazem na kvalitu. Předseda informoval o výstupu komise ZZVZ v podobě Soutěžního řádu. Dále informoval o úspěšném uspořádání konference Santini 2023.

Ing. Bečkovský informoval o aktivitách NSC 4.0. Pořádá na brněnském veletrhu akci stavební Hackathon – návrh a prezentace inovativního konceptu technického řešení pro dostupné bydlení. Rozešle nabídku na zapojení se do projektu NSC 4.0 s názvem Stavební gramotnost.

Ing. Zdařilová informovala o účasti na prvním ustavujícím poradním sboru ministra pro místní rozvoj pro řešení bezbariérového řešení staveb. V tomto týdnu byly zahájeny práce na 20. ročníku Ceny Inženýrské komory. Byla rozeslána výzva na přihlášení do soutěže. Byl posunut termín přihlášení do 31. března. První setkání poroty se předpokládá v květnu.

Ing. Pater informoval o plánovaných termínech – 19. června bude jednání ediční rady od 14 hodin, 18. června jednání profesní rady. Dále informoval o jmenování nového generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce, kterým se stal Ing. Melecký.

Ing. Hnízdil předložil při neúčasti Ing. Motyčky jím aktualizované směrnice S2 a S3. Dále předložil žádost o záštitu Stavebním veletrhům v Brně 24.–27. dubna 2024, návrh na doplnění Rady pro uznávání odborné kvalifikace: Ing. Petráše, Ing. Vokurku, prof. Kabeleho. Vše bylo schváleno [9 pro – 0 zdržel se – 0 proti].

Ing. Synek informoval o jednání o projektech financovaných ze subkomponenty 1.6.4 Národního plánu obnovy a sporech mezi MPO a MMR. K odpovědnosti stavbyvedoucích a dozorů připravují v komisi pro realizaci staveb článek do některého z našich časopisů. Na komisi pro BIM byl projednáván zákon o BIM, který podle ČKAIT ani podle ČKA není potřeba.

Přehled splněných úkolů

Ing. Vokurka zkontroloval studijní plány škol, z nichž uchazeči žádají o autorizaci v oboru Geotechnika. Na oblastních kancelářích ČKAIT a zkušebních místech je již k dispozici zpracovaný seznam škol. Dále budou na seznam přidávány další vysoké školy a také střední školy.

Ing. Hnízdil upravil žádost o udělení autorizace – úprava přihlášky byla provedena podle požadavků a zahrnovala také nezbytná doplnění související s poplatkem za žádost, platným od 1. ledna 2024. Upravená žádost byla schválena per rollam – viz výše.

Přehled pokračujících úkolů

Prof. Kabele – zpracovat návrh podkladu pro jednání s MPO o pasu pro renovaci budov a jejich zpracovatelích – směrnice ještě nevyšla.

Ing. Motyčka – připravit systém kompetencí a finančních limitů – předseda navrhuje upravit princip 4 očí, také počkat na konec VH a uvést nové předsedy. Další připomínky mohou členové poslat do 25. března.

Ing. Hnízdil – stav zadávací dokumentace pro nový IS – máme verzi nula, aktualizovanou verzi jsme zatím nedostali. Společnost zpracovávající zadávací dokumentaci zaměstnala nového specialistu, který se bude plně věnovat našemu úkolu.

Ing. Loukota – připravit novou smlouvu na vydávání časopisu Stavebnictví s IC ČKAIT s.r.o. – návrh smlouvy připravil a předložil IC ČKAIT s.r.o. Byla také diskutována na Dozorčí radě IC ČKAIT s.r.o. Jednatelé se k návrhu smlouvy vyjádří do 29. února.

Přítomni z představenstva:

 • Ing. Robert Špalek – předseda
 • Ing. Petr Dospiva, Ph.D. – 1. místopředseda
 • Ing. Michal Drahorád, Ph.D. – místopředseda
 • Ing. Radim Loukota – místopředseda
 • Ing. František Mráz – místopředseda
 • Ing. David Bečkovský, Ph.D.
 • Bc. Libor Honzárek; prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
 • Ing. František Konečný, Ph.D.
 • Ing. Michal Majer
 • Ing. Jindra Novotná; Ing. Jaroslav Synek, Ph.D.
 • Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.
 • Omluven: Ing. Josef Filip, Ph.D.
 • Ing. Martin Šafařík.

Přítomní hosté:

 • prof. Ing. František Hrdlička, CSc. – předseda Dozorčí rady ČKAIT;
 • Ing. Jan Korbel – předseda Stavovského soudu ČKAIT;
 • Ing. Adam Vokurka, Ph.D. – předseda Autorizační rady ČKAIT;
 • Ing. Radek Hnízdil, Ph.D. – ředitel Kanceláře Komory;
 • Ing. Ladislav Motyčka – ekonomický mandatář;
 • Ing. Jindřich Pater – RPRP, ER.

Následující zasedání:

18. dubna 2024, výjezdní 14. a 15. června (Nové Hrady), 19. září 2024, 21. listopadu 2024.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.