Valná hromada oblasti Ústí nad Labem

Předsedou oblasti se nově stal Ing. Petr Hajdina. Místopředsedou je bývalý předseda Ing. Martin Mandík. V desetičlenném výboru jsou zastoupeny tyto autorizační obory: třikrát Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (IV00, TV02), třikrát Pozemní stavby (IP00, TP00), třikrát Dopravní stavby (ID00, TD02) a jedenkrát Mosty a inženýrské konstrukce (TM00). Tři členové jsou autorizovaní ve dvou oborech.

Valná hromada se již po třetí konala v Hradním sále Hradu Litoměřice dne 25. ledna 2024. Na valné hromadě bylo přítomno 78 členů, tj. 4,34 % z 1 796 autorizovaných osob.

Oblast Ústí nad Labem má nového předsedu, místopředsedou je bývalý předseda

Nejdůležitější částí valné hromady byly volby do výboru oblasti. V rámci tajných voleb byl zvolen nový desetičlenný výbor v tomto složení:

 • Ing. Petr Hajdina (0401410, TV02, IV00), předseda oblasti, delegát SD
 • Ing. Martin Mandík (0400005, ID00), místopředseda oblasti, delegát SD
 • Ing. Venuše Brunclíková, MBA (TP00), delegátka SD
 • Ing. Martin David (0401558, IV00)
 • Jan Ekrt (0401734, TD02), delegát SD
 • Ing. Josef Filip, Ph.D. (0401915, II00, ID00), člen představenstva, delegát SD
 • Mgr. Ing. David Jedinák (0401526, TM00), delegát SD
 • Ing. Luděk Sahulka (0402230, IP00), delegát SD
 • Ing. Jaroslav Vrba (0400748, II00, IP00), delegát SD
 • Ing. Jiří Zima (0400138, IV00), delegát SD

Nový výbor se po vyhlášení výsledku voleb sešel k volbě předsedy a místopředsedy oblasti. Ing. Mandík informoval, že se nebude ucházet o funkci předsedy. Předsedou oblasti Ústí nad Labem byl jednomyslně zvolen Ing. Petr Hajdina. Místopředsedou byl zvolen Ing. Martin Mandík. Výbor poděkoval bývalému předsedovi za jeho dosavadní vedení oblasti.

Dále bylo aklamací zvoleno 19 delegátů, z nichž nově zvolený předseda vybere 11 delegátů (přednostně členy výboru oblasti, doplněné o ostatní zvolené delegáty dle jejich časových možností), kteří se zúčastní Shromáždění delegátů ČKAIT dne 19. října 2024 v Praze.

Z činnosti oblasti Ústí nad Labem

Ing. Mandík přednesl zprávu o činnosti v oblasti za rok 2023 a informoval o výhledu na rok 2024. Nejvýznamnější akcí, kde je OK Ústí nad Labem odborným garantem, byla soutěž Stavba dvacetiletí Ústeckého kraje 2023. Vyhlášení výsledků proběhlo v rámci výstavy Zahrada Čech v Litoměřicích. V rámci celoživotního vzdělávání se konalo celkem 21 odborných akcí, z toho byly 2 semináře, 4 exkurze a 15 webinářů. Těchto odborných akcí se zúčastnilo celkem 3 346 autorizovaných osob.

Největšímu zájmu se opět těšily semináře a webináře JUDr. Evy Kuzmové z Brna k právní problematice a legislativě, Ing. Ludmily Zahradnické, CSc., a Ing. Jana Zajíčka.

Neméně významné byly pořádané exkurze:

 • Kalich (obnova dožilých částí krovu a doplnění střešní krytiny) a revitalizace objektu Staré radnice v Litoměřicích;
 • protipovodňová opatření a retence splaškových vod v Karlíně;
 • rozšíření kapacity ZŠ Školní ulice č. p. 1803 v Roudnici nad Labem;
 • dopravní stavba dálnice D7 Chlumčany a D7 Louny.

Z vystoupení hostů

Ing. Josef Filip, Ph.D., člen Představenstva ČKAIT zastupující na valné hromadě předsedu ČKAIT Ing. Roberta Špalka, popřál přítomným vše nejlepší v novém roce a poděkoval za dosavadní činnost. Shrnul činnost Komory v roce 2023 v oblastech připomínkování zákonů, vyzdvihl činnost v propagaci Komory v médiích a komentoval ekonomické výsledky Komory. Informoval o zakoupení budovy v Legerově ulici, učiněné na základě závěrů ze SD 2022. Budova byla zakoupena z volných prostředků Komory a částečně z úvěru. Ve volných prostorách zde bude umístěna část oddělení Komory. Dále informoval o skutečnosti, že o pojištění autorizovaných osob se od 1. ledna 2024 stará vlastní dceřiná společnost PM ČKAIT, s.r.o. Poděkoval zástupci ČSSI za spolupráci obou organizací a apeloval na členy oblasti, aby projevili chuť k zapojení do činnosti Komory.

Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., ředitel Kanceláře Komory, informoval o skutečnosti, že nás čeká nový stavební zákon a postupující digitalizace.

Valné hromady oblasti Ústí nad Labem se zúčastnila řada významných hostů: Mgr. Jiří Adámek, místostarosta města Litoměřice, Ing. Venuše Brunclíková, MBA, vedoucí odboru územního rozvoje Městského úřadu Litoměřice a zároveň členka výboru naší oblasti, Ing. Michael Straka, tajemník Městského úřadu Louny, prof. Ing. arch. Hana Seho, vedoucí Ateliéru Seho–Poláček z Fakulty architektury ČVUT, Ing. arch. Filip Zdvořák, architekt ze společnosti Rusina Frei architekti, Veronika Suchá z Fakulty architektury ČVUT, Ing. Bc. Jana Vacková, ředitelka VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní v Děčíně, Ing. Tomáš Trávníček, MPA, vedoucí odboru Stavebního a vyvlastňovacího úřadu, životní prostředí v Žatci.

Z představitelů Komory byli přítomni: Ing. Marek Jírovský, člen Dozorčí rady ČKAIT, a také Ing. Petra Bartoníčková a Mgr. Jakub Doležel, pojišťovací makléři ze společnosti PM ČKAIT, s.r.o., dále Marie Báčová, poradkyně předsedy ČKAIT, a další.

Z doprovodného programu

Během valné hromady byly promítány fotografie z akcí, které se konaly v průběhu minulých let. V rámci valné hromady během sčítání hlasovacích lístků proběhla prezentace studentských prací Ateliéru Seho z ČVUT Praha. Součástí programu byla i výstava těchto prací, která byla instalována v předsálí. V samotném Hradním sálu byla umístěna výstava ze soutěže Stavba dvacetiletí Ústeckého kraje 2023. Na závěr poděkoval Ing. Mandík přítomným za jejich účast a popřál novému předsedovi oblasti Ing. Hajdinovi mnoho štěstí.

Ing. Petr Hajdina

Ing. Petr Hajdina

Rád bych navázal na činnost předešlého předsedy oblasti, který tuto funkci vykonával více než třicet let.

Asi jedním z největších úkolů je zabezpečit, aby oblast i nadále dobře a kvalitně zajišťovala veškeré služby stávajícím a budoucím členům v oblasti.

Dalším neméně důležitým úkolem bude aktivně komunikovat a spolupracovat s odbornými organizacemi zaměřenými na stavební odvětví, se státní správou, samosprávami, případně s ostatními profesními komorami.

Potřebné je také dobře komunikovat s vlastními členy Komory, případně s uchazeči, o jejich profesním rozvoji.

V oblasti související se vzděláváním a předáváním zkušeností zajistit pořádání odborných exkurzí, odborných seminářů a webinářů.

Oslovovat zkušené projektanty, zhotovitele a objednatele, aby se aktivně zapojovali do odborných stavebních soutěží, a mohli si tak předávat zkušenosti získané praxí.

Ve výboru oblasti jsem více než deset let a věřím, že mi výbor oblasti svým lidským a odborným přístupem pomůže tyto i další úkoly plnit.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.