Valná hromada oblasti Pardubice

Předsedou oblasti se stal již po páté Ing. Radim Loukota, který je zároveň i místopředsedou Představenstva ČKAIT. Místopředsedou je nově Pavel Čížek, který nahradil vloni zesnulého místopředsedu Ing. Drahomíra Ježka. V šestičlenném výboru mají čtyři inženýři autorizaci v oboru Pozemní stavby a dva v oboru Dopravní stavby.

Valná hromada oblasti Pardubice byla svolána na čtvrtek 11. ledna 2024 do konferenčního sálu Domu techniky Pardubice spol. s r.o., náměstí Republiky 2686 v Pardubicích, kde se i uskutečnila. Počtem 80 osob z 1 074 se jí zúčastnilo 7,45 % členů evidovaných v oblastní kanceláři Pardubice.

Oblast Pardubice má nového místopředsedu

Hlasováním zúčastněných členů oblasti a následným hlasováním per rollam zvolených členů výboru byl pro oblastní kancelář Pardubice zvolen výbor v tomto složení:

 • Ing. Radim Loukota (0701086, ID00), předseda oblasti, delegát SD
 • Pavel Čížek (0700702, TP00), místopředseda oblasti, delegát SD
 • Ing. Přemysl Král, DiS. et Dis. (0701659, TP00, IP00)
 • Ing. Jiří Musil (0600974, IP00), delegát SD
 • Ing. Miroslav Němec (0601080, ID00), delegát SD
 • Ing. Pavel Vacek (0600760, IP00, TM00), delegát SD

Z usnesení valné hromady Pardubice

Valná hromada schválila zprávu o činnosti výboru a hospodaření za rok 2023 oblasti Pardubice a plán činnosti pro rok 2024, kterou přednesl předseda oblasti Ing. Radim Loukota.

Valná hromada zvolila: 6 členů výboru oblasti Pardubice, 7 delegátů a 4 náhradníky na Shromáždění delegátů ČKAIT, které se bude konat dne 19. října2024 v kongresovém centru Hotelu Pyramida v Praze, a 2 kandidáty do dozorčí komise v Praze.

Valná hromada vzala na vědomí informaci předsedy ČKAIT Ing. Roberta Špalka o činnosti Komory v roce 2023 doplněnou ředitelem kanceláře Ing. Radkem Hnízdilem, Ph.D., zprávu Dozorčí rady ČKAIT, kterou přednesl její člen Ing. František Kavina.

Valná hromada uložila výboru oblasti Pardubice: publikovat průběh a závěry valné hromady oblasti do časopisu Zprávy a informace ČKAIT, hájit práva autorizovaných osob, zajistit pořádání akcí v rámci celoživotního vzdělávání autorizovaných osob dle předloženého programu na rok 2024, nadále udržovat kontakty a prohlubovat spolupráci s orgány státní správy a samosprávy včetně IZS ČR a ostatními profesními organizacemi v oboru stavebnictví, formou odborné pomoci spolupracovat se školami se stavebním zaměřením v oblasti Pardubice, podporovat a průběžně vyhodnocovat program celoživotního vzdělávání autorizovaných osob, věnovat zvýšenou pozornost změnám ve stavební legislativě.

Ze zprávy o činnosti oblasti Pardubice

Za loňský rok jsme uspořádali 7 akcí ve formě odborných webinářů, jednu konferenci a jednu exkurzi:

 • Fotovoltaika na střechách domů a tepelná čerpadla;
 • Vady a poruchy vybraných geotechnických konstrukcí;
 • Nový zákon o VTZ – elektrotechnika z pohledu AO;
 • Vady, poruchy a havárie vybraných konstrukcí;
 • Zásady navrhování otvorových výplní;
 • Komentář k vybraným zákonům;
 • Aktuální změny v oboru požární bezpečnosti staveb v roce 2023;
 • Exkurze na Dopravní uzel Pardubice a již 12. ročník Dopravní konference Pardubice.

V roce 2024, resp. v jeho prvním pololetí, jsme připravili tyto tři webináře: Státní energetická koncepce ve stavebnictví, Pojištění odpovědnosti autorizovaných osob, Protihluková ochrana u liniových staveb. Dále jsme uspořádali dvě exkurze, jejichž cílem byly zrekonstruované Automatické mlýny na Gočárově galerii a novostavba centrálního urgentního příjmu v areálu pardubické nemocnice.

Zpráva o hospodaření oblasti Pardubice

Naše oblast měla z rozpočtu ČKAIT přidělen limit výdajů na rok 2023 v celkové výši 1 470 000 Kč. Dle předběžných hospodářských výsledků k 31. prosinci 2023 bylo čerpáno 1 491 000 Kč, z toho na režii a mzdy oblasti bylo určeno 981 000 Kč a čerpáno 1 084 000 Kč. Na odborné činnosti bylo určeno 489 000 Kč a čerpáno 407 000 Kč.

Pro rok 2024 má ČKAIT připraven rozpočet, který byl předložen a schválen na Shromáždění delegátů 21. října 2023. Pro jednotlivé oblasti jsou z celkového rozpočtu ČKAIT stanoveny limity, dělené na režijní výdaje a výdaje na odborné činnosti. Oblast Pardubice má na rok 2024 přidělen celkový limit výdajů 1 423 000 Kč, z toho na režii a mzdy oblasti 934 000 Kč a na odborné činnosti 489 000 Kč.

Z vystoupení hostů

V rámci diskuze vystoupil Ing. Moucha s příspěvkem o ingerenci energetiky do stavebnictví, ve kterém upozornil na aktualizovanou státní energetickou koncepci ČR, stav ekonomiky a nesmyslnou koncepci „zeleného údělu“.

Doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D., děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, kladně zhodnotil úzkou spolupráci naší oblastní kanceláře s jeho školou. Dále nás informoval o záměrech a dalším směřování fakulty do budoucna.

Ing. Miroslav Vohlídal, vedoucí odboru majetkového, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Pardubického kraje shrnul investiční aktivity v našem kraji v roce 2023 a nastínil plán pro rok 2024. Kladně ohodnotil i naši spolupráci v rámci pořádání soutěže Stavba roku Pardubického kraje 2023.

Dalšími zajímavými hosty byl poslanec Tomáš Dubský, plk. Mgr. Miloslav Vašák, vedoucí oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a ZPP, Ing. Jiří Skalický, ředitel Střední školy stavební Vysoké Mýto, Ing. Jiří Štěpánek, ředitel Průmyslové střední školy Letohrad, spolu se studenty Janem Dvořáčkem, Lucií Pávkovou, Bc. Milošem Šulou a Bc. Tadeášem Šustrem.

Pozvání na valnou hromadu přijal za Komoru předseda Ing. Robert Špalek, ředitel Kanceláře Komory Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., poradkyně předsedy Marie Báčová, člen DR Praha Ing. František Kavina, předseda OK Hradec Králové Ing. Milan Havlišta, předseda OK Praha Ing. Ladislav Bukovský a vedoucí střediska vzdělávání a informací Ing. Dominika Mandíková, za PM ČKAIT, s.r.o., Ing. Petra Bartoníčková a Mgr. Jakub Doležel.

Ing. Radim Loukota

Ing. Radim Loukota

Moje nejdůležitější úkoly ve funkci předsedy oblasti ČKAIT Pardubice ve volebním období 2024 až 2027, a nejen v tomto – zajistit hladký chod kanceláře oblasti Pardubice, věnovat se právní a odborné podpoře autorizovaných osob, zodpovídat jejich dotazy i za pomoci Kanceláře Komory.

Chtěl bych, aby naše oblastní kancelář poskytovala potřebný servis nejenom pro AO z oblasti, ale i pro laickou a odbornou veřejnost, která se na nás obrátí. V rámci možností a pravomocí předsedy budu hájit práva autorizovaných osob.

Budu společně s celým výborem oblasti plánovat a zajišťovat celoživotní vzdělávání a odborné exkurze tak, abychom obsáhli právní i odbornou problematiku v rámci potřeb AO.

Chtěl bych dále pokračovat v aktivní spolupráci s partnery v oblasti, tj. HZS, SŠ a VŠ , státní správou a samosprávou na úrovní obcí, měst i kraje a profesními organizacemi z oboru stavebnictví.

Budeme aktivně spolupracovat na pořádání každoroční Dopravní konference Pardubice, letos již 13. ročníku, i organizaci Stavba roku Pardubického kraje 2025. V roce 2025 to bude již 12. bienále této soutěže.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.