Výsledné hospodaření ČKAIT v roce 2023

V roce 2023 hospodařila Komora s příjmem, který tvořily především členské příspěvky členů, zvýšené o 500 Kč/člena. I díky tomu je výsledek hospodaření přebytkový.

V současné době se dokončuje návrh daňového přiznání ČKAIT za rok 2023 a dosáhli jsme celkově zisku ve výši cca 7 mil. Kč, takže budeme odvádět daň ve výši cca 2,2 mil. Kč. Při porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2023 došlo v některých kapitolách v průběhu roku k velkým rozdílům, což je dáno v některých případech těžko odhadnutelnými výdaji či příjmy. Návrh rozpočtu z důvodu projednání v orgánech ČKAIT je každoročně připravený v polovině předchozího roku.

Dle předběžného rozboru došlo k výrazným rozdílům v těchto kapitolách a položkách:

Příjmy mandatorní části rozpočtu, tj. především příjmy z členských příspěvků a z úroků z těchto peněz byly vyšší proti rozpočtu cca o 1,9 mil. Kč.

Výdaje mandatorní části rozpočtu, což jsou náklady kapitol a jejich položek, které jsou hrazeny převážně z příjmů z členských příspěvků, dosáhly v některých případech jak výrazných úspor, tak také překročení plánovaných částek. Například se výrazně projevily narůstající případy šetřené Dozorčí radou ČKAIT a následně Stavovským soudem ČKAIT, a proto výdaje těchto orgánů překročily rozpočet. Je to dáno i tím, že musíme mít stále častěji k dispozici právníky a znalce, což jsou v dnešní době draze nakupované služby. Na druhé straně došlo k úsporám výdajů ze strany oblastních kanceláři v odborných činnostech, Střediska vzdělávání a informací (vlivem změn ve vydávání publikací pro členy) atd.

Ekonomické činnosti ČKAIT, které jsou sledovány v rozpočtu i v účetnictví odděleně od mandatorních činností a zahrnují především hospodaření s majetkem ČKAIT, jsou ve výsledku trvale v minusu. Je to dáno tím, že ve velké části prostor v budovách v majetku ČKAIT jsou umístěny kanceláře ČKAIT a jen část se pronajímá jiným subjektům. V rozpočtu odhadovaný výsledek hospodaření byl o 1,0 mil. Kč horší.

V současné době provádíme rozbory výsledného hospodaření roku 2023, abychom ještě dokázali provést pracovní úpravy rozpočtu pro letošní rok, a hlavně je zohlednili v návrhu rozpočtu na rok 2025, který se nyní připravuje.

ČKAIT je výhradním vlastníkem dvou samostatně podnikajících firem, a to IC ČKAIT s.r.o. a od 1. prosince 2023 ještě PM ČKAIT, s.r.o.

IC ČKAIT s.r.o. podniká v oborech týkajících se vydavatelské činnosti (knihy, časopisy), ale také v pořádání školení, seminářů, konferencí atd. Na její činnost a hospodaření dohlíží Dozorčí rada tohoto podnikatelského subjektu a ta předává informace Představenstvu ČKAIT. V roce 2023 hospodařilo IC ČKAIT s.r.o. s mírným přebytkem. Návrh daňového přiznání se nyní připravuje a bude předložen ke schválení Představenstvem ČKAIT. Konečný výsledek hospodaření bude uveden ve Výroční zprávě ČKAIT za rok 2023.

PM ČKAIT, s.r.o., zřízený za účelem podnikání v pojišťovacím makléřství, má v předmětu podnikání činnost dříve smluvně zajištěnou u firmy GrECo. Rovněž zaměstnanci, kteří ještě v loňském roce spolupracovali s ČKAIT, přešli do tohoto našeho nového podnikatelského subjektu. ČKAIT má dohled nad touto firmou zajištěn jednak tím, že jedním ze dvou jednatelů je člen Představenstva ČKAIT Ing. Michal Majer, a také tím, že činnost sleduje a kontroluje Pojišťovací komise ČKAIT. Firma PM ČKAIT, s.r.o. de facto začala svoji podnikatelskou činnost v lednu, takže první daňové přiznání bude podávat až za rok 2024.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.