Valná hromada oblasti Jihlava

Předsedou je i nadále, a to již popáté, Ing. Karel Vaverka, místopředsedou je autorizovaný technik Bc. Libor Honzárek – nový člen představenstva. V sedmičlenném výboru pracují dvě ženy a tři členové mají více autorizací. Převažuje autorizace Pozemních staveb (IP00, TP00), která je zastoupena pětkrát. Jeden člen je autorizován v oborech Technika prostředí staveb (IE01) a Technologická zařízení staveb (TT00), další je autorizován v oboru Technik dopravních staveb pro nekolejovou dopravu (TD02) a v oboru Mosty a inženýrské konstrukce (TM00).

Valná hromada oblasti Jihlava proběhla 10. ledna 2024 v Gotickém sále městské radnice v Jihlavě za účasti 60 členů, což představuje 5,7 % z 1 049 autorizovaných osob oblasti.

Do sedmičlenného výboru oblasti Jihlava byli zvoleni:

  • Ing. Karel Vaverka (1000063, IA00, II00, IP00), předseda oblasti, delegát SD
  • Bc. Libor Honzárek (0700017, TP00), místopředseda oblasti a člen představenstva, delegát SD
  • Ing. František Komínek (1400187, IP00)
  • Ing. Slavomír Langmajer (1000736, IP00), delegát SD
  • Ing. Jaroslava Lorencová (1000696, IP00)
  • Ing. Leoš Pohanka (1000637, IE01, TT00), delegát SD
  • Ing. Monika Vavřínková (1400283, TD02, TM00)

Ze zprávy o činnosti oblasti Jihlava v roce 2023

Rezortní působnost členů výboru oblasti: Do minulého roku působil v představenstvu předseda oblasti Ing. Karel Vaverka. Na loňském Shromáždění delegátů již nekandidoval a nahradil ho Bc. Libor Honzárek. V dozorčí radě pokračuje Ing. František Kavina (1001088) a ve stavovském soudu Ing. Arnošt Fabík (1001171). Oba jsou také delegáty SD. Celkem bylo zvoleno 5 delegátů na SD ČKAIT 2024.

Hospodaření oblastní kanceláře Jihlava vychází ze schváleného rozpočtu ČKAIT. Pro rok 2023 byl schválen rozpočet OK Jihlava v částce 1 595 000 Kč. Do konce listopadu bylo vyčerpáno 1 299 894 Kč. Plán na rok 2024 předpokládá zvýšení rozpočtu o cca 5 %.

Spolupráce s Krajem Vysočina: Uzavřená smlouva o spolupráci mezi naší oblastí ČKAIT a Krajem Vysočina je stále platná a je to velmi dobře. Dlouholetá úspěšná spolupráce se samosprávou a správou našeho kraje má kvalitní právní podklad. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, stále předpokládáme a doufáme, že postupem času najdeme další nové formy a oblasti spolupráce.

Spolupráce s HZS Vysočina: Na smlouvu o spolupráci s Krajem Vysočina navázala smlouva s HZS kraje Vysočina o spolupráci v krizových a havarijních situacích. Dohodli jsme s vedením HZS kraje parametry spolupráce a s vybranými kolegy – statiky, dopraváky, vodohospodáři a dalšími jsme vytvořili havarijní tým, který spolupracuje s HZS v krizových situacích. Ukazuje se však stále potřeba průběžně aktualizovat seznamy expertů.

Spolupráce se středními stavebními školami kraje: Podepsáním smlouvy o spolupráci se středními školami na jedné z minulých valných hromad jsme zahájili aktivní spolupráci se školami. Cílem naší spolupráce je přiblížit školy současné praxi, propojit zkušenosti a znalosti našich členů s potřebami středních stavebních škol. Vždyť tam roste generace našich následníků a tato spolupráce je jednou z forem předávání zkušeností mladým. Účastníme se práce ve školských radách, profesoři škol jsou pravidelnými účastníky našich seminářů, účastníme se projektů škol. Starosti nám však dělá Střední škola stavební Jihlava. Tato škola se přestala zúčastňovat naší soutěže středních stavebních škol na Vysočině. Vysvětlení nové paní ředitelky je toto: Soutěž stresuje studenty a okrádá je o volný čas.

Spolupráce s SPS Vysočina: Oblastní výbor ČKAIT Jihlava je spoluzakladatelem a spolupořadatelem soutěže Stavba Vysočiny. Udělení cen Stavba Vysočiny proběhlo loni tradičním způsobem. Ceny byly předávány v Humpolci za účasti hejtmana Kraje Vysočina Mgr. Vítězslava Šreka. Již několik roků udělujeme Cenu ČKAIT. Vítěze této ceny určují členové výboru oblasti. Členové výboru na základě seznamu soutěžních návrhů určí pořadí třech, dle jejich názoru nejlepších. Součet těchto umístění určuje vítěze Ceny ČKAIT. Cenu ČKAIT za rok 2022 získala stavba Návštěvnické centrum Rodinného pivovaru BERNARD v Humpolci. Výsledky přehlídky Stavba Vysočiny za rok 2022 byly zveřejněny v Z+i ČKAIT 6/2023.

Odborné semináře probíhají pravidelně v prostorách krajského úřadu, které jsou pro tento účel velmi dobře vybavené a poskytují vysoký standard prostředí. Na všechny semináře jsme zvali pracovníky krajského úřadu, pracovníky stavebních úřadů a zástupce středních stavebních škol. Důvodem je zejména vzájemné propojení prostoru povolování staveb s prostorem projektování – chceme, aby se úředník stavebního úřadu a projektant vzájemně pochopili a porozuměli svým procedurám. Dalším důvodem bylo poskytnout odborné vzdělávání stavebním úřadům. Neposledním důvodem bylo naše přihlášení k této službě podepsáním smlouvy o spolupráci s Krajem Vysočina. Program seminářů byl bohatý, uvedu pouze jednotlivá témata: Fotovoltaické elektrárny a tepelná čerpadla. Statika od základů po krovy. Dopravní stavby jsou také naše. Statika od základů po krovy – pokračování. Projektová příprava stavby a její projednání s DOSS a se správci inženýrských sítí. Nový stavební zákon byl schválen, a co dál?

Letošní ročník konference „Památkář, projektant a investor ve vzájemném dialogu“ se uskutečnil v nových prostorách, byla to Krajská knihovna v Havlíčkově Brodě a její přednáškový sál. Konference byla zaměřena na umělé osvětlení, světelný smog a vliv světla na člověka. Účastníci ve svých přednáškách přednesli zajímavé postřehy o světle.

Dlouho plánovaná exkurze na východní pobřeží USA se stala realitou až na přelomu dubna a května loňského roku. New York, Philadelphia, Washington, Pittsburgh, Niagara Falls, to vše jsou místa, která jsme si přáli navštívit – a také navštívili. Zaujalo nás, že při delším dešti na Manhattanu nefunguje odvodnění ulic a člověk má tři možnosti: nevyházet z domu, pořídit si gumáky nebo připustit vodu v botách. V našem případě platila varianta 3. Díky tomu jsme zjistili, že některé linky metra, vybudované před sto lety, fungují v původním stavu bez jakékoliv modernizace. Přesto úroveň stavitelství v městě měst je velmi vysoká. One World Trade Center, The Edge na Hudson Yards 30 a další budovy, které jsme navštívili, jsou dokladem špičkové úrovně stavitelství. Koncert Jana Smigmatora v Carnegie Hall byl kulturním vyvrcholením naší cesty. Ve Washingtonu jsme viděli Capitol Hill, Arligtonský národní hřbitov, Bílý dům. Mnoho času jsme strávili přesuny mikrobusy. Dopravní síť je dokonalá, nepotkaly nás ani zácpy na silnicích a dálnicích, řidiči v USA jsou ukáznění.

Exkurze do Brielle v Holandsku jsou pro nás vždy naplněny velkým očekáváním. Brielle je partnerské město Havlíčkova Brodu, a proto jsme zde přijímáni se všemi poctami. Exkurze je pro nás vždy velmi inspirativní. Navštívili jsme nový rotterdamský přístav, který se za 10 roků zvětšil o třetinu. Zatímco Holanďané budují, my jednáme a dohadujeme se. Ještě větším překvapením však bylo, když nám bylo sděleno, že město Brielle zaniklo. Sloučením tří měst vzniklo město nové, město silnější, s větším ekonomickým a společenským potenciálem. Je to velký příklad pro naši zemi, ve které je obrovský počet samostatných obcí, které obtížně ustavuji samosprávy a potom živoří.

Zamyšlení na závěr

Uplynulý rok 2023 proběhl ve znamení války na Ukrajině a také energetické krize. V legislativní oblasti jsme byli svědky a také občas aktéry tvorby nového stavebního zákona, slabikáře naší profese. Nejsem si jist, že letošní rok tuto zákonnou anabázi uzavře. Naše oblastní kancelář kromě jednoho nerealizovaného semináře uskutečnila všechny ostatní, konferenci, exkurze a proběhla také soutěž Stavba Vysočiny. Stavebnictví prožívá náročné období. Na jedné straně chybějí stavební kapacity a obtížně se dohadují ceny zakázek. Na straně druhé hrozí nejistota, která může způsobit snížení poptávky po stavebních pracích.

Na podzim loňského roku Shromáždění delegátů zvolilo nové Představenstvo ČKAIT. Je dobrou zprávou, že si naše oblast zde udržela zastoupení. Věřím toku, že kolega Libor Honzárek bude jeho platným členem. Závěrem zprávy je nutno oprávněně poděkovat. Děkuji kolegyním a kolegům z výboru oblasti, naší tajemnici Lence Zemanové, našim smluvním partnerům, a v neposlední řadě Vám, aktivním členům naší oblasti. Bez Vás by naše Komora nebyla…

Ing. Karel Vaverka

Ing. Karel Vaverka

Za nejdůležitější považuji:

Bezpečně provést naše členy chaosem, vyplývajícím z implementace nového stavebního zákona.

Přesvědčit naše členy o extrémní odpovědnosti projektantů a stavbyvedoucích a ochránit je před možnými riziky.

Nadále intenzivně spolupracovat s našimi středními stavebními školami. Bohužel, toto se nyní nepříliš daří, jedna z těchto škol se odmítá zúčastňovat studentských soutěží. Soutěžením příliš zatěžujeme studenty a obhajoba jejich soutěžního návrhu před komisí je pro ně zatěžující a nedůstojná.

Vzdělávat naše členy. Vzdělávání je nutným a efektivním nástrojem pro jejich bezpečné profesní uplatnění.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.