Valná hromada oblasti Hradec Králové

Předsedou je i nadále Ing. Milan Havlišta a jeho zástupkyní je Ing. Eva Cincibusová. V novém devítičlenném výboru oblasti jsou zastoupeny dvě ženy. Dva členové výboru jsou autorizováni ve více oborech. Ve výboru jsou zastoupeny tyto obory: pětkrát Pozemní stavby (IP00), dvakrát Statika (IS00), dvakrát Dopravní stavby (ID00), po jednom obory Vodní stavby (IV00), Městské inženýrství (II00) a Technika prostředí staveb – vytápění a vzduchotechnika (TE01).

Valná hromada oblasti Hradec Králové se uskutečnila 9. ledna 2024 za účasti 123 autorizovaných osob ČKAIT. To představuje účast 6 % z 2 062 registrovaných členů oblasti k 31. prosinci 2023.

Oblast Hradec Králové má staronové vedení

V průběhu jednání byli tajnou volbou zvoleni členové výboru oblasti na léta 2024 – 2026. Aklamací byli zvoleni kandidáti do Dozorčí komise v Praze, delegáti a náhradníci na Shromáždění delegátů, které se bude konat 19. října 2024 v hotelu Pyramida v Praze. Výsledky voleb do výboru vyhlásil předseda volební komise.

Po ukončení valné hromady se sešel nově zvolený výbor, který zvolil za předsedu oblasti Hradec Králové Ing. Milana Havlištu a za místopředsedkyni oblasti Ing. Evu Cincibusovou.

Do devítičlenného výboru oblasti byli zvoleni:

  • Ing. Milan Havlišta (0600004, IP00), předseda oblasti, delegát SD
  • Ing. Eva Cincibusová (0601270, TE01), místopředsedkyně oblasti, delegátka SD
  • Ing. Vítězslav Bezpalec (0601270, IV00), delegát SD
  • Ing. Jiří Hájek (0601767, IP00), delegát SD
  • Ing. Vladimír Janda (0600006, ID00)
  • Ing. Václav Kikinčuk (0600014, IS00)
  • Ing. Vlastimil Klazar (0600008, ID00, II00), delegát SD
  • Ing. Jindra Novotná (0601501, IP00), energetická specialistka, členka představenstva, delegátka SD
  • Ing. Bohumil Rusek (0000005, IG00, IP00, IS00), čestný člen ČKAIT, delegát SD

O umělé inteligenci a stavebnictví

Předseda oblasti Hradec Králové své vystoupení rozdělil na dvě části. První patřila umělé inteligenci, která měla odpovědět na otázku, jak by ona napsala zprávu o činnosti výboru oblasti za minulé období. Ač nic o činnosti oblasti nevěděla, vytvořila zprávu týkající se odborných seminářů a školení, podpory profesního rozvoje, spolupráce s vysokými a středními školami, oslovování veřejnosti a spolupráce s ostatními profesními organizacemi. Odpověď umělé inteligence byla sice profesionální a použitelná pro všechny oblasti ČKAIT, ale ne pro konkrétní podmínky oblasti Hradec Králové.

V druhé části vystoupení se zamýšlel nad tím, jak by umělá inteligence mohla pomoci autorizovaným osobám, zejména při tvorbě textové části vyhlášky o dokumentaci staveb. Zaměřil se také na přípravu a projednávání nového stavebního zákona včetně prováděcích vyhlášek a na složitost podávání žádostí o udělení autorizace datovou schránkou.

Z diskuzních příspěvků

Byli pozváni čestní hosté z řad státní správy, odborných škol apod., a čestní hosté za ČKAIT, a to předseda ČKAIT Ing. Robert Špalek, ředitel Kanceláře ČKAIT Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., poradkyně předsedy Marie Báčová, předseda oblasti Praha Ing. Ladislav Bukovský, předseda oblasti Pardubice Ing. Radim Loukota, vedoucí střediska vzdělávání ČKAIT Ing. Dominika Hejduková a jednatelka a výkonná ředitelka IC ČKAIT Ing. Šárka Janoušová, která se z jednání valné hromady pro zdravotní problémy omluvila. Přítomni byli také zástupci dceřiné společnosti PM ČKAIT, s.r.o., Ing. Petra Bartoníčková a Mgr. Jakub Doležel.

Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT, se ve svém vystoupení zaměřil na činnost Komory, na zvolení nového představenstva na Shromáždění delegátů konané 23. října 2023 v Praze. Kladně zhodnotil, že po několika letech má oblast Hradec Králové v představenstvu zastoupení, a to Ing. Jindru Novotnou. Zhodnotil hospodaření Komory, zaměřil se na vzdělávání, pořádání odborných akcí, prezentaci Komory v médiích, Cenu Inženýrské komory, činnost odborných aktivů, cenové normativy, odpovědnost projektanta, stavební zákon, pojištění autorizovaných osob, vytvoření dceřiné společnosti PM ČKAIT, s.r.o., díky níž se Komora bude o pojištění AO starat sama. Dále zhodnotil přípravu a připomínkování nového stavebního zákona, digitalizaci, bezbariérovost. Informoval o připravované novele autorizačního zákona a o spolupráci s ČSSI, SIA, SPS, ČKA, s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, agenturou ČAS, s vysokými školami.

Ing. Milan Pacák, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, již tradičním ironickým hodnocením přiblížil přípravu nových zákonů, vyhlášek a prováděcích předpisů, zejména přípravu nového stavebního zákona.

Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., ředitel Kanceláře ČKAIT, reagoval na diskuzi o umělé inteligenci, dále informoval o novém stavebním zákoně a o jeho připomínkování Komorou, o připravované novele autorizačního zákona, zejména o překrývání autorizací, o rozsahu jednotlivých oborů autorizace. Informoval o podání žádosti k autorizaci elektronickou formou, o povinných profesních datových schránkách autorizovaných osob od 1. ledna 2024, o elektronickém autorizačním razítku, o Portálu stavebníka.

Ing. Petra Bartoníčková a Mgr. Jakub Doležel, zástupci pojišťovacího makléře, seznámili přítomné s uživatelskými a provozními novinkami v pojištění, zejména s navýšením pojistného plnění na 300 tis. Kč. Informovali o nových certifikátech pojištění, které AO obdrží e-mailem do konce ledna 2024.

Ing. Miroslav Klobas, autorizovaný inženýr v oboru Statika a dynamika staveb, se zamýšlel nad nedostatkem bydlení pro mladou generaci a nad chmurnými výhledy naší společnosti do budoucna. Zhodnotil faktory, které k těmto situacím přispívají.

Martin Doležal, autorizovaný technik v oboru Pozemní stavby, mluvil o specializaci energetického auditorství. Osoby autorizované v této specializaci nemají možnost tuto auto­rizaci v praxi využívat, pokud nejsou vedeni v seznamu ener­getických auditorů při Ministerstvu průmyslu a obchodu a nemají od ministerstva pro tuto činnost osvědčení.

Na tuto připomínku reagoval předseda Komory Ing. Robert Špalek, který vysvětlil, že v začátcích Komory měla tato specializace své opodstatnění, ale v průběhu času si tuto činnost vzalo pod svoji gesci MPO a tato specializace se stala nadbytečnou. Zrušit ji však by bylo komplikované, protože někteří jsou v této specializaci autorizovaní. Marie Báčová, poradkyně předsedy, toto vysvětlení doplnila o informaci, že všichni ti, kteří jsou v této specializaci autorizovaní, oprávnění od MPO mají a činnost energetického specialisty vykonávat mohou.

Další část vystoupení Martina Doležala se týkala kontroly projektů a realizací v souvislosti s využitím elektronického podpisu. Velice často se stává, že projektanti projekty nepodepisují, nedávají razítka a přesvědčují kontrolující, že nemají poslední verzi jimi zpracovaného projektu. Kritizoval neexistenci evidence zpracované dokumentace a vznesl dotaz, zda projektová dokumentace předaná stavebnímu úřadu a opatřená elektronickým autorizačním razítkem bude evidovaná tak, aby byla kontrolovatelná.

Na tuto otázku odpověděl Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., ředitel Kanceláře ČKAIT, že evidenci bude zastávat Portál stavebníka s tím, že za předané podklady je odpovědná autorizovaná osoba, která dokumentaci autorizovala. Dílčí části PD může autorizovat specialista s tím, že za svoji část PD nese zodpovědnost, zároveň celou PD může autorizovat autorizovaný inženýr např. v oboru Pozemní stavby v rámci překrývání oborů. V tom případě přebírá zodpovědnost za celou PD. To platí jak pro elektronickou, tak papírovou podobu předané dokumentace. Autorizaci PD neřeší stavební zákon, ale zákon autorizační.

Ing. Milan Havlišta, předseda oblasti, vznesl dotaz, zda by Komora nemohla vypracovat vzorový projekt podle nové vyhlášky o dokumentaci staveb zejména v textové části, který by autorizované osoby ke své práci využívaly. Z odpovědi předsedy Komory Ing. Roberta Špalka vyplynulo, že to je s ohledem na různorodost projektové dokumentace nerealizovatelné. Komora se zaměří na vypracování vzorové smlouvy o dílo.

Ing. Věra Kindlová, autorizovaná inženýrka v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, se otázala na možnost autorizace „autorizovaný stavitel“ i pro obor stavby pro plnění funkce lesa. Odpověď představitelů Komory byla zamítavá s tím, že je možné použít podle charakteru stavby autorizaci pro obor Dopravní stavby či Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.

Dále byla diskutována otázka stížností na autorizované osoby. Bylo by vhodné před řešením stížnosti zjistit, zda stěžovatel svojí stížností neřeší své osobní potřeby, např. vyřizování si sousedských vztahů apod. Z odpovědi Ing. Roberta Špalka vyplynulo, že dozorčí orgány ČKAIT prioritně výše uvedenou možnost zjišťují. K řešení dozorčí radou nebo stavovským soudem dochází jen v odůvodněných případech.

Ing. Milan Havlišta

Ing. Milan Havlišta

Za celé období, co jsem byl předsedou oblasti (do dnešního dne dvacet let), se mi nepodařilo až na výjimky složit výbor oblasti jako tým mladých, angažovaných, nebojácných, vzdělaných odborníků, který by byl svému předsedovi nápomocen a zároveň se stal líhní kandidátů do orgánů Komory. Pro to, aby se z nejstaršího výboru oblasti stal ten nejmladší, jsme společně oslovili bez úspěchu již mnoho členů oblasti a hodláme ve snaze najít jehly v kupce sena pokračovat i v nastávajícím volebním období. Zda je to utopie, sen, nebo skutečnost, se ukáže za tři roky.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.