Valná hromada oblasti Brno

Novým předsedou oblasti Brno byl zvolen doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., který nahradil zesnulého profesora Aloise Maternu. Místopředsedou je Ing. František Mráz a zástupkyní předsedy pro věcná řešení je Ing. Ivana Minářová. Ve dvanáctičlenném výboru je šest inženýrů autorizovaných v oboru Pozemní stavby (IP00), dva v oboru Dopravní stavby (ID00), jeden inženýr v oboru Požární bezpečnost staveb (IH00), jeden inženýr v oboru Mosty a inženýrské konstrukce (IM00), jeden technik autorizovaný v oboru Technologická zařízení staveb (TT00) a jeden technik v oboru Technika prostředí staveb – vytápění a vzduchotechnika (TE01).

Brněnská oblast ČKAIT svolala valnou hromadu na 8. února 2024 do kongresového sálu hotelu Avanti v Brně. Na jednání se dostavilo 120 členů, tj. 2,47 % z pozvaných 4 839 autorizovaných osob. Nižší účast členů na valné hromadě byla způsobena právě probíhajícími jarními prázdninami v Brně.

Oblast Brno má nového předsedu

Valná hromada zvolila 12členný výbor oblasti Brno ve složení:

 • doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D. (1003770, TE01), předseda oblasti, delegát SD
 • Ing. František Mráz (1000078, ID00), 1. místopředseda oblasti, delegát SD
 • Ing. Ivana Minářová (1004315, IP00), 2. mistopředsedkyně oblasti, delegátka SD
 • Ing. David Bečkovský, Ph.D. (1005507, IP00), člen představenstva, delegát SD
 • Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. (1005481, IP00)
 • Ing. Martin Deutsch, Ph.D. (005155, IP00), delegát SD
 • Ing. Radomír Hanák (1004457, IM00), delegát SD
 • Ing. Tomáš Jakl (1004832, ID00), delegát SD
 • Ing. Petr Mičunek (1005919, TT00), delegát SD
 • Ing. Martin Němec (1004488, IP00), delegát SD
 • doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D. (1004503, IP00), delegát SD
 • Ing. Táňa Švecová (1004489, IH00), delegátka SD

Valná hromada dále zvolila 30 delegátů, z nichž je 11 členů výboru, a 12 náhradníků na Shromáždění delegátů ČKAIT 2024. Dále schválila zprávu o činnosti výboru oblasti Brno, předanou při prezenci členům ČKAIT Brno a doplněnou dosavadním místopředsedou oblasti Ing. Františkem Mrázem, a plán činnosti výboru oblasti na rok 2024. Uložila nově zvolenému výboru zajistit plnění schváleného plánu činnosti na rok 2024 a plnit úkoly uložené tímto usnesením. Z diskuzních příspěvků vyplynuly tyto úkoly:

 • objektivně posoudit tzv. „Net Zero“ do činnosti ČKAIT (Ing. Zdeněk Žabička);
 • navrhout svolání pracovní schůzky specialistů z oblasti bezpečnosti silniční dopravní infrastruktury za účasti zástupců Střediska legislativně právního Kanceláře ČKAIT, případně Legislativní komise ČKAIT (Ing. Zdeněk Hrubý).

Valná hromada vzala na vědomí zprávu předsedy ČKAIT Ing. Roberta Špalka o činnosti ČKAIT a zprávu Dozorčí rady ČKAIT, přednesenou prof. Miloslavem Novotným.

Ze zprávy o činnosti

Brněnská oblast zajišťuje ve spolupráci s ČSSI zkušební místo a zázemí pro semináře k autorizačním zkouškám. Završením úspěšného procesu zkoušky je potom slib autorizovaných osob, který regionální kancelář Brno pořádá několikrát ročně. Dále má brněnská oblast na starost majetek ČKAIT – budovu na Vrchlického sadu č. 2 v Brně, kde zajišťuje nejen chod kanceláře, ale také pronajímá bytové prostory. Ve svém vystoupení v úvodu valné hromady doplnil zastupující předseda Ing. František Mráz informace uvedené ve výroční zprávě brněnské oblasti.

Rovněž byly upřesněny informace k hospodaření brněnské oblasti v roce 2023. Brněnská oblast celkově dodržela stanovený limit výdajů ve výši 2,7 mil. Kč na 86 %. Účastníci valné hromady byli seznámeni i s plánovaným limitem na rok 2024, který je určen schváleným rozpočtem ČKAIT ve výši 2,7 mil. Kč.

Z průběhu jednání a diskuze

Před vlastním jednáním valné hromady jsme uctili památku bývalého předsedy brněnské oblasti prof. Ing. Aloise Materny, CSc., MBA, který náhle zemřel 28. listopadu 2023. Předseda ČKAIT Ing. Robert Špalek předal manželce pana profesora JUDr. Marii Urbancové medaili čestného člena ČKAIT. Tu udělilo Představenstvo ČKAIT panu profesorovi Maternovi na svém zasedání 23. listopadu 2023.

Valné hromadě předsedal Ing. František Mráz, místopředseda oblasti, Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT, Ing. Petr Dospiva, Ph.D., 1. místopředseda ČKAIT, Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., ředitel Kanceláře ČKAIT, a doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., člen výboru oblasti Brno a moderátor jednání.

ČKAIT dále reprezentovali předsedové oblastí Ing. Ladislav Bukovský (Praha), Ing. Radim Loukota (Pardubice) a Ing. Karel Vaverka (Jihlava). Dozorčí radu ČKAIT zastupoval její 1. místopředseda prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc.

Byli přítomni rovněž čestní členové ČKAIT Ing. Radoslav Holý, Ing. arch. Vladimír Klajmon, doc. Ing. Jan Pavlíček, CSc., Ing. Pavel Pejchal, CSc., a Ing. arch. Zdena Umlášková.

Z pozvaných čestných hostů se zúčastnili: doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D., proděkan Stavební fakulty VUT Brno, Mgr. Martin Maleček, člen Rady Jihomoravského kraje, Ing. Jiří Skyva, předseda brněnské pobočky ČSSI, kpt. Ing. Tomáš Filip, specialista v oblasti integrovaného záchranného systému a řízení jednotek požární ochrany. Ing. Jozef Živner, zástupce Slovenské komory stavebních inženýrů, ve svém vystoupení předal pozdravy i dalších spřátelených Komor.

V diskuzi hostů vystoupil tradičně radní Jihomoravského kraje Mgr. Martin Maleček s příspěvkem o chystaných investicích kraje a města Brna včetně přípravy na zavedení tratí vysokorychlostní železnice. Kpt. Ing. Tomáš Filip, specialista v oblasti integrovaného záchranného systému a řízení jednotek požární ochrany, obohatil jednání promítáním krátkého videa a hovořil o spolupráci s ČKAIT při haváriích. Z členů ČKAIT v diskuzi mluvil Ing. Zdeněk Žabička o tom, že ČKAIT musí zaujmout stanovisko ke green dealu. Diskuzní příspěvky při jednání byly zajímavé jak ze strany hostů, tak také členů ČKAIT.

doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D.

doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D.

V nadcházejícím volebním období 2024 až 2027 bych se jako předseda oblasti ČKAIT chtěl zaměřit na několik klíčových úkolů:

Podpora digitální transformace ČKAIT: Je nezbytné, aby ČKAIT aktivně podporovala digitalizaci a inovace v oblasti stavebnictví BIM a moderní komunikační prostředky. To zahrnuje podporu vzdělávání na střední a vysokoškolské úrovni a spolupráci se stavebními firmami.

PR ČKAIT: Chtěl bych v oboru stavebnictví rozvíjet mediální podporu ČKAIT s ohledem na vnímání současného stavebnictví laickou veřejností, tj. prezentovat odborně kvalitní a úspěšné výsledky členů ČKAIT veřejnosti a vyvracet různé mýty a nepravdy o nás „stavařích“.

Zastupování zájmů členů ČKAIT: Jsem odhodlán hájit zájmy našich členů, ať už jde o legislativní změny či profesní rozvoj a postavení autorizovaných osob v oblasti výstavby v ČR. Platí slogan: „Bez nás to nepostavíte.“ Cílem je posílit postavení ČKAIT ve společnosti.

Spolupráce s dalšími organizacemi: Chtěl bych posílit spolupráci s dalšími profesními organizacemi a univerzitami. To nám všem umožní lépe reagovat na aktuální výzvy a příležitosti.

Rozvoj mladých stavebních inženýrů v ČKAIT: Mladí inženýři jsou budoucností naší profese. Chci podporovat jejich vzdělávání, mentorství a zapojení do profesního života ČKAIT.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.