Valná hromada oblasti Liberec

V devítičlenném výboru oblasti Liberec je pět nových členů. Novou předsedkyní výboru se stala Ing. Dagmar Vojtíšková, místopředsedou Ing. Jaromír Sedlický. Podle autorizací je sedmkrát zastoupen obor Pozemní stavby (IP00, TP00), po jednom Mosty a inženýrské konstrukce (MI00) a Dopravní stavby, doprava nekolejová (TD02).

Valná hromada oblasti Liberec se konala ve středu 13. března 2024 v zasedací místnosti libereckého podnikatelského inkubátoru (Lipo.ink). Z celkového počtu členů oblasti jich bylo přítomno 57, tj. 5,54 % autorizovaných osob. Byl zvolen nový devítičlenný výbor oblasti. Do výboru nebyl zvolen jeho dosavadní předseda Ing. Karel Urban, který v této funkci působil dvacet let. Nová předsedkyně a místopředseda oblasti byli zvoleni na první výborové schůzi 10. dubna 2024.

Valná hromada zvolila 9 členů do výboru oblasti:

 • Ing. Dagmar Vojtíšková (0500479, IP00), předsedkyně oblasti
 • Ing. Jaromír Sedlický ml. (0501419, IP00), místopředseda oblasti, delegát SD
 • Ing. arch. Lenka Bartošová (0501333, IP00)
 • Martin Cimburek (0501177, TD02), delegát SD
 • Ing. Zdeněk Koch (0500103, MI00)
 • Zdeněk Kracík (0601134, TP00), delegát SD
 • Ing. Pavel Nechanický (0501319, IP00, IS00)
 • Ing. Aleš Rožec (0501404, IP00)
 • Ing. Karel Vitouš (0500653, IP00)

Bylo zvoleno šest delegátů, kteří budou zastupovat oblast na Shromáždění delegátů 2024: Tomáš Brixi (0501292, TP00), Martin Cimburek (0501177, TD02), Zdeněk Kracík (0601134, TP00), Ing. Jaromír Sedlický (0501419, IP00), Bohuslav Šír (0600335, SP00), Ing. Karel Urban (0500193, IP00).

Ze zprávy o činnosti

V roce 2023 se výbor oblasti scházel pravidelně jednou měsíčně, celkem desetkrát za rok. Během roku se nám povedlo uspořádat 13 akcí celoživotního vzdělávání, kterých se celkem zúčastnilo 460 autorizovaných osob. Velký úspěch měla exkurze na Harcovskou přehradu, kterou jsme z důvodu značného zájmu museli opakovat, a další termíny plánujeme v tomto roce.

Na dobré úrovni je také spolupráce se státní správou, mezi nejaktivnější stále patří stavební úřad města Liberce. Významným a stabilním partnerem ve školení je nám HZS Liberec. Ve spolupráci s Krajským úřadem, TU, SPS a ČSSI se podílela ČKAIT na organizaci projektu „Stavba roku Libereckého kraje 2024 – soutěž Karla Hubáčka“, podávání přihlášek skončilo v únoru 2024. Slavnostní vyhodnocení je plánováno na květen 2024.

S ČSSI a SPS promýšlíme možnosti další podpory odborného školství a dobrého jména stavařské profese.

Kooperace s ČSSI a SPS patří v Libereckém kraji k zaběhnutým standardům, probíhá na bázi společné podpory vzdělávání, odborných exkurzí, konferencí a podobných akcí.

V roce 2024 se nám nepodařilo rozvinout žádnou formu přes­hraniční spolupráce v Trojzemí. Situace v našem kraji je poznamenána činností dolu Turów, kam jsme směřovali i exkurzi. Bez ohlasu.

Cíle pro další období:

 • pokračovat ve vzájemné spolupráci na projektech celoživotního vzdělávání partnerských organizací v oblasti v rámci uzavřených smluv;
 • v rámci CŽV provést některé akce i mimo Liberec ve spádových oblastech našeho kraje;
 • vyhodnotit významné stavební počiny ve stavebnictví v Libereckém kraji v roce 2024;
 • spolupracovat s odbornými školami v oblasti, podpora studentských soutěží;
 • spolupracovat s ostatními organizacemi na projektu Soutěž Karla Hubáčka – Stavba roku Libereckého kraje (dvacátý první ročník);
 • komunikovat možnosti přeshraniční spolupráce společně s ČSSI a SPS;
 • podporovat odborné exkurze a zájezdy organizované ve spolupráci s regionálním SPS a ČSSI;
 • projednat s partnery další možnosti podpory dobrého jména a rozvoje stavebních oborů v naší oblasti;
 • přednést na SD v říjnu 2024 požadavek na vedení Komory – zasadit se o možnost snížení doživotní odpovědnosti stavařů (snad jediný obor ve společnosti), nebo alespoň o minimalizaci dopadů na jednotlivce.

Z vystoupení hostů

Na valné hromadě vystoupil předseda ČKAIT Ing. Robert Špalek a výkonný ředitel ČKAIT Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., kteří informovali o činnosti ČKAIT v roce 2023, promluvili o povinném zřízení datových schránek pro autorizované osoby, elektronickém autorizačním razítku, digitalizaci stavebního řízení a dalším.

Za nově vzniklou společnost PM ČKAIT vystoupili Ing. Petra Bartoníčková Mgr. Jakub Doležal, kteří informovali o novém limitu pojištění AO a možnostech individuálního připojištění.

Diskuzi zahájil Ing. Jaroslav Urban ze stavebního úřadu s informací, že SÚ Liberec je připraven na digitální podávání PD včetně dokladů a většího objemu dat.

Tradičně ukončím větou: „Prestiž Komory vytváříme my všichni, svým chováním na všech úrovních své činnosti! Pokud máte pocit, že máte k tomu co sdělit, těšíme se na Vás v naší oblastní kanceláři.“

Ing. Karel Urban

Ing. Karel Urban

letos odstupující předseda oblasti

Již 33. rok své existence – tedy tzv. „Kristova léta“ – započne ČKAIT 7 května 2024. Do tohoto období vstupuje Komora revitalizovaná volbami nových oblastních výborů.

Situace není jednoduchá, pro lidi v produktivním věku je čas velmi cennou devizou. Stres ze zaměstnání, společenské rozpolcenosti a válečný konflikt „za humny“ – to jsou všechno faktory, které snižují ochotu dělat něco navíc. Důsledkem je nižší angažovanost na činnosti Komory, což je vidět zejména na účasti na valných hromadách oblastí.

To umožňuje ovlivňovat chod Komory relativně malé skupině lidí. Přesto se občas podaří sehnat pro spolupráci několik mladších, kteří po čase převezmou všechny naše úkoly na svá bedra. Toto se podařilo při volbě nového výboru v Liberci, z devítičlenného výboru jsou pouze tři s věkem nad 60let.

Neztrácím optimismus vůči budoucnosti. Nebude jednoduchá, ale mladá energie se jistě projeví. Přeji novému výboru dobrou volbu při volbě nového předsedy, otevřenost, vstřícnost a přívětivost vůči členské základně, vyvarování se možného střetu zájmů a vůbec hodně úspěchů v práci nového výboru. Podpora ze strany vedení Komory je veliká. Na závěr bych chtěl poděkovat všem, se kterými jsem se setkal a spolupracoval za dobu svého dvacetiletého „předsedování“ výboru oblasti Liberec.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.