DoubleDecker aneb projekt transformace českého stavebnictví

Konference Transformace českého stavebnictví, uspořádaná 11. března 2024 v rámci projektu DoubleDecker v Nadaci ABF v Praze, rozvířila diskuzi. Autoři pod vedením SEVEn, The Energy Efficiency Center, představili Národní plán rozvoje českého stavebnictví, který přináší deset klíčových opatření, která mají být přijata s cílem připravit české stavebnictví nejen na nutné zdvojnásobení počtu kvalitních komplexních renovací budov, ale také na požadované zvýšení kvality budov a efektivity přípravy projektů a výstavby.

Leona Gergelová Šteigrová, zástupkyně Ministerstva pro místní rozvoj ČR, vrchní ředitelka sekce veřejného investování, výstavby a sociálního začleňování, ve své úvodní řeči zmínila nově vzniklou Národní strategii veřejného zadávání, kterou vláda schválila v únoru a která podpoří udržitelnost zejména ve smyslu udržitelného financování, digitalizace a inovace směrem k „hodnotě za peníze“ ve veřejných zakázkách. „Veřejné zakázky u nás představují asi bilion korun ročně, z toho 45 % jde do stavebních zakázek. Kvalitní nastavení požadavků ve veřejných zakázkách je proto pro stavebnictví klíčové“, řekla Leona Gergelová Šteigrová. Dalším velkým tématem, které má pomoci s urychlením a zjednodušením povolování stavebních projektů, je nový stavební zákon a digitalizace povolovacích procesů, s kterými se v praxi setkáme od 1. července 2024.

Eduard Muřický, vrchní ředitel sekce hospodářství z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, představil aktivity rezortu ve smyslu přípravy transpozice nové směrnice o energetické náročnosti budov, nařízení o stavebních výrobcích s digitálním pasem pro výrobky a využití pro BIM. „Dalším důležitým strategickým dokumentem je Zero Carbon Roadmap, kterou zpracovala Česká rada pro šetrné budovy spolu s ČVUT UCEEB a Envitrail a která směruje české stavebnictví k budoucí dekarbonizaci,“ připomněl Eduard Muřický.

Jiří Máca, děkan Fakulty stavební ČVUT v Praze, dále například zmínil nově vznikající navazující magisterský studijní program Digitalizace ve stavebnictví, který má pomoci připravit absolventy do praxe se znalostí digitálních technologií pro přípravu i realizaci stavebních projektů.

Co je cílem projektu DoubleDecker?

Projekt DoubleDecker je součástí projektů Build-up-Skills (BUS). BUS je celoevropskou iniciativou, jejímž úkolem je podpořit realizaci takzvané renovační vlny (Renovation Wave) v členských zemích EU. Jejím cílem je zdvojnásobení tempa renovací budov v zemích EU. Cílem projektu DoubleDecker je vytvořit strategický podklad transformace stavebnictví v České republice a na Slovensku. Projekt bude probíhat ve dvou základních fázích. Nejprve byla připravena takzvaná Status-quo analýza pod vedením Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (ABF), na Slovensku pak pod vedením Slovenské inovační a energetické agentury (SIEA) a Ústavu vzdelávania a služieb (UVS). Ve druhé fázi vznikly Národní plány rozvoje (Roadmaps) pod vedením společností ViaEuropa Competence Centre a SEVEn, The Energy Efficiency Center. Příprava uvedených dokumentů probíhala intenzivně v posledních osmnácti měsících ve spolupráci s dalšími partnery projektu – ČKAIT, ČVUT, CZGBC a ZSPS.

Jaké jsou hlavní výzvy českého stavebnictví

Odvětví stavebnictví, které v EU přímo zaměstnává více než třináct milionů pracujících, musí reagovat na tlak na zrychlení transformace stavebnictví. České stavebnictví čeká v souvislosti s nutnou transformací několik zásadních výzev, a to zejména směrem ke snížení energetické náročnosti a emisní zátěže fondu budov. Jaké jsou tedy hlavní problémy českého stavebnictví:

  • nedostatek kvalitních pracovních sil a stále malá míra digitalizace a automatizace ve výstavbě;
  • pravidelný úbytek pracovníků – ze stávajících přibližně čtyři sta tisíc lidí ubývá každoročně asi deset tisíc;
  • nedostatek teoretických znalostí i praktických zkušeností zaměstnanců;
  • nedostupnost statistických dat, na jejichž základě by bylo možné lépe plánovat;
  • nedostatečná koncepce celoživotního vzdělávání nebo nedostatečná podpora výzkumu;
  • cenová nedostupnost bydlení, pomalá reakce na nové legislativní požadavky nebo na společenské změny.

database.craftedu.eu/cs
převzato z tiskové zprávy

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.