Bezbariérové užívání pozemních komunikací a materiály hmatových úprav

Provedení hmatových úprav signálních pásů z certifikované dlažby s reliéfním povrchem v souladu s požadavky na tvarové řešení a lemování rovinnou dlažbou pro dosažení hmatového kontrastu.
Provedení hmatových úprav signálních pásů z certifikované dlažby s reliéfním povrchem v souladu s požadavky na tvarové řešení a lemování rovinnou dlažbou pro dosažení hmatového kontrastu.

Stále častěji je v rámci poradenství pro autorizované osoby řešena problematika bezbariérového užívání pozemních komunikací a veřejných prostranství, a to v otázce aplikace hmatových úprav a materiálové základny.

Hmatové úpravy jsou nedílnou součástí samostatného pohybu a prostorové orientace osob se zrakovým omezením. Jedná se o prvky, jenž musí být vnímatelné slepeckou holí a nášlapem. Z tohoto důvodu jsme povinni na základě požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, zajistit funkční hmatový kontrast vůči okolí a správně tyto úpravy materiálově řešit. Vyhláška ve své příloze č. 1 a bodech 1.2.1.2 až 1.2.7 stanoví hmatové prvky, které musí být jednoznačně identifikovatelné podle jejich rozměru a povrchu. Na tyto hmatové úpravy musíme použít výrobky, jejichž vlastnosti vycházejí ze zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V navazujícím nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, je v příloze č. 2 uveden seznam výrobků s vyznačením postupů shody. Mezi takové výrobky patří také výrobky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace uvedené v bodě 12 této přílohy. Patří sem dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou pro zrakově postižené, jenž svým tvarovým řešením musí odpovídat technickým návodům pro činnost autorizovaných osob při posuzování shody stavebních výrobků – viz koordinacesv.tzus.cz – Technické návody – 12. Stavební výrobky pro hygienická zařízení a ostatní speciální výrobky:

 • TN TZÚS 12.03.04 – Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (výstupky, reliéfní povrch) použitelné pro exteriér pro zrakově postižené a určené pro varovné, signální a hmatné pásy zřízené v exteriéru,
 • TN TZÚS 12.03.05 – Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (výstupky, reliéfní povrch) použitelné pro interiér pro zrakově postižené a určené pro metro,
 • TN TZÚS 12.03.06 – Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (drážky) použitelné pro umělé vodicí linie a vodicí linie sloučené s funkcí varovného pásu (železnice, nástupištní konzolové desky) určené pro exteriér pro zrakově postižené.

V jednotlivých technických návodech se mimo jiné uvádí vymezení způsobu použití výrobku ve stavbě a tvarové řešení.

Vymezení způsobu užívání podle technických návodů

Pro všechny hmatové výrobky platí, že je nelze použít na veřejně přístupných plochách a komunikacích k jinému účelu. Pokud se na veřejně přístupných plochách a komunikacích podle TN TZÚS 12.03.04 budou používat dlaždice z měkkých materiálů (pryž, recykláty, PVC apod.), tak se nesmí použít na chodníku v blízkosti (ve vzdálenosti menší než 5 metrů) hmatových prvků (signálních a varovných pásů) pro nevidomé. Vzdálenost umělé vodicí linie a vodicí linie sloučené s funkcí varovného pásu (železnice) podle TN TZÚS 12.03.06 nesmí být menší než 2 m.

V případě, že se na výrobky vztahují harmonizované normy, jedná se pouze o posouzení tvarového řešení.

Tvarové řešení hmatových úprav

Hmatové úpravy varovných, signálních a hmatných pásů se provádí z dlaždic s výrazně hmatově odlišným (vnímatelným slepeckou holí a nášlapem) povrchem od okolní dlažby – hmatový kontrast u dlaždic s výstupky je funkční, pokud je dodrženo tvarové řešení:

 • výstupky tvaru kulových úsečí s průměrem 20 až 25 mm a výškou 4 až 5,5 mm s roztečí výstupků 50 až 100 mm,
 • výstupky tvaru válců a komolých kuželů s průměrem 20 až 25 mm a výškou 4 až 5,5 mm s roztečí výstupků 50 až 100 mm,
 • reliéfní povrch s max. výškovými rozdíly 8 mm a s roztečí vrcholů reliéfu (hřebenu reliéfu) 30 až 60 mm,
 • při výjimečném použití měkkých materiálů (pryž, recykláty, PVC apod.) může být výška reliéfu snížena až na 2 mm a mezera mezi výstupky snížená až na 30 mm.

Příkladem dlažby s reliéfním povrchem jsou chodníkové prvky COMCON.

Příklad uplatnění požadavku technického návodu TN TZÚS 12.03.04 na tvarové řešení a lemování hmatové úpravy dlažbou 200 x 200 mm ve dvou řadách tak, aby dlažba se sraženou hranou nebyla v přímé návaznosti na hmatové prvky.

Hmatové úpravy dlažebních dlaždic pro metro musí splnit tvarové řešení:

 • výstupky tvaru kulových úsečí s průměrem 10 až 15 mm a výškou 3 až 4,5 mm s roztečí výstupků 40 až 50 mm,
 • výstupky tvaru válců a komolých kuželů s průměrem 10 až 15 mm a výškou 3 až 4,5 mm s roztečí výstupků 40 až 50 mm,
 • reliéfní povrch s max. výškovými rozdíly 3 mm a s roztečí vrcholů reliéfu (hřebenu reliéfu) 30 až 60 mm.

Hmatové úpravy umělých vodicích linií a vodicích linií sloučených s funkcí varovného pásu musí dodržet zásady:

 • drážky ve směru vodicí linie s roztečí mezi hranami drážek 20 až 25 mm, hloubkou 4 až 6 mm a šířkou drážky v rovině nášlapného povrchu desky 10 až 16 mm. Příčný průřez drážky může tvořit rovnoramenný trojúhelník, obdélník, lichoběžník, vlnovka apod. (Jedná se o materiály jako např. beton, umělý kámen, keramika, kámen, kamenný konglomerát apod.)
 • při použití měkkých materiálů (pryž, recykláty, PVC apod.) může být hloubka drážky snížena až na 2 mm, šířka drážky v rovině povrchu desky snížena až na 8 mm (měřeno v rovině nášlapného povrchu desky) a rozteč mezi hranami drážek zmenšena až na 20 mm.

Kromě klasické betonové slepecké zámkové dlažby lze použít také certifikované přírodní materiály firem Granit Lipnice s.r.o, Česká Žula spol. s r.o. nebo SATES ČECHY s.r.o.

Materiálové složení hmatových úprav signálních a varovných pásů z běžných dlažebních kostek zcela neodpovídá a je v rozporu se zákonnými požadavky.

V rámci požadavků tvarového řešení technické návody také uvádějí podmínky dosažení hmatového kontrastu mezi hmatovou úpravou a běžným povrchem pěší komunikace v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., a to pomocí rovinné desky či ekvivalentního povrchu v šíři nejméně 250 mm navazující na hmatový prvek. Zároveň technické návody uvádí: Rovinný povrch s funkčním hmatovým kontrastem je zajištěn dlažebními prvky bez sražené hrany, se spárami maximální šíře 4 mm, počtem spár mezi dlažebními prvky na délku 1 metru pásu lemujícího hmatový prvek maximálně 5 ks, počtem spár mezi dlažebními prvky na šířku lemujícího pásu maximálně 1 ks (tj. minimální osová vzdálenost spár může být 200 mm). Tento požadavek splňují například rovinné dlaždice o rozměrech 200 x 200 mm bez sražené hrany. Požadavek byl do technického návodu zakomponován na základě požadavku Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) a je vyžadován organizacemi sdružujícími osoby se zdravotním postižením, vydávající nezávazné pracovní podklady z oblasti bezbariérového užívání staveb pro stavební úřady.

Závěrem je nutno podotknout, že technický návod je materiál pro činnost posuzování shody stavebních výrobků podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a tudíž se nejedná o právní předpis stanovující povinnost tohoto plnění. Na základě uvedeného požadavku bychom museli např. u betonové zámkové dlažby o rozměrech 200 x 100 mm se sraženými hranami při kladení rozměru 100 mm u hmatového prvku (např. signální či varovný pás) ještě realizovat rovinnou dlažbu v šíři nejméně 250 mm navazující na hmatovou úpravu.