Z 2. zasedání představenstva 22. dubna 2021

ČKAIT hospodařila opět se ziskem, tentokrát více než 5 milionů korun. Projednávala se otázka dostavby a oprav hlavního sídla ČKAIT v Praze Sokolské. Pracuje se na metodice komunikace ČKAIT. Valné hromady oblastí se budou konat od června do září. Shromáždění delegátů se uskuteční 2. října 2021. Celý zápis je k dispozici na www.ckait.cz.

Per rollam mezi řádnými jednáními v únoru a dubnu 2021 byl přijat návrh pojišťovací komise uzavřít pojištění proti kybernetickým rizikům se společností Colonade i s vyšším pojistným (9 pro, 1 zdržel se, 5 proti) a bylo schváleno uzavřít smlouvu s Post Signum na zajištění „elektronických autorizačních razítek“ (14 pro, 0 zdržel se, 1 proti).

Plnění uložených úkolů

Ing. Loukota informoval o soudním řízení ve věci pádu Trojské lávky, které se konalo 21. dubna a kde byly přečteny písemné výpovědi a důkazy. V závěru byl podán návrh na shromáždění dalších důkazů, předvolání dalších svědků a vypracování dalšího soudně znaleckého posudku. Další projednání je plánováno na 17. června.

Ing. Zdařilová, Ing. Vaverka, Ing. Šafařík informovali o tom, že zatím nenašli vhodného poskytovatele softwaru pro rychlejší způsob sčítání hlasů tajné volby na SD 2023.

Ing. Drahorád informoval, že na začátku května se sejde komise pro celoživotní vzdělávání a bude jednat o zavedení bonusů pro členy, kteří plní podmínky projektu CŽV, a o definování základních pravidel pro pořádání konferencí.

Ing. Vokurka informoval o kontrole studijních plánů škol, z nichž uchazeči žádají o autorizaci v oboru geotechnika, kontrolovány budou i další obory.

Ing. Mráz ověřil důvody nárůstu nákladů na časopis Stavebnictví. Příčinou je zvýšená cena poštovného a vyšší počet členů.

Ing. Hnízdil informoval, že v malé zasedací místnosti bude doplněna technika pro online jednání a webináře. Také oblastní kanceláře jsou pravidelně střediskem IT dotazovány, zda nemají požadavky na novou techniku.

Ing. Majer, Ing. Šafařík požadují připravit nový informační systém Komory. Po zpracování zadávací dokumentace doporučují oslovit IT společnost s cílem zjistit orientační cenu systému.

Shromáždění delegátů

Vzhledem k současné epidemické situaci nebylo možné dosud uspořádat valné hromady oblastí, proto představenstvo rozhodlo o odložení shromáždění delegátů na 2. října 2021. Valné hromady oblastí se mají konat v těchto termínech:

 • 15. 6. Ústí na Labem
 • 22. 6. Olomouc
 • 22. 6. Pardubice
 • 23. 6. Brno
 • 23. 6. Jihlava
 • 24. 6. Liberec
 • 28. 6. Plzeň
 • 14. 7. České Budějovice
 • 19. 7. Karlovy Vary
 • 2. 9. Hradec Králové
 • 6. 9. Ostrava
 • 6. 9. Zlín
 • 7. 9. Praha

Dostavba budovy Sokolská 15

Ing. Vaverka prezentoval upravenou studii proveditelnosti zpracovanou arch. Nasadilem bez parkovacích stání. Ing. Motyčka prezentoval ekonomické zhodnocení zpracované společností Edifice. Předseda shrnul další postup a možnosti k předložení na SD – varianta 1 je dostavba podle studie, varianta 2 je nákup nových prostor v Praze a do nich přesunout část administrativy.

Představenstvo na základě usnesení SD 2020 nechalo dopracovat studii proveditelnosti. Dopracovaná studie se jeví jako neekonomická, proto doporučí SD 2021 pro ekonomické zhodnocení volných prostředků přikoupení nových administrativních prostor a současně část prostředků použít pro úpravy budovy Sokolská 15 (10 pro, 3 zdržel se, 0 proti).

Výsledky hospodaření ČKAIT v roce 2020

Daňový poradce ČKAIT Mgr. Dvořák zpracoval návrh daňového přiznání ČKAIT, které bude podáno v červnu 2021. K tomu ekonomický mandatář ČKAIT Ing. Motyčka dopracoval přílohy – výsledovku a rozvahu. Konečné výsledky hospodaření budou zaneseny do opravné tabulky, kterou obdrží delegáti Shromáždění delegátů ČKAIT 2021.

Výsledek daňového přiznání:

Roční úhrn čistého obratu: 95 482 207 Kč
Rozdíl mezi příjmy a výdaji: 6 993 069 Kč
Základ daně: 8 736 000 Kč
Daň (19 %): 1 659 840 Kč

Představenstvo schválilo účetní uzávěrku za rok 2020 podle přiložených výkazů a přílohy k účetní závěrce a rozhodlo o přesunu vytvořeného zisku ve výši 5 333 229 Kč do nerozdělených zisků minulých období (14 pro, 0 zdržel se, 0 proti).

Hospodaření ČKAIT v prvním čtvrtletí 2021

Ekonomický mandatář ČKAIT Ing. Motyčka předložil průběžné výsledky za leden až březen 2021 (25 % ročního rozpočtu). Mandatorní příjmy byly plněny zejména v části týkající se členských poplatků ve výši 81 %. Mandatorní výdaje byly čerpány celkově ve výši 18 %. Ekonomická komise ČKAIT na svém zasedání 14. dubna 2021 (online) projednala návrh úpravy rozpočtu ČKAIT na letošní rok s ohledem na výsledky hospodaření ČKAIT v roce 2020. Jedná se o přesuny mezi kapitolami mandatorních výdajů. Na dnešním jednání byl předložen pracovní návrh se změnami. Změněný návrh rozpočtu na rok 2021 bude předložen představenstvu ke schválení na jednání 24. června 2021. Nový návrh rozpočtu bude následně schvalovat Shromáždění delegátů ČKAIT 2021.

Příprava návrhu rozpočtu ČKAIT na rok 2022

Pro chystané Shromáždění delegátů ČKAIT 2021, které bylo posunuto na náhradní termín 2. října 2021, musíme připravit k projednání a schválení výši členských příspěvků pro rok 2022. Do návrhu rozpočtu na rok 2022 byly zahrnuty údaje o výdajích výrazně ovlivňujících celkové hospodaření. Jedná se o následující:

 • valorizace platů zaměstnanců o 2 %, což představuje zvýšení výdajů o cca 0,5 mil. Kč;
 • úprava hodinových sazeb za náhradu času členům zkušebních komisí, pracovních komisí, volených orgánů atd. (tj. zvýšení nejnižší hodinové sazby z 350 Kč/hod., resp. 450 Kč/hod. o 100 Kč) – odhaduje se nárůst výdajů o 3,5 mil. Kč;
 • zahájení financování investice ČKAIT (rekonstrukce a dostavba budovy na Sokolské v Praze) – nebude mít s největší pravděpodobností zatím v roce 2022 a pravděpodobně ani 2023 vliv na daňově uznatelné výdaje, bude financováno ze zisku minulých let;
 • cena pojistného – základní skupinové pojištění se týká výše škody způsobené autorizovanou osobou do 250 tis. Kč. Podle průzkumu ekonomické a pojišťovací komise je tato základní výše pro většinu členů dostatečná a není třeba základní pojištění zvyšovat.

Výsledné hospodaření IC ČKAIT, s.r.o., v roce 2020

Dozorčí rada Informačního centra ČKAIT, s.r.o., jednala na dálku 25. března 2021. Projednala výsledky hospodaření v roce 2020 a odsouhlasila podání daňového přiznání do konce března 2021. Konečný výsledek hospodaření je následující:

Výnosy: 19 008 106 Kč
Náklady: 18 953 772 Kč
Hospodářský výsledek: 54 334 Kč
Výsledek po zdanění: -3 426 Kč

Na doporučení Dozorčí rady IC ČKAIT, s.r.o., schvaluje Představenstvo ČKAIT účetní závěrku IC ČKAIT, s.r.o., za rok 2020 podle přiložených výkazů a přílohy k účetní závěrce a rozhodlo o úhradě ztráty ve výši 3 426 Kč z nerozdělených zisků minulých období.

Pojištění autorizovaných osob

Pojišťovací makléř předložil k dnešnímu jednání stav pojistných událostí k 18. dubnu 2021. Z výsledků vyplývá, že škodní průběh dosáhl celkově výše 65 %. Proto pro rozpočet ČKAIT na rok 2022 můžeme počítat se stejnou cenou pojistného. Přičte se pouze částka za nové členy.

Rekodifikace stavebního zákona

Ing. Hladík informoval o výsledcích druhého čtení v PSP ČR. Projednání v Hospodářském výboru PSP ČR se uskuteční 28. dubna. Předseda informoval o vrácení pozměňovacího návrhu o pokutách pro projektanty v nižší částce. Předseda opět pokuty odmítl, jednal s Mgr. Korbelem a s Ing. Kolovratníkem, návrh byl stažen. Opět byl také předložen pozměňovací návrh na rozšíření vybraných činností o zeměměřictví, předseda také tento návrh odmítl.

Různé, informace z jednání

Ing. Špalek informoval o jednání s Ing. Hadžić o kontrolách zastřešení předpjatými vazníky. Dále informoval o účasti na valné hromadě ČKA, kde zároveň jednal s Ing. Muřickým a Ing. Serafínem o BIM. Dále informoval o jednání s předsedou Národní sportovní agentury Milanem Hniličkou o spolupráci na rozvoji sportovních zařízení a pomoci při zhodnocení veřejných zakázek. Dále informoval o domluveném jednání na MPO ČR, jak bude pokračovat spolupráce v zavádění metody BIM v ČR. Požadujeme vyhodnotit výsledky společného memoranda.

Prof. Materna informoval o odeslání společného dopisu ČKAIT a ČKA náměstku MPO ČR Ing. Muřickému. Předsedové komor požadují vyhodnotit výsledky práce společného memoranda s MPO ČR a ČAS. Informoval o přípravě nového memoranda, jednání na MPO ČR proběhne 29. dubna.

Ing. Pater informoval o zasedání poroty soutěže Cena Inženýrské komory 2020 a předložil tři návrhy poroty na udělení Ceny Inženýrské komory 2020 s finančním oceněním 40 000 Kč a jeden návrh zvláštního ocenění poroty s finančním oceněním 30 000 Kč. Výsledky budou vyhlášeny a ceny předány na Shromáždění delegátů ČKAIT 2021.

Ing. Loukota informoval o rozpracování metodiky komunikace ČKAIT. Bude rozeslána jako podklad pro červnové jednání představenstva. Dále informoval o rozšíření funkcí webu www.cenyzaprojekty.cz.

Ing. Vokurka informoval, že požádal jednotlivé garanty oborů v AR o účast na zkouškách odborné způsobilosti v Praze a v Brně pro zhodnocení, zda je průběh v Praze a Brně stejný.

Ing. Majer připomněl návrh zaslaného dokumentu etiketa komunikace a jednotný vizuální styl. Připravit jednotný design podpisu má za úkol Ing. Hnízdil.

Ing. Zdařilová informovala o vyhlášení nového ročníku Stavby roku a soutěže Urbanistický projekt roku. Dále informovala o své účasti v komisi SFPI. Doporučuje organizátorům akcí CŽV zpřístupnit účastníkům podklady.

Ing. Drahorád požádal o doporučující dopis pro VŠB-TU Ostrava a soukromou firmu k žádosti o grant o výzkum z TAČR. Dále předložil návrh změny volebního a jednacího řádu. Také se dotázal na zvýšení počtu zasedání představenstva. Předseda doporučuje zasílat i podklady k bodu Různé k prostudování před jednáním, tím dodržíme plánovanou dobu jednání.

Ing. Filip požádal také o dopis podpory pro ČVUT a soukromou firmu k projektu Zajištění a udržení dlouhodobé obslužnosti sídlištních celků a nástupních ploch v rámci mimořádných událostí. Dále připomněl práci pro splnění úkolu SD 2019 – zrovnoprávnění postavení soutěžního řádu ČKA a ČKAIT ve vztahu k ZZVZ. Na úpravě Soutěžního řádu ČKAIT pracuje komise a kroky konzultuje s právníkem, na dalším jednání představenstva bude informovat o výsledku.

Ing. Šafařík připomněl požadavek profesního aktivu pro obor geotechnika na překlad publikace Geotechnical Baseline Reports for Constructions. Musí být známy náklady na překlad a podmínky licence ASCE.

Ing. Vaverka doporučil pozvat předsedu senátu RNDr. Miloše Vystrčila na shromáždění delegátů.

Ing. Hnízdil předložil v zastoupení Ing. Řehůřkové žádosti o udělení záštity: FOR ARCH 2021, FOR INTERIOR 2021 – pořadatel ABF, a.s., a International Conference on Concrete Sustainability – fib ICCS21 – pořadatel FSv ČVUT v Praze – R2102-10 (8 pro, 0 zdržel se, 0 proti) – schváleno. Dotázal se na náklad ročenky Inženýrská komora 2021 – představenstvo rozhodlo o nákladu v počtu 2500 ks. Dále informoval o množících se případech padělání autorizačních razítek. Podali jsme několik trestních oznámení prostřednictvím našeho právního zástupce.

Ing. Hladík připomněl, po schválení nového stavební zákona, uspořádání webináře z centrály s pořízením záznamu, který bude dostupný ostatním členům a zájemcům.

Ing. Zídek informoval o pokračování práce na kalendáři ČKAIT pro rok 2022.

Účast na jednání představenstva 22. dubna

Představenstvo: Ing. Robert Špalek; prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA – online; Ing. František Hladík; Ing. František Mráz – online; Ing. Jindřich Pater; Ing. Petr Dospiva, Ph.D.; Ing. Michal Drahorád, Ph.D.; Ing. Josef Filip, Ph.D.; prof. Ing. Karel Kabele, CSc. – online; Ing. Radim Loukota; Ing. Michal Majer; Ing. Věra Řehůřková – omluvena; Ing. Martin Šafařík; Ing. Karel Vaverka; Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.

Ostatní: dozorčí rada: prof. Ing. František Hrdlička, CSc. – online; stavovský soud: Ing. Jan Korbel; autorizační rada: Ing. Adam Vokurka, Ph.D.; Kancelář Komory: Ing. Radek Hnízdil, Ph.D.; ekonomický mandatář Ing. Ladislav Motyčka; jednatel IC ČKAIT, s.r.o., Ing. Svatopluk Zídek – online

Následující zasedání: 24. června 2021 • 22.–23. září 2021 – OK Brno • 25. listopadu 2021