Šest staveb získalo hlavní titul PRESTA JIŽNÍ ČECHY 2018–2020

Nová část dálnice D3 0309/II Ševětín–Borek získala ocenění za citlivé začlenění do krajiny, řešení biokoridorů a nakládání s vodami. Hlavní projektant: Ing. Tomáš Honc (foto: Tomáš Malý)
Nová část dálnice D3 0309/II Ševětín–Borek získala ocenění za citlivé začlenění do krajiny, řešení biokoridorů a nakládání s vodami. Hlavní projektant: Ing. Tomáš Honc (foto: Tomáš Malý)

XI. ročník soutěžní přehlídky, která se koná tradičně každé dva roky, zná své vítěze. Ze 48 přihlášených staveb je jednoznačně patrné, že v Jihočeském kraji se úroveň stavění i přes složitou dobu zvyšuje.

Vyhlášení vítězů soutěže bývá obvykle na slavnostním večeru stavařů počátkem měsíce dubna. S ohledem na omezující opatření přijatá v souvislosti s covid-19 se letos vyhlašují výsledky XI. ročníku Presta JČ 2018–2020 prostřednictvím časopisů, novin a webových stránek spoluvyhlašovatelů www.cssi-cr.cz, zpravy.ckait.cz, www.sps.cz, www.kraj-jihocesky.cz. Slavnostní předání cen, prezentace a setkání účastníků s hejtmanem Jihočeského kraje společně s představiteli vyhlašovatelů se předpokládá 9. září 2021 v Domě kultury Slávie v Českých Budějovicích. Pozvánky budou účastníkům rozeslány. Všechny přihlášené stavby budou představeny široké veřejnosti na putovní výstavě, která se bude konat na podzim.

Vyhlašovateli soutěžní přehlídky jsou Český svaz stavebních inženýrů (OP ČSSI) pod patronací MUDr. Martina Kuby, hejtmana Jihočeského kraje, ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (OK ČKAIT), Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR (SPS) a Jihočeským krajem.

Porota složená z 11 zástupců vyhlašovatelů hodnotila a vybírala z celkového počtu 48 přihlášených staveb, které byly rozděleny do šesti soutěžních kategorií. Šest nejlépe hodnocených staveb získalo v jednotlivých kategoriích „Titul PRESTA – prestižní stavba jižních Čech“ za roky 2018–2020. Hejtman Jihočeského kraje udělil cenu „INSPIRA 2018–2020“. Byly také uděleny tři „Ceny vyhlašovatelů“ a jedna „Cena časopisu Stavebnictví“. Čestná uznání získalo celkem 11 staveb. Součástí letošního ročníku byla již tradičně i soutěžní přehlídka návrhů středoškolských a vysokoškolských studentů stavebních škol jihočeského regionu. Soutěže se zúčastnili vybraní reprezentanti čtyř stavebních škol jihočeského regionu – VŠTE České Budějovice, SPŠ stavební České Budějovice, VOŠ a SPŠ Volyně, SPŠ strojní a stavební Tábor. Desetičlenná porota složená ze zástupců vyhlašovatelů a zástupců jednotlivých škol hodnotila deset přihlášených návrhů, které zvítězily ve školních kolech.

Dálnice D3 0309/II Ševětín–Borek - Titul PRESTA JČ 2018–2020 v kategorii dopravní a inženýrské stavby

 • Projektová dokumentace: Valbek, spol. s r.o., Liberec; PUDIS a.s.
 • Hlavní projektant: Ing. Tomáš Honc
 • Hlavní stavbyvedoucí: Bc. Jan Klepal
 • Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., závod Praha-východ a závod České Budějovice
 • Stavebník: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice

Za perfektní zvládnutí stavby ve složitých podmínkách jak zakládání mostních objektů, tak i vlastního dálničního tělesa. Za citlivé začlenění stavby do krajiny včetně řešení biokoridorů a nakládání s povrchovými vodami v ochranných pásmech zdrojů pitné vody. Stavba úseku dálnice D3 je součástí budoucího propojení Prahy přes Jihočeský kraj na rakouskou rychlostní silnici S10. Stavba byla uvedena do předčasného užívání s cca ročním předstihem. Jedná se o úsek o délce 10,6 km s dvěma mimoúrovňovými křižovatkami a čtyřmi mostními konstrukcemi. Jednalo se o novostavbu poloviny dálničního profilu společně s kompletní rekonstrukcí původní silnice I/3 tvořící druhou polovinu dálničního profilu.

 

Restaurace a pivovar Solnice v Českých Budějovicích - Titul PRESTA JČ 2018–2020 v kategorii památkové a historické stavby

Restaurace a pivovar Solnice v Českých Budějovicích (foto: Tomáš Malý)

 • Projektová dokumentace: ATELIÉR HERITAS s.r.o., České Budějovice
 • Hlavní projektant: Ing. Lubor Gregora
 • Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Pavel Kaňka
 • Zhotovitel: AUBÖCK s.r.o., Boršov nad Vltavou
 • Stavebník: SALINUM CB a. s., České Budějovice – Litvínovice

Za zachování této unikátní památky z roku 1531 v její celistvosti a zpřístupnění veřejnosti. Za ponechání a konzervaci jedinečně dochované krovové konstrukce, která patří mezi čtveřici v ČR nejstarších datovaných krovů konstrukční soustavy s ležatou stolicí. Za citlivou rehabilitaci autentických konstrukcí oživených novými prvky a přesunutí zázemí a vlastního pivovaru do blízké provozní budovy. Propojením dvou objektů, z nichž jeden tvoří technické zázemí a druhý restauraci, může současně splňovat tato unikátní památka ty nejvyšší standardy nejen po stránce zachování historického a architektonického dědictví, ale i po stránce provozní a technické s použitím nejmodernějších technologií. Budova Solnice nyní nabízí návštěvníkům příjemné posezení ve třech patrech restaurace spojené s možností nahlédnutí do dochovaných a obnovených prostor podkroví se samostatným galerijním prostorem s velmi cennou krovovou konstrukcí.

 

Polyfunkční dům Na Ohradě ve Strakonicích - Titul PRESTA JČ 2018–2020 v kategorii rodinné a bytové domy

Polyfunkční dům Na Ohradě ve Strakonicích (zdroj: PRESTA JIŽNÍ ČECHY)

 • Projektová dokumentace: STA, projektový ateliér, v.o.s., Strakonice
 • Hlavní projektant: Ing. arch. Zbyněk Skala
 • Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Josef Skala
 • Zhotovitel a stavebník: Znakon Group, a.s., Sousedovice

Za mimořádně přínosný způsob, jakým se účastníci výstavby vypořádali se stavebním záměrem. Investor za výjimečný investorský počin v lokalitě, architekt za příkladnou orientaci v urbanistickém prostředí a složité stavebně technické situaci. Dům pomáhá definovat prostor nového náměstí, parter k náměstí ponechává jako veřejný prostor a průchody zachovává prostupnost zástavby. Hmotová skladba správně reaguje na výšku sousedících štítů panelových domů, je správného měřítka a chybějící podlažní plochu kompenzuje ustoupeným podlažím. Založení stavby na plovoucích pilotách v tekutých píscích a statická koncepce patří do učebnic pozemního stavitelství. Stavební provedení přispívá ke skvělému výsledku.

 

Podkrovní vestavba a nádvoří Obchodní akademie a Jazykové školy v Písku - Titul PRESTA JČ 2018-2020 v kategorii občanské a průmyslové stavby – rekonstrukce

Podkrovní vestavba a nádvoří Obchodní akademie a Jazykové školy v Písku (zdroj: PRESTA JIŽNÍ ČECHY)

 • Projektová dokumentace: ATELIÉR HERITAS s.r.o., České Budějovice
 • Hlavní projektant: Ing. Lubor Gregora
 • Hlavní stavbyvedoucí: Petr Havránek, Václav Turek
 • Zhotovitel: PRIMA, a.s., Strakonice a KOČÍ a.s., Písek
 • Stavebník: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek

Za realizaci podkrovní vestavby a nádvoří školy s velkou přidanou hodnotou. Realizací vysokoškolského kampusu pro středoškolské studenty vzniklo nebývale přívětivé a inspirativní školní prostředí, kde studuje celkem tisíc studentů. Koncepční a komplexní synergickou spoluprací vedení školy a architekta byly pořízeny studentský klub, aula, knihovna, učebny, kabinety, posluchárna pro 120 studentů, amfiteátr na školním nádvoří a další prostory. Pozoruhodnost realizace spočívá v urbanistickém a architektonickém dotvoření původní nevzhledné budovy a jejího okolí do jednotného esteticky vyváženého komplexu za přiměřené finanční náklady v příkladném provedení.

 

Přístavba a stavební úpravy ZUŠ Velešín - Titul PRESTA JČ 2018–2020 v kategorii občanské a průmyslové stavby – novostavby

Přístavba a stavební úpravy ZUŠ Velešín (Foto: Tomáš Malý)

 • Projektová dokumentace: SP STUDIO, s.r.o., Český Krumlov
 • Hlavní projektant: Ing. Pavel Pecha
 • Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Karel Dvořák
 • Zhotovitel: PORR a.s., oblast České Budějovice
 • Stavebník: Základní umělecká škola Velešín

Za přístavbu dvoupodlažního přirozeně prosvětleného objektu školy s přívětivou atmosférou. Část obvodového pláště fasády byla provedena z různobarevných kazet na předsazené konstrukci. V centru dominuje prostorná dvorana, zastřešená ocelovou konstrukcí s proskleným pláštěm, která propojuje původní objekt s novým objektem. Za realizaci multifunkčního koncertního sálu pro 144 osob s výjimečnou akustikou a vytvoření vysoce kulturního učebního a společenského prostředí, které nabízí možnost víceúčelového využití i pro širší veřejnost města Velešín.

 

Protipovodňová ochrana města Písek, sídliště Portyč – levý břeh Otavy a ústí potoka Jiher - Titul PRESTA JČ 2018–2020 v kategorii vodohospodářské a ekologické stavby

 • Projektová dokumentace: VH-TRES spol. s r.o., České Budějovice
 • Hlavní projektant: Ing. Daniel Vaclík
 • Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Břetislav John
 • Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., závod České Budějovice
 • Stavebník: Povodí Vltavy, státní podnik, Praha

Za precizní přípravu i provedení nadstandardních opatření u stavby, která zajišťuje protipovodňovou ochranu ve stísněných podmínkách hustě obydlené lokality města Písek. Za inženýrský přístup a využití mnoha druhů technologií, technické vyřešení odvádění srážkových vod zakrytým úsekem potoka Jiher z prostoru za linií ochrany. Uznání si zaslouží také respektování a příkladná ochrana stávajícího stromořadí na břehové hraně, které bylo během stavby nepoškozeno.

 

DALŠÍ OCENĚNÍ

Most ev. č. 155–007 Římov - INSPIRA – Cena hejtmana Jihočeského kraje

Most ev. č. 155–007 Římov, Cena hejtmana Jihočeského kraje

 • Projektová dokumentace: HBP s.r.o., České Budějovice
 • Hlavní projektant: Ing. Hynek Brázda
 • Hlavní stavbyvedoucí: Jan Pelikán
 • Zhotovitel: K – BUILDING CB, a.s., České Budějovice
 • Stavebník: Jihočeský kraj

Za zachování a rekonstrukci historické památky mostního objektu. Zrekonstruovaný most zvýšením provozní nosnosti, zlepšením funkčnosti a bezpečnosti dopravy je přínosem pro všechny obyvatele v regionu. „Jedinečným způsobem se podařilo propojit to nejlepší z umění starých řemeslníků s potřebami současnosti. Památkově chráněný kamenný most u Římova je po citlivé opravě za necelých devět milionů korun stejně krásný jako před sto padesáti lety, a navíc má provozní nosnost o téměř deset tun vyšší než dřív,“ uvedl hejtman Martin Kuba.

 

Most ev. č. 1439–5 Za Plešovicemi v Českém Krumlově -  Cena vyhlašovatele ČKAIT

 • Projektová dokumentace: HBP s.r.o., České Budějovice
 • Hlavní projektant: Ing. Hynek Brázda
 • Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Ladislav Štěpánek
 • Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s., Česká Lípa, Závod České Budějovice
 • Stavebník: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, České Budějovice

Nový most v oblouku komunikace nahrazuje původní kamenný klenbový most, který byl odstraněn a nahrazen novým, železobetonovým s kamenným obkladem křídel a čelních zdí stejného vzhledu podle požadavku CHKO Blanský les, ale se zvětšeným průtočným profilem schopným provést průtoky velkých vod. Nosnou konstrukci tvoří prefabrikovaná železobetonová klenba tloušťky 0,3 m. Založení mostu je plošné na prefabrikovaných patkách. Součástí stavby byla i navazující úprava koryta. Most byl oceněn za vhodně zvolený konstrukční systém stavby.

 

Komunitní centrum na zámečku Boršov n. Vlt. - Cena vyhlašovatele Svaz podnikatelů ve stavebnictví

 • Projektant: Brůha a Krampera, architekti, spol. s r.o., stavba, ČB a Ing. arch. Václav Matějka, interiéry, České Budějovice
 • Zhotovitel: Auböck s.r.o., Boršov n. Vltavou a HMpro cz s.r.o., Praha
 • Stavebník: Vilau v.o.s., Boršov n. Vltavou, a Josefina z.ú., České Budějovice

Za záchranu před zřícením a velmi náročnou obnovu stavby Národní kulturní památky. Investorovi za záchranu krásné stavby samotného zámečku, ale i obnovu jeho okolí včetně parkových úprav, rybníčku a příjezdových komunikací. Projektantovi za velmi zdařilé zachování exteriéru objektu podle původního stavu. Za vnesení života do objektu vhodným umístěním komunitního centra a realizací 13 bytů s nadstan dardním vybavením. Za provedené práce ve velmi dobré kvalitě.

 

Hasičský záchranný sbor České Budějovice a provozní budova SŽDC - Cena vyhlašovatele ČSSI

 • Projektant: Metroprojekt Praha a.s.
 • Zhotovitel: EDIKT a.s., České Budějovice
 • Stavebník: Správa železnic, s.o., Praha

Za prostorově dobře zvládnuté umístění stavby s ohledem na výstavbu železničního koridoru. Za logické vyřešení nového provozního uspořá- dání areálu a jednotlivých objektů na něm s cílem vytvoření uzavřené- ho areálu s veškerými potřebnými provozy pro složku jednotky požární ochrany Hasičského záchranného sboru Správy železnic a víceúčelovou budovu SŽDC (nyní „Správa železnic“ - SŽ). Provozní objekt HZS tvoří dvoupodlažní budova s garážemi, sociálním zařízením a prostory pro posádky pohotovosti včetně prostor pro rehabilitaci.

 

Modernizace Letiště České Budějovice, 2. etapa - Čestné uznání PRESTA a Cena Časopisu Stavebnictví

 • Projektant: AGA-Letiště, s.r.o., Praha
 • Zhotovitel: Hochtief CZ a.s.
 • Stavebník: Jihočeský kraj

Ocenění: Za novostavbu Terminálu, která byla realizována jako jedna z posledních staveb v rámci využití bývalého vojenského letiště pro civilní tuzemský i zahraniční provoz. Vlastní stavba Terminálu je jednopodlažní, nosnou kon- strukci tvoří montovaný žb skelet, zastřešení trapézovými plechy a opláš- tění bezpečnostním sklem do ocelové konstrukce. Stavba má instalována veškerá bezpečnostní zařízení pro provoz a je vybavena nejmodernějším technologickým zařízením. Kapacita teminálu stačí na odbavení dvou le- tadel během jedné hodiny. Provoz je rozdělen pro lety do schengenského prostoru a ostatní. Součástí realizace je také stojánka pro 3 letadla s betono- vým povrchem, příjezdové komunikace, osvětlení, radionavigace a parko- vací plochy. Stavba byla oceněna za jednoduché, funkční dispoziční řešení a především za kvalitu všech provedených stavebních prací.

 

Nová psychiatrie nemocnice Tábor - Čestné uznání PRESTA 

 • Projektant: Ateliér H1- Architektonická kancelář, Ing. arch. Jan Hochman, Hradec Králové
 • Zhotovitel: PRADAST, spol. s r.o., České Budějovice
 • Stavebník: Nemocnice Tábor, a.s.

Hodnocení: Za ojediněle zdařilou integraci odborných požadavků na nadstandard- ní psychiatrickou péči a specifický charakter zdravotnického provozu s vazbou na přírodní prostředí. Příprava i realizace stavby probíhala příkladným způsobem, výsledkem je výrazná strukturální forma ob- jektu zapojená do přírodního rámce, zajišťující bezchybný provoz, který doplňuje atypický interiér vhodný pro odbornou péči o pacienty. Objekt je realizován v příkladné kvalitě.

 

Dostavba víceúčelové haly včetně rekonstrukce tenisového areálu Hluboká nad Vlt. - Čestné uznání PRESTA

 • Projektant: Sport-Technik Bohemia s.r.o., Praha
 • Zhotovitel: MANE STAVEBNÍ s.r.o., České Budějovice
 • Stavebník: TJ Hluboká nad Vltavou, z.s.

Za výstavbu sportovní víceúčelové haly realizované v ČR výjimečnou technologií výstavby sportovních hal a za svojí jednoduchostí střízlivý koncept, přiměřený tomuto sportovnímu zařízení. Staticky zajímavou nosnou konstrukcí je železobetonový prefabrikovaný skelet tvořený dvě- ma poloportálovými kloubově uloženými rámy průřezu tvaru T spojený- mi ve zhlaví. Rámy jsou uloženy v pěti modulových osách a každá dvojice zalomených vazníků je stažena ocelovým táhlem zabudovaným pod úrovní konstrukce podlahy. Vnitřní prostor haly je kompletně bez podpěr a desetimetrová výška nové haly umožňuje víceúčelové využití pro různé druhy sportů. Ocenění bylo uděleno za kvalitu provedené realizace a no- vátorský přístup k řešení sportovního zařízení pomocí PREFA konstrukcí.

 

Úpravy a přístavba Hvězdárny prof. F. Nušla, Jindřichův Hradec - Čestné uznání PRESTA

 • Projektan: JPS Jindřichův Hradec s.r.o.
 • Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., Kamenice nadLipou
 • Stavebník: Město Jindřichův Hradec

Za (konstrukčně) unikátní rekonstrukci hvězdárny, zahrnující rozebrání kopule a její přesun na nově postavený objekt pozorovatelny umístě-ný přesně na 15. poledníku východní délky. Také za přístavbu nového vstupu a přednáškového sálu planetária pro doprovodné odborné semináře pro širokou veřejnost a pro doplňkovou výuku pro školy. Nově postavená otočná kopule s větším poloměrem umožňuje pozorování Slunce a hvězd třemi dalekohledy. Objekt, který je mimořádný svým významem pro široký region, doplňují špičkové technologie (audio, 4K video a IT) umožňující ilustrační výuku ve formátu 3D – vesmír.

 

Tribuna atletického stadionu na Sokolském Ostrově České Budějovice - Čestné uznání PRESTA

 • Projektant: Ing. Josef Kregl, Třeboň
 • Ing. Vladan Daněk, Hosín
 • Zhotovitel: Auböck s.r.o., Boršov n. Vltavou
 • Stavebník: Tělocvičná jednota Sokol Č eské Budějovice

Za citlivé a technicky náročné řešení památkově chráněného objektu tribuny z 30. let 20. století. Tribuna nabízí nově místa až pro 1200 sedí- cích diváků pod novým zastřešením. Rekonstrukcí vznikly pod vlastní tribunou prostory zázemí pro sportovce i veřejnost. Náročnost stavby dokladuje i celá řada nestandardních technických opatření, která mu- sela být přijata v průběhu provádění.

 

Rezidence Ledňáček v Českých Budějovicích - Čestné uznání PRESTA

 • Projektant: 4DS, spol.s r.o., České Budějovice
 • Zhotovitel: Hinton, a.s., Divize 03 Jižní Čechy
 • Stavebník: KINGFISHER CB INVESTMENT s.r.o., ČB

Jedná se o dva bytové domy, které tvoří dva hmotově shodné objekty se čtyřmi nadzemními podlažími, s plochými stře- chami, na nichž jsou umístěny pobytové terasy s pergolami a zeleň. Za vytvoření bydlení ve 14 bytových jednotkách pří- mo na rohu náměstí při zachování maximální míry soukromí uživatelů. Za vytvoření uživatelsky kvalitního kultivovaného zázemí z hlediska širších vztahů v příkladném provedení.

 

Intenzifikace ČOV v Bechyni - Čestné uznání PRESTA

foto: @peltandavid, #davidpeltanphoto, www.davidpeltan.cz

 • Projektant: EKOEKO s.r.o., České Budějovice
 • Zhotovitel: Metrostav a.s., Praha
 • Stavebník: Město Bechyně

Za zvýšení stability, provozní spolehlivosti a účinnosti čistícího procesu, dále zlepšení ochrany recipientu za dešťových stavů, zlepšení procesu separace kalu, optimalizace chodu kalového hospodářství, modernizace strojového vybavení ČOV a vyřešení stávajících provozních problémů. Za přínos modernizace čistírny odpadních vod k zajištění lepší kvality vody v řece Lužnici. Intenzifikovaná čistírna odpadních vod je schopna plnit nejen aktuálně platné limity jednotlivých ukazatelů, ale i zajistit dosažení výhledově očekávaných zpřísněných limitů při čištění odpadních vod.

 

Autobusové nádraží Český Krumlov - Čestné uznání PRESTA

 • Projektant: Autor projektu: A8000 s.r.o., České Budějovice
 • Zhotovitel: STRABAG a.s., Praha
 • Stavebník: ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o.

Stavba je umístěna v jihozápadní části Českého Krumlova v místě původního autobusového nádraží. Je jedním z hl. nástupů do centra města a to jak pro občany města, tak i pro jeho časté návštěvníky. Touto stavbou došlo k výraznému zlepšení kvality nového dopravního veřejného prostoru a to především zvýšením přehlednosti a tedy i bezpečnosti pro cestující. Dalším zkvalitněním služeb bylo zpřehlednění informačního systému, zastřešení nástupních ploch i vybudování parkovacích kapacit a stání pro taxi a cyklisty.

 

Most ev. č. 1536-1 před obcí Stříbřec u Třeboně - Čestné uznání PRESTA

 • Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s., Praha
 • Zhotovitel: „Stříbřec CCZ - Firesta“, ved. spol. COLAS CZ, a.s.,Praha, společník FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Brno
 • Stavebník: Jihočeský kraj

Most překračuje Novou řeku a prochází CHKO Třeboňsko a je součástí NKP „Rožmberská rybniční soustava“. Objektem rekonstrukce byl železobetonový most o devíti polích, který byl postaven v roce 1925, jehož spodní stavba je tvořena dvěma opěrami a osmi pilíři. V rámci provádění nebylo možné vstoupit do Nové řeky a tomu bylo nutné přizpůsobit stavební postupy. Jednalo se o unikátní operaci v podmínkách místní geologie a zátopové- ho území - zvedání a spouštění mostních dílců. Bez této operace by nebylo možné vyměnit nejchoulostivější část vybavení mostu tj. nová elastomerová ložiska. Za provedenou rekonstrukci a prodloužení životnosti památkově chráněného mostu ve velmi dobré kvalitě.

 

Obnova Staré radnice v Táboře - Čestné uznání PRESTA

 • Projektant: Ing. arch. Jan Stach ASKA, Tábor
 • Zhotovitel: HORA s.r.o., Tábor
 • Stavebník: Město Tábor

Za rehabilitaci hlavního prostoru národní kulturní památky radnice z roku 1521, který je jedním z největších zachovaných profánních gotických sálů v ČR. Významnými artefakty jsou vedle žebrové gotické klenby sálu i kamenný znak měs- ta, fresky a nápisy na stěnách. Za zpřístupnění dalších prostor objektu pro občasné organizované prohlídky s komentářem. Šlo o přestavbu konstrukce krovů trojlodního podkroví a všech pater gotické věže. Za- chován byl i fragment původního gotického dřevěného stropu.

 

Horní zámek Vimperk - Čestné uznání PRESTA

 • Projektant: Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o., Praha
 • Zhotovitel: OHL ŽS, a. s., Brno
 • Stavebník: Národní památkový ústav s. p. o., Praha,

Územní památková správa v Českých Budějovicích Zámek Vimperk je objekt významné historické hodnoty. Za revitalizaci objektů včetně hradní kaple Evangelistů a zachování původních konstrukcí, dispozic a historických prvků. Ojediněle důkladným přístupem byly sanovány a restaurovány původní konstrukce, omítky vnitřní i vnější, dřevěné, kamenné i kovové prvky a předměty.Byly též odstraněny nevhodné a necitlivé zásahy z minulosti, kdy byl zámek nevhodným způsobem užíván a poničen. Z důvodů velmi náročné rekonstrukce a obnovu prohlídkové expozice Muzea Vimperska.