Úloha městského inženýra

Metodická pomůcka MP 1.8.3 Úloha městského inženýra ve struktuře územní samosprávy se zabývá aktuálním problémem pochopení úlohy městského inženýra a některých jeho činností.

Pomůcka byla zpracována pro potřeby pracovníků veřejné správy a samosprávy, a to především v organizaci a provozu jimi spravovaných urbanizovaných území a jako pomoc při územním plánování. Funkce městského inženýra vychází především z požadavku praxe a je podporována autorizací samostatného oboru Městské inženýrství v rámci ČKAIT. Jednou z hlavních úloh městského inženýra je, ve spolupráci se samosprávou, shromáždit, vyhodnotit a zpracovat dostupné informace o technické a dopravní infrastruktuře daného území. Spolu s urbanistou a architektem připravuje kompletní podklady pro rozhodnutí o současném provozu a možném rozvoji území správního celku a společně by se měli podílet na vytváření koncepcí rozvoje území. Jeho přínosem je koordinace rozvojových plánů z hlediska řešení provozu technické infrastruktury v zastavěných a rozvojových částech obcí, ve spolupráci s urbanistou navrhuje metodiku řešení v základních technicko-ekonomických i ekologických záležitostech. Na tento úkol je městský inženýr připravován na stavebních fakultách při studiu oboru Městské inženýrství. Svými širokými znalostmi z oboru technické infrastruktury včetně ekonomických znalostí v oboru by měl zastřešovat všechny odbornosti, být „pravou rukou“ architekta a urbanisty.

Městský inženýr pro větší územní celky

Menší obce často spolupracují v rámci větších územních celků. V takovém případě by stačilo ustanovit funkci jednoho městského inženýra pro celé území. Jeho přínosem je také znalost legislativy v ochraně veřejných zájmů při respektování cílů pro udržitelný rozvoj měst a obcí v souladu se zákony a předpisy, především stavebním zákonem, Zásadami urbánní politiky ČR (Usnesení vlády č. 342/2010) a dalšími. Městský inženýr může provést členy samosprávy nejen zákonnými, ale i technickými pravidly a podmínkami při zodpovědné správě území, dokáže stanovit náklady související s obsluhou území technickou infrastrukturou – zásobování vodou, energiemi, odvod a čištění odpadních vod, likvidace komunálního odpadu, veřejné osvětlení a další technické podmínky pro zlepšení života v daném území. Ze svého pohledu a nabytých zkušeností je neocenitelným pomocníkem, odborným poradcem a spolupracovníkem v otázkách stavebnictví při pořizování podkladů, následné a koordinované realizaci všech záležitostí týkajících se vyjednávání rozvojových projektů i při sestavování územních plánů.

Městský inženýr je rovněž vhodným členem komise územního rozvoje, pokud je tato v daném území jako poradní orgán zastupitelstva obce zřízena. Stane-li se pracovníkem samosprávy, může připravovat pro obecní (městské) zastupitele podklady pro zadání i zpracování územních studií, plánů a regulačních plánů, připravovat další podklady pro jejich projednávání, včetně stanovisek obce v rámci správních řízení podle stavebního zákona. V oblasti technické infrastruktury spolupracuje s majiteli a správci různých technických sítí, zařízení a staveb technické infrastruktury. Činnost městského inženýra je přínosná i přípravou obcí na práci s BIM jak u zadávání veřejných zakázek, tak v oblasti správy obecního majetku (facility managementu).

Dále se pomůcka věnuje informacím o územních plánech, o hospodárném využití území i o významu třech pilířů udržitelného rozvoje, a to ekologii, ekonomice vložených investic a předpokládaným sociálním dopadům plánovaných změn v území. Ve stručnosti vysvětluje výběr základních pojmů a dokumentů v oblasti územního plánování a výběr nejdůležitějších právních předpisů.

Nabídka školení pro samosprávu

Považovaly jsme za vhodné upozornit všechny své kolegy – členy profesní komory ČKAIT – o zaměření nové pomůcky a o přínosu městského inženýra pro chod každé obce. Pomůcka pod označením MP 1.8.3 je volně přístupná na portálu PROFESIS. Zdvořile vás všechny žádáme, abyste samosprávu v místě své působnosti informovali o pomůcce i přínosu městského inženýra. Nepředpokládáme, že uváděnou funkci může zastávat pouze osoba s autorizací městského inženýra. Jsme však přesvědčené, že takto vzdělaný člověk má určitý náskok v potřebných znalostech. Dále nabízíme možnost uspořádání školení na dané téma, protože většinou, i když si někdo v dobré vůli pomůcku stáhne a vytiskne, po prolistování ji posléze založí do šuplíku a informace brzy zanikne. Z vlastní zkušenosti víme, že slyšené a vysvětlené informace mají větší dopad na všechny zúčastněné, zvláště když je možné o vyslechnutých informacích následně vést diskusi.

Ing. Radka Bürgermeisterová, Ph.D.
doc. Ing. Zdeňka Lhotáková, CSc. a kol.

Pomůcka je vyvěšena v systému PROFESIS od července 2019.