Existuje vhodný smluvní vzor pro projektové práce?

Jak mají vypadat přiměřené pokuty za chybějící položky v soupisu prací? Může výše smluvní pokuty převyšovat smluvní cenu? Odpovědi by měl přinést nově vytvářený smluvní standard, který by měl cílit zejména na menší zadavatele (typicky města a obce) bez rozsáhlého odborného aparátu, a proto by měl být co nejjednodušší a také jazykově i koncepčně dobře uchopitelný. Jen tak bude široce akceptován a používán.

Komise ČKAIT pro zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) se při své činnosti opakovaně setkává s různými dotazy či stížnostmi autorizovaných osob, jejichž společným jmenovatelem je skutečnost, že objednatelé v pozici zadavatele veřejných zakázek stanoví jako součást zadávacích podmínek závazný text návrhu smlouvy, který je zásadně nevyvážený v neprospěch projektanta. Jedná se nejčastěji o drastické smluvní pokuty za „chyby“ projektové dokumentace či nesoulad mezi projektovou dokumentací a soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, přičemž výše smluvní pokuty je často vázána na cenu projektovaného díla a tvoří podstatnou část či dokonce převyšuje smluvní cenu.

Chybějící položky nejsou škodou objednatele

V některých případech se požaduje smluvní pokuta odpovídající ceně chybějících položek. Komise opakovaně vydávala stanovisko, že chybějící položky v soupisu prací nejsou škodou, neboť jí nedochází ke snížení majetku objednatele: Škodou by mohly být pouze související náklady na zadání dodatečných plnění či případně vyvolané korekce dotace apod. Nicméně smluvní volnost v občanském zákoníku požadavek na takovou smluvní pokutu nevylučuje. Samozřejmě projektant by se mohl případně domáhat podle § 2051 občanského zákoníku snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty soudem (až do výše vzniklé škody), nicméně tento postup je zdlouhavý a nejistý. Rovněž v řadě dalších ustanovení, resp. obecně jsou smlouvy používané veřejnými zadavateli (až na vzácné výjimky) z hlediska své kvality na velmi nízké úrovni. Často dochází k mechanickému kopírování několika nepříliš zdařilých vzorů.

Jelikož Úřad pro ochranu hospodářské soutěže bez dalšího není oprávněn obsah smluvních podmínek veřejné zakázky přezkoumávat (pokud jejich formulací nedochází přímo k porušení ZZVZ), nemá proti takovým nepřiměřeným smlouvám projektant příliš ochrany (v řadě případů jde navíc o veřejné zakázky malého rozsahu, které přezkumu nepodléhají vůbec).

 Problém je neexistence uznávaných smluvních vzorů

Řešení této neutěšené situace není jednoduché. Cestou je dlouhodobá osvěta mezi zadavateli, ale zejména vytvoření smluvních vzorů, které budou široce akceptovány a postupně nahradí dnešní nevyhovující smlouvy (toto ostatně není žádná nová myšlenka a na jejich neexistenci poukazuje řada osob či organizací). Neexistencí smluvních standardů se Česká republika vymyká jiným rozvinutým zemím, navíc nutnost vytvářet stále nové individuální smlouvy zadavatele (zejména malé) neúměrně zatěžuje.

Inspirace podle Rakouska, Německa či Nizozemí

Lze proto doporučit, aby ČKAIT iniciovala vytvoření vhodného smluvního standardu pro projektové práce, který bude vyvážený a zajistí pro obě smluvní strany odpovídající ochranu jejich práv. Vlastnímu psaní smluvního textu musí nepochybně předcházet diskuse o koncepčních východiscích, přičemž v tomto směru se lze inspirovat zejména v sousedním Rakousku a Německu, jejichž právní systém je nám nejbližší a zároveň nebyl v minulosti deformován. Propracovanými smluvními vzory v oblasti stavebnictví a podobným právním systémem disponuje také například Nizozemí.

Naopak, za vhodné příliš nepovažujeme vytvářet smluvní vzory inspirované vzorovými smlouvami FIDIC (jakési „FIDIC light“). Tyto smluvní vzory mají své místo zejména pro velké projekty a pochopitelně v rezortu Ministerstva dopravy ČR, které je dlouhodobě používá. Řada mechanismů v nich obsažených (např. tzv. měření, některé změnové postupy apod.) může být inspirativní, celkově se však jedná o smlouvy jazykem i postupy českému prostředí cizí.

POZNÁMKA REDAKCE - Pro autorizované osoby jsou nyní k dipozici tyto smluvní vzory v digitální i tištěné podobě:

Na PROFESIS - Metodická pomůcka smluvní vztahy ve výstavbě najdete tyto smluvní vzory v digitální podobě:

7.1 Smluvní vzory pro zajišťování projektové a inženýrské činnosti
7.1.1 Vzor smlouvy o dílo na zhotovení dokumentace stavby a obstarání souvisejících výkonů
7.1.2 Vzor smlouvy příkazní na zajištění inženýrské činnosti související s dokumentací stavby a při její realizaci
7.1.3 Vzor smlouvy příkazní pro zajištění úkonů v rámci přípravy stavby
7.1.4 Vzor zjednodušené smlouvy o dílo na zhotovení dokumentace stavby, jejích doplňků a změn
7.2 Smluvní vzory pro zhotovení staveb
7.2.1 Vzor smlouvy o dílo na zhotovení stavby při použití obchodních podmínek (obecný)
7.2.2 Vzor smlouvy o dílo na zhotovení stavby při použití obchodních podmínek FIDIC
7.2.3 Vzor smlouvy o dílo na zhotovení stavby (např. bytového domu) podle občanského zákoníku
7.2.4 Vzor smlouvy o dílo na zhotovení stavby podle občanského zákoníku (jednodušší verze - měřený kontrakt)
7.2.5 Vzor smlouvy o dílo na zhotovení stavby podle občanského zákoníku (rozšířená verze)

 SMLUVNÍ VZTAHY VE VÝSTAVBĚ

Autor: Petr Serafín, David Dvořák

Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT, Praha 2017

Formát, počet stran: A5, vazba V2, 160 stran

Anotace: Tištěná publikace se zaměřuje na smluvní agendu a související úkony v oblasti přípravy a provádění staveb. Popisuje postupy při uzavírání smluvních vztahů se zaměřením zejména na působení autorizovaných osob v tomto procesu. Je však využitelná i pro subjekty, které v investiční výstavbě nevykonávají činnosti upravené autorizačním zákonem. Obsahuje vzory smluv.

/základní knižnice AO, a dostali ji všichni členové ČKAIT jako přílohu Z+i č. 1/2017/