Jak se Kraj Vysočina připravuje na BIM

Realizace krajské knihovny je pilotním BIM projektem Kraje Vysočina. Její architektonické pojetí nemá zatím v regionu obdoby, celá západní stěna bude pokryta odolnou vegetací, na střeše knihovny bude malá terasa i malá kavárna s výhledem na řeku Sázavu, velký konferenční sál bude mít kapacitu cca 100 osob. Zastavěná plocha: 1336 m²; užitná plocha: 3548 m²; dokončení stavby: 7/2020; zahájení provozu: 9/2020, projekt: Atelier 02 – Ing. Milan Stejskal, (Petra Holasová, Lucie Křížová a Veronika Bukáčková) a Artprojekt Jihlava, spol. s r.o.; zhotovitel stavby: Zlínstav a.s.; stavební náklady: 174 mil. Kč včetně DPH. (zdroj: Kraj Vysočina)
Realizace krajské knihovny je pilotním BIM projektem Kraje Vysočina. Její architektonické pojetí nemá zatím v regionu obdoby, celá západní stěna bude pokryta odolnou vegetací, na střeše knihovny bude malá terasa i malá kavárna s výhledem na řeku Sázavu, velký konferenční sál bude mít kapacitu cca 100 osob. Zastavěná plocha: 1336 m²; užitná plocha: 3548 m²; dokončení stavby: 7/2020; zahájení provozu: 9/2020, projekt: Atelier 02 – Ing. Milan Stejskal, (Petra Holasová, Lucie Křížová a Veronika Bukáčková) a Artprojekt Jihlava, spol. s r.o.; zhotovitel stavby: Zlínstav a.s.; stavební náklady: 174 mil. Kč včetně DPH. (zdroj: Kraj Vysočina)

Přinášíme pohled Kraje Vysočina na procesy BIM ve stavebnictví – tedy názor druhé strany stavebníka a zadavatele. Proč Kraj Vysočina? Jeho krajský úřad je mezi prvními, kteří se problematikou BIM začali zabývat systémově. Zatím se zaměřuje na vzdělávání a implementaci metody BIM jak při pořizování nových staveb, změnách dokončených staveb, tak při evidenci a správě majetku. Na realizaci některých projektů buď získal, nebo se snaží získat prostředky z Evropské unie.

Kraj Vysočina je veřejnoprávní korporací, která má ve svém majetku rozsáhlý soubor nemovitých staveb. Ve finančním vyjádření jde o hodnotu téměř 28 mld. Kč, fyzicky se pak jedná o téměř 900 budov různého typu. Kraj je zároveň významným veřejným zadavatelem. Svědčí o tom objem investičních výdajů za posledních deset let, který dosáhl v oblasti pozemního stavitelství průměrné částky 725 mil. Kč za rok, přičemž v některých letech šlo o částku vyšší než 1 mld. Kč. Každý rok tedy do souboru budov v majetku kraje přibývají další přírůstky.

Kraj musí o majetek pečovat, zajišťovat jeho obnovu, dobrou správu a také pečlivě plánovat výdaje do jeho technického zhodnocení, oprav nebo nových investic. A protože je Kraj Vysočina krajem, který prosazuje moderní postupy a je na předním místě v oblasti informačních technologií, zaznamenali jak volení zástupci kraje, tak úředníci krajského úřadu nové trendy v této oblasti, které souvisejí s implementací modelu BIM (Building Information Modeling).

Krajský plán pro implementaci BIM

Celkový pohled na problematiku evidence a správy nemovitého majetku a souvisejících agend jsme zpracovali v uceleném koncepčním dokumentu. V něm jsme identifikovali následující cíle pro budoucí období, z nichž velká většina souvisí přímo, či zprostředkovaně s budoucí implementací modelu BIM:

 • Získat zdroje na realizaci případných pilotních projektů, na kterých bychom si vyzkoušeli implementaci metody BIM v prvních fázích životního cyklu budovy.
 • Pořídit pasportizaci areálů a nejvýznamnějších budov v našem majetku tak, abychom získali digitální výstupy kompatibilní v budoucnu s metodou BIM a následně mohli tyto výstupy použít jako vstupy do softwarových nástrojů pro správu majetku (facility management).
 • Zvýšit kompetence našich zaměstnanců, a to jak v oblasti evidence nemovitého majetku (jeho správné zařazení, daňové a účetní souvislosti, správná a průkazná evidence), tak v oblasti nových agend, s důrazem na znalost nově pořizovaného softwaru pro evidenci majetku a také na znalost modelu BIM.
 • Vytvořit metodiku klíčového identifikátoru budov, který bude „rodným číslem budovy“ a bude provázet konkrétní budovu v celém jejím životním cyklu a zároveň bude zajišťovat provázanost s ostatními agendami. V neposlední řadě bude identifikátor budovy sloužit k budoucímu použití v softwaru pro správu majetku.
 • Zajistit vytvoření Digitální technické mapy kraje, propojit ji s ostatními systémy Geografických informačních systémů Kraje Vysočina i s daty z informačního systému katastru nemovitostí.
 • Propojit data z informačního systému evidence nemovitého majetku s informacemi z energetického managementu. Získávat data pro energetický management prostřednictvím automatických odečtů čidel (IoT).

Přípravné projekty BIM Kraje Vysočina

V tuto chvíli máme v různých fázích realizace následující projekty, které by kraji měly zajistit postupné naplňování výše uvedených cílů. Jedná se o:

 • Projekt „Technologické centrum 2016“. Díky němu jsme pořídili software pro detailní pasportizaci nemovitého majetku, facility management a také pro implementaci energetického managementu. V rámci tohoto projektu se nám podařilo ve spolupráci s Jihomoravským krajem zpracovat metodiku tvorby Identifikátoru budov. Součástí projektu byl také vznik technologického zázemí (hardwaru a sítě) pro budoucí návazné projekty, jako je Digitálně technická mapa a jednotný systém sběru dat z IoT čidel. Projekt jsme realizovali s podporou Integrovaného operačního programu.
 • Projekt „Dodávka softwaru IoT a čidel – Monitoring“. Cílem projektu je dodání, instalace, implementace a poskytování servisních služeb k softwaru pro sběr hodnot z čidel monitoringu prostředí včetně automatického měření spotřeb energií na bázi Internetu věcí (Internet of Things – IoT). Projekt připravujeme jako pilotní pro vybrané příspěvkové organizace se záměrem budoucího rozšíření.
 • Projekt EDU-BIM. Záměrem je osvojit si principy modelu BIM prostřednictvím realizace pilotního projektu výstavby liniové stavby. Projekt realizujeme společně s Dolním Rakouskem a s Krajskou správou a údržbou silnic Kraje Vysočina. Důraz klademe na procesní principy modelu BIM.
 • Projekt IDEA-BIM je v tuto chvíli ve stavu žádosti o finanční podporu z Evropského sociálního fondu. Jeho cílem je získat zpracovanou pasportizaci vybraných budov v majetku kraje v digitální podobě a v takovém formátu dat, který bude kompatibilní s formáty dat modelu BIM. Dále v rámci tohoto projektu chceme zaměstnance krajského úřadu proškolit v práci s informačním modelem staveb. Máme připravený základní rámec školení, které by mělo pokrýt potřeby kolegyň a kolegů zapojených do všech procesů, souvisejících s životním cyklem staveb. Jde tedy o odborníky, kteří působí v oblasti veřejných zakázek a smluvních vztahů, v oblasti pořizování a realizace investiční výstavby, správy a údržby majetku a v neposlední řadě v oblasti informačních systémů. Budeme potřebovat proškolit i specialisty pro koordinaci projektů BIM i procesní specialisty.
 • Projekt Pilotní ověření metody BIM při stavbě krajské knihovny Kraje Vysočina. V rámci tohoto projektu si chceme ověřit, jak bude vypadat datový model konkrétní stavby. Zaměřujeme se na svislé a horizontální prvky v rámci prováděcí dokumentace stavby. S výstupy chceme pracovat i v rámci správy a údržby této budovy.
 • Dalším projektem, který připravujeme, je projekt Digitální technické mapy (DTM). Cílem je vytvořit podmínky pro efektivní správu příslušných datových vrstev digitální technické mapy území celého kraje v návaznosti na nově připravovanou právní úpravu v oblasti digitalizace stavebního řízení. Naší snahou bude provázat datové i softwarové možnosti DTM s informačními modely staveb a dalšími nástroji pro moderní správu a výstavbu nemovitostí kraje.

Správa a provoz budov v modelu BIM

Díky výše uvedeným projektům dnes získáváme konkrétnější představy o tom, jak budeme zajišťovat správu a provozování našich budov v budoucnu s využitím metody BIM. Předpokládáme, že dojde k oboustrannému propojení datových souborů, tzn., že data, vytvořená v rámci projektové přípravy a výstavby budovy metodou BIM, budeme následně přenášet do příslušného softwaru pro evidenci majetku, facility managment i DTM a s nimi pak budeme nadále pracovat v rámci provozu a údržby budovy. Na základě získaných dat budeme moci vytvářet plány údržby, sledovat povinné termíny např. revizí, zajistit provádění opakovaných činností, sledovat záruční lhůty a ukládat dokumentaci k budově samotné i k technickým zařízením budovy apod. Předpokládáme, že software pro facility management bude propojen i s výstupy z energetického managementu, a podaří se nám tak postupně zefektivnit správu a údržbu našeho nemovitého majetku.

Na metodu BIM se díváme nejen jako na záležitost, se kterou se budeme muset tak trochu „poprat“, ale v její implementaci vidíme také možnost synergického přínosu, příležitost pro zefektivnění, větší transparentnost, zvýšení profesionalizace všech procesů pořízení a používání našeho nemovitého majetku.