Příprava strategického plánu ČKAIT

Tento článek stručně pojednává jednak o postupu přípravy strategického plánu a základních poznatcích, které byly při této činnosti získány, a jednak o některých konkrétních návrzích, které v rámci zpracování vznikly.

V návaznosti na úkol shromáždění delegátů z roku 2019 „Připravit strategický plán ČKAIT na roky 2020–2023 se širokým zapojením členů ČKAIT a představit jej na valných hromadách oblastí a shromáždění delegátů 2020“ byla ustavena pracovní skupina, která úkol zpracovává (odpovědná osoba v představenstvu Ing. M. Drahorád, Ph.D.).

Rozbor autorizačního zákona

V první fázi prací byl proveden podrobný rozbor a diskuse jednotlivých činností Komory plynoucí z autorizačního zákona. Při tom byly zohledněny výsledky ankety mezi autorizovanými osobami (AO), která proběhla ve většině oblastí (viz strana 16). Současně vedli členové pracovní skupiny dialog s řadou AO, diskutovali problematiku dlouhodobých cílů a směřování Komory na aktivech a v dalších skupinách (facebook, projektové organizace).

Působení Komory navenek

Celá řada námětů z provedeného průzkumu a připomínek řady AO se týká působení Komory ve společnosti. Zejména se jedná o zvýšení tlaku na státní správu ve věci dodržování platných zákonů (vynucování odborného vedení staveb, vyžadování jednotné úrovně projektové dokumentace apod.). Často opakovaným požadavkem bylo rovněž zvýšení prestiže stavebních inženýrů (stavařů).

V poslední době se rovněž hodně mluví o potřebě, aby se Komora odpovídajícím způsobem zasazovala o objektivní a spravedlivé posuzování podílu autorizovaných osob v kauzách havárií stavebních konstrukcí a rovněž poskytovala odpovídající podporu svým členům v krizových situacích. Z celé řady příspěvků a názorů vyplývá rovněž poměrně silné volání po „modernizaci“ Komory, zejména ve smyslu schopnosti reagovat na aktuální stav společnosti, dynamický nástup nových technologií, společenského vnímání zásadních problémů našeho oboru a jejich opakovaného vysvětlování veřejnosti.

Zapojení nových členů do volených orgánů

Vášnivé diskuse se mezi členy Komory v některých oblastech rovněž vedou o systému a pravidlech volby členů volených orgánů. Rozevírající se „nůžky“ mezi členy těchto orgánů (zejména s ohledem na věk a aktivní výkon činnosti AO) a běžnými členy Komory mají totiž za následek často zcela odlišné vnímání základních problémů oboru a způsobů jejich řešení. Velmi diskutovanými záležitostmi jsou rovněž na jedné straně zapojení nových osob do aktivit/vedení Komory, nedostatek lidí schopných a ochotných se na výkonu těchto funkcí podílet a na druhé straně i neochota nové lidi do těchto aktivit pouštět či snaha udržet se ve funkci za každou cenu. Jako velice zajímavé se přitom jeví porovnání aktivity jednotlivých oblastí a rovněž názorů řadových AO s názory členů širšího i užšího vedení Komory. To vede u řady AO k deziluzi a ztrátě zájmu o Komoru a dění v ní.

Tři hlavní dlouhodobé cíle a úkoly ČKAIT

Na základě vyhodnocení dostupných materiálů a diskusí byly identifikovány tři základní oblasti dlouhodobých cílů, o jejichž naplnění je třeba v nejbližší době usilovat:

  • Komunikace – tato oblast zahrnuje jednak komunikaci a spolupráci s vlastními členy (informovanost členů o veškerém dění v Komoře, podrobné informace z jednotlivých autorizačních oborů apod.) a jednak komunikaci a aktivitu navenek, tj. se státní správou, ostatními profesními komorami (ČKA, Česká advokátní komora atd.) a médii (rozvíjení a péče o odpovídající právní prostředí, aktivní ochrana veřejných zájmů a zájmů autorizovaných osob, propagace oboru a péče o něj).
  • Kvalita, odbornost a profesionalita – tato oblast zahrnuje zejména činnosti související se vzděláváním členů Komory (další rozvíjení systému CŽV, širší uplatnění výsledků a absolvování CŽV), kontrolou výkonu činnosti AO a aktivní spoluprací na tvorbě právních i technických předpisů souvisejících s výkonem profese autorizovaných osob.
  • Prestiž – sem patří prosazování základních principů ve stavebnictví, soustavný tlak na dodržování platných právních předpisů a vymahatelnost práva a podpora AO v krizových situacích. Zároveň obsahuje nutnost široce informovat o stanovisku ČKAIT v rozhodujících oblastech činnosti či problémech společnosti.

Poslání a vize Komory

V průběhu práce skupiny vyplynula i potřeba jednoduše definovat a veřejně deklarovat poslání a vizi Komory, jimiž by se vhodně doplnilo a vysvětlilo, resp. nahradilo, nyní používané heslo „Bez nás to nepostavíte“. Řadě oslovených AO, ale i lidem zcela mimo Komoru, totiž toto heslo připadá přinejmenším diskutabilní, a to s ohledem na jeho silně ultimativní znění. Z řady diskusí vyplynul následující návrh poslání Komory:

Chránit veřejné zájmy v oblasti stavebnictví, pečovat o stavební kulturu a vytvářet podmínky pro práci autorizovaných osob.

Vizi Komory lze vnímat jako ideální stav této organizace, k němuž činnost a snažení jejích členů dlouhodobě směřují a s nímž se identifikují. Z pohledu běžných členů (AO) se jedná zejména o co nejsilnější a nejstabilnější organizaci, která jim poskytuje odpovídající podporu a profesní zázemí a odpovědně je reprezentuje a zastupuje v celospolečenském měřítku. Z pohledu celé Komory je to naopak stav, kdy všichni členové zastávají shodné základní hodnoty (společenská odpovědnost, profesní čest apod.), v rámci svých možností se aktivně účastní její činnosti a na příslušné úrovni prezentují základní hodnoty a cíle, jichž se Komora snaží dosáhnout (odpovídající úroveň práce AO, dodržování a vymahatelnost právních i technických norem apod.). Za tímto účelem pracovní skupina formulovala základní vizi ČKAIT v tomto znění:

Moderní, otevřená a široce propojená stavovská organizace, založená na tradičních hodnotách stavebních profesí, plně podporující a chránící své členy při výkonu jejich profese.

Zároveň je z dlouhodobého hlediska velice důležité, aby se vnímání Komory u nemalé části AO změnilo. Ti totiž vnímají členství v ČKAIT pouze jako nutnost pro výkon svého zaměstnání a činnost Komory je vlastně vůbec nezajímá. Cílem dlouhodobé činnosti Komory tak musí být i to, aby platilo, že být členem ČKAIT není jen povinnost, ale především čest.

Je jisté, že výše uvedené návrhy budou podrobně a široce diskutovány a jistě i upraveny. To je ovšem právě to, co v současné době z pohledu celé Komory chybí – rozsáhlá a široká diskuse nad budoucím vývojem a směřováním ČKAIT. Jedině z této diskuse totiž mohou vzejít skutečně široce respektované a uznávané principy dalšího směřování Komory.

Strategický plán

Strategický plán Komory představuje základní směry vývoje ČKAIT v nejbližší budoucnosti. Plán jako takový je třeba nazírat zejména jako nástroj pro přímé ovlivňování základního směřování Komory ze strany běžných AO. Po svém schválení totiž zavazuje vedení Komory podnikat kroky a vyvíjet činnost v konkrétních oblastech.

Strategický plán musí i po schválení shromážděním delegátů zůstat „živým“ dokumentem. Dokumentem, který bude dále aktivně naplňován a rozvíjen, zejména jako výsledek činnosti představenstva, oblastních výborů, aktivů a členů Komory. Shromáždění delegátů by mělo přijmout strategický plán jako základní východisko a doplnit ho o konkrétní opatření na nejbližší období, zpravidla jeden rok.

S ohledem na nutnost široké diskuse, která se předpokládá na valných hromadách a shromáždění delegátů, bude definitivní podoba samozřejmě upřesněna. Základní návrh znění strategického plánu na roky 2020 až 2023 je uveden na webových stránkách Komory).

Jako podklad pro diskusi navrhuje pracovní skupina v rámci základních cílů a úkolů realizovat v následujícím roce tyto bližší cíle, a to na všech úrovních Komory:

Oblast komunikace

  • Významně zlepšit práci Komory v oblasti PR. Zřídit samostatné PR oddělení, podrobně definovat náplň jeho činnosti a cíle, např. aktivní prezentaci Komory vůči státní správě a veřejnosti, aktivní spolupráci s médii, aktivní reakci na společensky významná témata související s oborem nebo aktivní reakci v právních kauzách spojených s oborem.
  • Dále rozšířit a plně využívat portfolio komunikace a komunikačních kanálů vůči členům, veřejnosti i příslušným orgánům státní správy. Znamená to zejména přehledné a uživatelsky přívětivé webové stránky, RSS kanály, Twitter a jejich aktivní využívání.

Oblast kvality, odbornosti a profesionality

  • Ve spolupráci zejména s ČKA komplexně řešit postavení a odpovědnost autorizovaných osob ve vztahu k chystaným změnám stavebního a autorizačního zákona především z pohledu zajištění veřejného zájmu (základních požadavků na stavby), vzájemného postavení autorizovaných osob (architekti vs. inženýři) nebo rozsahu jednotlivých autorizačních oborů a specializací při zpracování PD.

Oblast prestiže Komory

  • Aktivně rozvíjet spolupráci s dalšími profesními komorami, aktivně vyhledávat společná témata a na jejich řešení spolupracovat.
  • Budovat prestiž Komory ve všech oblastech působení i ve veřejném prostoru a realizovat kroky k jejímu dalšímu zvyšování (viz také oblast komunikace).

Zpracovatelé návrhu předpokládají úpravu nebo doplnění výše uvedených kroků v rámci diskuse a projednání návrhu strategického plánu na valných hromadách.

Závěr

Strategický plán ČKAIT, jeho příprava, projednání a shoda nad jeho finální podobou jistě nejsou a nebudou jednoduché. Osobně se však domnívám, že strategický plán představuje výzvu, kterou je třeba vnímat zejména jako možnost všech členů ČKAIT ovlivnit budoucí směřování Komory. Strategický plán rovněž představuje pro všechny členy možnost aktivně se zapojit do dění v Komoře a ovlivnit tak její další podobu a směřování. Nositelé jednotlivých aktivit a úkolů by proto neměli sídlit pouze v Praze. Pevně věřím, že tato výzva bude členy přijata a tím umožní další rozvoj Komory.

Za účelem informovanosti členů a jako podklad k diskusi byly zřízeny webové stránky www.ckait.cz/content/strategicky-plan, na nichž jsou umístěny jak materiály vytvořené pracovní skupinou, tak i základní podkladové materiály, z nichž skupina vycházela. Těžiště diskuse a projednání s členskou základnou leží na valných hromadách a následně na shromáždění delegátů.