Vítězové Stavby Ústeckého kraje 2018

Vítězem Stavby Ústeckého kraje pro rok 2018 se stala rekonstrukce Severočeské hvězdárny a planetária v Teplicích. (foto: Jan Brodský)
Vítězem Stavby Ústeckého kraje pro rok 2018 se stala rekonstrukce Severočeské hvězdárny a planetária v Teplicích. (foto: Jan Brodský)

V listopadu 2019 byly vyhlášeny výsledky Stavby Ústeckého kraje za rok 2018. Vítězem se stala rekonstrukce Severočeské hvězdárny a planetária v Teplicích. Na druhém místě skončila Palachova ulice v Litoměřicích za revitalizaci. Třetí místo obsadila mateřská škola ve Staré ulici v Ústí nad Labem.

V roce 2019 byl vyhlášen již 8. ročník krajské soutěže Stavba ­Ústeckého kraje za rok 2018, který se koná většinou každým druhým rokem. Přihlásit se mohly stavby uvedené do užívání v období leden 2017 až prosinec 2018. Organizátorem je Oblastní hospodářská komora Litoměřice. Oblastní kancelář ČKAIT Ústí nad Labem je odborným garantem a spolupořadatelem. Po celou dobu má akce velkou podporu krajského úřadu. V porotě zasedli prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc., zmocněnec rektora pro výstavbu a CIIRC ČVUT v Praze; Mgr. Zbyněk Pěnka, předseda OHK v Litoměřicích; Ing. Martin Mandík, předseda výboru oblasti ČKAIT Ústí n. L.; Ing. Jaroslav Vrba a Ing. Jiří Zima, členové výboru oblasti ČKAIT Ústí n. L.; Ing. Zdeněk Adam, autorizovaný inženýr pozemních staveb. Vítěze vybírala porota z osmi finalistů.

1. místo: Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích – rekonstrukce

Vítězem Stavby Ústeckého kraje pro rok 2018 se stala rekonstrukce Severočeské hvězdárny a planetária v Teplicích. (foto: Jan Brodský)

Přihlašující/investor: Krajský úřad Ústeckého kraje
Projekt: atelier AVN s.r.o., Ing. arch. Vladimír Novák, Ing. arch. Eva Svobodová, Ing. Jiří Kozák – statika
Technický dozor investora: Ing. Miroslav Polerecký
Dodavatel stavby: AMP Chomutov a.s.
Termín dokončení: 9/2018
Zastavěná plocha: 435 m²
Obestavěný prostor: 2113 m³
Stavební náklady: 25 mil. Kč včetně DPH

Při velmi zdařilé a ohleduplné rekonstrukci byly zachovány všechny původní funkce tohoto přízemního objektu i jeho suterénu. Je zde umístěn kinosál, dalekohledy, zázemí pro zaměstnance. Část střechy je pochozí, uzpůsobená pro účely pozorování noční oblohy. Při dostavbě byla původní kapacita zastavěné plochy zvýšena o cca 50 %. Porotce zaujalo inovativní řešení obvodového pláště, které umožnilo sjednotit celkový výraz objektu. Dostavbový objekt je svým jednoduchým geometrickým tvarem a zvoleným materiálovým řešením obkladu v protikladu s aplikací kamene v soklové části. Také doplňující dřevěná „mřížovina“ na druhé části budovy dodává celému areálu sympatický, soudobý architektonický, ale i stavebně technologický výraz. Také je nutné ocenit kultivovaně provedené úpravy v interiéru kina a funkčně i esteticky zajímavě řešený venkovní amfiteátr. Další pozitivní rys u této veřejné stavby představuje splnění požadavků dotčených orgánů i dodržení termínu investičních nákladů. Odborná i laická veřejnost nejen z řad obyvatel města Teplice tak dostává tolik potřebné specifické prostory pro kulturní a společenské využití pro celé generační spektrum současné populace.

2. místo – Revitalizace ulice Palachova v Litoměřicích

2. místo – Revitalizace ulice Palachova v Litoměřicích (foto: Josef Filip)

2. místo – Revitalizace ulice Palachova v Litoměřicích (foto: Josef Filip)

Přihlašující/projekt: Projekce dopravní Filip s.r.o., Ing. Josef Filip, Ph.D.
Investor: město Litoměřice
Technický dozor investora: Bc. Jan Jaša
Dodavatel stavby: Eurovia a.s.
Stavbyvedoucí: Ing. Zbyněk Hořejší
Termín dokončení: 12/2018
Stavební náklady: 35 mil. Kč + DPH (podle rozpočtu z roku 2016)

Rekonstrukce komplexně upravila uliční prostor. Došlo především k odstranění „středního dělicího pásu“, což umožnilo sjednocení bez dělení jízdních pruhů a vymezení veřejných prostranství, které umožňuje pobytovou funkci ulice. Dále se zvýšil počet odstavných stání, která jsou navíc realizována z kamenné dlažby přehledně a esteticky vymezující oddělení jednotlivých dopravních ploch. Velmi příkladným způsobem byly optimalizovány plochy křižovatek, doplněné rovněž o místa materiálově odlišených přechodů. V předprostoru kina Máj vznikl úpravou veřejný prostor v „lidském měřítku“ s drobným mobiliářem.

Porota zvláště ocenila doplnění novými plochami zeleně včetně výsadby stromů v rámci celého revitalizovaného území. Celkový pozitivní účinek navíc zdůrazňuje kvalitativně odpovídající nasvětlení celého uličního profilu. Je nutné ocenit nejen vlastní návrh, ale i nadstandardní součinnost zhotovitele stavby a v neposlední řadě i koordinaci s ostatními investory při komplexní rekonstrukci inženýrských sítí, kterou ocení především obyvatelé Litoměřic.

3. místo – Rekonstrukce mateřské školy ve Staré ulici v Ústí nad Labem

3. místo – Rekonstrukce mateřské školy ve Staré ulici v Ústí nad Labem (foto: Pavel Plánička)

3. místo – Rekonstrukce mateřské školy ve Staré ulici v Ústí nad Labem (foto: Pavel Plánička)

Přihlašující/projekt: 3+1 architekti, Ing. arch. Pavel Plánička
Statika: 3+1 architekti, Ing. Bruno Panenka
Investor: Soukromá mateřská škola o.p.s.
Technický dozor investora: Ing. Jiří Šmíd, 3+1 architekti
Dodavatel stavby: MATURE TEPLICE s.r.o.
Stavbyvedoucí: Ing. Michal Šupita
Termín dokončení: 2018
Zastavěná plocha: 787 m²
Obestavěný prostor: 4400 m³

Autoři ponechali objem původního domu ze sedmdesátých let a věnovali se úpravě dispozice, výměně fasádního pláště a přidali nápaditou ocelovou konstrukci. Při posuzování si porota docela dobře představila a ocenila naplnění záměru vytvořit pomocí tohoto konstrukčního prvku následně i sluneční clonu tvořenou popínavými rostlinami. Realizací řady drobných staveb se navíc vytvářejí prostory, které malým dětem umožní netradiční kontakt s domácími zvířaty. Po stavební stránce je využito charakteru původní skeletové konstrukce umožňující nejen flexibilitu vnitřních prostor, ale také dodatečné naplnění požadavku na bezbariérovost komunikačních prostor v rámci objektu, což zajišťuje vestavba výtahu. Nedílnou součástí vlastní rekonstrukce je potřebné zvýšení tepelně technických parametrů snižujících energetickou náročnost původního objektu.

Čestné uznání – Stavební úpravy radnice ve Šluknově

Čestné uznání – Stavební úpravy radnice ve Šluknově (foto: město Šluknov)

Za významný regionální rekonstrukční počin

Přihlašující/investor: město Šluknov
Projekt: Multitechnik div II., s.r.o., Chomutov, Ing. Karel Šafařík
Statika: Ing. Tomáš Procházka
Technický dozor investora: ProProjekt, s.r.o., Rumburk – Ing. Jiří Cobl
Dodavatel stavby: CL-EVANS s.r.o., Česká Lípa
Stavbyvedoucí: Marek Bahník
Termín dokončení: 10/2018
Zastavěná plocha: 585,58 m²
Stavební náklady: 32 mil. Kč vč. DPH