Aktivita ČKAIT při legislativní činnosti české vlády je významná

ČKAIT je již pátým rokem oficiálním připomínkovým místem Legislativní rady vlády ČR. V roce 2019 ČKAIT připomínkovala 14 zákonů, k nimž podala 309 zásadních a 107 doporučujících připomínek. Jedná se o náročnou a odpovědnou činnost, která významně ovlivňuje výkon profese ve stavebnictví.

Hlavním úkolem Legislativní komise ČKAIT (dále jenom „LK“) je podpora účasti Komory na legislativní činnosti navenek. Projevuje se přípravou podkladů pro rozhodování Představenstva ČKAIT v legislativní oblasti. Činnost LK obohatila i iniciativa členů ČKAIT, jejich dotazy, zkušenosti, připomínky a náměty ke stávající legislativě či tvorbě legislativy nové. V návaznosti i na výše uvedené se LK ČKAIT v roce 2019 zabývala zejména rozborem, připomínkami a přípravou podkladů k následujícím legislativním okruhům.

 • K návrhu zákonů o výrobcích – jedná se o změnu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů. Do mezirezortního řízení bylo odesláno 5 zásadních připomínek, které zpracovávala Technická komise ČKAIT.

     Výsledek: 1 připomínka byla akceptována, 4 byly vysvětleny.

 • K návrhu zákona o odpadech byly do mezirezortního řízení odeslány 3 doporučující připomínky, týkající se upřesnění pojmů – návaznost na stavební zákon.

     Výsledek: 3 připomínky byly akceptovány.

 • K návrhu zákona o ochraně památkového fondu a o změně zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně památkového fondu) bylo do mezirezortního připomínkovacího řízení odesláno 6 zásadních připomínek.

Výsledek: Usnesením vlády č. 761/2019 (31. října 2019) bylo projednávání návrhu zákona předkladatelem, MK ČR, ukončeno, vypořádací tabulka nebyla zveřejněna.

 • K věcnému záměru stavebního zákona bylo do mezirezortního řízení odesláno 113 zásadních a 44 doporučujících připomínek.

Výsledek: 33 připomínek bylo akceptovaných, 55 připomínek bylo vysvětlených a 25 připomínek neakceptovaných. Doporučující připomínky se nevypořádávaly. Oficiální vypořádací tabulka pro rozhodování Legislativní rady vlády obsahovala ovšem jenom 41 připomínek. Připomínky neakceptované – končící rozporem – nebyly součástí informace.

 • K návrhu stavebního zákona bylo do mezirezortního připomínkovacího řízení odesláno 121 zásadních a 38 doporučujících připomínek. K návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona, bylo do mezirezortního připomínkovacího řízení odesláno 40 zásadních a 18 doporučujících připomínek.

Výsledek: K poslednímu dni roku 2019 výše uvedené připomínky nebyly vypořádány. Podrobnější popis zpracovávání připomínek k věcnému záměru stavebního zákona, samotnému stavebnímu zákonu a změnových zákonů byl zveřejňován v průběhu celého roku na webových stránkách Komory (t.č. v 55 přílohách).

 • K Akčnímu plánu boje s korupcí na rok 2019 byla do mezirezortního připomínkového řízení odeslána 1 zásadní připomínka, kdy Komora projevila nesouhlas se zařazením ještě neschváleného zákona o lobbingu do tohoto předpisu.

     Výsledek: Připomínka nebyla akceptována.

 • K Analýze na úseku územního plánování a stavebního řádu – Analýza 2015–2017 – byly do mezirezortního připomínkovacího řízení odeslány 4 doporučující připomínky, týkající se vzdělávacího procesu úředníků státní správy.

     Výsledek: Všechny čtyři připomínky byly vysvětleny.

 • K návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů bylo do mezirezortního připomínkovacího řízení odesláno 5 zásadních připomínek, týkajících se zejména terminologie a postupů řízeného větrání.

Výsledek: Všechny připomínky byly vysvětleny.

 • K návrhu nařízení vlády o předávání údajů nezbytných k plnění informačních povinností o regulovaných povoláních byla do mezirezortního připomínkovacího řízení odeslána 1 zásadní připomínka směřující k náhradě termínů obecný zájem na zájem veřejný.

Výsledek: Připomínka byla akceptována.

 • K návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů bylo do mezirezortního připomínkovacího řízení odesláno 66 zásadních připomínek. Týkaly se návrhů na změny terminologie a problematických ustanovení postupu výpočtů.

Výsledek: Do data uzávěrky výroční zprávy vypořádání neproběhlo.

 • K návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financované ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, byla e-mailem na MŠMT ČR zaslána 1 zásadní připomínka, týkající se učňovského školství (nebyli jsme oficiálně k připomínkám vyzváni).

Výsledek: K vypořádání nedošlo, nařízení vlády bylo z projednávání staženo.

 • K návrhu aktualizace odborné složky vzdělávání rámcových vzdělávacích programů oborů středního odborného vzdělávání (RVP) z 1. července 2019, č. j.: MSMT-39979/2018-4, bylo na MŠMT ČR e-mailem zasláno 7 zásadních připomínek opětovně k učňovskému školství (nebyli jsme oficiálně k připomínkám vyzváni).

     Výsledek: 2 připomínky byly akceptovány, 2 nebyly akceptovány, 3 byly vysvětleny.

 • K návrhu vyhlášky o energetických specialistech bylo na MPO ČR e-mailem odesláno 9 zásadních připomínek, týkajících se zejména navrhovaného vzdělávacího procesu energetických specialistů (nebyli jsme oficiálně k připomínkám vyzváni).

Výsledek: 9 připomínek bylo vysvětlených.

K datu uzávěrky výroční zprávy z výše uvedených 148 (141 zásadních a 7 doporučujících) vypořádaných připomínek bylo 40 akceptovaných (27 %), 28 neakceptovaných (19 %) a 80 vysvětlených (54 %).

Způsob připomínkovacího procesu

 

Počet zákonů a připomínek

 

ČKAIT byla k připomínkám

vyzvána – nepřipomínkovala

42 zákonů

 

ČKAIT nebyla k připomínkám

vyzvána – připomínkovala

 

3 zákony, k nim připomínek:

17 zásadních

0 doporučujících

ČKAIT byla k připomínkám

vyzvána – připomínkovala

 

11 zákonů, k nim připomínek:

292 zásadních

107 doporučujících

Celkem ČKAIT připomínkovala

 

14 zákonů, k nim připomínek:

309 zásadních

107 doporučujících

Poznámka: konkrétní připomínky ČKAIT k jednotlivým předkládaným legislativním návrhům je možné členům ČKAIT poskytnout na základě e-mailového požadavku autorizované osoby na adrese ckait@ckait.cz.

Ze 42 zákonům se ČKAIT nevyjadřovala z důvodů věcné nepříslušnosti

Jednotlivá ministerstva nás obeslala navíc 42 návrhy zákonných předpisů, kterými se LK nezabývala jednak z titulu nepříslušnosti, anebo z důvodu, že neměla k zákonům připomínky. Snad pro zajímavost např.: návrh zákona o sociálním podniku, návrh vyhlášky o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko, návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností, návrh aktualizace Národního programu snižování emisí ČR, zpráva o životním prostředí České republiky 2018, zpráva o aktivitách České republiky v pozorování Země v letech 2017–2019, akční plán pro potírání nelegálního obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin do roku 2023, návrh vyhlášky o ochraně zemědělské půdy před erozí atd.

Legislativní komise ČKAIT iniciuje novely a změny

LK byla například iniciátorem novely stanoviska MZe ČR k oprávnění zpracovávat projektovou dokumentaci ČOV autorizovanými osobami v oboru technika prostředí staveb.

Kromě toho z podnětu MMR ČR – pracovní skupiny pro stavební právo hmotné – připravila LK k projednání představenstva návrhy na změnu autorizačního zákona. Posléze na základě požadavku předsedy ČKAIT zpracovala návrh stanoviska k negativní odezvě na návrh nového odstavce 2 § 18 autorizačního zákona.

Odpovědi na 24 dotazů autorizovaných osob

Kromě výše uvedených legislativních okruhů řešila LK v roce 2019 i konkrétní dotazy členů ČKAIT. Za uplynulý rok jich obdržela 24. Dotazy se většinou týkaly rozsahu oprávnění AO, jejich odpovědnosti za vady způsobené vybranými činnostmi, problematiky vedení realizace stavby a smluvních vztahů ve výstavbě. Stanoviska LK k jednotlivým dotazům byla AO zaslána poštou anebo e-mailem.