Závěry opakovaného projednání návrhu na změnu autorizačního zákona

Změna autorizačního zákona byla po kritice některých autorizovaných osob projednána v listopadu 2019 znovu na aktivu pozemních staveb, na legislativní komisi ČKAIT a na poradě předsedů oblastí ČKAIT. Nikdo z nich neměl k navrhované novele autorizačního zákona připomínky.

Ze zápisu Aktivu pozemních staveb 6. listopadu 2019

Překrývání oborů: ČKAIT podala ve smyslu pokynu MMR z roku 2009 a § 159 SZ a dosavadních vnitřních předpisů ČKAIT návrh na úpravu AZ o zákonnou úpravu překrývání oborů PS, KS, PBŘ, TPS a geotechnika (v rámci zpracovávání vlastní projektové dokumentace „silných“ oborů, tj. PS, DS, VS, mosty a konstrukce, krajinné stavby) ve snaze zrovnoprávnit postavení architektů v § 4 AZ a inženýrů v § 5 AZ. Ing. Hladík o návrhu informoval aktiv PS, aktiv po vysvětlení a diskusi nemá připomínky a návrh bere na vědomí.

 Ze zápisu Představenstva ČKAIT 21. listopadu 2019

Překrývání oborů – stanovisko LK k  otázce autorizace a překrývání oborů

 Ze zápisu porady předsedů oblastí 27. listopadu 2019

Ing. Klepáčková okomentovala návrh novely autorizačního zákona, který je součástí obdrženého změnového zákona. Většina změn byla odsouhlasena představenstvem 19. září 2019. Poukázala na nesouhlasné stanovisko Ing. Macha k návrhu na nový odst. 2 § 18 (tzv. překrývání oborů). Předsedové oblastí obdrželi k tomuto tématu na žádost předsedy Komory vypracované stanovisko Legislativní komise ČKAIT, schválené představenstvem 21. listopadu 2019. Připomínky k předneseným tématům od předsedů oblastí nezazněly.