Z pátého zasedání představenstva 2019

Na listopadovém jednání se Představenstvo ČKAIT zabývalo zejména hospodařením, přípravou shromáždění delegátů a legislativními otázkami spojenými s výkonem profese. Schválilo mimo jiné četnější vydávání časopisu Z+i. Představenstvo se také v návaznosti na bod 13 z jednání představenstva 19. září 2019 opět zabývalo návrhem na úpravu autorizačního zákona. Podnětem k tomu byly námitky či nesouhlasné stanovisko Ing. Macha a Ing. Řičici (předseda profesního aktivu pro obor geotechnika).

Jednání se po celou dobu účastnilo 13 členů, dva členové (Ing. Michal Drahorád, Ph.D., a Ing. Jindřich Pater) byli nepřítomni na části jednání. Rozhodnutími per rollam mezi řádnými jednáními byla udělena záštita akci Týden Facility Managementu (11 pro, 1 zdržel se, 3 proti) a akci Střechařská konference Praha 2019 (8 pro, 0 zdržel se, 7 proti).

Průběžné výsledky hospodaření ČKAIT v roce 2019

Ekonomický mandatář ČKAIT Ing. Motyčka předložil stav hospodaření k 31. říjnu 2019, tj. 83 % ročního rozpočtu. Výnosy v mandatorní části jsou vyšší, než předpokládal roční rozpočet. Náklady jsou v mandatorní části rozpočtu celkem čerpány ze 73 % ročního rozpočtu, tedy o 10 % nižší. Výsledek rozdílu příjmů a výdajů v ekonomických činnostech je na úrovni 59 % ročního rozpočtu. Prognóza výsledného ročního hospodaření je zatím 5 až 6 mil. Kč zisku. Proto je možné ještě čerpat daňově uznatelné náklady včetně případného zvýšení limitu oblasti, která podá zdůvodnění Představenstvu ČKAIT. Také můžeme v závěru roku darovat finanční prostředky na účelné akce ve výši do 200 tis. Kč, aby byly daňově uznatelným výdajem.

Návrh rozpočtu ČKAIT na rok 2020

V rámci přípravy na jednání valných hromad oblastí a také březnového Shromáždění delegátů ČKAIT byl dnes předložen k projednání výsledný návrh rozpočtu. Při diskusi byly nárokovány změny v některých kapitolách. Tyto budou zapracovány a konečný návrh bude k dispozici do konce t.r. Návrh Ing. Křečka, vydávat časopis Z+i ČKAIT šestkrát ročně, byl schválen (15 pro, 0 zdržel se, 0 proti).

Plánujeme ponechat členské příspěvky pro rok 2021 ve stejné výši jako dosud, a proto neočekáváme žádné výrazné zásahy ve výdajích v mandatorní části rozpočtu. Doporučujeme projednat konečné rozhodnutí na zasedání představenstva v únoru 2020, protože ještě na to může mít vliv výsledek jednání valných hromad oblastí.

Ing. Hnízdil předložil cenovou nabídku na pořízení a provoz platebního terminálu, který je plánovaný po vyloučení hotovostních plateb po nabytí účinnosti 3 a 4 vlny EET – od 1. května 2020. Bylo schváleno (14 pro, 0 zdržel se, 0 proti).

Ing. Pejchal informoval o škodním průběhu základního pojištění a zvýšeného skupinového pojištění. Průběh je stále příznivý. Dále přítomné seznámil s nabídkou D.A.S. na pojištění právní ochrany. Představenstvo pověřuje předsedu po konzultaci s právníkem smlouvu podepsat. Také předložil nabídku na pojištění soudních znalců, kteří budou muset být po účinnosti novely zákona od 1. ledna 2021 pojištěni ze zákona.

Ing. Hnízdil informoval o cenové nabídce na e-learning od společnosti PragoData Consulting, s.r.o., v ceně 200 tis. Kč – představenstvo s cenou souhlasí. Středisko vzdělávání a informací může systém objednat.

Příprava na volby do SD

Předseda požádal členy představenstva, aby zvážili své další působení v představenstvu. Po valných hromadách budou známi kandidáti do všech orgánů. Na únorovém jednání bude kandidátka schválena.

Vydávání časopisů a publikací

Bylo schváleno vydávání časopisu Z+i ČKAIT šestkrát ročně, seznámili jsme se s edičním plánem. V letošním roce se vydání některých plánovaných publikací odsunulo až do období po schválení nového stavebního zákona – po rekodifikaci.

Rekodifikace stavebního zákona

Ing. Hladík informoval o postupu prací a připomínkování návrhů v jednotlivých pracovních skupinách. Všechny podklady jsou zveřejněny na webu Komory v článku Rekodifikace veřejného stavebního práva. Ing. Hnízdil informoval o podobě novely stávajícího stavebního zákona a novely autorizačního zákona, konkrétně o podobě „elektronického autorizačního razítka“.

Novela autorizačního zákona a překrývání oborů

Představenstvo se v návaznosti na bod 13 z jednání představenstva 19. září 2019 opět zabývalo návrhem na úpravu autorizačního zákona. Podnětem k tomu byly námitky či nesouhlasné stanovisko Ing. Macha a Ing. Řičici (předseda profesního aktivu pro obor geotechnika) a některých dalších našich AO. Námitky obdrželi předseda Ing. Křeček a ředitel kanceláře Ing. Hnízdil. Nesouhlasné stanovisko se týkalo změny § 18 AZ – doplnění odstavce „překrývání oborů“. Z podnětu Ing. Křečka se těmito námitkami zabývala Legislativní komise ČKAIT 15. října 2019 a neshledala důvod, proč dlouholetou praxi v uplatňování předpisů ČKAIT a MMR ČR měnit. Představenstvo je i po diskusi nadále toho názoru, že je vhodné potvrdit sjednocení vnitřního předpisu ČKAIT a stanovisek MMR ČR zákonnou formou, protože se jedná o zažitou dvacetiletou praxi. Zároveň upozorňuje na odpovědnost AO ve znění § 12 AZ a § 159 SZ – v žádném případě se nesmí jednat o „formální razítkování“. Více.

Novela směrnice ČKAIT o uznávání

Prof. Materna předložil návrh změn směrnice pro uznávání odborné kvalifikace, což vyplynulo z požadavků Evropské komise. Bylo schváleno (14 pro, 0 zdržel se, 0 proti). Dále byl předložen návrh úprav v informačním systému MPO ČR Bussines.info.

Kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti

Ing. Špačková uvedla návrh GŘ HZS na kategorizaci staveb z hlediska jejich požární bezpečnosti. Návrh s otázkami rozeslala členům v oboru požární bezpečnost staveb. Odpověď zaslalo jen 20 členů oboru, kterého se tento návrh týká. Závěr aktivu je, že důsledkem může být zvýšené nebezpečí pro stavebníky. V příštím týdnu budeme s GŘ HZS jednat společně s ČKA.

Různé

 • Prof. Kabele požádal o zopakování dotazníku, jak autorizované osoby používají BIM.
 • Ing. Zídek požádal prof. Maternu o jednání s vedením Fakulty stavební VUT, kdy ukončit výstavu Stavba století v Brně. Dále ho, coby předsedu redakční rady časopisu ESB, vyzval, aby prověřil možnosti členů redakční rady pokračovat v činnosti v roce 2020 a předložil návrh na nové složení. Navrhl jak téma Stavební knihy pro rok 2020 s termínem vydání v dubnu na Inženýrském dni 2020, tak letošní vydání kalendáře s posledními 12 Cenami Inženýrské komory. Konferenci v Plasích 2021 bude organizovat ČKAIT. MI 2020 bude organizovat ČKAIT společně s OP ČSSI Karlovy Vary.
 • Ing. Pater doporučil seznámit se s výsledky dotazníkové akce. Některé autorizované osoby po 15 letech neví, co je PROFESIS.
 • Prof. Materna se zúčastnil s Ing. Zídkem a Ing. Paterem jednání V4 v Polsku. (Zpráva z jednání V4 je publikována v čísle 5 Z+i ČKAIT.
 • Ing. Špalek nás zpravil o jednání komise ZZVZ. Dále informoval o písemné žádosti odeslané na odbor práva veřejných zakázek MMR ČR Mgr. Studničkovi o posouzení a řešení problematiky smluvních podmínek zadavatelů veřejných zakázek. Žádost vychází z podnětů a upozornění členů ČKAIT, kteří jsou jak účastníci veřejného zadávání na straně soutěžícího, tak i zadavatele veřejné zakázky.
 • Ing. Mráz informoval o spolupráci ČKAIT s Ministerstvem dopravy a Správou železniční dopravní cesty, s.o., při přípravě a projednání staveb Rychlých železničních tratí na území ČR. Jednalo se s ministrem dopravy JUDr. Kremlíkem a následně také s generálním ředitelem SŽDC, s.o., Ing. Svobodou. Zapojení do iniciativy Saské inženýrské komory na spolupráci při přípravě stavby VRT Praha – Drážďany bude nejprve konzultováno se SŽDC, s.o., 27. listopadu 2019.
 • Na konferenci o rychlých železničních spojeních, pořádanou v Budapešti ve dnech 11. až 14. listopadu 2019 zeměmi V4 a dalšími devíti státy, byl delegován odborník v oblasti sdělovací železniční techniky Ing. Josef Naništa, autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb. O výsledcích konference podal písemnou zprávu.
 • Ing. Motyčka předložil návrh směrnice S3 2019 odměny za ztráty času funkcionářům. Tento byl schválen (13 pro, 1 zdržel se, 0 proti). 
 • Ing. Loukota referoval o vývoji návrhu zákona o digitalizaci stavebního řízení. Dále doporučil vytvořit pracovní skupinu pro návrh prováděcí vyhlášky o dokumentaci staveb.
 • Ing. Hnízdil sdělil, že na 28. Bavorský inženýrský den je pozván zástupce ČKAIT. ČKAIT bude zastupovat místopředseda Ing. Špalek. Dále informoval o nabídce společnosti VEKRA, která by ráda byla marketingovým partnerem ČKAIT; zajímá se zejména o sponzoring akcí. Je možné podpořit Cenu IK, Stavbu roku, časopis Stavebnictví.
 • Ing. Mandík informoval o vyhlášení Stavby Ústeckého kraje pro rok 2018. Předložil žádosti o záštity – konference Bezpečně spolu; Konference dozorování – Brno 2020; Izolace 2020, FOR PASIV 2020, FOR WOOD 2020, FOR THERM 2020; mezioborový veletrh Památky – Muzea – Řemesla; FOR HABITAT, FOR INTERIOR, FOR GARDEN, DESIGN V KOUPELNĚ, DESIGN SHAKER; FOR ARCH 2020. Dále předložil žádosti nadací – Nadační fond ČVUT Stanislava Hanzla – návrh podpory 55 tis. Kč; Nadace Františka Faltuse ČVUT – návrh podpory 20 tis. Kč; Zvoníčkova nadace Fakulty strojní ČVUT – návrh podpory 25 tis. Kč. Záštity i podpory byly schváleny.
 • Ing. Vaverka informoval o tom, že oblastní kancelář Jihlava každý druhý rok pořádá konferenci s dotčenými orgány a správci sítí s velkým zájmem členů.
 • Ing. Pejchal referoval o jednání komise malého a středního podnikání (MaSP) a výstupech ve formě dvou článků. Dále oznámil počet přihlášek do soutěže Cena Inženýrské komory 2019.
 • Ing. Zdařilová informovala o vyhlášení Stavby roku v Betlémské kapli.

Následující zasedání: 13. února 2020 / 23. dubna 2020 / 12.–13. června 2020 (Hradec Králové) / 24. září 2020 / 19. listopadu 2020