Rizika navrhování ochrany proti radonu dle nových ČSN

V září 2019 byly vydány ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží a ČSN 73 0602 Ochrana staveb proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů. Jejich používání může však přinášet některé problémy a nejasnosti, které jsou popsány v tomto článku.

Konečné znění normy nebylo projednáno v TNK 65, ač je to v obsahu normy uvedeno.

Podle čl. 7 ČSN 73 0601 se pro protiradonovou izolaci mohou použít materiály, které mají stanovený součinitel difuze radonu včetně spoje a zaručují trvanlivost protiradonových izolací. Součinitel difuze radonu se stanoví podle normy ČSN 73 0601 podle ISO/TS 11 665-13 nebo podle údajného právního předpisu (Metodika SÚJB č. SÚJB/RCHK/27365/2013/7). Hodnoty součinitele difuze radonu v izolačním materiálu uvádí prý výrobce, popř. dodavatel izolace spolu s identifikací zkušební metodiky a názvem a adresou laboratoře, která provedla měření.

Nesoulad mezi normou a stavebním zákonem

Tento požadavek není v souladu s požadavkem § 156 zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Stavební zákon). Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní základní požadavky na stavby podle přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 z 9. března 2011. Výrobky pro stavbu, které mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby a představují zvýšenou míru ohrožení oprávněných zájmů, jsou stanoveny a posuzovány podle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění zvláštních právních předpisů a podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

Vzhledem ke skutečnosti, že požadavek na součinitel difuze radonu není sledovanou vlastností podle přílohy ZA výrobkových norem pro hydroizolační pásy a plastové fólie, nemůže výrobce takovou charakteristiku (vlastnost) deklarovat v prohlášení o vlastnostech (dále POV). Takovou vlastnost může deklarovat nad rámec POV, ale nemusí.

Je však otázkou právního výkladu, zda užití výrobku v neshodě se zamýšleným užitím výrobku deklarovaným v POV je v souladu s požadavky § 156 zákona č. 183/2006 Sb.

Někteří výrobci nebo i prodejci asfaltových pásů uvádějí v technických nebo reklamních listech, že tento pás lze použít proti zemní vlhkosti a radonu. V prohlašení o vlastnostech výrobku podle ČSN EN 13 969 však není užití asfatlového pásu jako izolace proti radonu definováno.

Doporučení

Při volbě výrobku určeného pro izolaci proti radonu do stavby je nezbytné vyžadovat písemné prohlášení výrobce o deklaraci Součinitele difuze radonu podle čl. 7.3 ČSN 73 0601.


Literatura:

  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 z 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.
  • Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky ve znění pozdějších předpisů.
  • Jiránek, M.: Změny v navrhování protiradonových opatření podle revidované ČSN 73 0601 (stavba.tzb-info.cz).
  • ČSN EN 13707: 2014 Hydroizolační pásy a fólie – Vyztužené asfal­tové pásy pro hydroizolaci střech – Definice a charakteristiky.
  • ČSN EN 13969: 2005 Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové pásy do izolace proti vlhkosti a asfaltové pásy do izolace proti tlakové vodě – Definice a charakteristiky.