Mění se vyhláška o projektové dokumentaci dopravních staveb od 1. prosince 2018

Hlavním cílem právní úpravy vyhlášky č. 146/2008 Sb., o projektové dokumentaci dopravních staveb, byl návrh nových příloh v souvislosti s novelou stavebního zákona a zároveň s novelou vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů tak, aby v co největší míře respektovala členění dle příloh vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Novela dále doplňuje výše zmiňované přílohy na požadavky aplikační praxe, který upravuje obsah a rozsah projektové dokumentace pro letecké stavby, stavby drah a stavby na dráze, stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací. Novelou se odstranila duplicita v jednotlivých přílohách vyhlášky, a to shodně jako je tomu ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., přičemž je kladen důraz na zachování základní struktury dokumentace, která zůstává jednotná po celou dobu různých fází projektu.

Přechodná ustanovení upravují termín na předložení dokumentace zpracované podle stávající úpravy k projednání u příslušného správního orgánu. Upravují rovněž termín zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby ve vazbě na zahájení stavby.