Jak se mění daň z příjmů za rok 2018

Den daňové svobody podle společnosti Deloitte se letos posunul na 23. června 2018. Letos je to tedy rekordních 174 dní. Jak to bude v roce 2019 se zatím neví. Poslanecká sněmovna začala na konci letošního roku projednávat novelu zákona o daních z příjmů a DPH jako sněmovní tisk 206/0.
Den daňové svobody podle společnosti Deloitte se letos posunul na 23. června 2018. Letos je to tedy rekordních 174 dní. Jak to bude v roce 2019 se zatím neví. Poslanecká sněmovna začala na konci letošního roku projednávat novelu zákona o daních z příjmů a DPH jako sněmovní tisk 206/0.

Pro rok 2018 máme některé nové daňové povinnosti. OSVČ musí počítat se změnou v použití výdajových paušálů. Naopak daně z příjmu zaměstnanců se stále počítají ze superhrubé mzdy a dochází tak k jejímu navýšení ze zákonných 15 % 

Pro rok 2018 máme některé nové daňové povinnosti. OSVČ musí počítat se změnou v použití výdajových paušálů. Další fáze elektronické evidence tržeb byla odložena. Naopak daně z příjmu zaměstnanců se stále počítají ze superhrubé mzdy a dochází tak k jejímu navýšení ze zákonných 15 % 

Na úvod bych rád zopakoval podmínky zákona o daních z příjmů. Poslední větší novela, která byla schvalována koncem roku 2016, s plánovanou účinností od 1. ledna 2017, nebyla do konce roku 2016 schválena. Ke konečnému schválení došlo až 4. dubna 2017. Ve Sbírce zákonů tento zákon (č. 170/2017 Sb.) vyšel až 16. června 2017, účinnost byla stanovena 15 dnů po vyhlášení, tedy 1. července 2017. Jak popíšu v dalším textu, některé novinky byly účinné již v roce 2017, jiné nabývají účinnosti až v roce 2018.

Autorizované osoby mohou vykonávat svou činnost různými způsoby: zaměstnanci, fyzické osoby podnikající na základě živnosti, fyzické osoby podnikající podle zvláštního právního předpisu (autorizační zákon) a právnické osoby. Každý z těchto způsobů v sobě zahrnuje různé skutečnosti, které je nutné zohlednit při sestavení daňového přiznání.

Den daňové svobody podle společnosti Deloitte se letos posunul na 23. června 2018. Letos je to tedy rekordních 174 dní. Jak to bude v roce 2019 se zatím neví. Poslanecká sněmovna začala na konci letošního roku projednávat novelu zákona o daních z příjmů a DPH jako sněmovní tisk 206/0.

Zaměstnanci – daň z příjmů je ze superhrubé mzdy

Pokud jsou autorizované osoby zaměstnanci, tak veškeré daňové náležitosti za ně zařizuje zaměstnavatel, který je plátcem daně z příjmů. Pro rok 2018 dochází v této oblasti k několika změnám, na které chci upozornit:

 • Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti je stále počítána z tzv. superhrubé mzdy, tj. hrubé mzdy, která je navýšena o pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a o pojistné na zdravotní pojištění. Tímto matematickým výpočtem tedy u zaměstnanců dochází ke zvýšení sazby daně (ze zákonných 15 procent).
 • V současné době existuje mnoho tzv. daňových benefitů, tj. nepeněžních příjmů, které jsou u zaměstnance osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a současně se z těchto příjmů neplatí zdravotní a sociální pojištění, jedná se o různé vstupenky na sportovní zápasy, rekreace, kulturu apod.

– V této oblasti došlo k určitým změnám v definici toho, co může zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout a u jakého subjektu můžou být dané benefity využity (zdravotnická zařízení), došlo také k rozšíření možnosti nákupu určitého typu zboží, nevztahuje se pouze na služby.
– Nově je možné poskytnout zaměstnancům příspěvky na tištěné knihy.
– Vždy se musí jednat o nepeněžní příjmy, tj. vše musí platit přímo zaměstnavatel.
– Pokud tedy např. zaměstnanec dostane příspěvek na dovolenou, musí být tento příspěvek poskytnut přímo cestovní kanceláři, zaměstnanci nesmí být poskytnuty peníze, protože v tomto případě by se již jednalo o mzdu, která by podléhala zdanění.

 • možnost poskytování stravenek;
 • vyplácení cestovních náhrad apod.

Pokud má zaměstnanec v daném kalendářním roce příjmy pouze ze závislé činnosti (tj. ze zaměstnání) u jednoho nebo postupně u více zaměstnavatelů a současně nemá jiné příjmy větší než 6000 Kč, může požádat zaměstnavatele (do 15. února) o roční zúčtování daně. V tomto případě zaměstnavatel vypočítá celkovou daň zaměstnance a vypořádá vše při výpočtu mezd, kdy vrátí zaměstnanci přeplatek na dani přímo ve mzdě.

Pokud má zaměstnanec i jiné příjmy, tak po skončení kalendářního roku (v termínu do 1. dubna) musí podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Další možností je využití služeb daňového poradce, kterému je zaměstnancem dána plná moc na zpracování daňového přiznání a tím je kromě jiného posunutý termín pro podání daňového přiznání na termín 1. července.

Už od roku 2014 je zde limit ve výši 10 000 Kč pro uplatnění konečné srážkové daně u zaměstnanců, kteří jsou zaměstnáni na základě dohody o provedení práce a nemají podepsané prohlášení k dani. Zaměstnanec v tomto případě obdrží konečnou mzdu, na rozdíl od běžné mzdy, kdy je odvedena záloha na daň a celá daň je vypořádána až na začátku následujícího roku. Z tohoto příjmu se také neodvádí pojistné.

Kromě dohod o provedení práce podléhají nově od roku 2018 srážkové dani také příjmy ze závislé činnosti plynoucí na základě jiných titulů, a to příjmy do 2500 Kč, pokud zaměstnanci nemají podepsané prohlášení k dani.

Současně je nutné sledovat i celkový příjem s ohledem na tzv. solidární zvýšení daně, kdy v určitých případech musí i zaměstnanec, který nemá jiné příjmy než příjmy ze zaměstnání, podat daňové přiznání k dani z příjmů. Podmínky jsou uvedeny níže v textu.

V následujícím období, v roce 2019, by podmínky zdanění zaměstnanců včetně odvodu daně ze super hrubé mzdy měly zůstat stejné.

OSVČ – podnikající na základě živnosti a podnikající podle autorizačního zákona

Fyzické osoby, které podnikají, můžou postupovat třemi základními způsoby při evidenci svého podnikání.

 • vedení účetnictví podle podmínek zákona o účetnictví;

– Fyzické osoby mohou vést účetnictví dobrovolně nebo povinně, pokud jejich obrat přesáhl částku 25 000 000 Kč.

 • vedení daňové evidence podle § 7b zákona o daních z příjmů;

– V tomto případě je nutné vést evidenci příjmů a výdajů a také majetku a závazků.

 • použití výdajových paušálů podle § 7 odst. 7 zákona o daních z příjmů (v roce 2018 dochází v této oblasti ke změnám);

– Fyzické osoby, které mají příjmy z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti a které neuplatní výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů (tj. výdaje skutečné), můžou uplatnit výdaje paušální. Pro určení správné výše výdajového paušálu je důležité stanovení činností, které fyzická osoba provádí.
– Fyzická osoba podnikající podle živnostenského listu (např. živnost projektová činnost ve výstavbě, § 14 odst. 1 písm. b) autorizačního zákona) může použít výdajový paušál ve výši 60 %
– Fyzická osoba podnikající podle zvláštních právních předpisů (§ 14 odst. 1 písm. a) autorizačního zákona) může použít výdajový paušál ve výši 40 %
– Když se podnikající fyzická osoba připravuje na výpočet daně z příjmů, je tedy důležité zjištění, jaké činnosti provádí a jaký výdajový paušál se k těmto činnostem vztahuje. Když by se výše paušálních výdajů blížila nebo překračovala výši výdajů skutečných, je pro fyzické osoby vhodnější použití výdajů paušálních. Použití paušálních výdajů v těchto případech je výhodné, protože není nutné žádným způsobem výdaje prokazovat, je nutné vést pouze evidenci příjmů.
– Pokud fyzická osoba provádí více druhů činností, tak musí výdajové paušály využít buď u všech nebo u žádné, nelze kombinovat daňová evidence a výdajové paušály.
– Pokud fyzická osoba u některé činnosti vede účetnictví, je možné u jiné činnosti využít výdajový paušál.

Fyzické osoby musí po skončení kalendářního roku (v termínu do 1. dubna) podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. V případě využití služeb daňového poradce, kterému je dána plná moc na zpracování daňového přiznání, je kromě jiného posunutý termín pro podání daňového přiznání na termín 1. července.

Jak vyplývá z výše uvedeného, nejjednodušší je použití výdajových paušálů, kdy fyzická osoba vede pouze evidenci příjmů, není nutné sledovat žádné výdaje.

Již v minulých letech došlo v určitých případech k omezení využití výdajových paušálů a současně k omezení možnosti využití slevy na dani na manželku a děti, v roce 2017 existovala možnost výběru mezi starým a novým systémem, v roce 2018 je povinný nový systém.

Podmínky výdajových paušálů u OSVČ od roku 2018

Nově bude možnost uplatnit slevy na manželku a daňové zvýhodnění na děti bez omezení. Na druhé straně jsou sníženy maximální možné výše výdajového paušálu, které je možné využít. Vztahuje se na použití všech, kde je celková výše paušálu omezena na:

 • 400 000 Kč u paušálu ve výši 40 %;
 • 300 000 Kč u paušálu 30 %;
 • 800 000 Kč u paušálu ve výši 80 %;
 • 600 000 Kč u paušálu 60 %

To znamená, že pokud mám např. příjmy ze živnosti ve výši 3 mil. Kč, kde 60 % je 1,8 mil. Kč, tak jako paušál můžu uplatnit maximálně částku ve výši 600 000 Kč.

Právnické osoby

Pokud autorizovaná osoba podniká jako právnická osoba, tak dle zákona o účetnictví musí vést účetnictví. Dále je nutné prověřovat podmínky zákona o účetnictví i zákona o daních z příjmů, jak již bylo řečeno výše.

Solidární zvýšení daně z příjmů nad 1 438 992 Kč

V roce 2018 je také nutné prověřovat celkovou výši příjmů, a to z důvodu tzv. solidárního zvýšení daně. Jde o druhou sazbu daně, ze které musí odvádět daň osoby, které splní podmínky uvedené v § 16a zákona o daních z příjmů.

Pokud je součet základu daně ze závislé činnosti a z podnikání větší než 48násobek průměrné mzdy, tak je poplatník povinen zaplatit z tohoto nadlimitního příjmu daň ve výši 7 % Pro rok 2017 je hraniční hodnota, od které je nutné platit tuto zvýšenou daň, ve výši 1 438 992 Kč. Měsíčně jde o částku hrubé mzdy převyšující 119 916 Kč.

Současně pro tyto fyzické osoby platí, že si musí podat daňové přiznání, i když mají jen příjem ze závislé činnosti. V tomto případě zaměstnavatel nemůže provést roční zúčtování. Tato podmínka podání přiznání platí pouze v případě, že fyzická osoba přesáhne roční hodnotu příjmu, tedy 1 438 992 Kč. Pokud je určitý měsíční příjem vyšší než 119 992 Kč a roční výše příjmu nepřesáhne uvedenou hodnotu, povinnost podání daňového přiznání nevzniká.

Další informace z oblasti daně z příjmů a novinky pro rok 2018

Jako další informační zdroje (kromě tohoto článku a úplného znění zákona) ke správnému stanovení základu daně a správnému sestavení daňového přiznání bych doporučil pokyn Generálního finančního ředitelství D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů, kde jsou uvedeny příklady a vysvětlení k některým položkám zákona. Také je vhodné sledovat informace zveřejňované na stránkách Ministerstva financí a České daňové správy www.financnisprava.cz.

Změny v zákoně o daních z příjmů pro rok 2018

Mezi nejvýznamnější změny v oblasti daně z příjmů v roce 2018 patří:

 • změny v uplatnění výdajových paušálů;
 • rozšíření možnosti odvodu srážkové daně u zaměstnanců – obdobně jako u příjmů z dohody o provedení práce. Nově se tento způsob bude uplatňovat i na příjmy nepřesahující u zaměstnavatele za kalendářní měsíc částku 2500 Kč.
 • sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení, která byla účinná již v minulých letech. V roce 2018 dochází k jejímu navýšení, protože maximální výše slevy je vztahována v minimální mzdě, která je v roce 2018 ve výši 12 200 Kč.
 • zvyšuje se částka osvobození od daně u pravidelně vyplácených důchodů na 439 200 Kč (z důvodu zvýšení minimální mzdy);
 • zpřísnění podmínek pro vyplácení daňového bonusu na vyživované děti. Aby mohl být daňový bonus využitý, je nutné mít příjmy aspoň ve výši šestinásobku minimální mzdy, tedy aspoň 73 200 Kč. Nově se příjmy z kapitálového majetku a příjmy z nájmu nebudou započítávat do tohoto limitu. Daňový bonus na vyživované děti se nově poskytne pouze těm poplatníkům, kteří dosahují příjmů ze závislé činnosti (§ 6 ZDP) nebo příjmů ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP).
 • již od roku 2017 jsou zvýšeny limity u penzijního a životního pojištění. Limit pro osvobození od daně u zaměstnance u plateb zaměstnavatele se zvyšuje z 30 000 Kč na 50 000 Kč. Limit pro odpočet příspěvků fyzických osob od základu se zvyšuje z 12 000 Kč na 24 000 Kč.
 • sleva na dani ve výši 5 000 Kč na evidenci tržeb (lze využít v roce, kdy má poplatník poprvé povinnost tržby evidovat);
 • zvýšení slevy na dani na první dítě, celková roční sleva na dani na první dítě je 15 204 Kč, na druhé dítě 19 404 Kč a na třetí a další dítě 24 204 Kč.

Informace o správě daní

Kromě konkrétních daňových zákonů (zákon o daních z příjmů, zákon o DPH aj.), kterými se daňové subjekty musí řídit, je také důležité vědět o procesu správy daní, o tom, jaké mají podnikatelé i občané práva a povinnosti a jaká práva a povinnosti má správce daně, tedy finanční úřad. Veškeré tyto podmínky jsou popsány v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád. Protože v případě nesplnění povinností dané daňovým řádem se vystavují daňové subjekty možnosti postihu, doporučuji sledovat i tuto oblast, která je v poslední době na základě stanovování více a více povinností pro podnikatele čím dál důležitější.

Závěrem

Tento článek nenahrazuje přesný text zákonů ani veškeré výklady k těmto zákonům, ale pouze upozorňuje na problémy, se kterými je nutné počítat. K celé daňové problematice doporučuji sledovat informace Generálního finančního ředitelství na stránkách www.financnisprava.cz, kde se objevují informace k veškerým daním včetně samotných zákonů, daňových tiskopisů a ostatních dotazů k dané problematice. Při podnikání je tedy nutné znát nejen oblast předmětu podnikání, ale současně i daňovou a účetní oblast, abyste se v budoucnu vyhnuli případnému sankcionování ze strany správce daně, a to např. pouze z důvodu neznalosti zákonů. V posledních letech sice ustali různé překotné novelizace daňových předpisů, ale zase se o to více vyvíjí různé komentáře a názory k daňovým zákonům, které můžou měnit i zaběhlou praxi.

V posledních letech se také čím dál více začíná řešit oblast mezinárodního zdanění u nadnárodních transakcí, kdy s novinkami přichází Evropská unie. Je tedy nutné neustále sledovat nové věci a čekat na překvapení, co nám přinese rok 2019.