Třinec realizuje školní tělocvičnu v BIM

Město Třinec nechalo v BIM zpracovat projektovou dokumentaci pro novou tělocvičnu u ZŠ a MŠ G. Przeczka. Autorem projektové dokumentace pro výběr zhotovitele zpracované v BIM je FIALA ARCHITECTS s.r.o. Předpokládaná cena byla 76 mil. Kč včetně DPH. Od zhotovitele stavby bylo požadováno odevzdat dokumentaci skutečného provedení v BIM. Do soutěže se přihlásili čtyři uchazeči, přičemž zvítězil Hochtief s nabídkovou cenou 83 mil. Kč včetně DPH. Smlouva s dodavatelem byla uzavřena v dubnu 2018. Dokončení stavby včetně sadových úprav je plánováno na červen 2019. (zdroj: město Třinec)

Rozhovor - Odpovídá Věra Palkovská, primátorka města Třinec.

Proč se město Třinec rozhodlo pro BIM právě u tělocvičny u ZŠ a MŠ G. Przeczka?

Projekt tělocvičny byl vybrán proto, že je to po delší době investiční akce, kterou realizujeme tzv. na zelené louce. Bude to zcela nový objekt, proto jsme k tomuto projektu přistoupili i novou metodou.

Jaké máte zatím zkušenosti s aplikací BIM v praxi?

Je to naše první zkušenost s BIMem v praxi. Na začátku bylo nutné změnit dosavadní způsob myšlení v procesu přípravy. Na začátku zpracování projektové dokumentace jsme celý tým začlenili do společného datového prostředí CDE (Common Data Environment), což v našem případě zastupuje Viewpoint ForProjects. Zde se vytvořilo prostředí stavby, nadefinovaly pracovní procesy pro jednotlivé členy týmu a následně se zde ukládaly veškeré záznamy a postup zpracování PD tak, aby tato data mohla být doplněna a aktualizována v průběhu realizace a dále pak využívána během provozu.

Posuzovali jste v rámci BIM i celoživotní náklady stavby – jaká bude energetická náročnost provozu tělocvičny?

Toto byl hlavní záměr celé stavby, zaměřit se na provozní náklady a těm už na začátku přizpůsobit stavební materiály, anebo i způsob vytápění s cílem dosáhnout energetické náročnosti budovy třídy B, přičemž 84 % z celkové potřeby energie plánujeme pokrýt prostřednictvím obnovitelných zdrojů. V budově budou rovněž osazena i čidla měřící aktuální spotřeby, se kterými dále plánujeme pracovat v rámci postupného zavádění energetického managementu.

Připravujete další jiné projekty v BIM?

Nejdříve je nutné postupy použité během pilotního projektu tělocvičny vyhodnotit. Z výsledků je nutné se jak poučit, tak i naplánovat aplikaci BIMu na další stavby s cílem se v této metodice zlepšovat. V průběhu příštího roku bychom rádi zpracovali pro své potřeby BEP (poznámka redakce: BIM Execution Plan – dokument pro specifikaci konkrétních požadavků a předpokládaných cílů při přípravě zadání projektu metodikou BIM) a následně prvky BIMu rozšířili i na další stavby, myslím tím konkrétně procesy sdílení informací a výměny informací či dat během zpracování projektové dokumentace přes následnou realizaci, až po ukončení zakázky a předání díla uživateli. Důležité však je, aby byl BIM pro město v praxi užitečný a pro zhotovitele nepředstavoval žádné větší překážky.