Představujeme oblast Brno

Oblast Brno uspořádala v listopadu 2017 pro své členy a případné další zájemce prohlídku kancelářské budovy zcela připravené na změny klimatu (na obrázku) i moderního centra vědy AdMaS. Výsledný dojem z prohlídky a získané informace dokazují, že se jedná o skvěle fungující projekty.

Se svými 4,5 tisíci členy je nejpočetnější mezi moravskými oblastmi. K jejím úkolům náleží v první řadě služby pro členy z okresů Blansko, Brno, Brno-venkov, Břeclav, Vyškov, Znojmo, Hodonín a podpora orgánů a funkcionářů Komory působících v Brně.

Oblast Brno, která současně plní zastřešující funkci regionální kanceláře, spolupracuje na této úrovni s oblastmi Jihlava, Olomouc, Zlín a Ostrava v otázkách politiky ČKAIT, otázkách odborného vzdělávání členů a publicity ČKAIT.

V sídle kanceláře v domě na Vrchlického sadu 2 v Brně poskytuje zázemí pro členy Komory a orgány Komory oblastní a republikové. K těmto činnostem a orgánům náleží Dozorčí rada a Dozorčí komise ČKAIT, Disciplinární senát ČKAIT, podpora činnosti Zkušebního místa ČKAIT v Brně a spolupráce s Autorizační radou ČKAIT, pořádání akcí celoživotního vzdělávání a spolupráce s Českým svazem stavebních inženýrů. Je zde umístěno pracoviště Informačního centra ČKAIT. Často organizačně zajišťuje pracovní setkání, např. výjezdní zasedání Představenstva ČKAIT nebo jednání inženýrských komor a organizací zemí Visegrádské čtyřky (Polsko – PZIIB, PZITB; Maďarsko – MMK; Slovensko – SZSI, SKSI a Česko – ČSSI, ČKAIT).

Prioritami souhrnu výkonů oblasti jsou podpora členů Komory při výkonu vybraných činností ve stavební profesi, upevňování povědomí o činnostech a poslání Komory a spolupráce se středními odbornými školami a Fakultou stavební VUT v Brně k šíření zájmu o profesi mezi mládeží.

Celoživotní vzdělávání a podpora výkonu profese členů ČKAIT

Přípravu a náplň programů celoživotního vzdělávání (CŽV) řídí výbor oblasti ČKAIT Brno. Každý člen výboru má svěřen okruh působnosti, resort, ve kterém pracuje a přijímá odpovědnost. Dva zástupci oblasti Brno pracují v řídicí komisi CŽV na úrovni celé Komory.

Ve spolupráci s Veletrhy Brno se podílí na organizaci Inženýrského dne a následně konference – vždy na zajímavé a aktuální téma. Vstup na stavební veletrh i na tyto akce je pro AO zajištěn zdarma. Součástí stavebního veletrhu je i poradenské centrum ČKAIT, kde je oblast Brno rovněž zastoupena.

Spolupráce s Českým svazem stavebních inženýrů

Oblastní kancelář ČKAIT dlouhodobě velmi úzce spolupracuje s brněnskou pobočkou ČSSI. Většina odborných i společenských akcí pořádaných oběma organizacemi byla konána ve vzájemné součinnosti. Největšímu zájmu se těší jarní a podzimní odborné konference na téma zajímavé stavby. Rovněž odborné exkurze, jako např. Vědecké centrum AdMaS, Čapí hnízdo, Vila Stiassni, ­LIKO-S ve Slavkově, stavba nového kostela na Lesné, stavba nového koncertního sálu v Brně, parkovací dům na ulici Husova v Brně, Centrální technický dispečing pro město Brno (CTD), Otevřená zahrada v samém centru Brna či exkurze do předvánoční Bratislavy si našly řadu zájemců z obou organizací. Další ročníky společných společenských akcí – adventního večera a plesu ČSSI a ČKAIT – jen potvrdily zájem všech stavebních inženýrů a techniků nejen diskutovat nad odbornými problémy a prohlubovat si vzdělání, ale i setkávat se na různých společenských úrovních.

Výbor oblasti využívá mimořádné příležitosti slavnostního slibu autorizovaných osob po vykonání zkoušky při vstupu do ČKAIT. Ke slibu, který je pořádán třikrát ročně v krásném prostředí auly Fakulty stavební VUT v Brně, se dostaví pokaždé přibližně 120 osob slibujících a jejich rodinných příslušníků a přátel. Výbor oblasti uděluje slibu slavnostní ráz, zve čestné hosty z fakulty a při projevech informuje o činnosti Komory, spolupráci s FAST VUT v Brně a významu Komory pro stavebnictví.

Spolupráce s vysokými školami

Spolupráce s oběma vysokými školami Fakultou stavební VUT v Brně a Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity v Brně má tradiční rámec a realizuje se na odborných konferencích, akcích CŽV ČKAIT, podporou doktorandů na konferenci JUNIORSTAV, oceňováním nejlepších diplomových prací, podporou Studentské vědecké odborné činnosti a šířením informací u studentů o činnosti ČKAIT. Spolupráci směřujeme k tomu, aby absolventi s nejlepšími diplomovými pracemi obdrželi jako jeden z prvních referenčních osobních spisů dokument o udělení ceny ČKAIT. Ceny jsou rovněž oceněny finančně a jsou předány při slavnostní promoci za přítomnosti veřejnosti. Komora tím posiluje povědomí o své působnosti na veřejnosti a nabídce pro studenty technických oborů.

Spolupráce s HZS JmK

Oblastní kancelář Brno poskytuje na základě smlouvy s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje (HZS JmK) pomoc odborníků z řad autorizovaných osob při řešení akutních situací při požárech, živelných pohromách a komplikovaných zásazích.

Centrum vědy AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies)

RTG tomograf v brněnském centru vědy AdMaS umožňuje nedestruktivně zkoumat i vnitřní strukturu vzorku. Rozsah rozlišení je od milimetrů až po nanometry. Metoda rentgenové počítačové tomografie umožňuje získat třídimenzionální model zkoumaného vzorku nedestruktivním a bezdotykovým způsobem. Ve spojení se špičkovým softwarovým zařízením lze tuto metodu využít nejen pro rekonstrukci vnitřní struktury materiálů, ale rovněž tak pro jedinečné metrologické aplikace atd. (zdroj: oblast ČKAIT Brno)

Oblast Brno uspořádala v listopadu 2017 pro své členy a případné další zájemce prohlídku moderního centra vědy AdMaS. Výsledný dojem z prohlídky a získané informace dokazují, že AdMaS není jen prázdná skořápka, ale fungující vědecko-výzkumné centrum.

Jedná se nejen o centrum vědy, ale o komplexní výzkumnou instituci v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. Centrum se zaměřuje především na výzkum, vývoj a aplikace pokročilých stavebních materiálů, konstrukcí a technologií v oblasti stavebnictví, dopravních systémů a infrastruktury měst a obcí.

Pro potřeby stavebníků se zde řeší studie proveditelnosti a posuzování ekonomické efektivity stavebních investic. Centrum AdMaS je také oprávněno zpracovávat a podávat znalecké posudky ve smyslu zákona. Fakulta stavební je totiž znaleckým ústavem, zapsaným v seznamu znaleckých ústavů vedených Ministerstvem spravedlnosti ČR pro obory znalecké činnosti stavebnictví, geodezie a kartografie.

Centrum AdMaS nabízí možnost spolupráce různým subjektům v soukromé i veřejné sféře.

Přínosem jsou odborné kapacity vědeckých pracovníků, ale i nabídka využití nejmodernějšího přístrojového vybavení.

Konkrétní formy spolupráce nabízí tyto výzkumné skupiny:

  • Mikrostruktura stavebních hmot;
  • Technologie stavebních hmot;
  • Konstrukce a dopravní stavby;
  • EGAR – aplikovaný výzkum v oblastech technologií životního prostředí, geotechniky a geodezie;
  • Matematické modelování.
  • V rámci prohlídky se účastníci za odborného vedení seznámili s chodem centra, prohlédli si prostory pro práci především mladých vědců a získali informace o nejnovějších přístrojích.

V exteriéru se potom seznámili s probíhajícím výzkumem v oblasti zelených střech.

Exkurze LIKO-S ve Slavkově

Česká výrobní a stavební rodinná firma LIKO-S zahájila svou činnost v roce 1992 a dnes je špičkou v oboru interiérových příček a zelených řešení. Společnost vyvíjí, vyrábí a instaluje příčky a mobilní stěny do kancelářských prostor po celém světě. Interaktivní dotykové stěny SMART-i-WALL®, designové laminované sklo LIKO-Glass nebo akustické panely SilentPET jsou jedny z aktuálních novinek.

Druhým důležitým pilířem je vývoj zelených střech, fasád a technologií, které reflektují dnešní klimatické problémy a přináší řešení pro přírodní tepelnou stabilizaci budov. Většinu zisku investuje LIKO-S do výzkumu a vývoje. Díky tomu mohl vzniknout systém Živých staveb nebo patentované zelené fasády. Jejich vývojové centrum LIKO-Noe® – experimentální zelená budova – ukazuje, jak budou kancelářské budovy vypadat v budoucnosti. Objekt pracuje pouze s energiemi z přírodních zdrojů a přírodou samou. Získávání energie ze slunce je dnes již standard. Důležité jsou však zelené střechy a fasády, které dokáží udržet vodu a v horkých dnech postupným odparem akumulovaných srážek ochlazovat sebe i své okolí. Fasádní kořenová čistírna zase umí zpracovat vyprodukované odpadní vody a využít je pro závlahu stěn nebo schraňovat v přilehlém retenčním jezeru. Celý objekt tak umožňuje návrat ke kořenům moderní cestou.

 Úvodní foto: Na okraji průmyslové zóny ve Slavkově u Brna bylo na jaře 2015 postaveno za 27 dní a 15 mil. Kč vývojové a experimentální centrum LIKO-Noe. Hlavním přínosem projektu je adaptace na změnu klimatu především hospodaření s vodou. Autoři: Fránek Architects; Dana Nováková, ­Libor Musil / LIKO-S, Michal Šperling (kořenová čistírna). Více informací viz ESB 4/2015 (zdroj: LIKO-S).