Pocta československé architektuře a stavitelství

V rámci mezinárodního dne architektury byly 1. října 2018 ve Španělském sále Pražského hradu uděleny ceny Jože Plečnika pro významné architekty a stavitele z České a Slovenské republiky.

V rámci mezinárodního dne architektury byly 1. října 2018 ve Španělském sále Pražského hradu uděleny ceny Jože Plečnika pro významné architekty a stavitele z České a Slovenské republiky.

Cenu z rukou předsedy České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Ing. Pavla Křečka a Ing. Jána Petržala, 1. podpředsedy Slovenské komory stavebných inžinierov převzaly tyto osobnosti z řad architektů a stavebních inženýrů:

Ing. Miroslav Čermák, CSc.

Fakultu stavební v Brně ukončil v roce 1967. Praxe proběhla v podniku Pozemní stavby v Brně a ve Stavoprojektu Brno. Obhájil disertační práci zaměřenou na rekonstrukci pozemních staveb. Od roku 1991 působil jako ředitel společnosti STAVOPROJEKTA, nyní je zde předsedou představenstva. Řídil tým věnující se regeneraci panelových sídlišť včetně občanských staveb – prioritou byly energetické úspory, dále se věnoval rekonstrukci památek. Vykonával funkci 1. místopředsedy ČKAIT. Byl členem Vědecké rady Fakulty stavební a Vědecké rady VUT v Brně.

Ing. Václav Honzík

V roce 1960 absolvoval Fakultu inženýrského stavitelství ČVUT. Pracoval nejprve ve Škodových závodech, později zde navrhoval rekonstrukce panelových domů (absolvoval postgraduální studium na téma panelové objekty a napsal publikaci Otvory v panelových domech), dále působil ve VPÚ Plzeň, kde zakládal první objekty na pilotách. Od založení vlastní statické kanceláře spolupracuje s ČVUT. Je spoluautorem patentu pro prefabrikovanou vodotěsnou patku. Spolupracuje na tvorbě norem, je členem profesního aktivu statika a dynamika staveb ČKAIT. Působil aktivně v orgánech ČKAIT.

Ing. Vladimír Janata, CSc.

Po dokončení Stavební fakulty ČVUT zahájil praxi v Hutním projektu Praha. V roce 1990 založil firmu EXCON, specializovanou na statiku a dynamiku ocelových konstrukcí. K významným realizacím patří stožáry a rozhledny pro mobilní operátory a vysoké kotvené stožáry. V posledních letech se zaměřil na prostorové ocelové konstrukce s využitím globálního předpětí, např. zastřešení Sazka arény či lávka v Jaroměři. Spolupracoval také na oceňované konverzi plynojemu Gong a vysoké pece Bolt v Ostravě. Podílí se na tvorbě norem pro ocelové konstrukce.

Ing. Vladimír Kohút

Začínal v bratislavském Stavoprojektu. Od roku 1991 je spojen se společností PRODIS, která se zaměřila na projektování nosných konstrukcí staveb a expertní činnost v oblasti statiky a dynamiky staveb. Věnoval se obnově významných památek. Je konzultantem UNESCO, Památkového úřadu SR a členem ICOMOS. Je autorem řady publikací a držitelem několika ocenění. Externě přednáší na Stavební fakultě a Fakultě architektury STU v Bratislavě.

Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc.

Od absolvování Fakulty stavební ČVUT v Praze v roce 1965 působí na ČVUT jako pedagog na této fakultě, od roku 1966 na Ústavu stavitelství FA. Přednáší jak obecné stavitelství, tak speciální partie hydroizolací a konstrukcí staveb – spodní stavba, obvodové pláště a střechy. Stanovil komplexní pravidla jejich návrhů, formuluje také technické normy. Podílí se na navrhování novostaveb i na obnově historických objektů, a to především formou expertních posudků a poradenstvím. Nedávno inicioval založení České hydroizolační společnosti.

Ing. Václav Mach

Po absolvování Fakulty stavební ČVUT pracoval v Armabetonu. ­Celou další profesní dráhu působil ve Vojenském projektovém ústavu v Praze a VPÚ DECO PRAHA. Podílel se na umístění desítek mostů na dálnicích – např. most Podolí či ocelová lávka Kočičí oči. Spolupracoval na vývoji segmentových mostů budovaných na skruži. Projektoval konstrukci stanice metra Dejvická, vodojemy atd. Je spoluautorem čtyř patentů. Podílel se na obnovení činnosti ČSSI a SIA a tvorbě norem. Je spoluzakladatelem ČKAIT a jejím prvním předsedou (1992–2008). Za svou práci dostal řadu ocenění.

Ing. Miloš Nevický, Ph.D.

Podílel se na realizacích průmyslových staveb a výzkumu nových technologií výstavby. Byl ředitelem podniku Hutní stavby, pracoval na ředitelství Průmyslového stavitelství a jako ředitel Výzkumně-vývojového ústavu průmyslových staveb a IQ Servis, odkud odešel na Stavební fakultu TU v Košicích. Od roku 1995 pracoval jako ředitel Sekce veřejných prací na ministerstvu. Od roku 1996 aktivně působil v orgánech SKSI.

prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc.

Po studiu na Fakultě stavební ČVUT v Praze pracoval v Projektovém ústavu hl. města Prahy (K. Prager). Od roku 1985 vedl ateliér vývoje a typizace. Spolupracoval na Tančícím domě, areálu Hvězda i Českém domu v Malmö. Vedl katedru pozemního stavitelství a byl prorektorem na TUL v Liberci, od roku 1999 vedl ústav stavitelství na FA ČVUT v Praze a působil jako prorektor pro investiční činnost. Věnoval se rovněž výzkumu a vývoji, je autorem monografie České inženýrské stavby, členem ČKAIT, autorizovaným inspektorem, působil jako prezident ČSSI.

Ing. Jan Procházka

Vystudoval ČVUT obor konstrukce a dopravní stavby. V roce 1977 nastoupil do Pragoprojektu v Karlových Varech, kde projektoval spřažené ocelobetonové mosty. Pracoval v Iráku (most přes Eufrat) i v iráckém Kurdistánu. Založil společnost PONTIKA, zaměřenou na dopravní stavby. Navrhl 9 monolitických předpjatých mostů na severním obchvatu Chebu a desítky dalších silničních i železničních mostů a lávek. Zúčastnil se vyhledávací studie návrhu hedvábné stezky (dálnice Čína – Francie) a supervize dopravních staveb v Ázerbájdžánu.

prof. Ing. Václav Rojík, DrSc.

V roce 1952 ukončil Fakultu stavební ČVUT, působil jako pedagog, proděkan a vedoucí Katedry konstrukcí pozemních staveb na Fsv ČVUT, externě vyučoval na AVU. Založil a rozvíjel předmět Konstrukční systémy budov a do práce katedry zavedl metody kvantitativní analýzy z hlediska statiky a stavební fyziky. Statik, projektant, soudní znalec, vědecko-výzkumný pracovník, autorizovaný inspektor, autor šesti publikací, desítek patentů a užitných vzorů. Zároveň jednatel kanceláře INCORO.

Ing. Bohumil Rusek

Vystudoval Fakultu architektury a pozemního stavitelství ČVUT v Praze. Poté nastoupil jako statik do Stavoprojektu Hradec Králové. Spolupracoval na návrhu železobetonové monolitické konstrukce hradeckého hotelu Černigov, či Kulturního domu v Ústí nad Orlicí i centra ALDIS v Hradci Králové. Vypracoval více než 550 znaleckých posudků (stavby obytné, průmyslové a zemědělské se zvláštní specializací statika nosných konstrukcí a zakládání a v oboru ekonomie). Člen ČSSI v Hradci Králové a ČKAIT (první přednosta OK ČKAIT, působil též ve Vědecké radě FSv ČVUT Praha).

Ing. Vlastimil Šedo, CSc.

Vystudoval obor inženýrské stavitelství na ČVUT v roce 1951 a nastoupil do Krajského projektového ústavu v Liberci. Po necelém roce nastoupil do Stavoprojektu Liberec jako statik a následně jako hlavní inženýr organizace. Později se stal vedoucím ateliéru A4 s odpovědností za přípravu podkladů pro bytovou výstavbu v oblasti Liberec, Jablonec nad Nisou, Děčín a Teplice, ale i na Slovensku. Projektoval i zimní stadiony či větrné elektrárny apod. Habilitoval v oboru předpjatého betonu a jeho chování při ztrátě předpětí. Stále je členem ČSSI a ČKAIT.

Ing. Věra Šedová

Vystudovala ČVUT v Praze na Fakultě architektury a pozemního stavitelství v roce 1957. Po škole nastoupila jako profesorka odborných předmětů na Střední průmyslové škole v Liberci. Vyučovala především betonové, dřevěné a ocelové konstrukce. Jejím životním partnerem se stal Vlastimil Šedo, s nímž měla dvě děti. Pracovali společně na mnoha projektech. Byla aktivní v ČSVTS a od roku 1971 i v ČSSI.

Ing. Ivan Štětina

V roce 1971 absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, v témže roce nastoupil do firmy Silnice, n. p., České Budějovice, závod Prachatice. Poté pracoval jako stavbyvedoucí na stavbách silnic. Na přelomu 90. let působil jako výrobní náměstek ředitele závodu a později jako zástupce ředitele pro stavební výrobu závodu Prachatice firmy STRABAG, u níž později deset let působil jako ředitel oblasti západ. Podílel se na realizaci dopravních a mostních staveb a na výstavbě stovek kilometrů silnic hlavně v Jihočeském kraji. Je členem ČKAIT.

Ing. Michael Trnka, CSc.

Absolvoval Fakultu stavební ČVUT, poté byl zaměstnán v Železničním stavitelství Praha, dále v Energoprojektu a podniku ŠKODA. Externě působil na Fakultě stavební ČVUT. Vedl projekty ocelových konstrukcí elektráren, řešil železniční most u Katovic. Úspěšně se podílel rovněž na projektech ocelových konstrukcí staveb (­rekonstrukce ČSOB Na Poříčí, výtah ve Staroměstské radnici, lávka v Berouně atd.). Věnoval se i výzkumu a vývoji. Je členem Inženýrské akademie ČR, České společnosti pro mechaniku, ČSSI a ČKAIT, kde vykonával řadu funkcí.

Úvodní foto: Slavnostní předání ve společnosti více než 800 vybraných hostů bylo součástí oslav 100. výročí založení Československa pořádaných mezinárodním festivalem architektury a urbanismu Architecture Week Praha a Správou Pražského hradu.