Nekrolog Prof. Ing. Jiří Kratochvíl, DrSc.

Dne 11. října 2018 ve věku 89 let zemřel profesor Ing. Jiří Kratochvíl, vodohospodář, který se věnoval řešení napjatosti pilířových přehrad. Od roku 1964 se jako první v Evropě zabýval tvorbou matematických modelů stavebních konstrukcí a rozvojem metody konečných prvků. Na stavební fakultě přednášel jako profesor předměty přehrady, vodní hospodářství a hydraulika podzemní vody. Vypracoval nebo spolupracoval na více než padesáti expertizách týkajících se významných českých a slovenských vodních děl. Byl členem Vědecké rady Fakulty stavební a Vědecké rady VUT v Brně, po dvě funkční období byl místopředsedou dozorčí rady Grantové agentury ČR, členem komise Ministerstva školství, členem redakčních rad časopisů Alma Mater, Stavební obzor a Vodohospodářského časopisu. Byl též členem komisí pro obhajoby kandidátských a doktorských disertačních prací, proděkanem, prorektorem a vedoucím Ústavu vodních staveb. Byl zakládajícím členem Inženýrské akademie ČR, členem České společnosti pro mechaniku a Českého přehradního výboru. Za svoji práci obdržel v roce 1979 cenu federálního ministra ČSSR pro technický a investiční rozvoj a v roce 1993 mu ministr školství ČR udělil Medaili 1. stupně za rozvoj a aplikaci metody konečných prvků. V roce 2014 obdržel cenu Jihomoravského kraje za přínos vědě a technice. Jako autor či spoluautor uveřejnil přes 90 vědeckých prací a odborných pojednání. Byl školitelem více jak dvaceti českých a zahraničních vědeckých aspirantů.

Celý svůj život se řídil citátem Quidquid agis prudenter agas et respice finem aneb Cokoli děláš, dělej s rozmyslem a sleduj cíl.