Požární bezpečnost staveb

V profesním aktivu oboru Požární bezpečnost staveb (PBS) je v současné době autorizováno 530 osob v celé ČR, z nichž má zájem o aktivní práci cca 50 osob. Profesní aktiv oboru PBS se sešel poprvé začátkem roku 2016 a od té doby se trvale věnuje rozvoji oboru. Letos se sešel 14. května a 3. října.

Pravidelná jednání profesního aktivu Požární bezpečnost staveb se zaměřují na krátkou informaci o aktuálním dění v ČKAIT, o legislativních změnách, o stavu jednání mezi Generálním ředitelstvím Hasičských záchranných sborů (GŘ HZS) a ČKAIT na téma kvality práce autorizovaných osob.

Pravidelně se věnujeme projednávání současných změn v kodexu požárních norem a plánovaným změnám, které si vynucuje změna technologií v běžných provozech. Je třeba zohlednit bioplynové stanice, fotovoltaiku, kolektory, změnu klasické pošty, rostoucí počet vozidel na plynové a alternativní pohony. Opakovaně se na aktivu diskutuje o zásadních problémech jako jsou vnější odběrní místa požární vody, dětské skupiny s dětmi ve věku od dvou let, koordinace požárně bezpečnostních zařízení, autorský dozor během výstavby, rozdílné požadavky na větrání chráněných únikových cest ve výrobních a nevýrobních objektech.

Připomínkování norem

V dubnu 2018 měli členové aktivu možnost formulovat připomínky k chystaným změnám ČSN 73 0831, ČSN 73 0833, ČSN 73 0835 a ČSN 73 0843. Připomínky byly sumarizovány a předány Legislativní komisi ČKAIT. Nejvíce připomínek bylo k chystané změně Z2 ČSN 73 0833.

Na podzimním aktivu se probíral Metodický pokyn pro posuzování PBŘ, který v srpnu 2018 vydalo GŘ HZS. Tématem byla i spolupráce ČKAIT a Technické normalizační komise 27 (TNK 27) pro PBS.

Exkurze do pražského podzemí

Aktiv si nadále velice cení zájmu předsedy TNK 27 o spolupráci s aktivem, jeho přítomnost jsme opět dvakrát v tomto roce využili pro získání čerstvých informací z oblasti novelizace a tvorby norem, výhledu do příštího roku. Za jeho podpory a přímé účasti byla zorganizována v září zajímavá exkurze do stanice HZS hl. m. Prahy v Praze 6, kde se projektanti mohli zblízka seznámit s nejmodernější technikou pro zásah nejenom ve výškách, a dále v říjnu ojedinělá exkurze do pražského podzemí s kolektory. Účastníci se nejprve na centrálním dispečinku seznámili s rozsahem, organizací a požárním zabezpečením kolektorů, kde jsou vedeny sítě trasy elektro, vody, kanalizace, plynu a datových kabelů pro celou Prahu. Potom během dvou hodin osobně prošli a po žebřících prolezli část kolektorů, které se v celkové délce 92 km a hloubce od 2 do 45 metrů prostírají pod celou Prahou. Škoda jenom, že kapacita těchto exkurzí nebyla ze strany autorizovaných osob vyčerpána.

Děkujeme rovněž Ing. Tomanovi za prezentace koncepce větrání chráněných únikových cest a Ing. Královi za čerstvé informace o změnách norem, související s problematikou PBS.

Příští aktiv bude v březnu 2019

Další aktiv v roce 2019 je naplánován na konec března. Bude zaměřen na aktuální situaci v novelizaci norem kodexu PBS, koordinaci požárně bezpečnostních zařízení a uplatňování Metodického návodu pro posuzování PBŘ v praxi, případně další aktuální témata.