Pracovní skupina pro EPBD II při ČKAIT

Pracovní skupina pro zajištění požadavků vyplývajících z ustanovení evropských energetických směrnic a jejich promítnutí do činnosti autorizovaných osob byla ustanovena v roce 2012.

Její hlavní náplní je informovat členy ČKAIT o nových požadavcích na výstavbu nových budov a na změny dokončených budov z hlediska energetické náročnosti. Široké škále požadavků odpovídá i složení pracovní skupiny, kde jsou zástupci stavebních projektantů, projektantů TZB, architektů, vysokoškolští pedagogové a energetičtí specialisté. Pracovní skupina se v současné době zabývá následujícími problémy.

Výstavba budov s téměř nulovou spotřebou energie

Požadavky na výstavbu nových budov s téměř nulovou spotřebou energie byly zaváděny postupně (viz § 7 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií) a od 1. ledna 2020 jsou závazné pro všechny nové budovy bez ohledu na velikost jejich energeticky vztažné plochy. Řada projektantů požaduje, aby ČKAIT vydala metodický pokyn ke splnění požadavků na budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Pracovní skupina má vypracování tohoto metodického pokynu v plánu již více než rok. Bohužel, metodický pokyn zatím není možné vydat, neboť od roku 2017 se připravuje novela zákona o hospodaření energií, ale bez konkrétního výsledku. Na přijetí novely mělo navázat vydání nové vyhlášky o energetické náročnosti budov. Projednávání prvního návrhu novely bylo v Poslanecké sněmovně v roce 2017 ukončeno s koncem volebního období. Druhý návrh novely byl připravován na jaře 2018, proběhlo tzv. mezirezortní připomínkové řízení, ale ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu nedošlo k vypořádání připomínek a návrh novely nebyl ani předložen do vlády. MPO spolu se Státní energetickou inspekcí pouze vydal v červenci 2017 společné stanovisko k problematice budov s téměř nulovou spotřebou energie, kde sice potvrdilo existenci právní nejistoty dané rozporem mezi zákonem o hospodaření energií a jeho prováděcí vyhláškou, ale současně doporučilo řídit se požadavky uvedenými ve vyhlášce. To je nejen proti zdravému rozumu, ale také proti zásadám a principům, na nichž je postaven náš právní řád. Za této situace nelze vydat metodický pokyn ČKAIT. Požadovaný metodický pokyn může být vydán až po přijetí novely zákona o hospodaření energií a vydání nových prováděcích vyhlášek.

V současné době se zásadně mění evropské právo v oblasti energetických požadavků na budovy. Byla vydána nová Směrnice EP a Rady 2018/844/EU, která mění Směrnici EP a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov, a upravuje metodiku energetického hodnocení budov.

K problematice navrhování budov s téměř nulovou spotřebou energie byly uspořádány semináře v jednotlivých oblastech ČKAIT. Semináře Energetická náročnost budov 2017 se zabývaly v bloku 1 energetickou náročností budov a průkazy energetické náročnosti budov, zkušenostmi s výstavbou, provozem a vnitřním prostředím budov s téměř nulovou spotřebou energie; v bloku 2 větráním obytných budov a informací o vypracovaném Konceptu větrání budov a v bloku 3 Smart City, tedy chytrými městy.

Větrání budov

Zvláštní pozornost byla věnována problematice větrání budov. Současný trend ve stavbě budov s velmi těsnými výplněmi okenních otvorů nezajišťuje požadované hygienické limity na výměnu vzduchu v budovách, což vede u bytů s plynovými spotřebiči často i k tragickým následkům. Česká komora lehkých obvodových plášťů iniciovala vypracování Konceptu větrání budov, k němuž pracovní skupina dala připomínky.

Provozování vnitřního technického zařízení budov

Specialisté v oboru techniky vnitřního prostředí budov upozorňují na nesoulad mezi návrhem a provozem budovy. Většinou jsou budovy předimenzované a ke zveřejnění konkrétních údajů provozovatelé či vlastníci souhlas neposkytnou. Pracovní skupina se zaměřuje na osvětu správného zpracování projektové dokumentace a provozování budovy.

Pomoc autorizovaným osobám

Celá řada energetických specialistů, majících oprávnění vydané MPO ČR, je rovněž autorizována ČKAIT. Při své práci se setkávají s nejednotným výkladem metodiky energetického hodnocení budov. V rámci pracovní skupiny byl vypracován podklad pro jednání se SEI ČR. Tento materiál bude podkladem pro jednání na MPO ČR a SEI ČR.

Problematika energetického hodnocení budov

Na ČKAIT se obrací písemně či jinou formou řada členů ČKAIT s dotazy k energetickému hodnocení budov. Jde zejména o problematiku různého výkladu metodiky hodnocení energetické náročnosti budov ze strany SEI ČR při kontrole vypracovaných energetických dokumentů (PENB, energetické audity či energetické posudky).

Exkurze na významné realizace úsporných budov

V měsíci červnu uskutečnila pracovní skupina výjezdní zasedání, spojené s návštěvou zajímavých realizací budov s velmi malou energetickou náročností v Modřicích u Brna, v Dubňanech a nového předměstí Vídně (Aspern). V Modřicích u Brna je provozován s mimořádně nízkou spotřebou energie a ke spokojenosti klientů první pasivní dům pro seniory v ČR. V Dubňanech stavební firma Úsporné bydlení postupně přestavuje jednotlivé budovy v areálu bývalého hornického učiliště na bytové domy v pasivním energetickém standardu. Aspern je nově budované předměstí Vídně s převahou městem podporovaných bytů (dostupné bydlení, určené nejen pro sociálně nejslabší vrstvy, ale i pro střední třídu). Pro dané území je nejdříve zpracován zastavovací plán, pak řešeno napojení na vídeňské metro, v případě Aspernu byla následně vybudována umělá vodní plocha, pro rekreaci, sport a odpočinek obyvatel. Město Vídeň přenechává městské pozemky za nízkou cenu investorům (neziskové organizace, bytová družstva) za velmi detailně a tvrdě nastavených podmínek (investiční náklady, energetická náročnost, výše nájemného aj.). Záměru předcházel sociologický výzkum, který potvrdil, že v bytovém domě by nemělo být více jak 35 bytů a více jak cca 120 obyvatel (aby obyvatelé jednoho domu vytvořili komunitu). Rezidenční parkování je zásadně řešeno v podzemí. Bytová politika města Vídně je dlouhodobě hodnocena jako nejlepší na světě.