Vládní koncepce BIM – rok po jejím schválení

Od roku 2022 budou muset být všechny nadlimitní veřejné zakázky financované z veřejných rozpočtů zadávány v režimu BIM. Je proto nutné, co nejvíce šířit informovanost celého stavebního sektoru. Zbývá jen 13 čtvrtletí a veřejných zakázek v BIM je jak šafránu.

V září 2017 vláda svým usnesením č. 682 schválila dokument nazvaný Koncepce zavádění metody BIM v ČR (dále jen Koncepce BIM v ČR). Hlavním gestorem tohoto úkolu bylo určeno Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), které realizací převážné většiny z 38 odborných opatření z uvedeného vládního usnesení pověřilo prostřednictvím Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) Českou agenturu pro standardizaci (ČAS). V následujícím článku si zrekapitulujeme, co se již z pohledu vedení Odboru koncepce BIM agentury ČAS povedlo za první tři čtvrtletí udělat.

Vize a mise

Prvním krokem realizace Koncepce BIM v ČR, což je intenzivní projekt na čtyři roky, je určení vize a z ní vyplývající mise. Jinými slovy – v souladu se selským rozumem si definovat: Co je cílem? Jak se k němu dostanu? Častým důvodem selhání projektů bývá právě podcenění a nedostatečně komunikovaná vize a mise. A to nejen pro cílovou skupinu projektu, zde celá odborná stavební veřejnost, ale především směrem dovnitř týmu. Právě jasně definovaná vize a mise jsou tím majákem, který by měl tým navést bezpečně k cíli. Proč o tom zde tak dalekosáhle píši? Protože stejné okolnosti jako pro koncepci platí i pro jakoukoliv implementaci metody BIM do každé organizace. BIM je o změně – procesů, myšlení, pracovních návyků.

Po celkem krátké diskusi jsme se shodli na naší vizi, která zní: Standardizací a metodickou podporou v oblasti digitalizace dosáhnout efektivnějšího stavebnictví.

Mise se nám z toho celkem snadno odvodila v následujícím znění: Standardizací, vzděláváním a vzájemnou komunikací akcelerovat inovativní rozvoj metody BIM. Pomocí zlepšení spolupráce, sdílení informací a kultivace vztahů významným způsobem přispět k vyšší efektivitě realizace stavebních projektů.

Co na to říkáte? Příliš vzletné, málo konkrétní? Anebo přesně řečené? Mám to v každé prezentaci, takže to mám v podstatě jednou týdně před očima a musím říci, že si i po deseti měsících stojím za každým slovem, které tam je uvedeno. Bez splnění těchto požadavků žádný BIM nebude.

Základem je transparentnost a komunikace

Naším pohledem, jak dosáhnout reálného posunu v oblasti digitalizace, je transparentní spolupráce mezi klíčovými partnery při stavebním procesu. Každá změna musí být široce komunikována a vysvětlována. Je nutné najít široký konsensus, nikoliv si prosazovat úzké zájmy a pohledy.

Pro spolupráci jsme pragmaticky, vhledem k vytíženosti všech, zvolili primárně on-line formu pomocí portálu www.koncepceBIM.cz. Zaregistrovaní uživatelé mají možnost nám zde psát k jednotlivým agendám, pracovním skupinám či článkům svoje názory, na které budeme postupně reagovat. Připravujeme agendu blogu, kde dáme příležitost odborníkům nekomerčně publikovat svoje názory a zkušenosti.

Za klíčový aspekt hledání rozumných řešení považujeme osobní komunikaci. A proto pořádáme celou řadu specificky odborně zaměřených workshopů pro různé cílové skupiny. Již proběhlo šest workshopů (ještě dva jsou plánovány do konce roku) pořádaných přímo agenturou, navíc jsme se jako agentura aktivně zúčastnili dalších 11 akcí. Další akce budou postupně zveřejňovány na portálu. Registrovaní uživatelé budou informováni pomocí e-mailů a do konce roku přibude na portálu i kalendář akcí včetně on-line přihlášení.

Organizace činností – vznik, recenze, publikace výstupů

Pro postupnou realizaci Koncepce BIM v ČR bylo potřeba její velmi široký záběr rozdělit do menších celků, které je nutné společně koordinovat a provázat. To je úkol Odboru koncepce BIM agentury ČAS. Moje zkušenost z 30leté praxe je, že zajímavé věci vzniknou vždy v úzkém kreativním akčním týmu. Proto jsme činnost rozdělili do pracovních skupin (PS) a pro ně jsem našel na pozici jejich vedoucích renovované odborníky, kteří deklarovali zájem, motivaci a časovou kapacitu pomoci implementaci metody BIM pro stavební sektor. Jejich zodpovědností bylo si následně sestavit funkční týmy, které pokryjí odbornosti z jejich oblasti.

Pro získání maximální kvality výstupů jsme připravili možnost odborné veřejnosti se plně zapojit do recenzního procesu k pracovním verzím připravovaných výstupů z jednotlivých PS. Úzký pracovní tým pro vytváření základu výstupů a široký okruh kvalifikovaných, erudovaných, aktivních, pozitivně motivovaných recenzentů – to je naše strategie, jak vytvořit reálně použitelné výstupy. Chcete se stát recenzenty? Chcete pozitivně přispět k rozvoji digitalizace českého stavebnictví? Neváhejte a zaregistrujte se.

Po vypořádání námětů z recenzního procesu budou výstupy předány Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) k dalšímu procesu implementace do reálného života (novely vyhlášek, metodické pokyny apod.).

Pilotní projekty koncepce – kdy spustit?

Z našeho pohledu mají pro nás pilotní projekty plnit dva významné úkoly – ověřit v praxi připravované výstupy a vrátit konkrétní zpětnou vazbu o tom, co funguje dobře, co méně a co vůbec, případně na co jsme nepřišli. Jen takto se lze dopracovat ke kvalitnímu výstupu. Dokument či prezentace snese všechno (stejně jako výkres), ale jen prověření reálným životem dodá výstupu punc kvality a respektu při aplikaci. Tento rok zatím nic nemáme, takže se letos o pilotních projektech nemůžeme bavit. Máme tedy čekat, až něco bude? NE!

Aktivní veřejní zadavatelé jsou velmi vítáni, jen musí nyní pracovat v režimu průzkumník. Je nutné, aby se postupně vzdělávali, připravovali změny vnitřních procesů a postupně dílčí části metody BIM zkoušeli a ověřovali. Na trhu vznikají zajímavé subjekty, které jsou již schopny zadavatelům odborně poradit a vést je rozumně kupředu. To není úkolem agentury – nejsme konzultační či poradenská firma. Je skvělé, že během roku monitorujeme masivnější zájem ze strany veřejných zadavatelů a vnímáme i jejich větší kvalifikovanost oproti předcházejícím letům. Skvělé a velmi motivující pro naši další práci!

Smluvní standard = důvěra je základ všeho, tedy i BIM

Oblast práva a smluv a především současná zaostalá praxe v této oblasti je zásadní a závažnou překážkou pro implementaci BIM. Špatná spolupráce, chybějící projektové řízení a způsob komunikace partnerů projektu, smluvní dokumenty a procesy, které jsou neprůhledné a vnáší do projektů nevraživost a negativní pohledy. Jsme jedna z mála vyspělých zemí, která nemá uznávaný smluvní standard pro stavební projekty a chybí jí pravidla projektového řízení veřejných zakázek. Je před námi velká výzva – spojit zavedení standardů smluv a projektového řízení rovnou s implementací digitalizace do procesů a komunikace. Co se na první pohled zdá nevýhodou, se může otočit naopak ve výhodu.

V pracovní skupině PS 02, která se touto oblastí zabývá pod vedením JUDr. Kleea, jsou významní odborníci na procesní, smluvní i autorské právo. Doplněni o odborníky pro oblast veřejných zakázek tvoří základ, který dá ke konci roku k dispozici pro diskusi první návrhy dokumentů, které by měli postupně k vytvoření smluvního standardu směřovat. Bez vyřešení této oblasti BIM nemůže správně fungovat a přinést očekávané přínosy.

Datový standard – bez něj nedosáhneme efektivity přenosu a sdílení dat

Oblast datového standardu spolu se smluvním standardem jsou hlavními pilíři pro reálnou implementaci metody BIM do běžné praxe stavebních projektů. Zde se nám podařilo zformovat pod vedením Ing. Žáka velmi tvořivý tým, který připravuje architekturu datového standardu společného jak pro pozemní, tak v koordinaci se Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI) pro dopravní stavitelství. Zde chci vyzdvihnout výbornou spolupráci ze strany SFDI, který řídí implementaci BIM pro dopravní stavitelství. Důležitou součástí je i aktivní spolupráce s mezinárodními organizacemi – CEN TC 442 (zde již máme aktivní zástupce) či monitorování aktivit buildingSmart.

Jsme rádi, že se již na trhu jasně akceptuje potřeba začít pořizovat do informačního modelu BIM data standardizovaně a že jsou již k dispozici dílčí fragmenty možností, které lze prakticky v této fázi pro projekty využít. Je skvělé, že je začínají inovativní zadavatelé pro svoje projekty využívat. Zde naprosto souhlasím s myšlenkou, kterou prezentoval předseda CzBIM Ing. Matyáš na konferenci BIM DAY, že právě schopnost naučit se pracovat se standardem je nová dovednost, kterou si musí všichni účastníci stavebního projektu zažít.

Pracujeme a spolupracujeme na vytvoření robustního datového standardu, který bude v budoucnu pevným základem datové digitální komunikace. Informace v něm obsažené budou variabilně nabízet zdroj pro jejich další užití různými partnery stavebního projektu a jejich budoucími expertními aplikacemi. Jste stavbaři, takže víte, že základy musí být pevné a stabilní – a to v tom případě nějakou dobu trvá. Dokončili jsme metodiku specifikující architekturu českého národního datového standardu, která plně respektuje všechny aktuální mezinárodní trendy (především v ISO a CEN).

Následně bude možné zahájit plošné plnění a diskusi nad jednotlivým obsahem datového standardu pro prioritní užití BIM (podle vydaného výstupu). Ještě před masivním započetím této činnosti a zapojení širší odborné veřejnosti do tohoto procesu je nutné datový standard vybavit dohodnutým klasifikačním systémem a naplnit obsahem norem, a to harmonizovaných (CPR) i určených českých ČSN.

Z výše uvedeného vyplývá, že plán a postup je jasný. Jen to ­postupně rychle a především kvalitně realizovat.

Oceňování – tři oříšky pro Popelku?

Oceňování v Čechách a jeho budoucí změna bude opravdu tvrdý oříšek, což bylo jasné od počátku. Agentura v této oblasti zvolila strategii pozvat do pracovní skupiny PS 04 všechny aktuální tvůrce cenových soustav ve snaze najít společná témata pro rozvoj a změnu oblasti. PS 04 je doplněna o vybrané odborníky z pozemního, silničního a železničního stavitelství. Relativně těžce se rodil plán činnosti skupiny, který se před prázdninami podařilo dohodnout a je složen z pěti základních výstupů. Aktuálně se pracuje na prvních třech z nich.

Podle předpokladu nás čeká dlouhá a trnitá cesta, je však nutné na ní vytrvat a nabídnout v novém digitálním věku trošku inovativnější a především efektivnější přístup k oceňování staveb. Jsem optimistou a věřím, že brzy budou k dispozici první výstupy, které vydají jasný signál o pozitivním pohybu v této oblasti.

Vzdělávání – klíč k úspěchu

Již v koncepci byla tomuto tématu věnována celá rozsáhlá kapitola, a to se promítlo i do naší činnosti. Jak bylo dříve jasně řečeno – BIM je o lidech, ne o softwaru. A lidé se musí vzdělávat, jinak to nejde. Ohlédněme se, co bylo potřeba za znalosti a dovednosti pro celou řadu profesí před 10–15 lety a co dnes. A jak je to ve stavebnictví? Není už kam ustupovat, sektor prostě musí respektovat obecné trendy a možnosti rozvoje a využít je co nejlépe pro svůj růst a zvýšení atraktivity pro mladé lidi!

Pracujeme velmi aktivně s Národním ústavem pro vzdělávání na adaptaci metody BIM do rámcových vzdělávacích programů, které budou pro SPŠ stavební povinné od školního roku 2019. Budeme pořádat řady workshopů pro pedagogy středních škol, aby získali co největší přehled a znalosti, které budou moci dále individuálně rozvíjet tak, aby studentům poskytli atraktivní a zajímavé znalosti, které je k oboru ještě více přitáhnou. Je skvělé, že již letos máme první maturanty v oblasti BIM, a to v Hradci Králové, kde s výukou BIM začali již před čtyřmi roky. Z toho je zřejmé, že když se chce, daří se úžasné věci!

V oblasti vysokých škol spolupráce také běží výborně. Školy jsou aktivní, jsou v nich zajímaví odborníci se zápalem a zájmem. Aktuálně pod naším vedením připravují Zprávu o stavu výuky metody BIM na českých vysokých školách. Rádi bychom zprávu zveřejnili ještě do konce roku, aby středoškoláci i odborná veřejnost měla přehled. Dále jsme byli jako agentura přizváni k samostatné aktivitě děkanů ČVUT, VUT a VŠB, kteří se dohodli, že dají dohromady společný kurz k metodě BIM pro odbornou veřejnost v rámci celoživotního vzdělávání. Start kurzu se plánuje na březen 2019.

Pro agenturu bude vzdělávání pracovníků v praxi intenzivní téma od roku 2019, kdy již budeme mít vlastní výstupy a pro ně budeme pořádat detailnější vzdělávací kurzy pro různé cílové skupiny. Vždyť právě nově získané znalosti v současnosti pracujících lidí rozhodnou o kvalitní implementaci metody BIM do každodenní praxe. Zatím se zabýváme obecným vzděláváním veřejných zadavatelů, a to především na akcích pořádaných námi či MPO.

Normy a terminologie – nudné, ale absolutní základ

Jak říká sama vedoucí této skupiny Ing. Tomanová – oni jsou ti nudní vzadu. Nikoliv! Naopak, jejich práce a vnímání světa je velmi důležité pro to, aby si všichni rozuměli. Vznik technických norem je dlouhodobý proces. Konečný text je výsledkem mnoha diskusí a hledání kompromisů. Aplikace norem do běžné praxe není opravdu pro každého. Vyžaduje hluboké znalosti a celou řadu praktických zkušeností. V budoucnu se budeme snažit prostřednictvím odborníků z pracovní skupiny PS 06 připravovat k novým normám spojeným s BIM vysvětlující komentáře, které by měli pomoci stavební praxi využít potenciál norem a standardů a nevytvářet si z nich jen další předpisy, které nám prakticky nepomáhají.

Klíčové pro nás bylo najít, angažovat a aktivně zapojit kvalitní odborníky do práce v CEN a to především v technické komisi TC 442 a jejích pracovních skupinách. To je skupina, která v oblasti BIM na evropské úrovni připravuje nové standardy. Je velmi důležité, že jsme se účastnili jako Česká republika této skupiny od jejího založení v roce 2015, kdy ještě naše agentura neexistovala. Naposledy se ze zářijového zasedání z Paříže vrátil náš zástupce agentury s pozitivní odezvou na naše aktivity a pohledy na řešená témata. Zároveň si začal budovat aktivní pozici pro další ovlivňování, jak a kam budou směřovat výstupy TC 442.

Prvním viditelným počinem PS 06 je on-line česko-anglický výkladový terminologický slovník. Obsahuje již více jak 700 základních hesel a rozsah se bude dále intenzivně rozrůstat. Slovník je přístupný zdarma ze stránek www.koncepceBIM.cz a doporučujeme ho používat zejména při tvorbě smluvních či metodických dokumentů organizací. Jen když se ustálí terminologie, tak si všichni budeme lépe rozumět. Abychom mohli slovník zlepšovat, má každé heslo u sebe odkaz z možností poslat nám případné návrhy na jiný překlad či úpravu popisu hesla. Opravdu nám záleží, abychom vytvářeli srozumitelné a především použitelné výstupy.

Ke konci roku budou v ISO schváleny první části klíčové normy pro BIM – ISO 19650-1 a 19650-2. Již nyní rámcově začínáme pracovat na jejich překladu tak, abychom po oficiálním schválení měli co nejmenší prodlevu pro českou verzi normy.

Máme k dispozici ještě 13 čtvrtletí – hodně nebo málo?

Proč právě 13? Tolik nám všem zbývá do milníku 2022 definovaného v koncepci. Pro nás je to absolutně nejdůležitější termín a k němu směřujeme všechny naše plány a aktivity. Vypadá to, že je času dost, ale všichni z praxe víme, jak ten čas rychle letí, a proto není čas nějak významně otálet. Výše uvedený soupis je výčet naší činnosti prakticky za dvě čtvrtletí (první jsme se zabývali naprosto základními organizačními záležitostmi a naplno začali pracovat na výstupech až na přelomu března a dubna).

Jsem přesvědčen, že se věci dali dobře do pohybu a v dalším kroku je nyní potřeba získat co nejširší okruh kvalitních odborníků sdružených na portálu www.koncepceBIM.cz v roli recenzentů. Tím získáme rychle zpětnou vazbu k připraveným výstupům a budeme moci nabídnout široké odborné veřejnosti zajímavé výstupy. Vzájemná podpora a spolupráce je klíč k úspěchu a pozitivní atmosféra je základem pro vytvoření trvalejších hodnot.

Česká agentura pro standardizaci, www.agentura-cas.cz

P.S. Tento článek vznikal při letu a večerním pobytu na hotelu v Estonsku. Máme se od sebe vzájemně co učit. Je to celosvětově jedna z předních zemí v obecné digitalizaci společnosti a státní správy. My jim naopak můžeme nabídnout zajímavé znalosti a zkušenosti ohledně BIM koncepce.

Co najdete na portálu www.koncepceBIM.cz

Najdete zde zatím informace o třech pilotních projektech – NKÚ, tělocvična v Třinci a Sdílení informací mezi SŽDC a Libereckým krajem. Postupně se doplňují a rozšiřují informace o pracovních skupinách (PS) včetně jejich plánů, členů týmů, výstupních dokumentů a průběžných informací o jejich činnosti.

PS 01 – Informace o pilotních projektech budou průběžně aktualizovány jak zadavateli projektů, tak pracovníky PS 01 agentury ČAS. Prozatím uveřejněna výzva k zaregistrování předpilotních projektů.

PS 02 – Informace o smluvních standardech. První drafty základních dokumentů, které by měli postupně k vytvoření smluvního standardu směřovat, budou uveřejněny do konce roku 2018.

PS 03 – Datové a informační standardy – Memorandum mezi ČAS a dodavateli softwarů CAD podepsali Allplan, Archicad, Autodesk, Bentley, Construsoft, SpiritBIM. CAD-BIM.

PS 04 – snaha o jednotný postup v oceňování staveb, prozatím jen informace o týmu a cílech

PS 05 – články o vzdělávání, PR

PS 06 – On-line česko-anglický výkladový terminologický slovník má ­zatím 700 hesel, ale stále se rozrůstá.

Úvodní foto: U veřejných zakázek bude BIM povinný již od roku 2022. Přesto byly takto zadávány jen dva projekty. (zdroj: www.koncepceBIM.cz)