Norma pro okna a dveře nesplnila očekávání odborníků

K čemu je určena ČSN 74 6078:2018 Okna a vnější dveře – Třídy a úrovně vlastností podle vhodnosti použití? Autor článku považuje tuto normu za velký omyl, neboť neuvádí všechny nezbytné vlastnosti oken a vnějších dveří pro jejich návrh a výběr výrobků pro jejich použití ve stavbách. Bohužel řádně uplatněné připomínky ČKAIT nebyly při tvorbě normy akceptovány, a to bez řádného odborného zdůvodnění. Stejně nebyly akceptovány připomínky MMR ČR vycházející z připomínek ČKAIT.

Do ČSN 74 6078 byla 1. června 2018 převedena národní příloha NA z ČSN EN 14351+A1 (74 6075) z února 2011. Po věcné stránce nedošlo ke změnám, pouze informativní charakter Národní přílohy NA je nyní převeden na normativní úroveň a byla upravena požadovaná třída odolnosti proti nárazu pro střešní okna a doplněna kapitola 7 Únosnost bezpečnostních zařízení a informativní příloha A – Výběr reprezentativních zkušebních vzorků pro okna.

ČSN EN 14351+A1 stanovuje funkční vlastnosti nezávislé na materiálu, kromě charakteristik požární odolnosti a kouřotěsnosti, které jsou použitelné pro okna, vnější dveře a jejich sestavy pro uvádění výrobků na vnitřní trh vytvořený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008/ES.

Tato norma neobsahuje podmínky a informace pro navrhování a použití stavebních výrobků ve stavbách ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Obecně stavební výrobky musí splňovat takové požadavky, aby stavba po jejich zabudování splňovala všechny požadované technické vlastnosti, z hlediska občanskoprávních vztahů nejen požadované technické, ale i další požadované kvalitativní vlastnosti (hédonické).

Norma neobsahuje podmínky pro zamýšlené použití

ČSN 74 6078 zejména obsahuje zavádějící informaci v předmětu normy: Minimální třídy a úrovně pro zamýšlené použití jsou uvedeny v tabulce 2 až 4 a v následujících kapitolách 4 až 7, což není pravdivá informace.

Pokud je norma určena pro zamýšlené použití výrobků, pak musí odrážet v plném rozsahu, ať v pozitivním, nebo i negativním, také vyjádření, na co se norma vztahuje/nevztahuje, např. norma platí pro všechny okna a vnější dveře jako součást výplní otvoru pozemních staveb, platí pro okna plnící též funkci zábradlí, tedy bránící pádu do hloubky, platí pro okna, která jsou součástí lehkých obvodových plášťů, platí/neplatí pro okna / vnější dveře, na které se vztahují zvláštní právní předpisy pro navrhování a provádění staveb apod. Vydané znění není jednoznačně určené.

Není účelné a ekonomické odvozovat mezní úrovně požadavků zejména na vodotěsnost a průvzdušnost oken / vnějších dveří od charakteristických hodnot tlaku větru dle ČSN EN 1991-1-4 s tím, že výplně otvoru nejsou konstrukční částí staveb. Navrhování s využitím tabulek dle navrhované normy stanoví mezní úrovně (tedy minimální úrovně na straně bezpečnosti) uvedených vlastností s neopodstatněně a neodůvodněně vysokou mírou bezpečnosti. Pro praktické využití tabulky v běžné stavební praxi je třeba stanovit požadavky pro běžně používané plochy oken, např. 2 m2, 3 m2 apod., nikoliv pouze pro 1 m2. Uvedená norma bude využívána zejména projektanty pozemních staveb, stavbyvedoucími a technickými dozory, nikoliv projektanty specializovanými na statiku a dynamiku staveb.

Pro řádný návrh výrobku do stavby jsou mimo vlastností uvedených v ČSN 74 6078 nezbytné další funkční vlastnosti oken a vnějších dveří, kde je znalost tříd, úrovní nebo popisu nutná a nezbytná pro bezpečný návrh otvorové výplně v návaznosti na druh a účel konstrukce nebo stavby, provozní zatížení výplně otvoru apod.

Do normy je při revizi nutno doplnit, zejména

Požadavky na mechanické vlastnosti oken a balkonových dveří vyjádřené třídou dle ČSN EN 13115 se stanoví podle druhu konstrukce, účelu stavby a kategorie použití dle tabulky Třídy mechanických vlastnosti oken a balkonových dveří.

Požadavky na ovládací síly a krouticí momenty pro vnější ručně ovládané dveře vyjádřené třídou dle ČSN EN 12217 se stanoví podle druhu stavby dle tabulky Třídy ovládacích sil a krouticích momentů pro vnější ručně ovládané dveře.

Požadavky na mechanickou trvanlivost oken, balkonových dveří vyjádřené třídou podle ČSN EN 12400 se stanoví pro jednotlivá provozní zatížení staveb podle tabulky Třídy mechanické trvanlivosti oken a balkonových dveří.

Požadavky na mechanickou trvanlivost vnějších dveří vyjádřené třídou podle ČSN EN 12400 se stanoví pro jednotlivá provozní zatížení staveb podle tabulky Třídy mechanické odolnosti vnějších dveří.

Požadavky na odolnost oken a balkonových dveří proti nárazu se vyjádří třídou podle ČSN EN 13049 pro druhy staveb podle tabulky Třídy odolnosti proti nárazu dle druhu staveb.

Závěr: Rozsah této normy není dostačující pro specifikaci nezbytných vlastností pro použití výrobků ve stavbách

Při zadání normy zřejmě autoři vycházeli ze zcela mylného přístupu, že výrobkové harmonizované normy obsahují všechny nezbytné požadavky pro návrh a zabudování stavebních výrobků do stavby, to je však velký omyl. Norma musí obsahovat a konkretizovat požadavky na další funkční vlastnosti oken a vnějších dveří zejména v oblasti bezpečnosti v užití, které jsou v jednoznačné odpovědnosti členských států EU, v návaznosti na druh budovy, způsob užívání budovy nebo jejich částí apod. (viz. Zpráva EK Parlamentu a Radě o provádění ­Nařízení EU 305/2011. ze 7. července 2016). Tyto funkční vlastnosti je třeba vyjádřit mezní úrovní nebo minimální třídou v rozsahu funkčních vlastností a zvláštních požadavků v rozsahu kapitoly 4, ČSN EN 14351-1+A2 či hodnotou tak, aby zajistily prokazatelné splnění obecných požadavků příslušných právních předpisů stanovující požadavky na stavební konstrukce a stavby.

Všichni, kteří se zabývají navrhováním staveb a specifikací výrobků do staveb vědí, že v této normě uváděné regulované vlastnosti, resp. jejich třídy a úrovně (vlastnosti uvedené v tabulce ZA.1) určené pro uvedení výrobku na trh nejsou dostačující pro volbu vhodného výrobku do stavby.

Co přináší takovéto neúplné normy společnosti?

Nedostatečnou specifikaci nezbytných požadovaných kvalitativních vlastností výrobků do staveb, které jsou financovány z veřejných prostředků a staveb podle zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ), z čehož vyplývá nízká kvalita, vyšší riziko vad a poruch takto budovaných staveb a následně vyšší provozní náklady.

  • Snižují celkovou kvalitu a připouští zhoršení technických

    vlastností staveb.

  • Umožňují aplikace výrobků, které nemusí být vhodné nebo mohou být zcela nevhodné pro dané konkrétní použití v dané stavbě.
  • Zvyšují zcela zbytečně pracnost zpracování zadávání dokumentace staveb i požadavky na kvalitu zadavatelů staveb.

Literatura:

[1] ČSN 74 6078:2018 Okna a vnější dveře – Třídy a úrovně vlastností podle vhodnosti použití, Praha: ÚNMZ, 2018-06-01, Třídicí znak 746078

[2] ČSN EN 14351-1+A2 Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 1: Okna a vnější dveře, Praha: ÚNMZ, 2008-06-01,

Třídicí znak: 746075