Technická komise připomínkuje normy

Usiluje o zavedení úplného znění norem, v nichž by se mohlo vyhledávat pomocí klíčových slov.

Technická komise ČKAIT (TK) věnuje pozornost celé škále technických problémů, které se dotýkají činnosti a zájmů autorizovaných osob – členů ČKAIT. Zabývá se zejména procesem tvorby technických norem, vydáváním národních a přebíráním evropských norem.

Činnost v oblasti technické normalizace

Spolupráce směřovala nejdříve k Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a po vzniku České agentury pro standardizaci p. o. (dále ČAS) k této agentuře. ČAS řídí normalizační činnost a organizuje vydávání technických norem. Normy připravují technické normalizační komise. Podporujeme zavedení úplného znění norem po změnách a revizích v prostředí, které umožní hledání v textech pomocí klíčových slov. Členem Správní rady ČAS je Ing. Lubomír Keim, CSc. Členem normalizačního výboru je Ing. Karel Dvořáček, autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, oblast Praha.

Další iniciativy TK:

Převod národních příloh ČSN EN do ČSN nejpozději při změně normy; iniciovat normy pro navrhování a provádění staveb včetně jejich hodnocení; podávání připomínek k normám, které se bezprostředně dotýkají činnosti autorizovaných osob – členů ČKAIT.

Zástupci ČKAT v Technické normalizační komisi

TK připravila statut zástupce ČKAIT v Technické normalizační komisi (TNK), který upravuje jeho práva i povinnosti a vztah ke Komoře.

Přehled zástupců ČKAIT v TNK k 17. září 2018

 • TNK 22 – ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY

  Předseda: Ing. Karel Dvořáček

 • TNK 27 – POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB

  Členové: Ing. Roman Zoufal, CSc., Ing. Petr Boháč, Ing. Vladimíra Špačková

 • TNK 35 – OCELOVÉ KONSTRUKCE

  Člen: Ing. Jiří Maivald

 • TNK 37 – ZDĚNÉ KONSTRUKCE

  Člen: Ing. Václav Honzík

 • TNK 38 – SPOLEHLIVOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

  Člen: Ing. Michal Drahorád, Ph.D.

 • TNK 41 – GEOTECHNIKA

  Člen: Ing. Václav Mach

 • TNK 43 – STAVEBNÍ TEPELNÁ TECHNIKA

  Člen: Ing. Jaroslav Šafránek, CSc.

 • TNK 65 – IZOLACE STAVEB

  Člen: Ing. Ladislav Bukovský

 • TNK 148 – PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL

  Člen: Ing. Jiří Kliner

 • TNK 149 – UDRŽITELNOST STAVEB

  Člen: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

 • TNK 152 – ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A BIM

  Člen: Ing. Radim Loukota

Technická komise se snaží zajistit zástupce ČKAIT do dalších asi 80 TNK, které se zabývají přípravou stavebních norem, resp. norem se stavební činností souvisejících; uvítá proto zájemce z řad členů ČKAIT.

Pracovní skupiny pro vypracování technických návodů k nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

Komora jmenovala své zástupce do pracovních skupin pro vypracování technických návodů pro výrobky určené do staveb. Technická komise obsadila horizontální pracovní skupiny pro jednotlivé základní požadavky následovně:

 • 32 ZP 2 Požární bezpečnost – Ing. Vladimíra Špačková
 • 32 ZP 3 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí – Ing. Zuzana Mathauserová
 • 34 ZP 5 Ochrana proti hluku – doc. Ing. Jan Kaňka, CSc.
 • 34 ZP 6 Úspora energie a tepla – Ing. Jiří Šála, CSc.
 • 34 ZP 7 Udržitelné využívání přírodních zdrojů – Ing. arch. Josef Smola

Technické standardy

V souladu s autorizačním zákonem patří do působnosti ČKAIT vydávání standardů výkonů a dokumentace, týkajících se činnosti autorizovaných osob. Ve stavebnictví je řada činností, které nejsou přesně popsány právními předpisy nebo technickými normami, a přesto si zasluhují sjednocující úpravu. V řadě zemí s vyspělou tržní ekonomikou se setkáváme s různými doporučenými dokumenty vydávanými nevládními organizacemi ve stavebnictví (v německy mluvících zemích jsou zpravidla označovány jako směrnice, v anglicky mluvících zemích jako standardy), které jsou využívány ve smluvní a soudní praxi, ve veřejných zakázkách apod. Obdobné doporučené dokumenty chce technická komise ve spolupráci s Radou pro podporu rozvoje profese vydávat jako technické standardy ČKAIT (TS). Pro téma prvních technických standardů vybrala TK zejména problematické otázky, které jsou často řešeny jako vady staveb.

Prvním vydaným technickým standardem ČKAIT je TS 01 Stanovení minimální návrhové světlé výšky místností obsahující doporučené postupy pro stanovení minimální návrhové výšky v DUR a v DSP. Standard je uveřejněn v systému PROFESIS. Další připravovaný technický standard ČKAIT bude věnován geometrické přesnosti schodišť a svislých ramp, navrhovány jsou standardy pro dekonstrukce staveb a recyklaci použitých stavebních materiálů, pro správný technologický postup odstraňování azbestu ze staveb, pro správný postup stanovení výměny vzduchu ve školních budovách a školských zařízeních a další.

Stavební výrobky

Technická komise se zabývá uváděním stavebních výrobků a výrobků pro stavby na trh v evropském i národním kontextu a zejména povinností jaké vlastnosti výrobků mají výrobci deklarovat, aby bylo možno odpovědně zvolit vhodný výrobek pro užití ve stavbě. Tato iniciativa souvisí s přípravou nového zákona o stavebních výrobcích. V pracovní skupině pro přípravu tohoto zákona zastupovali ČKAIT Ing. J. Pater a Ing. L. ­Bukovský; Svaz podnikatelů ve stavebnictví byl zastoupen Ing. Janem Klečkou, členem TK.

Zápisy z jednání Technické komise ČKAIT jsou průběžně uveřejňovány na portálu ČKAIT; lze tu získat další podrobné informace o projednávaných věcech, případně se každý člen ČKAIT může podle svých možností a potřeb do práce TK zapojit.