NEN a problémy s jeho vznikem

Národní elektronický nástroj (NEN) má podporovat hospodárnost, efektivnost a účelnost při zadávání veřejných zakázek, ale jeho vznik je provázen velmi rozporuplnými skutečnostmi. Za způsob jeho zadávání byly UOHS uloženy sankce a na základě provedeného auditu MMR mělo vrátit dotaci ve výši 41 mil. Kč. Bez problémů není ani jeho uvedení do provozu.

Uživatelé, kteří nemají nainstalovaný produkt Microsoft Silver Light, si však NEN ani nevyzkouší, ani ho nebudou moci ovládat. Nebude také fungovat v celé řadě internetových prohlížečů, například v Google Chrome i řadě verzí Internet Explorer. Registrace do systému není možná, pokud má uživatel emailovou adresu na seznam.cz. Pokud se uživatel pokusí přihlásit, objeví se mu na obrazovce varování, že jeho připojení není soukromé, a že se útočníci mohou pokusit odcizit jeho údaje na webu nen-elearning.nipez.cz (například heslo, zprávy nebo informace o platebních kartách). Autor softwaru asi zapomněl použít základní principy zabezpečení.

Za vytvoření a provoz NENu v jeho současné podobě, která zjevně nesplňuje původní požadavek na otevřenost systému, přitom stát zaplatil celkem téměř půl miliardy korun. Pokud by byla takováto nabídka předložena ve výběrovém řízení na NEN, pak by podle níže uvedeného auditu musela být vyloučena pro nenaplnění zadávacích podmínek. Ostatně ÚOHS ve svém rozhodnutí zakázal MMR uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem a udělil MMR pokutu ve výši 500 000 Kč.

Nedostatky NEN – převzato z veřejně dostupných zdrojů

  • V rámci projektu NIPEZ byla formou otevřeného nadlimitního řízení realizována veřejná zakázka č. 008 pod názvem Zabezpečení dodávky Národního elektronického nástroje (NEN). Zadavatel vyhlásil zakázku uveřejněním v ISVZ 14. prosince 2011. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činila 171 925 000 Kč bez DPH, vysoutěžená cena byla 150 653 764 Kč včetně DPH a vítězem VŘ se stala společnost DATASYS s.r.o.
  • V rámci zadání VZ bylo požadováno, aby byl systém postaven jako flexibilní, umožňující snadným způsobem implementovat budoucí legislativní změny. Zadavatel požadoval otevřený systém API založený na SOA s možností modulárního rozvoje – ucelené a otevřené řešení na platformě IBM. Původní řešení poskytovalo plně konkurenční prostředí pro potenciální dodavatele úprav SW.
  • Původní vysoutěžené a ve smlouvě obsažené otevřené řešení založené na technologii IBM bylo částečně nahrazeno řešením od společnosti Microsoft a TESCO SW. Dodané řešení obsahuje komponenty, které nejsou otevřeným standardizovaným SW a způsobí do budoucna závislost na dodavateli TESCO SW, který po provedené změně dodal jádro procesního nástroje a bezpečnostní komponentu (FAMA+ a CryptoID).
  • Touto změnou se zadavatel stal od určité úrovně úprav závislý na jednom dodavateli. Tímto krokem došlo ke zhoršení vyjednávací pozice MMR a podmínek pro další rozvoj a úpravy NEN.
  • Auditní orgán Ministerstva financí shledal, že MMR při tvorbě NEN porušilo podmínky dotace a MMR mělo vrátit evropskou dotaci 41 mil Kč.
  • Hlavní chyba podle tohoto auditu nastala v průběhu dodání. Dodavatel měl problémy s plněním dodávky a měnil subdodavatele. Bylo dodáno nové dílo, které je odlišné od vysoutěženého, kdy došlo k podstatné změně zakázky.

Více informací: https://nen.nipez.cz, https://nen-ref.nipez.cz, www.uohs.cz, www.nenen.cz