Osvědčení o autorizaci a podávání nabídek

Pro podání nabídky stačí pouhá kopie osvědčení o autorizaci.

Pro uzavření smlouvy je nutné doložit originál, respektive elektronickou konverzi osvědčení o autorizaci.

ČKAIT požádala MMR o stanovisko k § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, kde musí písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem od 18. října 2018 probíhat elektronicky.

Dotaz ČKAIT: Může zadavatel uznat prosté naskenování listinného originálu Osvědčení o autorizaci vydané Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, anebo je zapotřebí elektronická konverze podle ustanovení zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů? Případně je možný jiný způsob převodu osvědčení do elektronické podoby?

Odpověď MMR: Pokud jde o dokument (v tomto případě osvědčení o autorizaci vydané ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb.), vyrobený jinou autoritou než osobou dodavatele, a jedná se o listinný originál, který je následně oskenován, ztrácí takový dokument svoji originalitu a je pouhou kopií, není původním originálem vydaným Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Taková kopie dokumentu je samozřejmě dostačující do nabídky dodavatele, protože nabídky se předkládají v kopiích.

Pro splnění požadavku na předložení originálů vybraným dodavatelem před podpisem smlouvy podle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je však zapotřebí provést elektronickou konverzi podle zákona č. 300/2008 Sb.

Vybráno z odpovědi MMR z 11. října 2018, podepsané JUDr. Mgr. Vlastimilem Fidlerem, ředitelem odboru práva veřejných zakázek