• Úvodník březen 2018

  Čtu, že celý Petřín bude pokryt wifinou. To jsem rád, stejně tak jsem unešený z instalovaných smart laviček. Za mého mládí se chodilo na Petřín se slečnou randit, s ohledem na současný tah MeToo ale chápu, že je potřeba vytvořit bariéry, aby již k sahání na kolínka nedocházelo. Při setkání maturantů po pětapadesáti letech jsem spolužačkám řekl: „Žádná na mne nechoďte s tím, že jsem vás obtěžoval. Nic ze mne nevyrazíte, jsem chudý důchodce.“Asi se nám svět zbláznil. Nedávno jsem šel na své obligatorní procházce ze Strahova dolů do Kinských sadů a skutečně – dva mladí sedí na lavičce, každý má svůj aparát, asi si dopisují. Pozorný čtenář by řekl, že o něčem podobném jsem psal již v čísle 2/2016, jenže tehdy byl ten příběh z pražské kavárny.

 • Valné hromady oblastí ČKAIT zvolily nové členy výborů

  Oblastní valné hromady letos volily nejen své zástupce na Shromáždění delegátů ČKAIT, ale i do Dozorčí rady a zejména pak nové představitele oblastních výborů. Ve většině případů se jednalo o staronové členy. Ve dvou případech se změnil předseda výboru oblasti. Personální obměna nastala v Olomouci a ve Zlíně. Oblastní valné hromady se konaly od 4. do 30. ledna 2018. Celkem se jich účastnilo 1783, což je méně než 6 % všech autorizovaných osob. Častým tématem diskuse autorizovaných osob byl problém statiky a otázka odpovídajícího honoráře za projekční práce.

 • Profesní informační systém ČKAIT

  Systém PROFESIS.cz je pro členy ČKAIT zdarma. UŽIVATELSKÉ JMÉNO je členské číslo (všech 7 znaků), HESLO je možné vygenerovat na webu pomocí odkazu „Zaslat nové heslo“, které bude zasláno na e-mailovou adresu uloženou v databázi ČKAIT. O heslo lze také požádat e-mailem na profesis@ckait.cz. Právní předpisy Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv, uvedené v systému PROFESIS, jsou aktualizovány ve 14denních intervalech. Off-line verze systému nahrazuje dříve vydávané DVD. Instalační soubor k programu je uložen v účtu uživatele v on-line verzi systému (na https://www.prof
 • STATIKA STAVEB 2018 Plzeň

  Odborná konference bude zaměřena na problematiku navrhování a posuzování nosných konstrukcí pozemních staveb. Hlavními tématy pro rok 2018 budou eurokódy a praktické příklady řešení konstrukcí z jednotlivých oborů statiky staveb. Dopolední část bude věnována eurokódům, jejich současnému stavu a dalšímu vývoji. Pět přednášek se bude zabývat zatížením staveb, zásadami navrhování, ocelovými a betonovými konstrukcemi, zdivem a zakládáním. Odpolední část konference bude směřovaná na příklady a zkušenosti s jednotlivými stavebními konstrukcemi. Témata konference b
 • Mobiliář pro volnočasové aktivity

  Pro ujasnění vztahu mezi mobiliářem a stavbou nebo výrobkem plnícím funkci stavby byla v listopadu 2016 vydána Metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Turistický mobiliář je pojem MMR, pod kterým se rozumí především exteriérové vybavení pro volnočasové aktivity – tedy turistické informační tabule, lavičky, stolky a podobně. Mobiliář je totiž pojem, který není definován ve stavebním zákoně ani jeho prováděcími předpisy. Pouze vyhláška č. 398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, ve svém § 4 odst. 5 stanoví po
 • Jan Horník, autorizovaný stavitel 1927–2017

  [caption align="alignleft" width="295"] Jan Horník, autorizovaný stavitel 1927–2017[/caption] Osudovým místem pro jeho práci se stalo Karlovarsko. Jako stavbyvedoucí Jáchymovských dolů realizoval mnoho „soreláckých“ staveb v Ostrově nad Ohří, mimo jiné i dodnes úspěšně fungující nemocnici. V karlovarských Pozemních stavbách realizoval mnoho významných staveb jako například Keramzitku a panelárnu ve Vintířově, která se po roce 1989 stala základem úspěšné firmy Lias k.s. Vintířov. Velice náročným úkolem byla výstavba „socialistické vesnice“ Rovná ve složitých podmínkách
 • ČKAIT v roce 2017 připomínkovala zákony se 70% úspěšností

  Již třetím rokem byla ČKAIT připomínkovým místem Legislativní rady vlády ČR. V roce 2017 se zabývala zejména rozborem, připomínkami a přípravou podkladů k novele stavebního zákona a dalším předpisům týkajících se výkonu činnosti autorizovaných inženýrů a techniků ve stavebnictví. Celkovou úspěšnost akceptace 69 připomínek ČKAIT k devíti zákonům můžeme hodnotit na 70 % 

 • Legislativní komise ČKAIT

  Hlavním úkolem Legislativní komise ČKAIT (LK) byla i v roce 2017 příprava podkladů pro rozhodování Představenstva ČKAIT v legislativní oblasti. Její činnost obohatila i iniciativa členů ČKAIT, jejich dotazy, zkušenosti, připomínky a náměty ke stávající legislativě či tvorbě legislativy nové. Legislativní komise ČKAIT je komorový orgán, který je zodpovědný za legislativní činnost. Byla ustanovena rozhodnutím představenstva ČKAIT č. R0805-8 z 18. 9. 2008. Rozhodnutím představenstva R1703-1 z 20. 4. 2017 byl její předseda Ing. František Hladík jmenován místopředsedou Představ
 • Ze zápisu č. 6/2017 ze zasedání představenstva 23. listopadu 2017

  Návrh rozpočtu ČKAIT na rok 2018 Celkové příjmy v roce 2018 předpokládáme v limitované části rozpočtu ve výši cca 93 mil. Kč a výdaje v této části rozpočtu 90 mil. Kč. Při započtení ztrát z hospodářských činností bude výsledek vyrovnaný, představenstvo s návrhem souhlasí. Návrh rozpočtu IC ČKAIT, s.r.o., na rok 2018 Na Dozorčí radě Informačního centra ČKAIT, s.r.o., byl také projednán plán hospodaření na rok 2018. Předpokládá se obrat cca 22 mil. Kč a zisk cca 0,2 mil. Kč. Výsledky jednání Pojišťovací komise ČKAIT ze dne 22. 11. 2017 Pojištění je jedna z kapi
 • Nabídka pojištění kybernetických rizik

  Cestou, jak eliminovat nepříznivé finanční dopady kybernetických útoků a rizik, je vhodně se pojistit. Makléřská společnost OK GROUP a.s. ve spolupráci s ČKAIT připravila pro autorizované osoby pojištění kybernetických rizik.

 • Hospodaření ČKAIT v předchozích letech a návrh rozpočtu na rok 2018

  Představenstvo ČKAIT na svém listopadovém zasedání projednalo mimo jiné návrh rozpočtu ČKAIT na rok 2018 včetně limitů pro jednotlivé oblasti Příjmová část rozpočtu, tvořená především členskými příspěvky, se zvýší vlivem nárůstu členské základny cca o 0,5 mil. Kč. Zvýšení nebude tak výrazné proti předchozím rokům vlivem postupného placení prvního členského příspěvku, který navíc bude snížen dle čtvrtletí, ve kterém se nový uchazeč stane členem. Tento mechanismus placení prvních členských příspěvků byl schválen Shromážděním delegátů ČKAIT 25. března 20
 • Slavnostní setkání zakládajících členů

  Dne 6. prosince pozval předseda ČKAIT Ing. Pavel ­Křeček zakládající a zasloužilé členy ČKAIT ke slavnostnímu setkání u příležitosti 25 let trvání ČKAIT. Zakládající člen ČKAIT se pozná tak, že se jeho členské číslo skládá ze samých nul a na samotném konci je jedno nebo dvojčíslí. U prvních členů představenstva jsou to čísla od 1 do 34. Zasloužilý člen se také pozná tak, že byl jmenován čestným členem ČKAIT, přičemž nutno podotknout, že čestnými členy nemohou být jmenováni kolegové pracující v orgánech ČKAIT. [caption align="alignnone" width="640"] Zleva
 • Brno diskutovalo o hospodaření a vzdělávání

  Brněnská oblast ČKAIT pořádala valnou hromadu svých členů 25. ­ledna 2018 v Kongresovém centru BVV za účasti 157 členů z celkového počtu 4416 autorizovaných osob (3,5 %). [caption align="aligncenter" width="640"] Valnou hromadu oblasti Brno moderoval Ing. arch. Vladimír Klajmon. (foto: Mgr. Soňa Rafajová)[/caption] Předseda výboru oblasti prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, ve svém vystoupení doplnil zprávu o činnosti oblasti, kterou všichni účastníci obdrželi v tištěné podobě. Předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček promluvil k aktuálním otázkám, které zajímají většinu členů
 • České Budějovice se tradičně zaměřují na vzdělávání

  Valná hromada oblasti České Budějovice se konala 17. ledna 2018 v Clarion Congress Hotelu České Budějovice s obsahem schváleným účastníky dle pozvánky za účasti 157 členů, to je 9 % ze 1740 evidovaných osob v oblasti. [caption align="aligncenter" width="640"] Nově zvolený výbor oblasti České Budějovice bude pracovat ve složení Ing. František Hladík – předseda, Ing. Milan Borovka, Ing. Vladimír Dufek, Ing. Jaroslav Hodina, Ing. František Konečný, Ing. Radek Lukeš, Ing. Jana Máchová, Ing. Pavel Otruba, Ing. Martina Stráská. (foto: archiv ČKAIT)[/caption] Předseda v úvodu uve
 • Hradec Králové navrhuje editovatelné vzory pro psaní zpráv

  Celkem 6,6 % členů oblasti Hradec Králové vybralo členy výboru oblasti a rozhodlo o jejím směřování na následující tři roky! [caption align="aligncenter" width="640"] Účastníci jednání oblastní valné hromady ČKAIT v Hradci Králové dali najevo svůj vztah ke komunitě stavebních inženýrů a techniků oblečením jednotného dresu – bezpečnostní vesty s logem ČKAIT. (foto: Ing. arch. Karel Novotný)[/caption] Dne 3. ledna 2018 se v malém sále Kongresového centra Aldis v Hradci Králové ve 14.00 hodin sešlo celkem 129 členů královéhradecké oblasti na své dvacáté páté valné
 • Jihlava se věnuje památkové péči a vzdělávání

  Valná hromada oblasti Jihlava proběhla 10. ledna 2018 v Rytířském sále Radnice města Jihlava. Přítomno bylo 104 členů oblasti z celkového počtu 974. Je to 10,7 % členské základny oblasti. [caption align="aligncenter" width="640"] Hlasování členů do výboru oblasti Jihlava (foto: Mgr. Soňa Rafajová)[/caption] Z cca padesáti pozvaných hostů se jich dostavilo dvanáct. Byli to zejména zástupci orgánů ČKAIT, stavebních úřadů a středních stavebních škol. Bohužel termín jihlavské valné hromady kolidoval s hlasováním Poslanecké sněmovny o důvěře vládě, což mělo za následek
 • Karlovy Vary – nejmenší oblast aktivně podporuje městské inženýrství

  Jednání valné hromady oblasti Karlovy Vary se uskutečnilo 29. ­ledna 2018 opět ve společenském sále krajské knihovny. Vedle účasti celkem 66 členů ČKAIT (tj. 7,45 % členské základny oblasti) bylo dále přítomno 16 hostů a 1 novinář, celkem tedy bylo v sále 83 účastníků. [caption align="aligncenter" width="640"] Ing. Svatopluk Zídek komentoval zprávu o činnosti oblasti za rok 2017, která byla účastníkům VH předána v tištěné formě. (foto: Jan Borecký)[/caption] Mezi hosty byli představitelé správních orgánů, odborných škol a partnerských institucí. Z významných hos
 • Liberec usiluje o regulativy stavění v horách

  Valná hromady oblasti Liberec se konala 30. ledna 2018 v multimediálním sálu budovy Libereckého kraje. Valné hromady se zúčastnilo 67 z 1023 autorizovaných osob ČKAIT oblasti, což je 6,6 % členů, kteří byli na valnou hromadu písemně pozváni. [caption align="aligncenter" width="640"] Karel Urban předává ocenění Ing. Miroslavu Brůnovi (93 let), který zdůraznil nutnost stavebního dozoru. Ing. Stanislav Dvořák, který byl oceněn k životnímu jubileu 90 let, uvedl, že je nejstarší maturant stavební průmyslové školy v Liberci. (foto: Jana Urbanová)[/caption] Schůzi řídil Ing. Zdeněk
 • Olomouc aktivně spolupracuje s krajem i státní správou

  Valná hromada oblasti Olomouc se konala 23. ledna 2018 na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Oblast má 1498 členů, z nichž se jednání účastnilo 122 osob, což odpovídá 8,14 %  [caption align="aligncenter" width="640"] Stříbrná medaile ČKAIT byla jako poděkování předána Ing. Anežce Najdekrové, dlouholeté předsedkyni výboru oblasti Olomouc, která se rozhodla ukončit aktivní činnost pro Komoru a již nekandidovala do výboru oblasti. (foto: Ing. Michal Majer)[/caption] Dovolím si zhodnotit valnou hromadu jako zajímavou a každý přítomný člen ji může ozvláštnit svý
 • Ostrava se věnuje vzdělávání a spolupráci se školami

  Oblastní valné hromady ČKAIT v Ostravě, která se konala 22. ­ledna 2018 ve společenském sále Domu kultury města Ostravy, se účastnilo 188 autorizovaných osob (tj. 6,78 % z 2774 řádných členů). [caption align="aligncenter" width="640"] Registrace účastníků valné hromady oblasti Ostrava (foto: Ing. Martin Ferko, Ph.D.)[/caption] Kromě členské základny bylo přítomno také 25 hostů, jenž zastupovali spolupracující komory, svazy, školy a instituce. Zvláště potěšením nám bylo přivítat kolegu z polské komory Mgr. Inž. Gregorza Gowarzewskiego z SIIOB Katowice, děkana Fakulty stave
 • Pardubice s nejvyšším podílem aktivních členů diskutovaly o statice

  Valná hromada oblasti Pardubice proběhla jako třetí v pořadí 11. ledna 2018 v Domě techniky v Pardubicích. Zúčastnilo se jí 130 autorizovaných osob, to je 12,87 % z celkového počtu 1010 členů oblasti a několik hostů. [caption align="aligncenter" width="640"] Ing. Radim Loukota a Pavel Čížek moderují oblastní valnou hromadu v Pardubicích. (foto: Luděk Vojtěchovský)[/caption] Předseda výboru Ing. Loukota považuje za těžiště současné činnosti oblastní kanceláře zajištění celoživotního vzdělávání členů oblasti. Ve své zprávě o činnosti za rok 2017 uvedl, že naše
 • Plzeň se zaměří na vzdělávání statiků a mostařů

  Valná hromada oblasti Plzeň se konala 18. ledna 2018 v sále kulturního domu Měšťanská beseda. Na valné hromadě bylo přítomno 146 oprávněných voličů z 1609 pozvaných členů oblasti (9,1 % členů). Na jednání byli pozváni zástupci veřejných orgánů kraje a města Plzně včetně primátora města a vedoucích pracovníků úřadů magistrátu dotčených stavební činností. Jednání se účastnili zástupci Obce architektů, Střední průmyslové školy stavební a Západočeské univerzity. Byli pozváni i další hosté z řad odborné stavební veřejnosti. Zpráva o činnosti v roce 201
 • Praha chce omezit funkční období volených představitelů

  Valná hromada se konala 16. ledna 2018 již podruhé v Kongresovém centru Praha v Praze-Nuslích. Zúčastnilo se jí 297 členů z celkového počtu 9891 členů (3,00 %) oblasti. [caption align="aligncenter" width="640"] Ing. Michael Trnka ml., CSc., v rozhovoru s Ing. Adamem Vokurkou, Ph.D., prezidentem ČSSI, na valné hromadě oblasti Praha a Středočeský kraj (foto: Soňa Rafajová)[/caption] Schůzi zahájil Ing. Ladislav Bukovský, předseda oblasti, přivítal čestné hosty, zejména děkana Strojní fakulty ČVUT prof. Ing. Michaela Valáška, DrSc., a děkana Fakulty architektury prof. Ing. arch. Ladi
 • Ústí nad Labem podporuje vodní dopravu

  Valná hromada oblasti se konala 15. ledna 2018 v Národním domě v Ústí nad Labem. Bylo rozesláno 1785 pozvánek autorizovaným osobám, přítomno bylo 126 členů, což je 7,06 %  Valnou hromadu zahájil, řídil a hosty uvítal předseda Ing. ­Martin Mandík. Jednalo se o tyto hosty: Jaroslav Doubrava – senátor, Mgr. ­Karel Krejza a Mgr. Mikuláš Peksa – poslanci, ředitel SPŠS a OA v Kadani PaedDr. Zdeněk Hrdina, předseda OP ČSSI Ing. Jiří Zima, paní Ing. Zdeňka Švehlová, vedoucí odboru ÚP a SŘ KÚ (Územní plán a stavební řád), Ing. Venuše Brunclíková, MBA, vedoucí OÚP měs
 • Zlín zvolil změnu ve vedení oblasti

  Valná hromada ČKAIT Zlín se konala 24. ledna 2018. Účastnilo se 94 členů z 1435 řádných členů oblasti Zlín, což odpovídá 6,6 %  Dominantami programu valné hromady byla zpráva o činnosti výboru oblasti Zlín, vystoupení předsedy ČKAIT Ing. Křečka a především volby do výboru oblasti. Diskuse o nedočerpaných finančních prostředcích Hlavním předmětem diskuse byla otázka čerpání finančních prostředků na odbornou činnost tak, aby oblast opakovaně nemusela vracet nevyužité prostředky. Dále v diskusi zazněly návrhy na rozsah konzultačních hodin kanceláře oblasti Zlín,
 • Studenti SPŠ stavební Havířov v Andalusii

  V rámci odborných aktivit spolupracuje OK ČKAIT Ostrava také se stavebními průmyslovkami na území Moravskoslezského kraje. Jednou z nich je SPŠ stavební Havířov, jejíž studenti se snaží získávat také zahraniční zkušenosti. V minulém roce, resp. v lednu a v září 2017, vycestovaly dvě skupiny studentů této školy do španělské Sevilly. Jednalo se o odborné stáže pro celkem 32 studentů z 2., 3. a 4. ročníků, jenž byly realizovány v rámci operačního programu Erasmus+ jako součást projektu Ekologický dům se zaměřením na mobilitu žáků v odborném vzdělávání a příprav
 • Představujeme oblast Jihlava

  ČKAIT je sice nepolitická instituce, ale jedním z jejích hlavních úkolů je tvorba a koordinace legislativního prostředí ve stavebnictví. Spolupráce s politiky, se státní správou a samosprávou je pro ni nezbytná. V Jihlavě toto umí výborně.

 • Setkání zástupců inženýrských komor

  Heslo Inženýři jako tvůrci společnosti bylo hlavním tématem 26. bavorského inženýrského dne, který se konal 26. ledna 2018 ve staré kongresové hale v Mnichově. 26. bavorský inženýrský den byl neformálně zahájen již v předvečer přátelským setkáním domácích i zahraničních hostů s představiteli Bavorské inženýrské komory (BayIK) v kanceláři Bavorské inženýrské komory v Mnichově. Hosty uvítal prezident BayIK prof. Dr.-Ing. Norbert Gebbeken. Přítomny byly nejen delegace německých zemských inženýrských komor, ale i Slovenské inženýrské komory, Britské inženýrské kom
 • Konference Památkář, projektant a investor ve vzájemném dialogu

  Na podzim 2017 se v historické budově Staré radnice na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě uskutečnil již třetí ročník konference o vzájemném vztahu a spolupráci pracovníků památkové péče, projektantů a investorů. Záštitu této akci poskytlo Ministerstvo kultury a Národní památkový ústav. Diskutovalo se o problémech staveb ve veřejném památkovém prostoru nebo o navrhování městských mobiliářů. Pozornost byla zaměřena rovněž na vhodnost používaných materiálů při opravách fasád historických budov, uplatnění zeleně v centrech měst a také na industriální pa
 • XXII. konference Železnice 2017

  Správa železniční dopravní cesty, s.o., spolu se SUDOP Praha, a.s., uspořádala na podzim 2017 tradiční konferenci věnovanou železničním stavbám. Příspěvky, zaměřené na investice, BIM (Buildieng Information Modelling) a hlavně rychlá železniční spojení na území České republiky přednesli náměstci ministra dopravy Mgr. Kamil Rudolecký a Ing. Tomáš Čoček. Návrhu konkrétních staveb vysokorychlostních tratí na našem území se věnoval ředitel odboru strategie Ministerstva dopravy ČR Ing. Luděk Sosna. V současné době se zpracovává studie proveditelnosti úseku Praha – Drážďa
 • Inženýrský den 2018 - Rychlá železniční spojení v ČR

  Pokud má železniční doprava převzít roli efektivního a k životnímu prostředí šetrného módu dopravy a splnit požadavky definované v Bílé knize o dopravě do roku 2050, vydané Evropskou komisí v březnu 2011, bude muset ve všech svých odvětvích používat pokročilá technologická řešení a postupy. Odvětví železniční dopravy se má v nadcházejícím období stát klíčovým z hlediska udržitelnosti rozvoje dopravy. Předpokládá se transformace celého odvětví železniční dopravy tak, aby se železniční doprava stala atraktivnější a aby se do roku 2050 podařilo velmi výrazně z