• Úvodník březen 2017

  Na začátek úvodníku trochu čísel. Tento úvodník je mým třicátým sedmým, který jsem poslal redakci Z+i ČKAIT. Mám za sebou více než sto deset valných hromad, tedy mnoho řízků, bramborových salátů, ale i kachen, steaků, chlebíčků či jitrnic. Až sám se divím, že mám pořád v kondici žlučník, ale to je pro mne podružné. Důležité a přínosné na nich je setkávání s mnoha kolegy. Již několikráte jsem se zmínil o rozpravách s profesorem Zdeňkem Šmerdou a inženýrem Mirkem Loutockým. Na letošním obědě před Valnou hromadou ČKAIT jsme za hodinu a půl probrali vše možné. Zdeněk přidal něco ze svého anglického pobytu s pointami typickými pro anglický humor. Mám rád povídky Roalda Dahla, jež mívají podobný smysl pro nečekaný závěr. O jedno Zdeňkovo vyprávění se s vámi podělím: Byl oběd, na němž se podávala ryba. Slečně, která seděla s námi u stolu, spadla na zem. Zvedla ji ze země a dala zpět na talíř. Gentleman sedící naproti ní řekl: „Jistě jste použila ten správný příbor.“

 • Havárie střechy tělocvičny v České Třebové - pohled do veřejně dostupných dokumentů

  Kdo bude odpovědný za pád střechy a mnohamilionovou škodu, určí až soud. Z veřejně dostupných podkladů je však možné vyčíst mnohé již nyní. Investor si pořídil levný projekt za cca pětinu obvyklé ceny a vybral zhotovitele, který neměl dostatečně kvalifikovanou autorizovanou osobu pověřenou provádět zápisy do stavebního deníku. Ke kolapsu střešní konstrukce došlo 14. ledna 2017, tedy jen několik dní po valné hromadě ČKAIT oblasti Pardubice, kde se diskutovala i kvalita, resp. nekvalita statických výpočtů, které mohou podle zákona provádět pouze autorizované osoby (dále jen A
 • PROFESIS - Profesní informační systém ČKAIT

  Novinky Panelové soustavy Olomouckého kraje (TP 1.30.7) Územní plánování – od územně plánovacích podkladů po územní rozhodování (A 3.1.2) Slovník česko-anglicko-německý. Navrhování dřevěných konstrukcí (S 2.01) Časopisy ČKAIT: Stavebnictví, Z+i a ESB Právní předpisy Ve 14denních intervalech jsou aktualizovány právní předpisy Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv, které jsou potřebné pro výkon profese. DVD Profesis 2016 Aktuální DVD Profesis 2016 je možné vyzvednout ve všech oblastních kancelářích ČKAIT. Přístup do systému Systém Profesis.cz je pro členy ČKAI
 • Nové připojištění autorizovaných osob ČKAIT

  ČKAIT nabízí svým členům možnost uzavřít od 1. ledna 2017 zvýšené skupinové pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené při výkonu odborné činnosti až do výše 5 mil. Kč. Základní stávající pojištění pro případ odpovědnosti za škody do výše 250 000 Kč není dostatečné pro odpovědný výkon profese.

 • ČKAIT finančně podpořila památky a nadace

  Představenstvo ČKAIT v listopadu 2016 schválilo finanční podporu tří kulturních památek a také tří nadací, jejichž cílem je podpora studia specializovaných oborů ČVUT v Praze. Celková darovaná částka 500 000 Kč je v plné výši daňově odpočitatelnou položkou, o niž si ČKAIT snížila daňový základ.

 • Autorizační rada

  Autorizační rada ČKAIT (AR) byla jmenována pro funkční období od 1. července 2014 do 1. července 2017, tedy na tři roky. AR zasedá jednou za měsíc, a to podle potřeby i během letních prázdninových měsíců.

 • Brno diskutovalo uznávání cizích autorizací

  Brněnská oblast ČKAIT organizovala valnou hromadu svých členů 19. ledna 2017 v prostorách hotelu Avanti v Králově Poli za účasti 136 členů z celkového počtu 4405 AO (3 %). Předseda výboru oblasti prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, ve svém vystoupení doplnil zprávu o činnosti oblasti, kterou všichni účastníci obdrželi v tištěné podobě. Dále předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček seznámil všechny s děním v ČKAIT v uplynulém roce a s připravovanými aktivitami v letošním roce. Prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc., místopředseda Dozorčí rady ČKAIT, přednesl a komentoval zprávu
 • Plzeň očekává lepší rok pro stavebnictví

  Valná hromada oblasti Plzeň se konala v sále kulturního domu Měšťanská beseda 12. ledna 2017. Plzeň má 1605 členů, z nichž přijelo 156 osob, což je 9,67 % Účast členů je v této oblasti trvale vysoká, v minulosti představovala i 10,41 až 14,14 % celé krajské členské základny.

 • Zlín zvýší vzdělávací aktivity

  Na valnou hromadu zlínské oblasti ČKAIT bylo pozváno 1429 autorizovaných osob. V den konání 18. ledna 2017 se prezentovalo celkem 94 řádných členů ČKAIT, což představuje 6,58 %.

 • Co s nízkou účastí na oblastních valných hromadách?

  Slabá účast na valných hromadách ČKAIT je pouze jedním z atributů celkově slabé spolupráce členské základny s vedením a orgány ČKAIT. Přitom Komora poskytuje svým členům mnoho kvalitních služeb, které jsou k dispozici bezplatně: odborné časopisy, Profesis, odborná CD, zastupování v jednáních s příslušnými ministerstvy, účast na přípravě a projednávání zákonů se stavebnictvím souvisejících atd.

 • Nový atomový zákon zpřísňuje požadavky na budovy

  Technická komise ČKAIT upozorňuje, že nový atomový zákon se zásadním způsobem týká i činnosti autorizovaných osob. Zpřísňuje požadavky na ochranu budov před radonem. Nedodržení požadavků je správním deliktem, za nějž je možné nové uložit pokutu až do výše 1 milionu Kč.

 • ČKAIT je již druhým rokem oficiálním připomínkovým místem

  Od roku 2015 má ČKAIT statut oficiálního připomínkového místa v meziresortním připomínkovacím řízení. Hlavním úkolem Legislativní rady ČKAIT (LK) byla i v roce 2016 příprava podkladů pro rozhodování představenstva ČKAIT v legislativní oblasti. Činnost LK obohatila i iniciativa řadových členů ČKAIT, jejich dotazy, zkušenosti, připomínky a náměty ke stávající legislativě či tvorbě legislativy nové.

 • Změny v zákoně o výkonu povolání

  S účinností od 1. 1. 2017 dochází v několika paragrafech ke změně zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Hlavním cílem návrhu zákona byla především úprava a zpřesnění ustanovení zákona představujících problémy v aplikační praxi a uvedení autorizačního zákona do souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Níže uvádíme předmětné úpravy i s jejich zd
 • Představujeme oblast Ústí nad Labem

  Oblast Ústí nad Labem patří mezi menší oblasti v České republice. V současné době má 1783 autorizovaných osob. Za rok 2016 se počet členů v kraji zvýšil o 19 osob, ačkoliv bylo přijato 44 nových žádostí o autorizaci.

 • Konference Záměry výstavby a využívání rychlých železničních spojení v České republice

  Česká republika připravuje návrhy tras nových železničních tratí na rychlosti jízdy vlaků vyšší než 200 km/hod. Příprava je zatím ve fázi vyhledávání vazeb na vysokorychlostní tratě sousedních států či tratě vyšších rychlostí zejména v Německu, ale také napojení na Rakousko, Polsko a Slovensko. Na našem území povedou jak vysokorychlostní tratě (VRT) na rychlost jízdy 300 km/hod a více, tak také tratě rychlých spojení navazující na VRT. Z časového harmonogramu v rámci dopravní strategie státu vyplývá, že první tratě tohoto druhu by měly být postaveny do roku 2030 a j
 • Inženýrské stavby zemí V4 – III. díl

  Vo Veľtržnom paláci v Prahe sa konal 4. novembra 2016 slávnostný krst najnovšej knihy Inžinierske stavby krajín V4 – III. diel. Krst sa uskutočnil ako sprievodné podujatie medzioborového veľtrhu obnovy, financovania a využitia výstavy PAMÁTKY – MUZEA – ŘEMESLA.

 • Jubileum: JUDr. Miroslav Hegenbart

  Dne 12. března se dožívá devadesáti let JUDr. Miroslav Hegenbart. Svou profesní kariéru začínal na stavebním úřadě v Praze 7. V roce 1959 byl přijat na Státní výbor pro výstavbu a po jeho zrušení přešel sám s celou agendou „stavebního zákona“ na ministerstvo stavebnictví. Od roku 1963 působil v nově zřízené Státní komisi pro investiční výstavbu jako legislativní právník v odboru územního plánování a stavebního řádu a následně ve Státní komisi pro techniku jako zástupce ředitele odboru územního plánování a stavebního řádu. Poté byl v roce 1970 převeden na Fe
 • Standardy projektových dokumentací a pracností projektových prací v roce 2017

  V loňském roce naše pracovní skupina pod vedením Ing. Pavla Štěpána zrevidovala standardy projektových dokumentací v oboru pozemních staveb a dokončila standardy pracností projektových prací tohoto oboru. Výsledkem těchto elaborátů je specifikace rozsahů a podrobností jednotlivých projektových dokumentací, určení toho, co nepovažujeme za součást projektových dokumentací a co nelze zahrnout do ceny projektových dokumentací a stanovení výpočtu pracovních hodin, které je nutno vynaložit k vypracování kvalitní a úplné projektové dokumentace, odpovídající výše uvedeným standard