• Úvodník únor 2023

  V prvním úvodníku letošního roku se sluší popřát všem kolegyním a kolegům, ale také vám ostatním čtenářům tohoto časopisu všechno nejlepší v novém roce. Že to nebude nejlehčí rok, o tom asi nikdo nepochybuje a ve svém okolí mnohdy slyším obavy z toho, co nás čeká. Ale ačkoliv to zní trochu obehraně, nejdůležitější je zdraví, a to vám přeji nejvíce. Doufám, že ekonomika naší země nespadne do recese takovým způsobem, aby se zastavila investiční výstavba, a že sliby o podpoře veřejného investování, které často zaznívají ve vyjádřeních našich vládních předs
 • Proč odvolací soud potvrdil osvobozující rozsudek ve věci havárie Trojské lávky

  Přinášíme výběr z odůvodnění Městského soudu v Praze, kterým byli ve věci havárie Trojské lávky definitivně osvobozeni prof. Jiří Stráský a Ing. Antonín Semecký. Rozsudek se stal na konci minulého roku pravomocný. Mezi havárií a zprošťujícím rozsudkem uplynulo pět let. Pro oba neoprávněně obžalované to bylo dlouhé a těžké období. Přitom podle osvobozujícího rozsudku bylo jejich stíhání od počátku vystavěno na nesprávné hypotéze a nevhodném vyšetřovacím postupu.

 • Při instalaci tepelných čerpadel vzduch/voda se musí dodržet hygienické limity na hluk

  Tepelné čerpadlo vzduch/voda je vždy stacionárním zdrojem hluku ve smyslu nařízení vlády o dodržování hygienických limitů, a to i po nabytí účinnosti LEX OZE I. Je třeba si uvědomit, že i když instalace tepelného čerpadla již není předmětem posouzení ze strany stavebního úřadu, nezbavuje tato skutečnost vlastníka odpovědnosti za plnění hygienických limitů hluku a šetrnosti k sousedství podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

 • Fotovoltaika na střechách z pohledu statika

  S dotazy na instalaci fotovoltaických elektráren na střechy jsem se začal setkávat ve zvýšené míře v závěru roku 2022 jako předseda oblasti a také při práci v projektové a statické kanceláři. Většina dotazů je směřována na statický posudek střechy pro osazení fotovoltaických zařízení. Vzhledem k trendu podpory technických a ekologických opatření směřujícímu k úsporám energií je třeba se tomuto problému podrobně věnovat.

 • Komentář ČKAIT k programu Nová zelená úsporám Light

  Předseda ČKAIT napsal v polovině prosince 2022 ministrovi životního prostředí, Ing. Marianu Jurečkovi, dopis, v němž varuje před neodborným návrhem a neodbornou realizací úsporných energetických opatření finančně podporovaných státem v rámci programu Nová zelená úsporám Light. Zde přinášíme výňatek z dopisu, na nějž Komora zatím neobdržela odpověď.

 • Probíhá debata o úpravě požárních požadavků na ETICS v ČR

  Naplnění požadavků normy ČSN 73 l0810 o požární bezpečnosti staveb nemusí vést ke zlepšení jejich vlastností. Požární bezpečnost kontaktních zateplovacích systémů fasád (ETICS) nyní prověřuje Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB) při ČVUT. Na základě jeho výsledků by mohlo dojít k zahájení revize této normy již v roce 2024.

 • Proces autorizace rozhodně není formální

  Středisko autorizací je významným článkem v činnosti ČKAIT. V průběhu roku musí vyřídit téměř 1000 žádostí o autorizaci. Organizuje proces autorizace, jehož cílem je, aby se členy ČKAIT, a tedy autorizovanými osobami mohli stát jen skuteční odborníci. Změny ve stavebnictví i v celé naší společnosti se samozřejmě projevují v samotném autorizačním procesu. Informace o něm by tedy měly zajímat nejen žadatele o autorizaci, ale i autorizované osoby.

 • Autorizační proces musí ukázat, zda je uchazeč schopen pracovat samostatně

  Rozhovor s Ing. Adamem Vokurkou, Ph.D., který od července 2020 působí jako předseda Autorizační rady ČKAIT, proběhl na Fakultě stavební ČVUT v Praze, kde zastává funkci proděkana pro výstavbu. Podle jeho zkušeností je velký rozdíl mezi zájemci o autorizaci, a to zejména podle toho, jaké mají vzdělání. Chce sestavit seznam škol, jejichž absolventi budou muset před zkouškou odborné způsobilosti složit rozdílové zkoušky. Snaží se jasně rozlišit autorizaci technika, stavitele a inženýra.

 • Snese panelák opravdu všechno?

  V rámci dlouhodobé debaty o problematice dodatečného zřizování otvorů v nosných stěnách panelových domů přinášíme zkušenosti Stavovského soudu ČKAIT z minulého roku. Neodbornost a rozsah zásahu jsou někdy opravdu alarmující. Pokud se chyby dopustí autorizované osoby, musí se zodpovídat před disciplinárními orgány Komory.

 • Výluky z pojištění – část II.

  V tomto článku přinášíme pokračování informací o výlukách z pojištění profesní odpovědnosti autorizovaných osob. Najdete zde také další všeobecné informace ve vztahu k výlukám z pojištění v rámci odborné činnosti ve výstavbě.

 • Judikatura k rozsahu povinností projektanta a stavebního úřadu

  Rozsah povinností a odpovědnosti projektanta na straně jedné a stavebního úřadu na straně druhé v řízeních dle stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.) je opakovaně předmětem diskuzí mezi odbornou veřejností. Z rozsudků Nejvyššího správního soudu opakovaně vyplývá důraz na odpovědnost stavebního úřadu za spolehlivé posouzení rozhodované věci.

 • Datové schránky z pohledu autorizovaných osob

  Od ledna 2023 bude každý den včetně víkendů založeno kolem 50 tisíc datových schránek, z nichž největší část bude zřízena osobám samostatně výdělečně činným. Novými majiteli datových schránek se do konce března 2023 stanou přes 2 miliony živnostníků, nadací, spolků a sdružení, kterým má toto opatření usnadnit komunikaci s úřady. Po 1. červenci 2023 budou datové schránky povinně zřizovány také všem autorizovaným osobám, tedy členům ČKAIT a ČKA.

 • Odborné poradenství k umístění zateplovacího systému s přesahem na cizí pozemek

  DOTAZ: Chci zateplovat obálku budovy systémem s tloušťkou izolantu cca 160–200 mm na budově, kde hranici pozemku tvoří stávající vnější líc štítové stěny a zateplení by se tedy realizovalo na sousedním pozemku. Potřebuji souhlas vlastníka sousedního pozemku, a pokud ano, v jaké formě? Jak mám postupovat, když soused nebude souhlasit?

 • Valná hromada Hradec Králové 2023

  Účast na Valné hromadě oblasti Hradec Králové byla možná buď prezenčně, nebo on-line. Setkání se konalo 3. ledna 2023 jako vždy v Kongresovém centru ALDIS. Z celkem 2067 členů bylo v sále 76 osob a na dálku se připojilo 22 osob (tj. celkem cca 5 %).

 • Valná hromada Plzeň 2023

  Valná hromada oblasti Plzeň proběhla 16. ledna 2023 ve velkém sále Měšťanské besedy. V Plzeňském kraji je autorizováno téměř 2500 osob, z čehož 1667 osob je aktivních v praxi v různých stavebních autorizačních oborech a specializacích. Na valné hromadě bylo přítomno 97 zástupců Komory v kraji.

 • Valná hromada Pardubice 2023

  Valná hromada oblasti Pardubice má své stálé místo v Konferenčním sále Domu Techniky s.r.o. v Pardubicích. Tentokrát proběhla ve čtvrtek 19. ledna 2023. K datu 31. prosince 2022 bylo evidováno v oblasti Pardubice 1072 autorizovaných osob a to znamená, že počtem 98 přítomných na valné hromadě jsme dosáhli účasti 9,14 % autorizovaných osob.

 • Stavba roku Královéhradeckého kraje 2022

  Titul Stavba roku 2022 Královéhradeckého kraje získaly dvě stavby, a to rekonstrukce ulice Hlavní v Hradci Králové a domov pro seniory s komplexními službami v areálu nemocnice Opočno. Cenou Ministerstva průmyslu a obchodu byla oceněna rekonstrukce brownfieldu Cihlovka.

 • Stavba Moravskoslezského kraje 2022

  Do již 16. ročníku Stavby Moravskoslezského kraje se vloni přihlásilo 46 staveb. Nejvíce byla obsazena kategorie Stavby dopravní, inženýrské a vodohospodářské s celkovým počtem 11 staveb.

 • Poznatky ze studijní cesty s ČKAIT do Izraele

  Oblast Plzeň na podzim loňského roku konečně uskutečnila dva roky odsouvanou studijní cestu do Izraele. Specializovaný program se zaměřil na sakrální i moderní architekturu a byl spojen s několika exkurzemi zaměřenými na poznání zdejšího stavebnictví.

 • Jak navázat na barokní stavitele

  Oblastní kancelář Ústí nad Labem pořádala opakovaně exkurze do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Oseku a sledovala jeho „znovuzrození“ pod odborným dohledem autorizovaného inženýra. Provázel nás vždy Ing. František Koňařík, člen naší oblasti, který má nehynoucí zásluhu na této rekonstrukci jako projektant i hlavní autorský dozor.

 • Z průběhu jedinečné revitalizace národní kulturní památky klášter v Oseku

  Jak začala revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie popisuje Ing. František Koňařík - autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, který byl nejen hlavním projektantem, ale vykonával i dozor projektanta při realizaci stavby. Jeho Ateliér IFK Litvínov má velkou zásluhu na tom, že se obnova této Národní kulturní památky podařila.