• Úvodník prosinec 2018

  Nic nelze obelhat, podzim je tady, letos však jako kdyby se nechal létem přelstít a dlouho ani o sobě nechce dát vědět. Na události byly měsíce září i říjen hodně bohaté. V nadsázce říkám, že bych potřeboval za sebe ještě dva klony. „Tak nemusíš být všude!“ Je to pravda. Přestože na mnoho akcí chodí další členové představenstva, stejně nestíhám. Vrátil jsem se z Neapole, v Neapolském zálivu bylo krásně, ale též jsem viděl, jak by časem mohla vypadat Praha při uplatnění pražských stavebních předpisů. Bude mít možná ještě větší hustotu na hektar, než je v Neapoli. Developeři budou spokojeni, jenom si nejsem jist, zda budou spokojeni bydlící v oněch bytech s tmavými kouty. Na druhou stranu, když vidím ceny za byt v Praze, jsem klidný – nemyslím totiž, že by se do ní přistěhovalo osm set tisíc lidí.

 • Vládní koncepce BIM – rok po jejím schválení

  Od roku 2022 budou muset být všechny nadlimitní veřejné zakázky financované z veřejných rozpočtů zadávány v režimu BIM. Je proto nutné, co nejvíce šířit informovanost celého stavebního sektoru. Zbývá jen 13 čtvrtletí a veřejných zakázek v BIM je jak šafránu.

 • Třinec realizuje školní tělocvičnu v BIM

  Město Třinec nechalo v BIM zpracovat projektovou dokumentaci pro novou tělocvičnu u ZŠ a MŠ G. Przeczka. Autorem projektové dokumentace pro výběr zhotovitele zpracované v BIM je FIALA ARCHITECTS s.r.o. Předpokládaná cena byla 76 mil. Kč včetně DPH. Od zhotovitele stavby bylo požadováno odevzdat dokumentaci skutečného provedení v BIM. Do soutěže se přihlásili čtyři uchazeči, přičemž zvítězil Hochtief s nabídkovou cenou 83 mil. Kč včetně DPH. Smlouva s dodavatelem byla uzavřena v dubnu 2018. Dokončení stavby včetně sadových úprav je plánováno na červen 2019. (zdroj: město Třinec)

 • Jak se mění daň z příjmů za rok 2018

  Pro rok 2018 máme některé nové daňové povinnosti. OSVČ musí počítat se změnou v použití výdajových paušálů. Naopak daně z příjmu zaměstnanců se stále počítají ze superhrubé mzdy a dochází tak k jejímu navýšení ze zákonných 15 % 

 • Havárie jako v Janově je v ČR téměř vyloučena

  S ohledem na zavedený systém kontroly a uspořádání mostů na pozemních komunikacích v ČR lze konstatovat, že riziko havárie takového rozsahu, jako nastala v italském Janově, je v ČR téměř vyloučeno. Mosty v ČR jsou bezpečné, zaznělo na tiskové konferenci ČKAIT, která se konala 31. října 2018.

 • Most nemá býti dvouhlavým teletem

  Most nemůže být hospodárný a bezpečný, pokud není jednoznačně staticky výhodný. Jakýkoliv jiný způsob přenosu vnitřních sil vede k plýtvání finančními prostředky a zakládá na pozdější problémy funkčního a statického charakteru

 • Představujeme oblast Brno

  Oblast Brno uspořádala v listopadu 2017 pro své členy a případné další zájemce prohlídku kancelářské budovy zcela připravené na změny klimatu (na obrázku) i moderního centra vědy AdMaS. Výsledný dojem z prohlídky a získané informace dokazují, že se jedná o skvěle fungující projekty.

 • Kaple v Letkovicích se posunula o tři metry

  Ve čtvrtek 20. září 2018 se dovršila několik let připravovaná akce – přesun památkově chráněné kaple sv. Jana Nepomuckého a Panny Marie na návsi v Ivančicích – Letkovicích z roku 1884 tak, aby uvolnila prostor pro rekonstrukci návsi a průjezdní komunikace III. třídy podle současných norem.

 • Začne VII. běh vzdělávání 2019–2021

  V prosinci 2018 skončil VI. běh projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT (2016–2018). S jeho koncem je spojena povinnost autorizovaných osob doložit absolvované vzdělávání. Pro VII. běh projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT (2019–2021) musí autorizované osoby zvolit způsob vzdělávání, a to kreditní formu nebo formu individuální. Ke kreditnímu programu CŽV se AO přihlašují ­e-mailem, písemně nebo osobně u oblastní kanceláře ČKAIT. Autorizovaná osoba může kdykoliv v průběhu cyklu způsob svého vzdělávání změnit nebo se přihlásit k účasti v projektu CŽV u své oblastní kanceláře ČKAIT.

 • Robot českých studentů uklidí staveniště

  Studenti Fakulty stavební ČVUT v Praze vyhráli s návrhem robota na úklid staveniště mezinárodní soutěž. Nyní jde jejich nápad do start-up inkubátoru a zajímají se o něj české i zahraniční firmy. Na stavbách by mohl začít fungovat za tři až pět let. Žádný jiný robotický systém pro úklid staveniště dosud neexistuje.

 • Stavba roku Olomouckého kraje

  Přihlášky podávejte do 31. ledna 2019. Vyhlášení výsledků bude 15. března 2019. Přihlásit lze stavební díla realizovaná na území Olomouckého kraje a zkolaudovaná nebo uvedená do užívání v době od 1. ledna do 31. prosince 2018.
 • Stavba roku Zlínského kraje

  Přihlášky podávejte do 15. března 2019. Vyhlášení výsledků bude 16. května 2019. Přihlásit lze stavební díla realizovaná na území Zlínského kraje a ­zkolaudovaná nebo uvedená do užívání v době od 1. ledna do 31. prosince 2018.
 • Digitalizace stavebnictví v Maďarsku

  Maďarsko má již pět let systém pro předávání a poskytování elektronických dat ve stavebnictví. Žádosti a stavební dokumentace je možné stavebním úřadům podávat on-line. V souvislosti s postupným zaváděním elektronizace a digitalizace ve stavebnictví jsem se na posledním setkání malé V4 v rámci diskuse dotázal, jak jsou v jednotlivých zemích V4 v tomto směru daleko a zda se používá e-Stavební deník, o kterém u nás v současnosti probíhají různé diskuse. Ze zemí V4 (ČR, SR, Polsko a Maďarsko) mají e-Stavební deník zavedený pouze v Maďarsku. E-Stavební deník je z
 • Osvědčení o autorizaci a podávání nabídek

  Pro podání nabídky stačí pouhá kopie osvědčení o autorizaci. Pro uzavření smlouvy je nutné doložit originál, respektive elektronickou konverzi osvědčení o autorizaci. ČKAIT požádala MMR o stanovisko k § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, kde musí písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem od 18. října 2018 probíhat elektronicky. Dotaz ČKAIT: Může zadavatel uznat prosté naskenování listinného originálu Osvědčení o autorizaci vydané Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona ČNR č. 360/1
 • NEN a problémy s jeho vznikem

  Národní elektronický nástroj (NEN) má podporovat hospodárnost, efektivnost a účelnost při zadávání veřejných zakázek, ale jeho vznik je provázen velmi rozporuplnými skutečnostmi. Za způsob jeho zadávání byly UOHS uloženy sankce a na základě provedeného auditu MMR mělo vrátit dotaci ve výši 41 mil. Kč. Bez problémů není ani jeho uvedení do provozu. Uživatelé, kteří nemají nainstalovaný produkt Microsoft Silver Light, si však NEN ani nevyzkouší, ani ho nebudou moci ovládat. Nebude také fungovat v celé řadě internetových prohlížečů, například v Google Chrome i řadě verzí
 • Nekrolog Prof. Ing. Jiří Kratochvíl, DrSc.

  Dne 11. října 2018 ve věku 89 let zemřel profesor Ing. Jiří Kratochvíl, vodohospodář, který se věnoval řešení napjatosti pilířových přehrad. Od roku 1964 se jako první v Evropě zabýval tvorbou matematických modelů stavebních konstrukcí a rozvojem metody konečných prvků. Na stavební fakultě přednášel jako profesor předměty přehrady, vodní hospodářství a hydraulika podzemní vody. Vypracoval nebo spolupracoval na více než padesáti expertizách týkajících se významných českých a slovenských vodních děl. Byl členem Vědecké rady Fakulty stavební a Vědecké rady VUT v Brně,
 • Rekodifikace stavebního práva potřetí

  Ministerstvo pro místní rozvoj a Hospodářská komora ČR uveřejnily v říjnu 2018 zprávu o tom, že společně chtějí připravit nový stavební zákon, který by podle jejich harmonogramu měl být schválen už za tři roky – tedy v roce 2021. Návrh věcného záměru by měl vzniknout už do konce roku 2018. Za tři roky tedy bude nezbytné změnit desítky dalších zákonů, ale také provést reformu veřejné správy v ČR a vyřešit taky složitou strukturu a roztříštěnost stavebních úřadů jednak mezi obecnými, speciálními a jinými stavebními úřady, ale také na úrovni obcí, krajů
 • Závěr materiálu o rekodifikaci na jednání vlády 4. září 2018

  Vláda ČR se 4. září 2018 seznámila s informacemi k rekodifikaci veřejného stavebního práva, hlavních směrech a cílech (čj. 746/18) obsažených v materiálu předloženém ministryní pro místní rozvoj. 1. Manažerské shrnutí Předkládaný materiál byl vypracován Ministerstvem pro místní rozvoj a jeho původním cílem bylo informovat o právním okolí stavebního zákona a roztříštěnosti veřejného stavebního práva v České republice. Do přípravy tohoto materiálu vstoupilo rozhodnutí pana premiéra o zapojení Hospodářské komory České republiky (dále jen HKČR) do procesu přípra
 • Pohled předkladatele na návrh zákona o stavebních výrobcích – reakce na článek

  V minulém čísle Z+i č. 4/2018 byl otištěn článek Ing. Bukovského Připomínky ČKAIT k návrhu Zákona o stavebních výrobcích. Zde přinášíme reakci Ing. Petra Serafína, ředitele odboru stavebnictví a stavebních hmot z Ministerstva průmyslu a obchodu. V perexu článku Ing. Bukovského je uvedeno: Navržený zákon, pokud nebudou provedeny koncepční změny, vytváří riziko snížení kvalitativních i dalších vlastností zejména staveb hrazených z veřejných rozpočtů. V úvodu je naproti tomu konstatováno, že zástupci ČKAIT se účastnili přípravných prací na tomto zákoně i je
 • Norma pro okna a dveře nesplnila očekávání odborníků

  K čemu je určena ČSN 74 6078:2018 Okna a vnější dveře – Třídy a úrovně vlastností podle vhodnosti použití? Autor článku považuje tuto normu za velký omyl, neboť neuvádí všechny nezbytné vlastnosti oken a vnějších dveří pro jejich návrh a výběr výrobků pro jejich použití ve stavbách. Bohužel řádně uplatněné připomínky ČKAIT nebyly při tvorbě normy akceptovány, a to bez řádného odborného zdůvodnění. Stejně nebyly akceptovány připomínky MMR ČR vycházející z připomínek ČKAIT. Do ČSN 74 6078 byla 1. června 2018 převedena národní příloha NA z ČSN EN 14
 • Novela vodního zákona

  Novela vodního zákona č. 254/2001 Sb. vstoupí v platnost 1. ledna 2019 a je účelné upozornit autorizované osoby na některé hlavní změny, které tato novela přináší. Zákonem č. 113/2018 Sb. byl novelizován zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí ČR. Z níže uvedeného stručného výběru některých částí novelizovaného stavebního zákona je patrné, že pro autorizované osoby, které pracují v oborech v působnosti vodního zákona, účast na seminářích pořádaných oblast
 • Mění se vyhláška o projektové dokumentaci dopravních staveb od 1. prosince 2018

  Hlavním cílem právní úpravy vyhlášky č. 146/2008 Sb., o projektové dokumentaci dopravních staveb, byl návrh nových příloh v souvislosti s novelou stavebního zákona a zároveň s novelou vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů tak, aby v co největší míře respektovala členění dle příloh vyhlášky č. 499/2006 Sb. Novela dále doplňuje výše zmiňované přílohy na požadavky aplikační praxe, který upravuje obsah a rozsah projektové dokumentace pro letecké stavby, stavby drah a stavby na dráze, stavby dálnic, silnic, místních komunikac
 • DVD Dopravní stavby 2018

  Středisko vzdělávání a informací ČKAIT vydalo DVD Dopravní ­stavby – Systém jakosti 2018. Nosič obsahuje technické předpisy Ministerstva dopravy ČR pro stavby pozemních komunikací a pro stavby drah a na dráze, dále ceníky a právní předpisy citované v předpisech uvedených na DVD. Autorizované osoby v oborech Dopravní stavby, Mosty a inženýrské konstrukce, Geotechnika a Městské inženýrství si mohou DVD převzít zdarma, a to pouze osobně v oblastních kancelářích ČKAIT proti podpisu licenčních podmínek. Nabídka platí do vyčerpání zásob.
 • Pozvánka na akce pořádané Komorou

  ČKAIT pořádá nebo se opakovaně podílí na vzdělávacích akcích ve stavebním oboru, jako jsou semináře, konference a poradenská centra vybraných stavebních veletrhů. Zde uveřejňujeme pozvánky na tři nejzajímavější. Dřevěné konstrukce vystavené povětrnostním vlivům, 8. února 2019 ČKAIT pořádá v rámci veletrhu Střechy Praha 2019, který se koná 7.–9. února 2019, tradiční konferenci Fórum dřevěných konstrukcí s podtitulem Konstrukce vystavené povětrnostním vlivům. Obce staví díky dotačním programům dřevěné rozhledny, lávky, dětská hřiště apod. Nevhodně navrženým
 • Aktiv Statika reaguje na otázky současnosti

  V září byla na setkání aktivu diskutována témata týkající se panelových domů, havárií nosných konstrukcí a jejich evidence v systému stavebně technické prevence, stavu mostních konstrukcí a problematiky zděných konstrukcí. Kromě diskutovaných témat, která jsou dále podrobněji rozvedena, Ing. Drahorád informoval o možnosti připomínkovat koncept technické normy ČSN 73 2030 Statické zatěžovací zkoušky zaslaný zpracovatelem normy, Kloknerovým ústavem ČVUT v Praze. Nejednoznačná specifikace rozsahu dokumentace ve vyhlášce je problém Na programu jednání nechyběla ani opakovan
 • Technická komise připomínkuje normy

  Usiluje o zavedení úplného znění norem, v nichž by se mohlo vyhledávat pomocí klíčových slov. Technická komise ČKAIT (TK) věnuje pozornost celé škále technických problémů, které se dotýkají činnosti a zájmů autorizovaných osob – členů ČKAIT. Zabývá se zejména procesem tvorby technických norem, vydáváním národních a přebíráním evropských norem. Činnost v oblasti technické normalizace Spolupráce směřovala nejdříve k Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a po vzniku České agentury pro standardizaci p. o. (dále ČAS) k této ag
 • Požární bezpečnost staveb

  V profesním aktivu oboru Požární bezpečnost staveb (PBS) je v současné době autorizováno 530 osob v celé ČR, z nichž má zájem o aktivní práci cca 50 osob. Profesní aktiv oboru PBS se sešel poprvé začátkem roku 2016 a od té doby se trvale věnuje rozvoji oboru. Letos se sešel 14. května a 3. října. Pravidelná jednání profesního aktivu Požární bezpečnost staveb se zaměřují na krátkou informaci o aktuálním dění v ČKAIT, o legislativních změnách, o stavu jednání mezi Generálním ředitelstvím Hasičských záchranných sborů (GŘ HZS) a ČKAIT na téma kvality práce autori
 • Profesní informační systém ČKAIT - novinky prosinec 2018

  Novinky Z+i č. 3 a 4/2018 Technický standard Stanovení minimální návrhové světlé výšky místností (TS 1) Terminologie BIM (S 3.01) Protikorozní ochrana kovových konstrukcí (TP 3.2) Metodiky MŽP (Návrh a realizace suchých nádrží) Aktualizace Facility management a technicko-ekonomická správa majetku (PS 10.5) Stavební software dostupný na internetu (PS 1.1) Základ systému profese (MP 0) Zásady organizace výstavby (MP 1.1.2) Projektová činnost (MP 1) Vedení provádění vodohospodářských staveb (MP 2.3.1) Informace o systému Systém PROFESIS je pro čl
 • Pracovní skupina pro EPBD II při ČKAIT

  Pracovní skupina pro zajištění požadavků vyplývajících z ustanovení evropských energetických směrnic a jejich promítnutí do činnosti autorizovaných osob byla ustanovena v roce 2012. Její hlavní náplní je informovat členy ČKAIT o nových požadavcích na výstavbu nových budov a na změny dokončených budov z hlediska energetické náročnosti. Široké škále požadavků odpovídá i složení pracovní skupiny, kde jsou zástupci stavebních projektantů, projektantů TZB, architektů, vysokoškolští pedagogové a energetičtí specialisté. Pracovní skupina se v současné době zabývá nás
 • Pozice městského inženýra

  Městské inženýrství – profesní aktiv ČKAIT vydal pomůcku pro samosprávu, v níž upozorňuje na vhodné postupy. Zatímco dříve stačil na řešení obecních či městských problémů jeden ekonomicko-technicko-společenský koordinátor – starosta, dnes už ani v nejmenších obcích není možné, aby tuto činnost obsahově pojmul jediný člověk. Jak zajistit koordinaci oborů při plánování rozvoje obce? Všechny tyto oblasti vyzdvihují do popředí potřebu existence městského inženýra. Profese, která na jedné straně odborně rozumí problematice materiálového inženýrství, bezpečnostní
 • Výkon technického dozoru stavebníka z pozice městského inženýra

  Novela stavebního zákona vyžaduje od 1. ledna 2018, a to pod sankcí pro stavebníka až do výše 200 000 Kč, aby technický dozor stavebníka stavby financované z veřejného rozpočtu vykonávala autorizovaná osoba. Dle stanoviska MMR ČR k výkonu činnosti TDS může TDS a autorský dozor vykonávat současně jedna osoba. Od 1. ledna 2007 na 90 % staveb musí stavebník zabezpečit autorský dozor projektanta. Obcím, které tyto autorizované osoby nasmlouvané již mají (měly by mít), postačí rozšíření smlouvy. Dozorování inženýrské a současně dopravní stavby vyžaduje člověka s více au
 • Stavba Jihomoravského kraje 2018

  Svaz podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském kraji pod záštitou Jihomoravského kraje vyhlašuje 17. ročník soutěže Stavba Jihomoravského kraje 2018. Do soutěže mohou být přihlášena díla zhotovená subjekty se sídlem v Jihomoravském kraji nebo subjekty, jejichž realizující organizační jednotka má sídlo v Jihomoravském kraji (alespoň dodavatel a projektant). Uzávěrka přihlášek je 15. února 2019. www.stavbajmk.cz
 • 11. setkání českých a slovenských inženýrů na hranici ve Velkých Losinách

  Poslední mezinárodní akcí v letošním roce, kterou uspořádala z pověření představenstva komory ostravská oblast, bylo v termínu 19.–20. října 2018 Setkání na hranici s členy Slovenské komory stavebních inženýrů a Slovenského svazu stavebních inženýrů. Z české strany (ČKAIT a ČSSI) se zúčastnilo 24 členů, ze slovenské strany (SKSI a SZSI) 17 členů. Českou delegaci vedl Ing. Pavel ­Křeček, předseda ČKAIT, ČSSI zastupoval Ing. Adam Vokurka, Ph.D., prezident. Slovenskou delegaci vedl prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, Ph.D., předseda SKSI, SZSI zastupoval viceprezident Ing
 • Exkurze za technickými zázraky švýcarské železnice

  Oblast Ostrava zorganizovala v létě 2018 dvě exkurze do Švýcarska s názvem Švýcarsko – technický zázrak v zeleném srdci Evropy. Exkurze byla zaměřena na architekturu a železniční dopravu ve vysokohorských podmínkách. Pěkné hodnocení exkurze zaslal jeden ze zúčastněných Ing. Ladislav Pazdera, CSc.: „Mosty, viadukty a tunely na 140 km dlouhé trati Bernina Express s rozchodem 1000 mm z Churu (584 m n. m.) do stanice Ospizio Bernina (2253 m n. m.) jsou lahůdkou pro každého stavbaře. Totéž platí pro ozubnicovou dráhu na Jungfraujoch s nejvýše položenou železniční stanicí v Evrop
 • Národní soutěž stavebních průmyslovek

  Soutěže se zúčastnily čtyři tříčlenné týmy studentů, které v minulém školním roce zvítězily v regionálních soutěžích třetích ročníků stavebních průmyslových škol a přihlásili se do národního kola.

 • Rabí - 6. zlatá pamětní mince edice Hrady

  Česká národní banka emitovala 18. září 2018 šestou zlatou pamětní minci v nominální hodnotě 5000 Kč. Náklad je 7300 ks ve špičkové (proof) kvalitě a 3100 ks v provedení b.k. Ryzost je 999.9/1000 Au, hmotnost 15,55 g, průměr 28 mm. Autorem mince je Asamat Baltaev, Dis. Ražba: Česká mincovna.