• Úvodník prosinec 2020

  Píšu svůj první úvodník jako předseda ČKAIT. Píšu ho v době, kdy devadesát procent všech informací ve veřejném prostoru zabírají zprávy o vývoji epidemie koronaviru. Ne, nebojte se, nebudu se zabývat úvahami, co a jak se má dělat lépe a jinak. To je věcí jiných odborníků. Chtěl bych ale zmínit v této souvislosti sektor, o kterém se mnoho nemluví. Je to naše stavebnictví. Za celou dobu od března, kdy se začaly uzavírat prostory a dolehly na nás soubory opatření a restrikcí, jsem nezaznamenal zmínku o tom, že naši projektanti, stavbyvedoucí, zedníci, montéři a mistři zů
 • Rekodifikace počtrnácté aneb jak probíhalo první čtení stavebního zákona ve Sněmovně

  Vláda od navrhované rekodifikace očekává usnadnění podnikání ve stavebnictví a nastartování ekonomiky. Opozice se naopak obává nárůstu chaosu, soudních sporů i nákladů v řádech desítek miliard korun na plánovanou centralizaci veřejné správy, kdy kompetence samosprávy mají přejít do rukou státu.

 • Hlavní přínosy novely „liniového zákona“

  Od ledna 2021 nabude účinnosti novela tzv. liniového zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací a souvisejících zákonů, která přináší změny zejména při získávání nemovitostí potřebných pro uskutečnění liniových staveb. Podle zpravodaje tohoto zákona Martina Kolovratníka se zkrátí přípravy staveb v některých případech až o šest let!

 • Liniovému zákonu zatím chybí prováděcí vyhláška

  K datu nabytí účinnosti chybí prováděcí vyhláška o podrobnosti obsahu dokumentace, na kterou se odkazuje a která je nezbytná pro slibované zrychlené povolování dopravních staveb. Není náhodou systémová chyba i v projednávání a schvalování právních předpisů, když zákon (jeho novela), který byl podpořen skrz celé politické spektrum, spatřil světlo světa po dvou letech od data rozeslání do mezirezortu?

 • Jak autorizovat zápisy v elektronickém stavebním deníku?

  Povinnost vést elektronický stavební deník se nově týká všech veřejných staveb zadávaných v nadlimitním režimu. Nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce jsou ty, jejichž hodnota překročí 137 366 000 Kč bez DPH. Změna byla schválena společně s liniovým zákonem a dalšími souvisejícími zákony jako pozměňovací návrh Hospodářského výboru PSP. Bohužel bez přechodných ustanovení a návaznosti na ostatní předpisy.

 • Stanovisko MMR k digitalizaci stavebního deníku od 1. ledna 2021

  Ze stanoviska MMR vyplývá, že stavebník u nadlimitní veřejné zakázky bude muset až do 1. července 2023 papírový stavební deník konvertovat do autorizované elektronické podoby jako celek podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Chybí totiž elektronické autorizační razítko i přechodné ustanovení.

 • ČKAIT spustila nový PROFESIS

  Nový portál profesis.ckait.cz je moderní, přehledný, veřejný a responsivní. Nabízí nejen dokumenty systému předchozího (červeného), ale rozšířil se i o nové možnosti a nabídky.

 • Diskuze o nezbytnosti geotechnického průzkumu

  Ministerstvo pro místní rozvoj se důrazně ohrazuje proti závěrům uváděným v článku „ANO, my podloží nepotřebujeme", zveřejněném v časopise Zprávy a informace ČKAIT č. 4/2020, jehož autorem je doc. Ing. Alexandr Rozsypal, CSc.

 • Geotechnici trvají na svých požadavcích

  Profesní aktiv Geotechnika ČKAIT apeluje na MMR, aby zvážilo upozornění odborníků na nedostatečně definované požadavky na průzkumy základové půdy v navrhovaném znění stavebního zákona a pokusilo se je v dalším postupu projednávání napravit. Nejedná se jen o odpovědnost za případné vzniklé vícenáklady, ale i odpovědnost za škody způsobené úrazy či dokonce ztráty na životech lidí, vznikající při nehodách staveb v důsledku nedostatečně ošetřených geotechnických rizik.

 • Geotechnika v historii technologií

  Nedávno byla vydána poměrně obsáhlá odborně popularizační publikace na uvedené téma, které je také částí programu aktivu Geotechnika ČKAIT (AG). Cílí na odstranění nedostatečné informovanosti o tom, jak doslova ohromným rozvojem prošel tento obor zejména v posledních padesáti letech.

 • Jaké má nařízení EU č. 305/2011 vztah k činnosti autorizovaných osob?

  I když se jedná o několik let starý stále platný evropský právní předpis, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, stále existují nedorozumění v jeho interpretaci v praxi autorizovaných osob. Článek vysvětluje otázky, které jsou nejvíce diskutovány na seminářích celoživotního vzdělávání autorizovaných osob.

 • Nejasnosti v provádění nového energetického auditu

  Hlavní otázkou je, do kdy mají subjekty podle § 9 odst. 2 a 3 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 406/2000 Sb.) naplnit povinnost provést nový energetický audit. Odbor energetické účinnosti a úspor Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO) a Státní energetické inspekce (SEI) proto vydaly 15. října 2020 společné stanovisko k praktické implementaci těchto vybraných ustanovení.

 • Daně z příjmů za rok 2020

  Z důvodu trvající koronavirové krize máme řadu změn a nových pravidel. Najednou je důležité sledovat nejen to, jaké daňové změny jsou na pořadu dne, ale také jestli vůbec můžeme vykonávat svoji podnikatelskou činnost.

 • Daně v roce 2021? Novelizace ještě probíhá!

  Větší novela, ve které by mělo být obsaženo zrušení tzv. superhrubé mzdy a kde by také měla být snížena sazba daně z příjmů fyzických osob, je plánována na rok 2021. Zatím jsou schváleny změny, které zavádějí možnost paušální daně.

 • Z listopadového jednání představenstva

  Šesté jednání představenstva se 19. listopadu 2020 protáhlo až do večerních hodin. Jedním z hlavních diskusních bodů byly otázky rekodifikace stavebního práva, komunikace ČKAIT s veřejností a samozřejmě návrh rozpočtu na rok 2021. K 30. říjnu 2020 teoretické plnění ročního rozpočtu ČKAIT dosáhlo 83 %. Příjmy limitované části rozpočtu byly plněny na 98 % (pozn: z toho členské příspěvky byly splněny). Výdaje limitované části rozpočtu byly čerpány ve výši 69 % celkového rozpočtu. Oblasti čerpaly výdaje v úrovni 76 % ročních limitů stanovených rozpočtem.

 • Jak by mohlo vypadat poučení z typické kauzy Stavovského soudu ČKAIT?

  Disciplinárnímu senátu Stavovského soudu ČKAIT se v roce 2020 podařilo uzavřít dlouhodobě řešenou kauzu, podruhé stěžovanou a disciplinárně řešenou prakticky ve stejné věci. Protože se jedná o typickou problematiku z oboru pozemní stavby, rád bych se o získané zkušenosti podělil s ostatními autorizovanými kolegyněmi a kolegy na příkladu lehce upraveného popisu kauzy.

 • Dozorčí rada ve volebním roce 2020

  Letošní rok byl jednoznačně poznamenán koronavirovou pandemií, která omezila přímé shromažďování většího počtu osob a tímto prodloužila dobu, po kterou pracovala i dozorčí rada, o šest měsíců nad standardní tříleté volební období. Dozorčí rada České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen DR ČKAIT) pokračovala v plnění běžné agendy, kterou je dohled nad dodržováním zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění a řádů Komory, a to všemi členy Komory i všemi volenými orgány Komory.

 • Změny v programu pro výpočet honoráře

  ČSSI neustále vylepšuje pomůcku pro projektanty a investory cenyzaprojekty.cz. Nabízí přehledně zpracovaný popis standardů služeb, tedy rozsahu projektových služeb pro jednotlivé výkonové fáze, předpoklad odpovídajícího harmonogramu a možnost výpočtu ceny projektových prací podle individuální jednotkové ceny.

 • Jubileum 80 let - Ing. Jiří Skyva

  Projektant ocelových konstrukcí a zakládající člen ČSSI a ČKAIT je brněnský rodák. Po ukončení studia na Vysoké škole technické v Brně pracoval pro mostárnu v Hustopečích a v Průmyslových stavbách v Brně. V roce 1991 založil projektovou firmu IK Skyva s.r.o., dosud je ve firmě jednatelem a vedoucím projektů. Firma zpracovala pozoruhodný objem projektových a výrobních dokumentací, z nichž si zaslouží vyjmenovat ocelové konstrukce pro jadernou elektrárnu v Dukovanech a konstrukce specializovaných hal pro energetiku a výrobu v Česku, Slovensku, Anglii, Polsku, Bělorusku a Chorvat
 • Jubileum 80 let - Ing. Karel Kocina

  Soudní znalec a odborník na stavební hmoty a pozemní stavby se narodil v Trhových Svinech. Ve Volyni absolvoval Střední průmyslovou školu, obor technické zařízení budov. Následovala Fakulta pozemního stavitelství a architektury v Praze a postgraduální studium ekonomiky. Jeho první zaměstnání bylo v Železniční průmyslové výrobě, závod Nové Hrady, kde začínal jako mistr a končil ve funkci ředitele. V roce 1971 nastoupil do Okresního stavebního podniku v Českých Budějovicích, kde zaváděl nové technologie a materiály. Za jeho vedení podnik získal řadu ocenění Ministerstva stav
 • Jubileum 80 let - Ing. arch. Vladimír Klajmon

  Uznávaný urbanista a úspěšný podnikatel je rodák ze Znojma. Je zakládajícím členem ČSSI, stavovské inženýrské organizace, která v době politického útlaku představovala ostrůvek svobody pro technickou inteligenci. V naší době, kdy nové výzvy a obtíže vedou k zapomínání na zlé období diktatury, je vhodné připomenout dnes již historické skutečnosti a ocenit naše představitele, kteří měli zásluhu na obnově činnosti. ČSSI byla vyhledávanou organizací pro významné osobnosti, nositele nejnovějšího technického poznání, ovládající světové jazyky s přístupem k zahraničn
 • Ing. Pavel Křeček obdržel ocenění Osobnost stavitelství 2020

  Dne 12. listopadu 2020 byl do Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v Praze pozván Ing. Pavel Křeček, čestný předseda ČKAIT, aby osobně převzal od Ing. Jiřího Nouzy ocenění Osobnost stavitelství 2020, které mu bylo uděleno za jeho celoživotní dílo, v rámci Stavby roku 2020, která se tento rok konala jen virtuálně. Gratulujícími byli Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., předseda správní rady nadace; Ing. Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR; Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT; Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., ředitel Kanceláře ČKAIT, a Mgr. Soňa Rafajová, mediáln
 • Liniové stavby v Jihočeském kraji

  Dostavba dálnice D3 se přibližuje k rakouským hranicím. Zatím je v provozu 70 km z celkových 170 km. Komplikace kvůli podzemní vodě na kilometrovém tunelu Pohůrka v úseku Úsilné – Staré Hodějovice způsobily zpoždění prací o téměř rok a půl.

 • Plán činnosti oblastní kanceláře České Budějovice na 1. pololetí 2021

  13. 1. 2021 Valná hromada oblasti ČKAIT České Budějovice 25. 2. 2021 Zásady navrhování otvorových výplní 18. 3. 2021 Impregnace konstrukčního dřeva 29.–31. 3. 2021 Dřevostavby Volyně 20. 5. 2021 Navrhování a provádění komínů podle nové ČSN 1443 17. 6. 2021 Současné problémy technologie vozovek Z důvodu koronavirové krize byla zrušena odborná exkurze Chebsko a seminář Impregnace konstrukčního dřeva byl přesunut na nový termín. V ohrožení jsou i další plánované semináře a exkurze. Aktualizované informace budou průběžně uveřejňovány na we
 • Liniový zákon č. 416/2009 Sb. – úplné znění k 1. 1. 2021

  Vydavatel: Informační centrum ČKAIT, s.r.o., Praha, 2020 Obsahem publikace je nové úplné znění zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. Původní znění tohoto zákona z roku 2009 bylo poměrně subtilní a řešilo potřebu urychlení výstavby a procesu projednávání ve správním řízení a vyřízení majetkoprávních vztahů. Následnými novelizacemi byla působnost zákona rozšiřována o stavby vodní infrastruktury, energetické infrastruktury a nakonec i infrastruktury elektronických komunikací. Obsahov
 • Nekrolog – Ing. Michal Hrubý (†84)

  Měl jsem čest spolupracovat s ním jednak v ČKAIT, kde jsme byli od roku 1998 řadu let kolegy v dozorčí radě, a jednak v profesní oblasti, kde jsme se oba dříve zabývali statickou stránkou navrhování panelových domů. V Dozorčí radě ČKAIT pracoval dlouhá léta, dvě funkční období zastával funkci předsedy. Vynikal odborným profesním nadhledem při řešení stížností podaných k dozorčí radě a zejména klidem při rozhodování ve vypjatějších debatách celé rady. Jako dlouholetý soudní znalec ve stavebnictví dokázal velmi dobře využívat svých nabytých znalostí a zkušeností i
 • Nekrolog – JUDr. Václava Koukalová (†80)

  Přetrvávající nemoc „naší“ paní doktorky nám už nedovolila, abychom ji 16. září 2020 popřáli ke krásnému kulatému výročí. Přivlastnění jsme si dovolili vzhledem k jejímu patnáctiletému působení v právní poradně ČKAIT, dlouholetému členství v Autorizační radě ČKAIT a od roku 2008 neúnavné právní podpoře Legislativní komise ČKAIT. O to více nás 10. října rozesmutnila zpráva o jejím úmrtí. Určitě nám všem bude chybět její nadhled a mnohdy „selský rozum“ a hlavně její upozorňování, že stanoviska musí být krátká a výstižná. Jako by nám to vzka
 • Nekrolog – Ing. Vlastimil Šedo, CSc. (†93)

  Byl významným pozemním inženýrem a statikem, odborníkem na předpjatý beton a jeho chování při ztrátě předpětí. Byl členem ČSSI, čestným členem ČKAIT a laureátem Ceny Jože Plečnika 2018. Od 50. let pracoval ve Stavoprojektu Liberec, kde působil jako statik a následně jako hlavní inženýr organizace. Podílel se na výstavbě středu města Ostrava-Havířov, nové radnice v Ostravě-Šenov, administrativní budovy Stavoprojekt Liberec, mostu Máchovo jezero – Klůček, na opravách mostních objektů v okrese Děčín a mostu přes řeku Nisu v Liberci na třídě 1. máje. Po dostavbě no
 • Nekrolog – Ing. František Trčka (†85)

  Jeden z předních československých a českých mostařů a statiků se podílel zejména na návrhu odbavovacích budov a věží letové kontroly letišť v Bratislavě, Praze-Ruzyni, Brně nebo Karlových Varech. Zásadní byla i jeho účast na projektu hal Závodu strojírenské metalurgie v Ránčí (Indie). Od roku 1966 se Ing. Trčka začal zabývat mostním stavitelstvím. Od spořilovského úseku II. severojižní magistrály přes přípravu a výstavbu dálnice D1 (56–134 km) a zejména, z mostařského hlediska, návrhem tras dálnic D8 (mimo pozdější odbočku přes sesuvné území) a D11. Ing. Trčk
 • 20 let činnosti Informačního centra ČKAIT, s.r.o.

  Dne 15. září Informační centrum ČKAIT, s.r.o., připomnělo svým příznivcům, a to nejen členům ČKAIT, ale i sobě, 20 let od doby, kdy bylo rozhodnutím Představenstva ČKAIT založeno pro potřebu publikační činnosti, a to nejen pro členy ČKAIT, ale i pro širokou odbornou veřejnost.