Cena Inženýrské komory 2020

Hlavní ocenění odnesly tři stavby: Spadiště odpadních vod v pražské Libni, dostavba firmy TESCAN v Brně a Rezidence Park Masarykova v Liberci. Inženýři a technici, kteří se významně podíleli na jejich vzniku, převzali ocenění 2. října během Shromáždění delegátů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT). Přihlašte se do dalšího ročníku Ceny Inženýrské komory! Uzávěrka je 31. října 2021.

Původní, odvážné a funkční řešení, jeho vysoká technická úroveň, nové technologie a příznivý dopad na životní prostředí. To jsou hlavní kritéria výběru oceněných staveb Ceny Inženýrské komory, kterou ČKAIT vyhlašuje již od roku 2004.

Více informací o letos oceněných stavbách najdete v katalogu a videu!

Stavby oceněné Cenou Inženýrské komory 2020 jsou prezentovány v katalogu přiloženém k Z+i ČKAIT 5/2021, který letos ČKAIT poprvé vydala a v jehož vydávání bude pokračovat i nadále. Oceněné stavby si lze prohlédnout v katalogu i v natočeném videu.

KATALOG - Cena Inženýrské komory 2020 (PDF)
VIDEO - Cena Inženýrské komory 2020 (YouTube)

„Hlavním posláním soutěže je prezentace a zviditelnění kvalitních stavebních a technologických inženýrských návrhů ze všech autorizačních oborů a specializací ČKAIT. Cílem je představit oceněné stavby a jejich autory širší odborné i laické veřejnosti. Myslím, že šíří oceněných projektů, řadou inovací na úrovni patentů i spoluprací projektantů s vědci a univerzitami je uplynulý ročník výjimečný. Přihlaste svá inženýrská díla do dalšího již 18. ročníku,“ vyzývá Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT. (Podmínky a příhláška 18. ročníku Ceny Inženýrské komory.)

Unikátní spadiště odpadních vod v Libni - Cena Inženýrské komory 2020

Žlab pro běžný splaškový průtok funguje jako tobogán.

Spadiště s tangenciálním nátokem a šroubovicovým obtokem, Praha-Libeň

Přihlašovatel: Ing. Michal Sedláček, Ph.D. /hlavní projektant (KO-KA s.r.o.), autorizovaný inženýr v oborech geotechnika, statika a dynamika staveb, mosty a inženýrské konstrukce č. a. 8812 ČKAIT/

Hlavní projektant: KO-KA s.r.o. /Ing. Michal Sedláček, Ph.D., Ing. Petra Bařinová, Ing. Václav Stach/

Spolupráce při návrhu spadiště: vědecký tým katedry hydrauliky a hydrologie při Fakultě stavební ČVUT
v Praze

Zhotovitel: INOS Zličín, a.s.

Technický dozor stavebníka: Ing. Petr Eliáš

Stavebník: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Zahájení projektových prací: září 2014

Vydání stavebního povolení: únor 2016

Dokončení stavby: červenec 2020

Cena stavby bez DPH: 158 mil. Kč

 

Spadiště s tangenciálním nátokem a šroubovicovým obtokem představuje unikátní stavební dílo na pražské stokové síti. Použití šroubovicového „skluzu“ splaškových vod v otevřeném žlabu a tangenciálního nátoku je zcela inovativní přístup, který tlumí kinetickou energii, eliminuje vznik nebezpečného aerosolu i riziko ucpání a tím vším usnadňuje provoz i jeho údržbu.

Spadiště v lokalitě Nad Novou Libní nahradilo zastaralý úsek kanalizace s velkým spádem s několika malými (nízkými) spadišti, které byly obtížně kontrolovatelné a provozovatelné. Nové řešení se skládá z hluboko uložené stoky PN IV 900/1600 z prefabrikátů beton-čedič, spojné komory, mezilehlé revizní šachty hloubky 22,2 m a spadiště Libeň se spádovým stupněm výšky 27 m s celkovou hloubkou spadišťové šachty 36,5 m. Pro navržené hloubky uložení potrubí bylo nutné řešit veškeré výkopové práce hornickým způsobem, tedy šachtami a štolami.

U spadišť s vysokým spádem je klíčové hydraulické řešení nátoku a uklidňovacího prostoru tak, aby bylo dosaženo co největšího tlumení kinetické energie. Neméně problematické je řešení obtoku splaškových vod. Standardní řešení splaškového obtoku pomocí svislého potrubí DN 400 se při velkých spádech ukazuje jako neúčelné, neboť dlouhé svislé potrubí lze jen velmi špatně udržovat a opravovat. S velkým spádem se též zvyšuje riziko ucpání. Dalším problémem je nevyhnutelně vysoké provzdušnění splaškového průtoku, který je pak ve formě aerosolu rozptýlen ve vzduchu a pokrývá veškeré plochy objektu. To je nepříjemné nejen z hlediska údržby objektu provozovatelem, ale má to také negativní dopad na životnost konstrukce, která je neustále vystavena působení agresivního aerosolu a velmi vysoké vlhkosti. Vzhledem k výše uvedenému se v posledních letech při stavbě hlubokých spadišť na pražské stokové síti od splaškového obtoku zcela upouštělo.

Finální tvarový návrh spadiště Libeň vychází z doporučení výpočtů a měření na fyzikálním modelu a přináší nový způsob řešení převedení splaškového průtoku objektem. Hydraulicky se jedná o kruhové vírové spadiště s tangenciálním nátokem a šroubovicovým obtokem pro splaškový průtok. Šroubovicový skluz pro převedení splaškového průtoku je proveden jako otevřený žlab umístěný na vnějším kraji obslužného kruhového schodiště. Minimální vznik aerosolu při provádění splaškového průtoku o 27 m níže byl potvrzen při provozu objektu jak v bezdeštném, tak při dešťovém průtoku. Umístění obtokového žlabu na vnější stěnu schodišťového prostoru bylo zvoleno jednak z důvodu menšího spádu (s rostoucím vodorovným poloměrem u šroubovice klesá spád) a jednak z důvodu směru působení odstředivé síly, kdy i po havarijním překročení návrhového průtoku dojde vlivem naklonění proudu k pozdějšímu přelití betonového koryta. Vnitřní stěna betonového koryta pak zároveň slouží jako zábradlí schodiště. Spád žlabu je shodný s klesáním schodů a odpovídá 41,6 %, po výšce objektu pak vykoná něco málo přes 4 otáčky. Železobetonový obtokový žlab je vyložen prvky z taveného čediče. Po konzultaci s odborníky ze společnosti Eutit (český výrobce produktů z taveného čediče) byla navržena speciální tvarovka, která respektuje zákony křivosti šroubovice. Vnitřní stěny žlábku nad úrovní šroubovicových tvarovek jsou obezděny standardní čedičovou dlažbou o rozměru 250×250×30. Konstrukčně je celý objekt proveden jako železobetonová monolitická konstrukce – dvou soustředných válců vzájemně spřažených točitou schodišťovou deskou a dalšími konstrukcemi.

Rozhodujícím zatížením pro návrh konstrukce byl hydrostatický tlak podzemní vody, který v úrovni základové desky dosahoval charakteristické hodnoty 230 kN/m2 (23 t/m2 ).

Kromě speciálně tvarovaných betonových konstrukcí a čedičových prvků je spadiště mohutně opevněno množstvím kamenicky opracovaných žulových kamenů tak, aby odolalo jen obtížně představitelné mechanické energii návrhového průtoku 1660 l/s. Tuto burácející masu musí objekt bezpečně převést z výšky srovnatelné s věžovým obytným domem a po ztlumení energie v uklidňovací komoře ji poslat dál stokovou sítí.

Ocenění patří všem účastníkům výstavby, tedy nejen generálnímu projektantovi za komplexní a odvážný přístup k řešení, ale i vědeckému týmu katedry hydrauliky a hydrologie při Fakultě stavební ČVUT v Praze za spolupráci při návrhu unikátních parametrů spadiště, dodavateli stavby INOS Zličín, a.s., investorovi PVS a.s. za odvahu investovat do inovativního řešení i zástupcům provozovatele pražské stokové sítě PVK, a.s., jejichž přístup umožnil uvedení nových nápadů ve skutečnost, jmenovitě již bohužel zesnulému Ing. Michalu Dolejšovi.

„Právě použití kombinace ‚tobogánu‘ splaškových vod v otevřeném žlabu, jenž pokryje požadavky při běžných odtokových poměrech, a tangenciální nátok do 27 m vysokého spadiště, které se zapojí do provozu při přívalových deštích, tlumí kinetickou energii, eliminuje vznik nebezpečného aerosolu i riziko ucpání a tím usnadňuje provoz i jeho údržbu. Provoz byl zahájen vloni v létě a již potvrdil funkčnost tohoto jedinečného technického řešení,“ vysvětluje Ing. Michal Sedláček, Ph.D., hlavní projektant a autorizovaný inženýr v oborech geotechnika, statika a dynamika staveb, mosty a inženýrské konstrukce.

Dokonale čistá dostavba firmy TESCAN v Brně - Cena Inženýrské komory 2020

Stavební úpravy, přístavba a nástavba v areálu firmy TESCAN, Brno

Přihlašovatel: Ing. Karel Šolc /stavbyvedoucí a autor montážního postupu (MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost)
autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby č. a. 1004366 ČKAIT/

Hlavní projektant, projekt stavební a technologické části: S.I.S. spol. s r.o. – Ing. Jiří Dostál, Ing. Jiří Martinek

Zhotovitel: Moravostav Brno, a.s. stavební společnost

Technický dozor stavebníka: Ing. Jiří Dostál

Stavebník: TESCAN ORSAY HOLDING, a.s.

Zahájení projektových prací: 2014

Vydání stavebního povolení: 20. leden 2015

Dokončení: 6. září 2019

Cena stavby bez DPH: 246 mil. Kč

Provozní a administrativní budova pro montáž elektronových mikroskopů vyžaduje dokonalé provedení bezprašného a naprosto čistého prostoru. Tyto náročné podmínky byly zachovány i při samotné realizaci dostavby, neboť výroba jemných součástek nemohla být zastavena. Budovu charakterizuje předsazená stínicí fasáda v barvě loga firmy TESCAN, která opticky redukuje její výšku a zároveň slouží jako clona.

Přístavba byla navržena a realizována tak, aby s původní budovou tvořila jeden kompaktní, funkčně propojený celek. Konstrukční, materiálové, technické a architektonické řešení a ztvárnění je totožné s již realizovanou částí. Areál se nachází v těsné blízkosti obytných budov, a proto byl kladen i důraz na jeho zasazení do krajiny. Stavba je navržena tak, aby měla minimální vliv na životní prostředí. Zdrojem vytápění je 100 vrtů s průmyslovými tepelnými čerpadly země/voda.

Jelikož se jedná o provoz pro jemnou montáž součástek elektronových mikroskopů, je část objektu tvořena čistými, bezprašnými prostory s pevně definovanou třídou prostředí, teplotou i vlhkostí a řízeným přetlakem v příslušných částech provozu. Tomu odpovídají i specifické požadavky na použité materiály, výrobky a technologie. Při realizaci stavebních úprav pro mikroskopy byla realizována ochrana před elektromagnetickým polem (Spicer). Chlazení a větrání prostoru čištění v 1. NP zajišťuje externí vzduchotechnická jednotka na střeše objektu ve strojovně. Čerstvý vzduch, jehož objem byl stanoven dle technologických požadavků, požadované třídy čistoty vzduchu, a to v souladu s nařízením vlády č. 32/2016 Sb. a v souladu s ČSN EN 13 779 (cca 50-70 m3h-1 na osobu), je jednotkou nasáván a filtrován. Přívodní a odsávací potrubní VZT větve požadované třídy těsnosti II jsou situovány v podhledu. Kontaminace z okolí je minimalizována tím, že prachové částice jsou před vstupem do vnitřních prostorů zachyceny HEPA filtrem H13.

Veškeré stavební práce probíhaly za ztížených pracovních podmínek, neboť probíhající montážní provoz nesměl být omezen. Kapacita výroby a přítomných zaměstnanců nebyla nijak snížena, což se dotýkalo i příjezdových a areálových komunikací. Během výstavby nesměla být výroba narušena vibracemi, hlukem a prachem, které by mohly ovlivnit kvalitu výroby. Vzhledem k tomu, že původní budova neměla podzemní podlaží a hlubinné založení přístavby začíná na úrovni cca stropu 1. PP, bylo nutné staticky zajištit stavební jámu.

V rámci budovy společnosti TESCAN byly postaveny speciální prostory pro mikroskopy – kobky se specifickými požadavky na parametry pracovního prostředí (teplota, vlhkost, proudění vzduchu, čistota, přetlak, hladina hluku…). Výsledkem je, že od stávajících konstrukcí budovy jsou antivibračně odděleny nosné stěnové konstrukce kobek pryžovými vložkami. Podhledy jsou samonosně kotveny k nosným zdím kobek. Ostatní tlumicí vrstvy, stropy, jsou kotveny k odhlučněným nosným stěnám. Každá kobka je samostatným odhlučněným prvkem. Sousední stěny nejsou vzájemně spojeny a jsou navzájem dilatovány. Výplně otvorů splňují požadavky na prachotěsnost a útlum hluku – revizní otvory. Vstupní dveře do kobek jsou zdvojeny.

V rámci realizace byly provedeny i stavební práce spočívající v provedení hygienického filtru včetně vzduchové sprchy a v osazení technologie myčky. Vstup do prostoru myčky je realizován přes vzduchový, prachový filtr na obou vstupech. Distribuce materiálu a výrobků pro čistou montáž je řešena přes vzduchovou myčku, kde jsou zbaveny prachových nečistot. Vlastní mokré mytí probíhá v liniové plně automatické myčce a digestořích pro ruční mytí. Místnost myčky je stěnou rozdělena na dvě distribuční části – vstup předčištěných komponentů a výstup již čistých prvků pro vlastní montáž mikroskopů. V rámci vybavení objektu byly použity automatické systémy pro skladování KARDEX, jež zajišťují novou moderní úroveň skladování.

„Veškeré stavební práce probíhaly za plného provozu, aniž by byla omezena nebo snížena výstupní kvalita mikroskopů,“ upřesnil Ing. Karel Šolc, stavbyvedoucí a autor montážního postupu.

 

Otevřený veřejný prostor u bytové rezidence v Liberci - Cena Inženýrské komory 2020

Rezidence Park Masarykova, Liberec

Přihlašovatel: Radek Kotrč /manažer projektu (SYNER Group a.s.) autorizovaný technik v oboru pozemních staveb č. a. 0501059 ČKAIT/

Hlavní projektant: SIADESIGN LIBEREC s.r.o. /Ing. arch. Radim Kousal, Ing. arch. Tomáš Rudolf, Ing. arch. Richard Černý, Ing. arch. Jana Jachanová/

Zhotovitel: SYNER, s.r.o., Liberec

Technický dozor stavebníka: Investing s.r.o., Liberec

Stavebník: DEVELOP INDUSTRY a.s., Liberec

Zahájení projektových prací: 2007

Vydání stavebního povolení a zahájení stavby: 2009

Přerušení kvůli finanční krizi: 2010

Obnovení výstavby: 2017 – změna stavby před dokončením – úprava vnitřních dispozic bytů a umístění parkovacích zakladačů v objektu krytého parkingu

Dokončení stavby: leden 2020

Cena stavby bez DPH: 499,5 mil. Kč

Jiná ocenění: Stavba roku 2020, Best of Realty 2020 v kategorii rezidenčních projektů většího rozsahu

Na místě neutěšeného a neprostupného libereckého brownfieldu vyrostl bytový komplex s kvalitním bydlením, jehož okolí je otevřeno všem občanům. Rezidenci Park Masarykova tvoří 6 domů se 6 až 8 nadzemními podlažími na společné parkovací podnoži, veřejný park a obnovené koryto Jizerského potoka. Potok se stal základní osou, kterému se přizpůsobilo i umístění domů a cest.

Hlavní myšlenkou architektonického návrhu bylo „vysvobození“ Jizerského potoka, který je zatrubněn a veden pod zemí. V řešeném území je potok vyveden na povrch, byly mu vráceny meandry, tůně a kaskády. Nově navržené koryto z lomového kamene lemuje přístupovou cestu k bytovým domům. Prostorové řešení 180 m dlouhého koryta bylo limitováno podzemními inženýrskými sítěmi. Stávající zatrubněná část potoka byla ponechána, aby v případě vzedmutí vodní hladiny toku fungovala jako pomocný obtok, tzv. „bypass“. Součástí projektu je řešení i 3 ha zeleně. Travnaté střechy garáží s dětskými hřišti mají 0,5 ha, park předaný městu má 1,5 ha a lesopark ve svahu nad bytovými domy má další 1 ha. Velkou přidanou hodnotou kultivovaného veřejného prostoru je také nově vytvořená prostupnost tímto územím. Okolí Masarykovy třídy je jednou z nejcennějších lokalit Liberce a tento veřejný park tvoří jakousi paralelní promenádu. Barevné řešení materiálů vychází z barevných odstínů okolních historických vilových domů v Masarykově ulici.

Každý byt má parkovací místo v garážích, takže parkující auta nenarušují genia loci. V prostorách krytého parkingu bylo použito parkovacích zakladačů, které umožní na půdorysné ploše jednoho parkovacího stání parkování vozidel ve dvou vrstvách nad sebou. Jsou použity dvouúrovňové zakladače pro dvě nebo čtyři vozidla. Konstrukce zakladače je umístěna v železobetonové jámě, koncipované jako bílá vana. Založení je navrženo jako hlubinné pomocí širokoprofilových vrtaných železobetonových pilot. Nadzemní část tvoří stěnový monolitický železobeton. Fasáda základní hmoty je obložena obkladem z cementovláknitých desek. Ustoupené hmoty střešních nástaveb jsou řešeny omítkou na zateplovacím systému. Bytové domy jsou energeticky úsporné (PENB B), se spotřebou energie na vytápění 47,4 KWh/m2/rok. Všechny domy mají shodné technické řešení se schodištěm a výtahem ve středu dispozice. Schodiště je dvojramenné, tvaru písmene L, uspořádané kolem železobetonové výtahové šachty. Schodišťová ramena jsou prefabrikovaná a jsou osazena na akustická ložiska na ozub stropu a akustické kapsy ve stěnách komunikačního jádra. Dělicí mezibytové konstrukce jsou z akustických cihel Porotherm 25 Profi P10 za použití zdicí pěny.

„Všech šest bytových domů má pod novým parkem společnou podnož pro parkování 187 aut. Díky použití parkovacích zakladačů došlo k navýšení parkovacích míst o 33 %,“ upřesnil Radek Kotrč, autorizovaný technik a manažer dodavatele stavby SYNER Group a.s.

 

Třídicí a výrobní linka topných směsí v Dole Darkov v Ostravě - cena poroty

Přihlašovatel: Ing. Zdeněk Hrůza, vedoucí projektu (RPS Ostrava a.s.) autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb č. a. 1103652 ČKAIT

Zhotovitel/generální projektant: RPS Ostrava a.s. Ing. Zdeněk Hrůza, Ing. Libor Man – hlavní technolog

Technický dozor stavebníka: Andrzej Burek

Stavebník: OKD, a.s.

Zahájení projektových prací: 2018

Vydání stavebního povolení: listopad 2019

Dokončení stavby: 2020

Cena stavby včetně projektové dokumentace bez DPH: 98 mil. Kč

Úspěšný provoz třídicí a výrobní linky v Dole Darkov je dokladem aplikace nových technologií v tradičním úpravárenském odvětví. Základem celého systému je třídicí a drticí linka včetně speciálního softwaru – automatizovaného systému správy a systému online analýzy kvality uhlí. Technologie linky umožňuje i zpracování kalů ze sedimentačních nádrží, čímž jsou odstraňovány staré ekologické zátěže po důlní činnosti.

Technologická linka, určená pro výrobu energetických směsí, slouží k výrobě paliva pro elektrárny a teplárny na základě požadavků zákazníka. Výslednou palivovou směs je možné připravit z hlediska výhřevnosti a vlhkosti vždy pro daného zákazníka a jeho energetický zdroj. Třídicí a výrobní linka umožnila zvýšit efektivitu výroby energetického uhlí. Linka je navržena a podřízena technologii s ohledem na zvolený prostor a logistické možnosti obsluhy. Zvýšení produktivity a snížení zatížení životního prostředí se dosáhlo nahrazením původního systému míchání a úpravy paliv pomocí mobilních

Na otevřené skládce dochází k výrobě palivových směsí požadovaných parametrů (obsah popela, výhřevnost), a to z praného uhlí, uhelných kalů a proplástku. Využitím uhelných kalů pro efektivní míchání optimálních palivových směsí se významně zvyšuje produkce dolu i celého zpracovatelského závodu. Kapacita výroby energetického uhlí je 650 000 t/rok, dopravní výkon linky činí 150 t/h.

Výhody:

• Zpracováním odpadních kalů ze sedimentačních nádrží se odstraňují staré ekologické zátěže.

• Důl může prodávat celou škálu těžené produkce a tím může být prodloužena jeho životnost.

• Výroba energetických směsí se přizpůsobí požadavkům zákazníka.

• Proces spalování uhlí v elektrárně se zefektivňuje a dochází k úsporám paliva.

• Snižuje se znečištění ovzduší vlivem provozu uhelných elektráren.

„Vedle využití nových technologií je celek výlučný i speciálním softwarem, který umožňuje přímo na místě i z odpadu vyrobit vysoce efektivní palivové směsi podle řady parametrů, přímo na míru odběratele,“ vysvětluje Ing. Zdeněk Hrůza, vedoucí projektu hlavního dodavatele RPS Ostrava a.s., autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb. Linka je nyní složena ze strojů renomovaných světových výrobců v daném oboru (Neuenhauser, MMD, Rataj, Enelex…) zaručujících vysokou funkčnost a technickou úroveň odpovídající 21. století.

 

Bytový dům Kreuzmannova v Plzni - Cena veřejnosti

Přihlašovatel: Ing. Oldřich Dienstbier /vedoucí projektant (A.D.S. Rokycany s.r.o.) autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb č. a. 0201838 ČKAIT/

Hlavní projektant: A.D.S. Rokycany s.r.o. /Ing. Oldřich Dienstbier – vedoucí projektant, Ing. Tomáš Říha – vypracování projektové dokumentace Ing. arch. David Petr – architektonický návrh/

Zhotovitel, autor montážního postupu: Stavitelství ŠMÍD s.r.o., Zdeněk Šmíd

Technický dozor stavebníka: Ing. Jiři Škop

Stavebník: Projekt Kreuzmannova s.r.o.

Zahájení projektových prací: leden 2018

Vydání stavebního povolení: duben 2018

Dokončení stavby: květen 2019

Cena stavby bez DPH: 44 mil. Kč

Jiná ocenění: Cena ČKAIT oblasti Plzeň 2019

Nový bytový dům vychází z půdorysů i hmoty bývalé tělocvičny. Vedle kvalitního provedení zaujala stavba i moderními, logicky členěnými fasádami.

Bytový dům Kreuzmannova vychází z půdorysného i hmotového řešení tělocvičny, která již neplnila svoji funkci a svým stavem neumožňovala původní využití. Z důvodu problematického stavu obvodových konstrukcí tělocvičny bylo zachováno pouze podzemní podlaží hlavního objektu tělocvičny a přilehlý spojovací krček, který odděloval objekt tělocvičny od sousední výškové stavby panelového bytového domu. Zůstala zachována hmotová podoba stávajícího objektu s plochou střechou. Hlavní objekt je čtyřpodlažní a spojovací krček třípodlažní. Návrh fasády vyšel z vnitřního dispozičního členění a vytváří systém pravidelných okenních otvorů s nepravidelně vloženými arkýři, které architektonicky dotvářejí moderní vzhled fasády. Objekt je navržen bez dělicích pohledových říms. Nosné konstrukce hlavní stavby jsou zděné z cihelných bloků Porotherm s využitím stávající nosné konstrukce železobetonového podzemního podlaží. Celkovou pevnost objektu zajišťuje probíhající ztužující věnec v úrovni jednotlivých stropních konstrukcí.