Hradec Králové

Výbor oblasti ČKAIT Hradec Králové. Zadní řada zleva: Ing. Vladimír Janda, Ing. Vítězslav Bezpalec, Ing. Vladimír Mazura. Přední řada zleva: Ing. Jindra Novotná, Ing. Václav Kikinčuk, Ing. Eva Cincibusová, Ing. Bohumil Rusek, Ing. Milan Havlišta, Ing. Jiří Hájek.
Výbor oblasti ČKAIT Hradec Králové. Zadní řada zleva: Ing. Vladimír Janda, Ing. Vítězslav Bezpalec, Ing. Vladimír Mazura. Přední řada zleva: Ing. Jindra Novotná, Ing. Václav Kikinčuk, Ing. Eva Cincibusová, Ing. Bohumil Rusek, Ing. Milan Havlišta, Ing. Jiří Hájek.

Valná hromada oblasti Hradec Králové zvolila devět členů nového výboru, a to ve stejném složení jako pracoval v minulém tříletém období. Předsedou výboru oblasti byl opět zvolen Ing. Milan Havlišta, místopředsedkyní i nadále zůstává Ing. Eva Cincibusová.

Valná hromada oblasti ČKAIT Hradec Králové se uskutečnila v náhradním termínu 2. září 2021 od 14.00 hod. v malém sále Kongresového centra ALDIS, Eliščino nábřeží 357, Hradec Králové. Jednání předcházela minuta ticha za kolegy, kteří nás navždy opustili, převážně vinou covidového onemocnění.

Celkem se valné hromady účastnilo 61 členů ČKAIT, tj. 2,9 % z 2034 evidovaných autorizovaných osob v oblasti. Ti si zvolili nový výbor oblasti na období 2021 až 2023 a třináct zástupců, kteří byli vysláni na Shromáždění delegátů ČKAIT 2021.

Předseda oblasti ČKAIT Hradec Králové se ve svém vystoupení zaměřil na činnost výboru v době výrazně omezené proticovidovými opatřeními, na statistické údaje o počtu autorizací v jednotlivých oborech, o jejich nárůstu oproti předcházejícímu období, na zastoupení žen a mužů, na věkovou hranici v oblasti apod. Dále pak na nový stavební zákon, jeho prováděcí vyhlášky, BIM, dostavbu sídla budovy ČKAIT Praha, na vzdělávání nové generace ovlivněné všudypřítomným covidem, na pomoc autorizovaných osob při živelních pohromách atd. Na závěr poděkoval stávajícímu výboru, dalším spolupracovníkům a tajemnici oblastní kanceláře za práci, kterou odvedli v končícím volebním období.

Po vystoupení předsedy ČKAIT Ing. Roberta Špalka a ředitele kanceláře Ing. Radka Hnízdila proběhlo představení kandidátů do dozorčí komise a následně jejich volba aklamací. Navržení kandidáti byli jednomyslně zvoleni. Poté proběhlo představení delegátů včetně náhradníků na Shromáždění delegátů ČKAIT. Delegáti i náhradníci byli jednomyslně zvoleni.

V rámci následné diskuse vystoupil Ing. Vladimír Mazura, který přítomné seznámil s průběhem letošního 18. ročníku veřejné neanonymní soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje 2021, informoval o konání soutěže, počtu přihlašovaných staveb, způsobu jejich vyhodnocování apod. a zároveň přítomné vyzval, aby vhodné stavby, splňující podmínky propozic, do soutěže přihlašovali v dalších ročnících.

Ing. Karel Peterka, člen dozorčí komise, informoval přítomné o práci dozorčí komise a kontrolách deníků autorizovaných osob.

Ing. Bořivoj Málek upozornil na problematiku plynových přípojek, jejich kontrolu a výměnu a na další problémy spojených s plynárenstvím.

Na závěr jednání valné hromady seznámil předseda návrhové komise Ing. Vladimír Mazura s návrhem usnesení z letošní valné hromady. Přítomní odhlasovali usnesení jednomyslně.

Valná hromada uložila zástupcům na shromáždění delegátů hlasovat v souladu s většinovým rozhodnutím valné hromady, o ostatních věcech v souladu s cíli a úkoly Komory. Výboru oblasti bylo uloženo, aby:

  • zajistil plnění plánu činnosti na 2. pololetí roku 2021;
  • do 31. října 2021 určil akce 1. pololetí roku 2022;
  • se podílel na 18. ročníku soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje 2021;
  • se zabýval náměty z valné hromady;
  • pokračoval ve spolupráci s OP ČSSI, HSC a SPS v rámci Smlouvy o společném provozování Informačního centra stavebnictví Hradec Králové.

K dostavbě budovy ČKAIT v ulici Sokolská v Praze nezaujala valná hromady žádné stanovisko a hlasování o dalším pokračování dostavby ponechala na zvážení delegátů po diskusi na shromáždění delegátů.