Ze 4. zasedání představenstva ČKAIT

Výběr nejdůležitějších bodů projednávaných Představenstvem ČKAIT na výjezdním dvoudenním 4. zasedání, které se konalo v Brně 22. září od 15.00 do 18.00 na FAST VUT v Brně a 23 září 2021 od 8.30 do 12.30 hodin v hotelu Avanti. Celý zápis lze najít na neveřejné části www.ckait.cz.

Představenstvo schválilo zápis ze 3. jednání 24. června 2021 bez připomínek. Byla podána informace o počtu autorizovaných osob v ČKAIT. Nyní má Komora celkem 32 175 členů a bylo podáno 420 žádostí o autorizace. Sliby se konají v Praze 2. a 30. listopadu, v Brně 3. prosince 2021.

 

Průběžné výsledky hospodaření ČKAIT v roce 2021

Ekonomický mandatář ČKAIT Ing. Motyčka předal přehled výsledků hospodaření ČKAIT k 31. 8. 2021 v porovnání s rozpočtem (67 %). Výnosy v mandatorní části hospodaření byly celkem 90,7 mil. Kč (96 % rozpočtu), z toho členské příspěvky ve výši 87,5 mil. Kč (99 %). Náklady byly ve výši 45,7 mil. Kč (50 %). Zatím ČKAIT v hospodaření výrazně šetří na výdajích, protože řada akcí musela být odložena na měsíce druhé poloviny roku.

Příprava návrhu rozpočtu ČKAIT na rok 2022

Návrh rozpočtu na rok 2022 je připraven tak, aby mohl být předložen na Shromáždění delegátů 2. 10. 2021. Do návrhu jsou zapracovány tyto zásadní úpravy:

 • zvýšení příjmu z členských příspěvků vlivem nárůstu členské základny o 900 osob;
 • valorizace platů zaměstnanců ČKAIT o 2 %;
 • zvýšení hodinové sazby za odměny členům komisí a orgánů ČKAIT o 100 Kč/hod.;
 • zvýšení částky za pojištění AO vlivem nárůstu členské základny;
 • zvýšení nákladů na mzdy u Střediska vzdělávání a informací ČKAIT z důvodu nárůstu zaměstnanců.

Průběh pojistných událostí je stabilní

Pojišťovací makléř GrECo připravil pro dnešní jednání hodnocení průběhu pojistných událostí za období od 1. 1. 2011 do 16. 9. 2021. Poměr veškerých vyplacených škod a veškerého uhrazeného pojistného, tedy základního včetně zvýšeného skupinového a individuálního připojištění, ukazuje setrvalou výši škodního průběhu 64,79 %.

Nová pojistná smlouva beze změn

Stávající pojistné smlouvě na základní skupinové pojištění AO, zvýšené skupinové pojištění a individuální pojištění končí letos platnost. Pojišťovací komisí ČKAIT byla předložena nová pojistná smlouva na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024. V nové smlouvě nejsou žádné výrazné změny.

Představenstvo ČKAIT návrh Pojistné smlouvy odsouhlasilo a pověřilo předsedu ČKAIT Ing. Roberta Špalka jejím podpisem (14 pro, 0 zdržel se, 0 proti).

Pravidla pro používání razítka

Ing. Hnízdil představil návrh nezbytné úpravy pravidel pro použití razítka s doplněním elektronické formy autorizace dokumentace, která bude v autorizačním zákoně od 1. 1. 2022. Bylo schváleno (13 pro, 0 zdržel se, 0 proti).

Činnost Informačního centra ČKAIT

K dispozici byl přehled hospodaření IC ČKAIT, s.r.o., k 30. 6. 2021. V porovnání s ročním rozpočtem vykazuje tržby ve výši 8,5 mil. Kč (tj. 57,5 % rozpočtu) a výdaje 8,2 mil. Kč (tj. 47,1 % rozpočtu). Jednatelka IC ČKAIT, s.r.o., Ing. Janoušková předložila návrh rozpočtu na rok 2022, ve kterém předpokládá tržby ve výši 21,8 mil. Kč a výdaje ve výši 21,7 mil. Kč, tedy zisk před zdaněním ve výši 102 tis. Kč. Dozorčí rada IC ČKAIT, s.r.o., zasedala naposledy 7. 7. 2021 v Praze a zabývala se a dosud se zabývá mimo jiné stavem skladových zásob. Ing. Motyčka a Ing. Šafařík uskutečnili začátkem měsíce srpna t.r. inventuru skladovaných knih v Hradci Králové. Na listopadovém jednání představenstva předložíme seznam titulů a návrh opatření, jak s těmito zásobami nakládat. Smlouva na vydávání časopisu Stavebnictví bude letos aktualizována, připravuje se jednání s partnery časopisu. Předseda navrhl přesunout vydávání ročenky Inženýrská komora pod Středisko vzdělávání a informací ČKAIT a změnit obsah. Publikovat roční činnost ČKAIT a propagovat přihlášené a oceněné projekty do soutěže Cena Inženýrské komory.

Shromáždění delegátů ČKAIT

Vyhodnocení valných hromad: předseda poděkoval členům, kteří ho zastoupili na valných hromadách, jichž se nemohl zúčastnit. Všechny valné hromady zvolily nové výbory. V oblasti Ostrava a Zlín byli zvoleni noví předsedové oblastí. Shromáždění bude řídit prof. Materna. Návrhová komise Ing. Filip, Ing. Hladík, Ing. Vaverka. Mandátová komise: Ing. Loukota, Ing. Dospiva, Ing. Langmajer. Na jednání Shromáždění delegátů ČKAIT předložíme za hospodaření ČKAIT:

  1. výsledky hospodaření ČKAIT v roce 2020,
  2. návrh rozpočtu ČKAIT na rok 2021 a návrh výše fondů ze zisku (fond darů = 200 tis. Kč, fond reprezentační = 100 tis. Kč a fond investiční = dle rozhodnutí o investici),
  3. návrh výše členských příspěvků pro rok 2022 včetně návrhu na změnu výše náhrad členům komisí, orgánů ČKAIT atd,
  4. návrh na změnu termínů konání Shromáždění delegátů ČKAIT, a to místo měsíce března určit konec září či začátek října (důvody: definitivní výsledky hospodaření uplynulého roku, návrh rozpočtu na další rok včetně výše členských příspěvků),
  5. návrh rozpočtu ČKAIT na rok 2022.

 Konference ČKAIT

V pravidlech bude fixní finanční příspěvek a podle velikosti (počtu účastníků) variabilní příspěvek. Konference budou rozděleny na národní a mezinárodní. Konference budou profesní aktivy pořádat, po smluvní stránce ve spolupráci s oblastními kancelářemi – smlouvy bude podepisovat předseda oblasti, který má k podpisu pověření předsedy; po organizační a technické stránce ve spolupráci s kanceláří a středisky – vzdělávaní a informací a informačních technologií (jednotné webové stránky na adrese konference.ckait.cz). Variantou zajištění může být objednání celé organizace akce u ČSSI.

Metodika komunikace ČKAIT

Připomínky k návrhu nebyly, na návrh předsedy byla schválena (14 pro, 0 zdržel se, 0 proti).

Další informace z jednání

Předseda Ing. Špalek informoval, že pro zlepšení komunikace bylo v rámci Střediska vzdělávání a informací ČKAIT ustaveno oddělení komunikace, které vede Ing. Kohoutová ve spolupráci s Mgr. Rafajovou a externím pracovníkem J. Hlinkou. Dále podal zprávu o tom, že dojednal s MMR finanční příspěvek na Cenu Inženýrské komory 2021. Informoval o probíhajících přípravách na oslavě 30. výročí znovuobnovení ČKAIT. Delegace na setkání inženýrských organizací V4 bude ve složení předseda, první místopředseda, ředitel kanceláře. Dále informoval o změně vedení komise pro malé a střední podnikání, novým předsedou bude Ing. Synek. Dále informoval o jednání s Mgr. Korbelem a komentovaném znění stavebního zákona a jednání s Ing. Hadžić o přípravě vyhlášek k novému stavebnímu zákonu.

1. místopředseda profesor Materna informoval o vyjádření generála Vlčka, že Hasičský záchranný sbor (HZS) si bude vychovávat své vlastní statiky. Předseda vyvolá jednání s gen. Vlčkem a doporučí jako základní kvalifikaci autorizaci a navrhne úpravu postupů pro velké katastrofy. Pro malé události fungují smlouvy s krajskými HZS a OK ČKAIT. Požádal o odeslání děkovných dopisů přednášejícím na Inženýrském dni 2021.

Místopředseda Ing. Mráz jednal s pojišťovacím makléřem a připomněl nutnost vytvořit certifikáty o pojištění pro autorizované osoby na roky 2022–2024 a rozeslat je členům.

Ing. Filip připomněl návrh soutěžního řádu, který byl přílohou zápisu představenstva č. 3. Ve spolupráci s komisí pro zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) připravují jednání s ČKA o soutěžním řádu.

Ing. Dospiva informoval o programu a termínu jednání profesního aktivu Technologická zařízení staveb (TZS), Technika prostředí staveb (TPS), který bude 3. a 4. listopadu 2021. Dále informoval o konferenci Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Oblastní kancelář ČKAIT Ostrava bude v letošním roce účastníkem. V příštím roce plánují být spoluorganizátorem.

Ing. Drahorád upozornil na evropský Green Deal a uhlíkovou stopu. Měli bychom začít této dohodě věnovat pozornost. Od roku 2050 má být Evropa klimaticky neutrální.

Ing. Loukota informoval o dohodě s Ing. Vohlídalem na webináře na téma nový stavební zákon, ve čtvrtek 14. října. Dále informoval o Dopravní konferenci v Pardubicích za účasti 250 účastníků a o vyhlášení Stavby roku Pardubického kraje.

Ing. Majer navrhl vložit do rozpočtu položku analýza požadavků na nový informační systém. Ing. Hladík navrhl zpracovat doporučení kanceláře a střediska IT.

Ing. Pater informoval o typové smlouvě o dílo, kterou zpracovala komise ZZVZ. Připomněl blížící se uzávěrku příjmu přihlášek do soutěže Cena Inženýrské komory 2021. Uzávěrka je koncem října. Na začátku října bude v Ostravě jednání Rady pro podporu rozvoje profese. Hlavní bod programu je návštěva radnice Ostrava a jednání o nejvyšším stavebním úřadě a přípravě ostravských stavebních předpisů.

Ing. Řehůřková předložila žádost o záštitu veletrhu Střechy Praha, Solar Praha, Řemeslo Praha, schváleno (14 pro, 0 zdržel se, 0 proti).

Ing. Šafařík informoval o své zkušenosti, kdy správci sítí ve velké míře požadují extra dokumentaci nad rámec vyhlášky. ČKAIT odešle správcům sítí dopis předsedy, upozorníme na nadstandardní službu.

Ing. Vaverka připomněl konferenci Památkář, projektant a investor ve vzájemném dialogu 21. 10. Byla vyhlášena nová výzva Nová zelená úsporám. Domlouvá dva semináře ve spolupráci s fondem o nových podmínkách, a to v Praze a v Brně.

Ing. Vokurka za autorizační radu informoval o plánování účasti garantů oboru na zkušebních místech. Autorizační rada se připravuje jmenovat nové zkušební komisaře na další období. Garanti oborů provádějí revizi zkušebních otázek. Termíny slibů v Betlémské kapli jsou pro rok 2022 potvrzeny.

Ing. Zdařilová informovala o měsíční práci poroty Stavby roku. V pondělí 6. září byl nominační večer v dopravní hale NTM, kde bylo představeno 33 nominací. V pondělí 18. října proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů v Betlémské kapli. Do 17. října probíhalo hlasování veřejnosti na webu stavbaroku.cz. Dále informovala o Stavbě roku Moravskoslezského kraje. Dále informovala o žádosti starosty Prahy 12 o úpravě hmatových prvků, kterému poskytla konzultaci.

Ing. Zídek informoval o konferenci Památky, všechny partnerské organizace zaplatily a potvrdili deset svých účastníků. Konference Městské inženýrství se zúčastní Ing. Muřický, Ing. Serafín, Ing. Hadžić, hejtman Karlovarského kraje. Aktiv městského inženýrství pořádá seminář v Telči 24. listopadu.

Účast na jednání představenstva v Brně

Představenstvo: Ing. Robert Špalek; prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA; Ing. František Hladík; Ing. František Mráz; Ing. Jindřich Pater; Ing. Petr Dospiva, Ph.D.; Ing. Michal Drahorád, Ph.D.; Ing. Josef Filip, Ph.D.; Ing. Radim Loukota; Ing. Michal Majer; Ing. Věra Řehůřková; Ing. Martin Šafařík; Ing. Karel Vaverka; Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. Omluven prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

Hosté: Ing. Jan Korbel (stavovský soud), Ing. Adam Vokurka, Ph.D. (autorizační rada), Ing. Radek Hnízdil, Ph.D. (Kancelář Komory), Ing. Ladislav Motyčka (Ekonomický mandatář), Ing. Svatopluk Zídek (IC ČKAIT). Omluven: prof. Ing. František Hrdlička, CSc. (dozorčí rada)

 

Následující zasedání: 25. 11. 2021; 17. 2. 2022, 21. 4. 2022, 24.–25. 6. 2022 (OK Liberec), 22. 9. 2022, 24. 11. 2022.