Jihlava

Výbor oblasti ČKAIT Jihlava. Zleva: Libor Honzárek, Slavomír Langmajer, Jaroslava Lorencová, Leoš Pohanka, Karel Vaverka, Monika Vavřínková a Pavel Vidlák.
Výbor oblasti ČKAIT Jihlava. Zleva: Libor Honzárek, Slavomír Langmajer, Jaroslava Lorencová, Leoš Pohanka, Karel Vaverka, Monika Vavřínková a Pavel Vidlák.

Valná hromada oblasti Jihlava zvolila sedm členů výboru. Novým členem je Ing. Pavel Vidlák, který vyšel vítězně ze souboje čtyř kandidátů. Předsedou výboru oblasti byl opět zvolen Ing. Karel Vaverka, místopředsedou zůstává i nadále Bc. Libor Honzárek.

Valná hromada jihlavské oblasti se konala 23. června 2021. Celkem se účastnilo valné hromady 28 autorizovaných osob, což je 2,73 % z evidovaných autorizovaných osob v oblasti. Ti si zvolili nový výbor oblasti na období 2021 až 2023 a sedm zástupců, kteří byli vysláni na Shromáždění delegátů ČKAIT 2021. Valná hromada schválila zprávu o činnosti za rok 2020 a novému výboru oblasti uložila plnit plán činnosti na rok 2021. Na vědomí vzala zprávu Dozorčí rady a informaci o činnosti Komory, kterou přednesl Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT.

Zpráva o činnosti oblasti v roce 2020

Nikdo z nás nepamatuje množství omezení, které jsme dobrovolně respektovali. Mnozí si také vzpomeneme na blízké, kolegy a přátele, kteří nás opustili. To vše z důvodu lidské hlouposti, pýchy a následně populismu a z něho vzniklé zdravotní a ekonomické krize. Stavebnictví bylo tímto stavem také postiženo, sice v menší míře než ostatní obory, ale bez následků nebylo a nebude. Přes to všechno jsme projektovali, stavěli a naše vláda, ministerstva a Poslanecká sněmovna kromě jiného „řešily“ také nový stavební zákon.

Spolupráce s Krajem Vysočina – dlouholetá úspěšná spolupráce se samosprávou a správou našeho kraje má právní podklad. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

Spolupráce s HZS Vysočina – dohodli jsme s vedením HZS kraje parametry spolupráce a s vybranými kolegy – statiky, dopraváky, vodohospodáři a dalšími jsme vytvořili havarijní tým pro krizové situace.

Spolupráce se středními stavebními školami kraje – cílem naší spolupráce je přiblížit školy současné praxi. Vždyť tam roste generace našich následníků a tato spolupráce je jednou z forem předávání zkušeností mladým. Účastníme se práce ve školských radách, profesoři škol jsou pravidelnými účastníky našich seminářů, účastníme se projektů škol.

Spolupráce s SPS Vysočina – oblast ČKAIT Jihlava je spoluzakladatelem a spolupořadatelem soutěže Stavba Vysočiny. Udělení cen Stavba Vysočiny proběhlo loni nestandardním způsobem a ceny byly předávány individuálně jednotlivým soutěžícím. Již několik roků udělujeme Cenu ČKAIT. Vítěze této ceny určují členové výboru oblasti. Členové výboru obdrží seznam soutěžních návrhů a každý určí pořadí třech nejlepších. Součet těchto umístění určuje vítěze Ceny ČKAIT. Cenu ČKAIT za rok 2019 získala stavba Revitalizace parku Budoucnost, část 01, v Havlíčkově Brodě.

Semináře – z důvodu koronakrize se nám podařilo uskutečnit pouze dva semináře, byl to seminář Odvlhčování staveb a v náhradním termínu seminář Odpovědnost a rizika ve stavebnictví. Smutný výsledek, ale takový byl rok.

Slovo závěrem

Uplynul rok 2020, který proběhl ve znamení koronakrize. Většinu našich plánovaných akcí, seminářů, konferencí a exkurzí jsme museli odložit, přesunout nebo zrušit. V září proběhlo odložené volební Shromáždění delegátů ČKAIT. Nově zvolené představenstvo ČKAIT dostalo do vínku v rámci usnesení shromáždění mnoho velkých a zásadních úkolů. Největším úkolem bude prosadit nový funkční a kvalitní stavební zákon, který neohrozí ČKAIT a zejména jeho členy. Dalším úkolem bude digitalizace povolovacích procesů nebo například znovu odložené rozhodnutí o dostavbě budovy ČKAIT v Praze. Závěr zprávy patří oprávněně poděkování. Děkuji kolegyním a kolegům z výboru oblasti, naší tajemnici Lence Zemanové, našim smluvním partnerům a v neposlední řadě vám, aktivním členům naší oblasti. Bez vás by naše Komora nebyla…