Ze Shromáždění delegátů ČKAIT 2021

Pohled do sálu na probíhající jednání Shromáždění delegátů ČKAIT.
Pohled do sálu na probíhající jednání Shromáždění delegátů ČKAIT.

Letošní jednání přineslo řadu potřebných a strategických rozhodnutí. Komora zhodnotí své úspory nákupem dalších vhodných kancelářských prostor v Praze. Část naspořených peněz se také vynaloží na nezbytné úpravy hlavního sídla v Sokolské ulici. Odměna za práci autorizovaných osob pro Komoru se zvýší. Členské příspěvky zůstanou stejné. Do profesních řádů ČKAIT byla doplněna možnost užití elektronického autorizačního razítka.

Delegáti se letos sešli v podzimním termínu, tentokrát 2. října 2021 a tradičně v hotelu Pyramida v Praze. I přes protiepidemická opatření přijelo180 autorizovaných osob z 200 delegátů zvolených na letošních valných hromadách v jednotlivých oblastech ČKAIT. Na Shromáždění delegátů ČKAIT byly uděleny tři rovnocenné Ceny Inženýrské komory, Zvláštní cena poroty a Cena veřejnosti. Současně byly před zahájením a v předsálí promítány tři letos natočené dokumentární filmy o oceněných stavbách: Cena Inženýrské komory 2020, Vodní dílo Labská a Atypická montáž železničního mostu Pňovany – Bezdružice.

Zleva: Robert Špalek, Petr Serafín, Martin Kupka a Žanet Hadžic.

Shromáždění delegátů hlasovalo digitálně.

Ing. Václav Mach, čestný předseda ČKAIT, diskutuje.

Předání Ceny Inženýrské komory.

Z vystoupení hostů aneb Komora je vidět

Ing. Robert Špalek na úvod jednání delegátů poděkoval čestným předsedům ČKAIT Ing. Václavu Machovi a Ing. Pavlu Křečkovi za jejich práci, která Komoru posunula do pozice vážené a uznávané instituce, i za to, že se Komora nachází v dobré finanční kondici a má naspořeno téměř 70 mil. Kč. Není tedy nutné zvyšovat členské příspěvky, ale s ohledem na probíhající inflaci by bylo dobré uložit volné peníze do vhodné nemovitosti. Stejně tak považuje za nezbytné stavebně upravit hlavní sídlo ČKAIT, které by mělo i vzhledem k funkcí odpovídat vážnosti profese inženýrů a techniků. Velmi také ocenil celoživotní vzdělávání, jež probíhalo i v době pandemie, a to formou webinářů. Uvedl, že sesterská komora ČKA má zájem o to, aby se i autorizovaní architekti mohli účastnit vzdělávacích programů ČKAIT. Zmínil se mimo jiné o posílení PR aktivit Komory, která je díky této změně poslední rok mnohem více vidět a slyšet.

V televizi či jiných médiích jsme měli možnost vysvětlit veřejnosti postoj autorizovaných osob ke stavebnímu zákonu. Je škoda, že se veřejná diskuse o stavebním zákoně omezila převážně na otázku kompetencí. Snížení počtu stavebních úřadů je z našeho pohledu určitě pozitivní změnou. Negativní je přílišná redukce podrobnosti projektové dokumentace, což může vést ke zbytečnému dvojstupňovému řízení. „Budeme se proto snažit, aby v prováděcích vyhláškách byla podrobnost stanovena v rozsahu pro stávající společné povolení. Doufám, že se nebudeme setkávat u soudu,“ uvedl Ing. Robert Špalek. Podle něj je otázkou, zda se digitalizace stihne v plánovaném harmonogramu do 1. července 2023. Přesto je však podle něj dobře, že nový stavební zákon vznikl. Jen bude potřeba ho ještě upravit a dopracovat prováděcí vyhlášky.

Komora se v létě velmi aktivně zapojila do pomoci obcím postižených tornádem. Poradenského dne pro občany se účastnil i štáb ČT 24, který odvysílal řadu vstupů. Někteří členové Komory vyjádřili názor, že po událostech na Moravě je jim ctí být členy naší profesní organizace.

Ing. Eduard Muřický, náměstek Ministerstva průmyslu a obchodu, vysoce ocenil spolupráci s Komorou. Doslova uvedl: „Považuji ji za klíčovou.“ Poděkoval zejména prof. Maternovi a Ing. Klečkovi za odbornou podporu při vzniku memoranda o datovém standardu BIM, které bylo podepsáno letos v létě.

Ing. Žanet Hadžić, ředitelka odboru stavebního řádu MMR, uvedla, že spolupráce mezi MMR a ČKAIT je přínosná pro obě strany. Velmi pochválila zejména zapojení Komory do vzniku prováděcích předpisů a normotvorby.

Mgr. Martin Kupka, poslanec Parlamentu ČR, připomněl, že na potřebě digitalizace stavebnictví panuje shoda napříč politickými stranami. Uvedl to na příkladu digitální technické mapy, která byla ještě před třemi lety jen záměrem. Stát musí zajistit, aby Portál stavebníka byl mimořádně uživatelsky vlídný.

Marie Báčová, nová čestná členka ČKAIT, je poradkyní předsedy

Ing. Pavel Křeček, čestný předseda a nově také čestný člen ČKAIT

Ing. Pavel Ficek, nový čestný člen ČKAIT

Ing. Petr Chytil, nový čestný člen ČKAIT

Z diskuse delegátů o dostavbě sídla Komory

Nejdéle delegáti diskutovali o otázce dostavby a opravy budovy hlavního sídla Komory v Sokolské ulici v Praze. Všichni předem obdrželi studii dostavby a ekonomické zhodnocení. Někteří delegáti rozporovali ekonomické posouzení, které dostavbu nedoporučilo. V diskusi zaznělo, že v něm není uvedeno, že po dostavbě by se významně zvýšila tržní hodnota celé budovy a že zcela chybí informace, co to bude Komoru stát, když neudělá nic. Předseda Ing. Robert Špalek k tomu uvedl, že současná inflace ve výši 4 % znamená, že hodnota úspor Komory se za rok sníží o cca 3 mil. Kč. Nákup druhé administrativní budovy zachová hodnotu úspor a tím, že se bude moci část kanceláří přestěhovat, se usnadní provádění stavebních prací na Sokolské. Delegáti se nakonec shodli, že Komora má mít velké reprezentační sídlo, které bude odpovídat jejímu významu a potřebám, a že je nutné zejména opravit vstup do stávající budovy, případně dostavět horní patro. Pro tento postup hlasovalo 123 přítomných, proti bylo 25 osob a 11 se zdrželo hlasování.

Shromáždění delegátů vzalo na vědomí přednesené zprávy o činnosti za rok 2020 a konstatovalo, že bylo usnesení minulého Shromáždění delegátů z 12. září 2020 splněno nebo se plní. Dále vzalo na vědomí výstupy práce Komise pro dostavbu budovy Sokolská.

Shromáždění delegátů uložilo představenstvu následující

 • Zahájit práce potřebné pro úpravy stávající budovy (vstup do budovy, nástavba dvorního traktu budovy, technické zázemí ve vnitrobloku) s využitím max. 20 mil. Kč volných prostředků Komory.
 • Hledat potřebné kancelářské prostory pro Komoru v hodnotě max. 90 % volných prostředků Komory zbývajících po odečtu výše zmíněné částky 20 mil. Kč k datu 1. únor 2022.
 • Prosazovat, aby národní přílohy Eurokódů (EN) byly normativní.
 • Pokračovat v jednání s Hasičským záchranným sborem ČR o vytvoření nové specializace ČKAIT v oboru požární bezpečnost staveb v souvislosti s novou kategorizací staveb.
 • Zabývat se zněním řádů ČKAIT a jejich případnými úpravami za účelem zohlednění aktuálního stavu právních předpisů, stavu ve společnosti a návrhů členů.
 • Ve světle aktuálních právních kauz se věnovat odpovědnosti autorizovaných osob v procesu výstavby a odpovídajícím způsobem s výsledky této činnosti průběžně seznamovat členy ČKAIT i veřejnost.
 • V souladu s § 23 odst. 6 autorizačního zákona č. 360/1992 Sb. ve spolupráci s orgány státní správy a místní samosprávy, odbornými školami a organizacemi pečovat o stavební kulturu i kulturu utváření prostředí se zaměřením na návrhy obecně závazných předpisů dotýkajících se výkonu odborných činností.
 • Pokračovat v činnostech stanovených strategickým plánem ČKAIT.
 • Informovat o průběhu a závěrech tohoto shromáždění delegátů členy ČKAIT a zapojit je do činnosti a plnění úkolů.

Shromáždění delegátů ČKAIT schválilo tyto dokumenty a úkoly

 • Výroční zprávu ČKAIT za rok 2020, tištěnou jako součást rozeslaných materiálů a doplněnou předsedou ČKAIT Ing. Robertem Špalkem.
 • Zprávu Dozorčí rady ČKAIT doplněnou prof. Ing. Františkem Hrdličkou, CSc.
 • Zprávu o hospodaření ČKAIT za rok 2020 doplněnou Ing. Františkem Mrázem; zisk bude ponechán na účtu nerozděleného zisku z minulých let.
 • Návrh rozpočtu ČKAIT pro rok 2021.
 • Návrh rozpočtu ČKAIT pro rok 2022.
 • Členský příspěvek pro rok 2022 bude při zachování stávajících podmínek ponechán ve stávající výši: základní 3000 Kč, snížený 1000 Kč a vstupní podle složení slibu: 1. Q. = 3000 Kč, 2. Q. = 2250 Kč, 3. Q. = 1500 Kč, 4. Q. = 750 Kč.
 • Vytvoření fondu darů ve výši 200 000 Kč a reprezentačního fondu ve výši 100 000 Kč pro případ vyrovnaného, anebo ztrátového hospodaření v roce 2021. Stejný finanční příspěvek bude do těchto fondů vložen i pro rok 2022.
 • Změnu termínu: Shromáždění delegátů ČKAIT se bude nadále konat na podzim, aby mohlo schvalovat rozpočet na nadcházející kalendářní rok.
 • Vyhlášení XVIII. Ročníku soutěže Cena Inženýrské komory 2021.
 • Zvýšení náhrady za ztrátu času z výkonu funkce v orgánech Komory o 100 Kč/hod. od 1. ledna 2022.
 • Změnu Disciplinárního a smírčího řádu v § 37 a dále změnu Profesního a etického řádu v § 2 a § 6 (body týkající se užití elektronického autorizačního razítka).
 • Převedení prostředků z nahospodařeného zisku ve výši 20 mil. Kč do investičního fondu Komory od 1. února 2022.

Shromáždění delegátů ČKAIT 2021 udělilo čestná členství 12 mimořádným osobnostem, které se zasloužily o rozvoj profese: Marie Báčová, Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Ladislav Čech, Ing. Pavel Ficek, Ing. Petr Chytil, Ing. Hedviga Klepáčková, Ing. Pavel Křeček, FEng., Ing. Martin Mandík, doc. Ing. Jan Masopust, CSc., JUDr. Libor Vaňous, Ing. Svatopluk Zídek. In memoriam bylo čestné členství uděleno Ing. Františeku Kulhánkovi, CSc.

 

Příští shromáždění delegátů se tedy bude konat opět na podzim, termíny valných hromad oblastí se budou ještě upřesňovat.