Plzeň

Výbor oblasti ČKAIT Plzeň. Zleva: Ing. Zdeněk Zrno, Ing. Robert Špalek (předseda ČKAIT), Ing. Petr Budín, Ing. Aleš Štrunc, CSc. (místopředseda), Ing. Luděk Vejvara, Ph.D (předseda), Ing. Jaromíra Škublová, Ing. Jan Sýkora.
Výbor oblasti ČKAIT Plzeň. Zleva: Ing. Zdeněk Zrno, Ing. Robert Špalek (předseda ČKAIT), Ing. Petr Budín, Ing. Aleš Štrunc, CSc. (místopředseda), Ing. Luděk Vejvara, Ph.D (předseda), Ing. Jaromíra Škublová, Ing. Jan Sýkora.

Valná hromada oblasti ČKAIT Plzeň zvolila sedm členů výboru oblasti, který bude pracovat ve stejném složení jako v minulém volebním období. Předsedou byl opět zvolen Ing. Luděk Vejvara Ph.D., jeho místopředsedou je Ing. Aleš Štrunc, CSc.

Valná hromada oblasti Plzeň se konala 28. června v  Měšťanské besedě v plzeňských Kopeckého sadech. Na valné hromadě bylo přítomno 51 oprávněných voličů, tj. 3,1 % z 1660 pozvaných členů oblasti. Všichni přítomní hlasovali a zvolili si nový sedmičlenný výbor oblasti na období 2021 až 2023 a všech deset zástupců, kteří jsou vysláni na Shromáždění delegátů ČKAIT 2021.

Valná hromada schválila zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře Komory za rok 2020 i plán činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře ČKAIT Plzeň na rok 2021.

Valná hromada vzala na vědomí zprávu Dozorčí rady o kontrole oblastní kanceláře ČKAIT a činnosti výboru oblasti, informace předsedy ČKAIT o hlavních úkolech v roce 2021 a informace o jmenovitých úkolech zajišťovaných Komorou.

Valná hromada uložila delegátům oblasti podpořit hlavní úkoly činnosti ČKAIT. Výbor oblasti musí zajistit plnění plánu činnosti pro rok 2021, vyhodnotil závěry diskuse na valné hromadě a podílet se na dalším postupu zpracování Strategického plánu.

Z činnosti oblasti

V minulých letech pracovali v orgánech ČKAIT: Ing. Robert Špalek jako místopředseda ČKAIT a od 12. 9. 2020 jako zvolený předseda ČKAIT. Ing. Petr Bureš jako místopředseda Dozorčí rady ČKAIT a předseda Dozorčí komise ČKAIT. Ing. Miroslav Voldřich jako člen Dozorčí komise oblasti ČKAIT Plzeň. Jednání aktivu pro Strategický plán se účastní Ing. Jan Sýkora a Ing. Jaromíra Škublová. V aktivu Statika se pravidelných schůzek účastní: Ing. Luděk Vejvara, Ph.D., Ing. Václav Honzík a Ing. Pavel Rybár, Ph.D. et Ph.D. Celostátního aktivu pro pozemní stavby se účastní Ing. Jaromíra Škublová.

Oblastní kancelář ČKAIT je každoročně zastoupena v sedmičlenné porotě soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. V soutěži ČKAIT zastupuje Ing. Jaromíra Škublová. K soutěži je vždy přičleněno vyhlášení Ceny ČKAIT. Předpokládáme pokračování této soutěže a vyhlašování Ceny ČKAIT i v dalších letech. Dlouhodobě Komora spolupracuje s vedením Střední průmyslové školy stavební v Plzni. Stavební průmyslovka v Plzni je renomovanou střední stavební školou s dlouhou historií a tradicí. Členové naší pobočky působí i na Západočeské univerzitě v Plzni, kde na Katedře mechaniky již patnáctým rokem probíhá výuka čtyřletého bakalářského studia Stavební inženýrství a výuka navazujícího magisterského studia s titulem Inženýr – nového magisterského oboru s názvem Moderní budovy. Výuky se účastní kolegové Vejvara, Hejduk a Vachulka. O přípravě výuky stavebního inženýrství podrobně informoval na valné hromadě vedoucí oddělení stavitelství na katedře mechaniky ZČU v Plzni pan doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D.

Pro celoživotní vzdělávání členů ČKAIT připravuje výbor oblasti pravidelná školení. Tématem těchto školení byly informace o nových a zajímavých stavbách a technologiích, technických řešeních nebo novelizovaných zákonech, normách a předpisech. V době koronaviru probíhala školení formou webinářů. Oblastní kancelář pořádá i konference. K nejvýznamnějším patří Statika staveb Plzeň. V roce 2020 se uskutečnily i další tři semináře: Nejslavnější omyly, co pak šéfa omyli!; Technický dozor stavebníka, jeho postavení a úloha; Poruchy vozovek, jejich příčiny a způsoby opravy.

V diskusi na valné hromadě zazněly také informace o podmínkách přípravy a realizace staveb podle nového stavebního zákona. Předseda oblasti Ing. Vejvara zdůraznil zejména nutnost zpracování vhodného textu nových vyhlášek navazujících na stavební zákon, zejména pak předpisů o obecně technických požadavcích na stavby a dokumentaci staveb. Tyto dokumenty budou mít přímý vliv na budoucí činnost a odpovědnost autorizovaných osob. Mohou tak vhodně doplnit, konkretizovat anebo upravit již schválené neměnné požadavky, které jsou uvedeny v textu nového stavebního zákona.
Cílem je vytvořit optimálmí a přehledné předpisy pro práci členů ČKAIT.